Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 23: Cây có hô hấp không?

Giáo án Sinh học 6

CÂY
CÂYCÓ
CÓHÔ
HÔHẤP
HẤPKHÔNG?
KHÔNG?
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức
-

Qua phân tích thí nghiệm và tham gia thiết kế 1 thí nghiệm đơn giản, HS phát
hiện được hiện tượng hô hấp ở cây.

-

Phát biểu được khái niệm hô hấp và hiểu được ý nghĩa của hô hấp đối với đời
sống của cây.

-


Giải thích được vài ứng dụng trong trồng trọt liên quan đến hiện tượng hô hấp
của cây.

-

Ý thức được tầm quan trọng của hô hấp đối với cây.

2.Kỹ năng
-

Rèn kỹ năng : + Quan sát tranh, hình và mẫu vật
+ Tư duy logic và trừu tượng.
+ Liên hệ thực tế

3.Thái độ.
-

Có ý thức yêu thích bộ môn

-

Nghiêm túc tự giác trong học tập

II/ CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên:
- Dụng cụ thí nghiệm.
2) Học sinh:
- Đọc trước bài 23
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1) Kiểm tra bài cũ:
- Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?
- Không có cây xanh thì có sự sống trên Trái Đất không? Vì sao?


Giáo án Sinh học 6
- Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và phát triển cây xanh?
2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò


Hoạt động 1: Tìm hiểu các thí nghiệm chứng minh hiện
tượng hô hấp ở cây.
- Yêu cầu HS đọc phần. - HS đọc.
- Yêu cầu HS thảo luận trả - HS thảo luận trả lời.
lời phần SGK.

Ghi bảng
1. Các thí nghiệm chứng minh
hiện tượng hô hấp ở cây:
a) Thí nghiệm 1 của nhóm Lan
và Hải:
Kết luận: Khi không có ánh

- Yêu cầu HS trả lời.

- HS trả lời và bổ sung.

- Yêu cầu HS kết luận.

- HS kết luận.

- Yêu cầu HS đọc phần .

sáng cây lấy khí ôxi thải khí
cácbôníc.
b) Thí nghiệm 2 của nhóm An và

- Yêu cầu HS thiết kế thí

- HS đọc.

nghiệm dựa trên những

- HS thiết kế thí nghiệm.

dụng cụ GV cung cấp .

- HS thảo luận trả lời.

Dũng:
Cây hô hấp lấy khí ôxi thải khí
cácbôníc.

- Yêu cầu HS kết luận.
- HS trả lời và bổ sung.
- HS kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm hô hấp ở cây.

2) Hô hấp ở cây:

- Yêu cầu HS đọc phần . - HS đọc.

Chất hữu cơ + khí ôxi -> năng

+ Nêu khái niệm hô hấp?

- HS ghi.

lượng + khí cacbôníc + hơi nước.

+ Ý nghĩa của hô hấp?

- HS trả lời:

+ Cơ quan nào của cây hô

+ Ban đâm cây hô hấp hút khí

đó cây lấy khí ôxi để phân giải

hấp?

ôxi thải khí cácbôníc.

các chất hữu cơ, sản ra năng

+ Cây hô hấp lúc nào?

+ Trái ngược nhau vì sản phẩm

lượng cần cho các họat động

+ Người ta dùng biện

của quang hợp là nguyên liệu của sống, đồng thời thải ra khí

pháp nào làm đất thoáng?

hô hấp và ngược lại.

+ Tại sao khi đi trong

+ Quan hệ chặt chẽ vì 2 quá trình

rừng ban đêm thấy khó

này cần có nhau: hô hấp cần chất

cả các cơ quan của cây đều tham

thở?

hữu cơ do quang hợp tạo ra,

gia hô hấp.

+ Vì sao hô hấp và quang

quang hợp và các hoạt động sống

Cây có hô hấp, trong quá trình

cácbôníc và hơi nước.
Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất

Phải làm cho đất thoáng tạo


Giáo án Sinh học 6
hợp trái ngược nhau

cần năng lượng do hô hấp sản

điều kiện thuận lợi cho hạt mới

nhưng lại quan hệ chặt

xuất. Cây không thể sống được

gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần

chẽ với nhau?

nếu thiếu 2 quá trình này.

nâng cao năng suất cây trồng.

- Yêu cầu HS kết luận.

- HS kết luận.

3.Củng cố
-

Đọc ghi nhớ SGK

- Trả lời câu hỏi 1,2.
-

Đọc mục : Em có biết

4.Dặn dò
-

Học bài cũ.

-

Đọc trước bài 24.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×