Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 23: Cây có hô hấp không?

BÀI 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG?
Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Học sinh phân tích thí nghiệm và tham gia thiết kế 1 thí nghiệm đơn giản, HS phát hiện
được có hiện tượng hô hấp ở cây.
- Giải thích được ở cây, hô hấp diễn ra suốt ngày đêm, dùng ô xi để phân huỷ chất hữu cơ
thành khí cacbonic, nước và sản sinh năng lượng
- Nêu được khái niệm đơn giản về hiện tượng hô hấp , viết sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp
và hiểu được ý nghĩa hô hấp đối với đời sống của cây.
- Giải thích được khi đất thoáng, rễ cây hô hấp mạnh tạo điều kiện cho rễ hút nước và
muối khoáng mạnh mẽ.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát thí nghiệm, tìm kiến thức.
- Tập thiết kế thí nghiệm.
3. Thái độ
- Giáo dục lòng say mê, yêu thích môn học.
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của GV: Có điều kiện làm thí nghiệm 1 trước 1 giờ.
Các dụng cụ để làm thí nghiệm 2 như SGK.
2. Chuẩn bị của HS: Ôn lại bài quang hợp, kiến thức tiểu học về vai trò của khí oxi.
Phương pháp dạy học :

Trực quan, so sánh.Thuyết trình, vấn đáp.
Tiến trình bài học
1. Kiểm tra bài cũ
- Nêu khái niệm quang hợp?
- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự quang hợp?

TaiLieu.VN

Page 1


A. Nước, không khí, nhiệt độ.
B. Nước, khí cacbonic, ánh sáng, nhiệt độ.
C. Nước, không khí, chất diệp lục.
D. Nước, không khí, nhiệt độ, con người.
2. Bài học
Mở bài: Lá cây thực hiện quang hợp dưới ánh sáng đã nhả ra khí ô xi. Vậy lá cây
có hô hấp không? Làm thế nào để biết được? Hai nhóm HS đã thực hiện các thí nghiệm
sau, chúng ta cùng nghiên cứu để trả lời câu hỏi trên.
Hoạt động 1: Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây?
a. Thí nghiệm 1: nhóm Lan và Hải

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK - HS đọc thí nghiệm quan sát hình
trang 77, nắm cách tiến hành, kết 23.1 ghi lại tóm tắt thí nghiệm gồm:
quả của thí nghiệm.
chuẩn bị , tiến hành, kết quả.
- GV cho 1 HS trình bày lại thí
nghiệm trước lớp.
GV cho HS quan sát thí nghiệm :
- GV yêu cầu đại diện nhóm trả lời - HS đọc thông tin  SGk trang 77,
các câu hỏi trong lệnh tam giác.
thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi SGk
- GV lưu ý HS phải giải thích lớp trang 77.
váng trắng đục ở cốc A dày hơn là - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
do có nhiều khí cacbonic thì GV nên khác nhận xét, bổ sung.
hỏi thêm: Vậy ở chuông A do đâu


mà lượng khí cacbonic nhiều lên?
- GV giúp HS hoàn thiện đáp án và - Yêu cầu HS nêu được lượng khí
CO2 trong chuông A tăng lên chỉ có
rút ra kết luận.
thể do cây thải ra.
Yêu cầu:Tiểu

TaiLieu.VN

kết:

Page 2


- Khi không có ánh sáng cây đã thải ra nhiều khí cacbonic.
b. Thí nghiệm 2: Thí nghiệm của An và Dũng

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS thiết kế được thí - HS đọc thông tin  SGK, quan
nghiệm dựa trên những dụng cụ có sát hình 23.2 trang 78 và trả lời câu
sẵn và kết quả của thí nghiệm 1.
hỏi.
- GV cho HS nghiên cứu SGK, trả
lời câu hỏi: Các bạn An và Dũng
làm thí nghiệm nhằm mục đích gì?
- GV yêu cầu nhóm thiết kế thí
nghiệm, GV đi tới các nhóm quan
sát, hưỡng dẫn, gợi ý cách bố trí thí
nghiệm.
- GV lưu ý: nếu HS trong lớp có học
lực trung bình thì các em có thể
không biết bố trí thí nghiệm, GV
phải hướng dẫn tỉ mỉ từng bước.
- GV nhận xét giúp HS hoàn thiện
thí nghiệm và giải thích rõ: khi đặt
cây vào cốc thuỷ tinh rồi đậy miếng
kính lên, lúc đầu trong cốc vẫn còn
O2 của không khí, đến khi khẽ dịch - HS trong nhóm cùng tiến hành
tấm kính để đưa que đóm đang cháy thảo luận từng bước của thí nghiệm.
vào, đóm tắt ngay chứng tỏ trong
cốc không còn khí O2 và cây đã nhả
CO2.
- GV thử kết quả thí nghiệm đã
chuẩn bị cho cả lớp quan sát, chốt
lại kiến thức cho cả 2 thí nghiệm,
HS nhắc lại.

TaiLieu.VN

Page 3


- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
khác nhận xét, bổ sung.
- HS nghe và bổ sung vào bài của
mình những chỗ chưa đúng.
Yêu cầu:Tiểu

kết:

- Cây nhả khí cacbonic và hút khí oxi.
Hoạt động 2: Hô hấp ở cây
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS hoạt động độc lập - HS đọc thông tin  SGK trang 78,
với SGK, trả lời câu hỏi:
79 suynghĩ trả lời 4 câu hỏi.
? Hô hấp là gì? Hô hấp có ý nghĩa - Yêu cầu nêu được:
như thế nào đối với đời sống của + Viết được sơ đồ sự hô hấp.
cây?
+ Mô tả các cơ quan của cây đều hô
? Những cơ quan nào của cây tham hấp.
gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp
+ Biện pháp làm tơi xốp đất...
với môi trường ngoài?
? Cây hô hấp vào thời gian nào?
? Người ta đã dùng biện pháp nào để
giúp rễ và hạt mới gieo hô hấp?
- GV gọi 2 HS tra lời 4 câu hỏi - Một HS trả lời các HS khác nhận
SGK, HS khác nổ sung.
xét, bổ sung.
- GV chốt lại kiến thức và chú ý nếu
HS trả lời: ban đêm cây mới hô hấp
thì GV giải thích: cây hô hấp suốt
ngày đêm, các cơ quan của cây đều
tham gia hô hấp.
- HS đọc yêu cầu, trao đổi nhanh

TaiLieu.VN

Page 4


- GV yêu cầu HS trả lời mục  trong nhóm đưa ra biện pháp
như :cuốc, tháo nước khi ngập.
SGK trang 79.
- GV giải thích các biện pháp kĩ
thuật cho cả lớp nghe cho HS rút ra Vì ban đêm cây xanh hô hấp mạnh ,
kết luận.
lượng khí cacbonic thải ra nhiều,
? Tại sao khi ngủ đêm trong rừng ta con người hít phải khí cacbonic thấy
thấy khó thở, còn ban ngày thì mát khó thở.
và dễ thở?
Tiểu kết:
- Cây hô hấp suốt ngày đêm, tất cả cá cơ quan đều tham gia hô hấp.
3. Củng cố
- HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK.
- Yêu cầu HS giải thích: Một hòn đất nỏ bằng 1 giỏ phân.
- Gv gợi ý trả lời câu hỏi 5/ sgk/ 79
Cần chú ý đến : nguyên liệu và sản phẩm của quang hợp và hô hấp để thấy được sự khác
nhau.
4. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Làm bài tập trong vở luyện tập.
- Ôn lại bài: Cấu tạo trong của phiến lá.
-

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×