Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: - HS biết quan sát, nghiên cứu kết quả thí nghiệm để tự xác định được vai
trò của nước và một số loại muối khoáng chính đối với cây.
- Hiểu được nhu cầu nước và muối khoáng của cây phụ thuộc vào những điều kiện
nào?
- Tập thiết kế t/nghiệm đơn giản nhằm chứng minh cho mục đích nghiên cứu của
SGK đề ra
2. Kỹ năng: - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ / ý tưởng trong thảo luận nhóm.
- Kĩ năng quản lí thời gian trong khi chia sẻ thông tin trình bày, báo cáo.
3. Thái độ: - Ý thức bảo vệ đất, bảo vệ cây xanh, chống ô nhiễm môi trường.
II. Phương tiện dạy học:
- GV: Tranh vẽ hình 11.1 SGK
- HS: Kết quả của các mẫu thí nghiệm ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày cấu tạo miền hút của rễ? Chức năng từng phần?
3. Bài mới: (Giới thiệu như SGK). Hôm nay chúng ta tìm hiểu mục I.
I/ CÂY CẦN NƯỚC VÀ CÁC LOẠI MUỐI KHOÁNG

Hoạt động 1: Nhu cầu nước của cây:

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

* Thí nghiệm 1:
- HS đọc thí nghiệm trong SGK thảo luận
(2 em) trả lời câu hỏi mục , ghi lại nội
+ Điều kiện thí nghiệm
dung cần đạt được: Đó là cây cần nước
+ Tiến hành thí nghiệm
như thế nào và dự đoán cây chậu B sẽ
- Yêu cầu HS thảo luận 2 câu hỏi mục : héo dần vì thiếu nước
- GV cho HS nghiên cứu SGK, chú ý:

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ
+ Dự đoán kết quả của thí nghiệm và sung
giải thích?
+ Mục đích của thí nghiệm?

- GV nhận xét.
* Thí nghiệm 2:
- GV cho các nhóm báo cáo kết quả thí
- HS các nhóm báo cáo kết quả thí
nghiệm đã làm trước ở nhà về lượng
nghiệm
nước chứa trong các loại cây, quả, hạt,
củ.
- Cho HS nghiên cứu SGK
- HS đọc mục  SGK.
- GV tổ chức thảo luận cả lớp 2 câu hỏi
SGK Lưu ý khi HS kể tên cây cần nhiều - Thảo luận 2 câu hỏi ở mục :
nước và ít nước tránh nhầm cây ở nước + Dựa vào kết quả thí nghiệm 1 và 2, em
cần nhiều nước, cây ở cạn cần ít nước


có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?
+ Kể tên những cây cần nhiều nước,
những cây cần ít nước?

TaiLieu.VN

Page 2


Tiểu kết: - Nước rất cần cho cây, không có nước cây sẽ chết.
- Cây cần nước nhiều hay ít còn phụ thuộc vào loại cây, các giai đoạn sống, các
bộ phận khác nhau của cây.
Hoạt động 2: Nhu cầu muối khoáng của cây:

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV treo tranh hình 11.1, cho HS đọc thí - HS quan sát tranh,đọc thí nghiệm ở
nghiệm 3 SGK/35
SGK làm việc độc lập trả lời câu hỏi sau
- GV hướng dẫn HS thiết kế thí nghiệm thí nghiệm 3
theo nhóm
+ Mục đích thí nghiệm

- HS trình bày cách thiết kế thí nghiệm
của mình

+ Đối tượng thí nghiệm
+ Tiến hành: Điều kiện và kết quả
- Gọi 1 - 2 nhóm trình bày thí nghiệm.
- GVnhận xét, góp ý từng HS.
- GV cho HS đọc SGK, trả lời câu hỏi - HS đọc mục  SGK trả lời câu hỏi, ghi
mục 
vào vở bài tập.
- GV: Nước, muối khoáng, các vi sinh - Vài HS đọc câu trả lời, nhận xét và rút
vật có vai trò quan trọng đối với thực vật ra kết luận.
nói riêng và tự nhiên nói chung. Vì vậy
cần bảo vệ một số động vật trong đất 
Bảo vệ đất, chống ô nhiễm môi trường,
thoái hóa đất, chống rửa trôi.

TaiLieu.VN

Page 3


Tiểu kết: - Rễ cây chỉ hấp thụ muối khoáng hoà tan trong nước.
- Cây cần nhiều loại muối khoáng, trong đó có 3 loại muối khoáng cây cần
nhiều là: Đạm, Lân, Kali
- Các loại cây và các giai đoạn sống của cây nhu cầu muối khoáng cũng khác
nhau
4. Củng cố - Kiểm tra, đánh giá:
- Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây?
- Có thể làm thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng?
- Theo em những giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?
- Cho HS đọc phần kết luận SGK
- GV nhận xét, đánh giá các nhóm và cho điểm những HS xây dựng bài tốt.
5. Dặn dò:
- HS học bài, trả lời câu hỏi SGK
- Đọc mục em có biết
- Đọc trước nội dung phần II: nghiên cứu H 11.2 để hoàn thành bài tập điền từ ở
mục 1
- Chuẩn bị cho tiết 15: Gieo 1 khay gồm 10 hạt đậu đen hoặc đậu đỏ.
Báo cáo kết quả thí nghiệm theo mẫu:
+ Vật mẫu:
+ Ngày gieo hạt:
+ Ngày hạt nảy mầm:
+ Ngày cây ra lá thật: Chiều cao của cây từ gốc đến lá thứ nhất …... cm.

TaiLieu.VN

Page 4


+ Ngày ngắt ngọn 3 cây (ngắt từ đoạn có 2 lá thật)
+ Báo cáo kết quả như bảng ở bài 14
Rút kinh nghiệm:

Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (tt)
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: - Trình bày được vai trò của lông hút, cơ chế hút nước và chất khoáng.
- Xác định các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của
cây
* Kĩ năng: - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ / ý tưởng trong thảo luận nhóm.
- Kĩ năng quản lí thời gian trong khi chia sẻ thông tin trình bày, báo cáo.
* Thái độ: - Biết chăm sóc cây theo thời tiết, khí hậu

TaiLieu.VN

Page 5


- Biết tầm quan trọng của việc trồng cây ở ven biển và các đồi.
II. Phương tiện dạy học:
- GV: Tranh vẽ H 11.2, bảng phụ
- HS: Hình 11.2/SGK
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Có thể làm thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng?
- Treo tranh câm H 10.1B, yêu cầu HS lên chú thích vào tranh.
3. Bài mới: GV tóm tắt bài cũ trên tranh và giới thiệu bài mới.
II/ SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ:
Hoạt động1: Rễ cây hút nước và muối khoáng

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV vẽ thêm các dấu mũi tên vào tranh - HS quan sát kĩ tranh, chú ý đường đi của
kiểm tra bài cũ. Treo bảng phụ bài tập mũi tên và làm bài tập điền từ.
SGK
- HS chọn từ điền vào chỗ trống sau đó
- GV: Sau khi HS đã điền GV nhận xét đọc lại cả câu xem phù hợp chưa. Một HS
(Thứ tự các từ cần điền là: lông hút, vỏ, lên làm ở bảng phụ, các HS còn lại làm
vào vở bài tập.
mạch gỗ, lông hút)
- GV chỉ cụ thể con đường hút nước và - 1 HS lên chỉ trên tranh vẽ con đường hút
nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào
muối khoáng hòa tan trên tranh.
cây

TaiLieu.VN

Page 6


.(từ lông hút qua vỏ tới mạch gỗ của rễ
- Cho HS nghiên cứu SGK, thảo luận Thân
Lá )
nhóm (2 em ), trả lời câu hỏi:
- HS đọc mục  SGK, thảo luận nhóm
+ Bộ phận nào của rễ chủ yếu làm nêu được 2 ý:
nhiệm vụ hút nước và muối khoáng hoà
+ Lông hút là bộ phận chủ yếu của rễ hút
tan?
nước và muối khoáng hoà tan
+ Tại sao sự hút nước và muối khoáng
+ Vì rễ cây chỉ hút được muối khoáng hoà
của rễ không thể tách rời nhau?
tan trong nước.
- GV hoàn chỉnh, kết luận.
- Đại diện nhóm trình bày, bổ sung.

Tiểu kết: - Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút
- Nước và muối khoáng hoà tan trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua
thịt vỏ tới mạch gỗ của rễ đi lên các bộ phận của cây
Hoạt động 2:
Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV đặt câu hỏi nêu vấn đề:
Những điều kiện bên ngoài nào đã ảnh
hưởng tới sự hút nước và muối khoáng
của cây?
- HS liên hệ thực tế địa phương trả lời.
- Liên hệ thực tế địa phương:
+ Ở địa phương ta có các loại đất trồng

TaiLieu.VN

Page 7


nào? Năng suất thu hoạch ở các loại đất
đó có giống nhau không?
+ Đất trồng đã ảnh hưởng tới sự hút nước
và muối khoáng như thế nào? VD cụ thể? - HS đọc mục  SGK 38 trả lời câu hỏi
- Cho HS đọc  mục b SGK

+ Đất đá ong:
+ Đất đỏ bazan
+ Đất phù sa

- HS đọc  SGK/38, rút ra nhận xét về
+ Thời tiết, khí hậu ảnh hưởng như thế ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu đến sự
nào đến sự hút nước và muối khoáng của hút nước và muối khoáng của cây.
cây?
- GV: Khi nhiệt độ xuống dưới 0 oC nước
đóng băng, muối khoáng không hoà tan,
rễ cây không hút được
- Vậy những điều kiện bên ngoài nào đã
ảnh hưởng đến sự hút nước và muối
- HS tổng hợp kiến thức trả lời.
khoáng của cây?
- Trong trồng trọt cần làm gì để cây sinh
trưởng và phát triển tốt?

Tiểu kết: - Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của
cây như: Đất trồng, thời tiết, khí hậu.
- Cần cung cấp đủ nước và muối khoáng để cây sinh trưởng và phát triển tốt.
4. Củng cố - Kiểm tra đánh giá:
- Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng?

TaiLieu.VN

Page 8


- Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây?
- Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?
- Có thể cho HS làm bài tập trắc nghiệm
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời các câu hỏi ở SGK.
- Đọc mục em có biết.
- Chuẩn bị bài sau, mỗi nhóm (4 em) mang theo: Củ sắn, củ cà rốt, cành trầu
không, vạn niên thanh, tầm gửi, dây tơ hồng, tranh các loại cây: Bụt mọc, cây mắm, cây
đước…
- Hướng dẫn HS chuẩn bị thí nghiệm cho tiết 15: Sự dài ra của thân.
* Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×