Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài đến quang hợp

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 22 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN
NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Hs nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp

- Vận dụng kiến thức để giait thích được ý nghĩa của 1 vài biện pháp kĩ
thuật trong trồng trọt.
- Tìm được các Vd thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang hợp.
- Giải thích được trồng cây cần chú ý đến mật độ và thời vụ.
2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: - Giáo dục hs ý thức tham gia vào các hoạt động bảo vệ, phát triển cây xanh
ở địa phương.
II. Phương pháp: - Vấn đáp, so sánh
III. Phương tiện:
- Gv: Sưu tầm 1 số tranh về TV ưa sáng và TV ưa tối.
- HS: Xem kĩ bài
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS

2/ Kiểm tra bài cũ:
H: Viết sơ đồ quang hợp ? Nêu khái niệm quang hợp ?
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: GV cho HS nhắc lại khái niệm quang hợp và viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang
hợp.
GV: Ghi tên bài lên bảng

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

Hoat động 1: Tìm hiểu các điều kiện ảnh 1. Những điều kiện bên ngoài ảnh
hưởng đến quang hợp.
hưởng đến quá trình quang hợp.
-Gv: Yêu cầu hs ngiên cứu t.tin trong sgk.
Quan sát 1 số cây ưa sáng, cây ưa tối
(tranh sưu tầm).
-Hs: Tìm hiểu t.tin, quan sát tranh...
-Gv: Yêu cầu hs thảo luận:
H: Những điều kiện nào ảnh hưởng đến
quang hợp?
Ánh sáng, nhiệt độ, hàm lượng khí
cacbônic...


H: Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch
cao, thì không nên trồng cây quá dày?


Trồng dày, ít a.s, cây phát triển yếu...

H: Tại sao có nhiều cây cảnh trồng trong
nhà vẫn xanh tốt ? cho Vd ?
Vì cây cảnh phần nhiều là những cây ưa
tối, ít tạo hoa, kết trái. VD: Cây mộc lan, - Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến


quá trình quang hợp là: Ánh sáng, nước,
trúc nhật ...
hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ.
-Hs: Thống nhất, trả lời ...
- Các cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện
-Gv: Cho hs nhận xét, bổ sung ...
đó cũng khác nhau.
H: Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần
phải chống nóng, chống rét cho cây ?


Để giữ nhiệt độ thích hợp cho cây phát
triển.Gv: Liên hệ cho hs thấy: Những người làm
rau thường lấy lá làm giàn che để chống

TaiLieu.VN

Page 2


nóng, dùng rơm tủ lên gốc cây để chống
rét cho cây...
Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của quang
hợp.
Gv: Yêu cầu hs n.cứu t.tin và những hiểu
2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì
biết thực tế để trả lời:
?
H: Khí ôxi cần cho sự hô hấp ở những sinh
vật nào?
Các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp
 Tất cả các SV, kể cả con người.
của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của
H: Hô hấp của nhiều SV và con người thãi hầu hết các sinh vật trên trái đất kể cả con
nhiều khí cacbonic, nhưng vì sao khí người.
này vẫn không tăng ?


Vì nhiều cây xanh, tham gia quang hợp,
cân bằnglượng khí này trong không
khí ...

H: Chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh
chế tạo, được những SV nào sử dụng?


Tất cả các SV, kể cả con người.

H: Hãy kể sản phẩm mà chất hữu cơ do cây
xanh quang hợp đã cung cấp đời sống
cho con người ?


Lương thực, thực phẩm, gỗ, cũi, sợi, vải,
thuốc ...

-Hs: Lần lượt trả lời.
-Gv: Nhận xét, bổ sung, liên hệ thực tế:
Cho hs thấy ý nghĩa quang hợp của cây
xanh với đời sống...

TaiLieu.VN

Page 3


4/Củng cố:
Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk.
- GV: Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?
a/ Đáp ứng về nhu cầu ánh sáng cho cây quang hợp.
b/ Đáp ứng về nhiệt độ cho cây quang hợp.
c/ Cây được phát triển trongthời tiết phù hợp sẽ thoả mãn được những đòi hỏi về các điều
kiện bên ngoài, giúp cho sự quang hợp của cây.
d/ Cả a và b.
- HS: d
- GV: Những điều kiện bên ngoài nào đã ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?
- HS: Các điều kiện: ánh sáng, nhiệt độ, hàm lượng CO2, nước -> ảnh hưởng đến quang
hợp.
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài
- Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/tr76
- Nghiên cứu bài 23, trả lời các câu hỏi:
+ Muốn chứng minh được cây có hô hấp không ta phải làm thí ngiệm gì?
+ Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×