Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

BÀI 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh biết quan sát nghiên cứu kết quả thí nghiệm để tự xác định được vai trò
của nước và một số loại muối khoáng chính đối với cây
-Tập thiết kế thí nghiệm đơn giản nhằm chứng minh cho mục đích NC của sgk đề ra
2.Kỹ năng:
-Thao tác, bước tiến hành thí nghiệm
-Vận dung một số kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong thiên nhiên
3.Thái độ: Yêu thích môn học ,yêu thích thiên nhiên ,thích khám phá
II. Phương pháp: Thảo luận nhóm; Nêu và giải quyết vấn đề; Thực hành
III. Phương tiện:
-Giáo viên:Tranh hình 11.1 sgk
-Học sinh các mẫu thí nghiệm ở nhà
IV. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định (1phút):
Giáo viên:Kiểm tra sĩ số
-Học sinh: báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):
+ Nêu các bộ phận của miền hút
+ Nêu chức năng các bộ phận của miền hút

3. Bài mới:
a. Mở bài (1 phút):
Rễ không những giúp cây bám chặt vào đất mà còn giúp cây hút H 2O và muối khoáng
hoà tan từ đất vậy cây cần H 2O và muối khoáng như thế nào. Bài học hôm nay sẽ trả lời
câu hỏi trên

TaiLieu.VN

Page 1


b.Các hoạt động:
TG

Hoạt động của thầy

(15 Hoạt động 1: Nhu cầu
phút nước của cây
)
-Yêu cầu một học sinh
đọc thông tin sgk các
nhóm thảo luận câu hỏi 3
phút sau đó cho các nhóm
báo cáo kết quả

Hoạt động của trò

Nội dung

Mục tiêu: Thấy được
nước rất cần cho cây
nhưng tuỳ từng loại
câyvà giai đoạn phát
triển

1. Nhu cầu nước của
cây
Cây rất cần nước,
thiếu nước cây sẽ chết


-Một học sinh đọc thông
tin sgk thảo luận nhóm
*Bạn Minh làm thí đại diện nhóm báo xcáo
nghiệm trên nhằm mục các nhóm khác nhận xét
bổ sung
đích gì?
*Dự đoán kết quả thí *Bạn Minh làm thí
nghiệm xem cây cần
nghiệm và giải thích
nước như thế nào
*Dự đoán:
-Cho các nhóm nhận xét
+chậu A tươi tốt vì có đủ
bổ sung
nước +Chậu B khô héo
-Giáo viên chốt lại
vì thiếu nước
-Cho học sinh báo cáo kết -Các nhóm báo cáo và
quả thí nghiệm cân rau ,củ nhận xét
,quả ở nhà
-Nhận xét khối lượng ban
đầu và khối lượng sau khi -Học sinh báo cáo thí
nghiệm đã làm ở nhà
phơi?
-Cho biết khối lượng giảm
đi đó là gì?
-Khối lượng sau khi
-Nước có ở bộ phận nào phơi sẽ bị giảm
của cây?

TaiLieu.VN

-Khối lượng giảm đi đó

Page 2


-Cho các nhóm thảo luận là nước
phần ∇ trong 3 phút
-Nước có ở tất cả các bộ
*Qua thí nghiệm 1 và 2 phận của cây
nhận xét nhu cầu nước -Các nhóm thảo luận 3
của cây
phút
*Kể tên cây cần nhiều
nước cây cần ít nước?
*Cây rất cần nước thiếu
nước cây sẽ chết
*Cây rất cần nước nhưng *Cây cần nhiều nước:
việc tưới nước cho cây cải ,lúa ,bắp;cây cần ích
phụ thuộc vào các yếu tố nước: xương rồng ,cỏ sa
nào cho hợp lí
mạc
*Cây cần nước nhưng
khi tưới nước cho cây
-Vì sao cung cấp đủ nước cần chú ý các loại cây
và đúng lúc cây sẽ sinh khác nhau các giai đoạn
trưởng tốt, cho năng suất khác nhau mà tưới nước
hợp lí
cao
-Vì nước sẽ thúc đẩy các
quá trình của cây diễn ra
tốt hơn cây sẽ phát triển
tốt

(18 Hoạt động 2:Tìm hiểu Mục tiêu: Học sinh
phút nhu cầu muối khoáng thấy được cây rất cần
)
của cây
các loại muối khoáng,
các loại muối khoáng
chủ yếu của cây là:
đạm, lân, kali
-Cho học sinh đọc thông -học sinh đọc thông tin
tin SGK treo hình 11.1 sgk quan sát hình 11.1
SGK
trả lời câu hỏi sgk

TaiLieu.VN

2. Nhu cầu muối
khoáng của cây
-Rễ cây chỉ hút được
muối khoáng hào tan
-Các
loại
muối
khoáng chủ yếu của
cây: đạm , lân, kali
*Tuỳ theo từng loại

Page 3


-Các nhóm báo cáo kết
-Cho các nhóm thảo luận quả:
4 phút giáo viên hướng
dẫn thiết kế thí nghiệm:
+Xem nhu cầu muối
+Mục đích thí nghiệm

đạm của cây

+Đối tượng thí nghiệm

+Trồng 2 cây đậu vào 2
chậu A và B

+Tiến hành:*Điều kiện
*Kết quả

cây các giai đoạn
khác nhau mà nhu
cầu nước và muối
khoáng cũng khác
nhau

+Chậu A: để đủ muối
khoáng

-Cho các nhóm báo cáo
kết quả các nhóm khác +Chậu B :để thiếu đạm
nhận xét bổ sung
+Kết quả: chậu A xanh
tốt
-Giáo viên chốt lại
chậu B thấp
-Yêu cầu một học sinh

đọc thông tin SGK
-Em hiểu như thể nào về -Học sinh đọc thông tin
vai trò muối khóang đối SGK và trả lời ∆ SGK
4phút
với cây
-Qua kết quả thí nghiệm
cùng với bảng số liệu trên
giúp em khẳng định điều
gì?

-Cây rất cần các loại
muối khoáng

-Cây cần 3 loại muối
khoáng chủ yếu: đạm,
-Tìm ví du chứng minh lân, kali
nhu cầu muối khoáng của
cây,các giai đoạn khác -Có thế tưới 1kg cho cây
nhau trong chu kì sống là xoài nhưng không thể
không giống nhau
tưới 1kg cho cây cải.
-

Nên tưới lúc cây đang ra
- - Rễ chỉ hút được lá non hoặc lúc ra hoa
muối khoáng như thế kết quả
nào?
-Rễ chỉ hút được muối

TaiLieu.VN

Page 4


-

-Giải thích tại sao khoáng hoà tan
bón phân ta phải tưới -Để các loại muối
thêm nước?
khoáng hoà tan trong
nước cây dễ hấp thụ

4.Củng cố: ( 3phút )
-Nêu vai trò nước và muối khoáng của cây
-Những giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng
-Trình bài thí nghiệm để chứng minh cây có cần nước hay không?
5.Dặn dò: (1 phút)
-HS học bi v làm bài tập sgk
-Đọc mục em có biết
-Xem trước bài mới
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.

TaiLieu.VN

Page 5


BÀI 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (TT)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Hiểu biết được lông hút là bộ phận hút nước và muối khoáng chủ yếu của rễ
-Hiểu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của
rễ
2.Kỹ năng: Quan sát, vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực
tế
3.Thái độ: Yêu thích môn học, chăm sóc và bảo vệ cây
II. Phương pháp:
-

Quan sát tìm tòi

Thảoluận nhóm

Nêu và giải quyết vấn đề

III. Phương tiện:
-Giáo viên: hình 11.2 SGK, bảng phụ ∇ SGK
-Học sinh: kiến thức cấu tạo miền hút của rễ
IV. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định (1phút):
-Giáo viên: Kiểm tra sĩ số
-Học sinh:Báo cáo sĩ số
2.Kiểm tra bài cũ (5 phút):
-

Nhận xét về nhu cầu nước và muối khoáng của cây

-

Thiết kế thí nghiệm chứng minh nhu cầu của nước đối với cây
3. Bài mới:
a. Vào bài (1 phút):

TaiLieu.VN

Page 6


Sự hút nước và muối khoáng như thế nào? Những điều kiện bên ngoài nào ảnh
hưởng tới sự hút nước và muối khoáng đối với cây? Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi
trên
b. Các hoạt động
TG
16
phút

Hoạt động của
thầy
Hoạt động 1: Tìm
hiểu con đường rễ cây
hút nước và muối
khoáng

Hoạt động của trò
Mục tiêu: Thấy được
rễ cây hút nước và
muối khoáng nhờ lông
hút

Nội dung
1. Rễ cây hút nước và muối
khoáng

- Rễ mang các lông hút có
chức năng hút nước và muối
-Treo hình 11.2 SGK
-Quan sát tranh vẽ SGK, khoáng hoà tan trong đất
-Cho các nhóm thảo thảo luận 4 phút sau đó -Nứoc và muối khoáng hoà
lụân câu hỏi SGK 4 cử đại diện bnhóm báo tan trong đất được lông hút
cáo các nhóm khác nhận hấp thụ chuyển qua vỏ tới
phút
xét bổ sung
mach gỗ đi lên các bộ phận
-Nước và muối khoáng
của cây
hòa tan trong đất được
lông hút hấp thụ
chuyển qua vỏ tới
mạch gỗ
-Rễ mang các lông hút
có cức năng hấp thụ
nước và muối khoáng -Học sinh làm việc cá
hòa tan
nhân nghiên cứu thông
-Cho học sinh nghiên tin và trả lời câu hỏi:
cứu thông tin SGK và +Lông hút là bộ phận
trả lời câu hỏi:
chủ yếu làm nhiệm vụ
+Bộ phận nào của rễ có hút nước và muối
chgức năng hấp ythụ khoáng hòa tan
nước và muối khoáng Vì rễ cây chỉ hút được
hòa tan?
muối khoáng hòa tan

TaiLieu.VN

Page 7


trong nước
+Vì sao quá trình hút
nước và muối khoáng
không thể tách rời
nhau?
18
phút

Hoạt động 2: Tìm
hiểu những điều kiện
bên ngoài ảnh hưởng
tới sự hút nước và,
muối khoáng của rễ

Mục tiêu : Biết được
thời tiết, khí hậu, các
loại đất trồng khác
nhau ảnh hưởng tới sự
hút nước
và muối
-Cho học sinh đọc khoáng của rễ
thông tin SGK, và trả - Học sinh đọc thông tin
lời câu hoỉ thảo luận 4 SGK và trả lời câu hỏi
phút:

2. Những điều kiện bên
ngoài ảnh hưởng tới sự hút
nước và muối khoáng của
rễ: Thời tiết, khí hậu, các
loại đất trồng khác nhau ảnh
hưởng tới sự hút nước và
muối khoáng của rễ

+Những điều kiện bên +Các loại đất trồng, thời
ngoài nào ảnh hưởng tiết, khí hậu
tới sự hút nước và
muối khoáng của rễ?
+Đất trồng ảnh hưởng +Đất đá ong: nước và
như thế nào tới sự hút muối khoáng trong đất
nước và muối khoáng ítnên sự hút nước và
muối khoáng gặp khó
của rễ? Cho ví dụ
khăn
Đất phù sa: nước và
muối khoáng trong đất
nhiều sự hút nước của rễ
+Thời tiết khí hậu ảnh thuận lợi
hưởng như thế nào tới +Nhiệt độ thấp 0°C nước
sự hút nước và muối đóng băng, muối khoáng
khoáng của rễ? Cho ví không hòa tan rễ cây
dụ:
không hút được
-Giáo viên cho các

TaiLieu.VN

Page 8


nhóm báo cáo các Đất bị ngập úng lâu ngày
nhóm khác nhận xét bổ sự hút nước và muối
sung
khoáng bị ngừng nên khi
dất bị ngập úng cần phải
-Giáo viên chốt lại
tháo nước ngay
4.Củng cố:4 phút
-Cho học sinh trả lời câu hỏi sgk
-Giải thích hiện tượng thực tế:
+Vì sao khi bón phân cần phải bón đúng loại, đúng lúc, đúng cách
+Tại sao trời nắng nhiệt độ cao cần tưới nhiều nước cho cây
+Tại sao khi đất ngập úng cần phải tháo hết nước ngay
+Cày, cuốc, xới đất có lợi gì?
5.Dặn dò: (1 phút)
-Đem mẫu vật các lọai :+Củ sắn ,củ cải,cà rốt
+Dây tiêu, dây trầu không, vạn niên thanh
+Cây tầm gửi, tơ hồng
-Đọc mục em có biết
-Xem trước bài mới
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................

TaiLieu.VN

Page 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×