Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 11:

SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (Tiết 1)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Học sinh biết quan sát, phân tích kết quả thí nghiệm để tự xác định được vai trò của
nước và 1 số loại muối khoáng chính đối với cây.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng thao tác, bước tiến hành thí nghiệm, phân tích và báo cáo kết quả thí
nghiệm.
- Rèn kĩ năng hợp tác làm việc theo nhóm, lắng nghe, đảm nhận trách nhiệm, tìm kiếm
thông tin.
3. Thái độ
- Giáo dục lòng yêu thích môn học, ý thức bảo vệ thực vật.
II. Chuẩn bị:
1. GV: tranh hình 11.1; 11.2 SGK. Bảng phụ
2. HS: Kết quả của các mẫu thí nghiệm 1,3 đã chuẩn bị trước 2 tuần ở lớp.
III. Hoạt động dạy – học:
1. Kiểm tra bài cũ:


(8,)

* Câu hỏi: Điền các từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được kiến thức đúng về
cấu tạo và chức năng của miền hút.
Cấu tạo miền hút gồm hai phần chính:
Vỏ gồm (1)............ có nhiều (2).........
Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút (3).........và (4).........hòa tan.
Phía trong là (5)........... có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào (6) ...........
Trụ giữa gồm các mạch (7)...... và mạch (8)........ có chức năng (9)....... các chất.
(10).......... chứa chất dự trữ.
* Đáp án:

TaiLieu.VN

Page 1


1- Biểu bì ; 2- Tế bào lông hút ; 3- Nước ; 4- Muối khoáng hòa tan ; 5- Thịt vỏ ;
6Trụ giữa ; 7- Rây ; 8- Gỗ ; 9- Vận chuyển ; 10- Ruột (Vị trí số 3, 4; vị trí 7, 8 có thể đổi
cho nhau.
(- Kiểm tra kết quả bài tập của HS đã làm ở nhà)
(1,)

*ĐVĐ:

GV : Rễ cây không những giúp cây bám chặt vào đất mà còn giúp cây hút nước và muối
khoáng hoà tan từ đất. Vậy cây cần nước và muối khoáng như thế nào? Rễ cây hút nước
và muối khoáng như thế nào?
2. Bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu nước của cây
Hoạt động của GV
+ Thí nghiệm 1:

(16,)

Hoạt động của HS
- HS hoạt động nhóm.
- Từng cá nhân trong nhóm đọc thí nghiệm
SGK chú ý tới: điều kiện thí nghiệm, tiến hành
thí nghiệm.- GV cho HS nghiên cứu SGK, thảo
- Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến, ghi lại nội
luận theo 2 câu hỏi mục  thứ nhất.
dung cần đạt được: đó là cây cần nước như thế
- GV bao quát lớp, nhắc nhở các nào và dự đoán cây chậu B sẽ héo dần vì thiếu
nhóm, hướng dẫn động viên nhóm HS nước.
yếu.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận
- Sau khi HS đã trình bày kết quả, GV xét, bổ sung.
thông báo kết quả của nhóm nếu cần.
+ Thí nghiệm 2

- Các nhóm báo cáo đưa ra nhận xét chung về
- GV cho các nhóm báo cáo kết quả khối lượng rau quả sau khi phơi khô là bị giảm.
thí nghiệm cân rau ở nhà.
- HS đọc mục  SGK trang 35, thảo luận theo 2
- GV cho HS đọc SGK.
câu hỏi ở mục  thứ 2 SGk trang 35, đưa ra ý
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm mục kiến thống nhất.

TaiLieu.VN

Page 2


 thứ hai.

- HS đưa được ý kiến: nước cần cho cây, từng
- GV lưu ý khi HS kể tên cây cần loại cây, từng giai đoạn cây cần lượng nước
nhiều nước và ít nước tránh nhầm cây khác nhau.
ở nước cần nhiều nước, cây ở cạn cần - HS nêu được : Mỗi giai đoạn phát triển của
cây có nhu cầu nước khác nhau.đáp ứng được
ít nước.
- Vì sao cung cấp đủ nước, đúng lúc, nhu cầu nước của cây cây sẽ cho năng suất tốt.
cây sẽ sinh trưởng tốt, cho năng suất - HS trình bày ý kiến, các HS khác nhận xét, bổ
sung.
cao ?
Gv cuang cấp thêm : ở giai đoạn sinh
trưởng mạch của cây như đâm chồi,
đẻ nhánh, lúc cây chủân bị ra hoa đòi
hỏi nhiều nước.
Khi quả già, cây cần rất ít nước.
- Yêu cầu HS rút ra kết luận.
(HS ghi) I. Cây càn nước và các loại muối khoáng :
1. Nhu cầu nước của cây:
- Nước rất cần cho cây
- Lượng nước nhiều hay ít phụ thuộc vào từng loại cây, các giai đoạn sống, các bộ phận
khác nhau của cây.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhu cầu muối khoáng của cây
Hoạt động của GV

( 14,)

Hoạt động của HS

+ Thí nghiệm 3:

- HS đọc SGK kết hợp quan sát tranh
- GV treo tranh hình 11.1, cho HS đọc và bảng số liệu ở SGK trang 36, trả lời
câu hỏi sau thí nghiệm 3.
thí nghiệm 3 SGK trang 35.
- GV hướng dẫn HS thiết kế thí
nghiệm theo nhóm: thí nghiệm gồm
các bước

TaiLieu.VN

Page 3


+ Mục đích thí nghiệm

+ Mục đích thí nghiệm: xem nhu cầu
muối đạm của cây.

+ Đối tượng thí nghiệm
+ Tiến hành: điều kiện và kết quả.

- GV nhận xét, bổ sung cho các nhóm - HS trong nhóm sẽ thiết kế thí
vì đây là thí nghiệm đầu tiên các em nghiệm của mình theo hướng dẫn của
GV.
tập thiết kế ở nhà.
- GV cho HS đọc SGK trả lời câu hỏi - 1 hoặc 2 HS trình bày thí nghiệm.
mục .

- HS đọc mục  trả lời câu hỏi, ghi
- GV nhận xét, đánh giá điểm cho HS. vào vở.
- 1 vài HS đọc lại câu trả lời.
(HS ghi): 2. Nhu cầu muối khoáng của cây
- Rễ cây chỉ hấp thụ muối khoáng hoà tan trong đất.
- Cây cần 3 loại muối khoáng chính là: đạm, lân, kali.
3. Củng cố, luyện tập:

(4,)

- Thống kê số nhóm đã tiến hành thí nghiệm thành công và không thành công -> Các
nhóm nêu kinh nghiệm. Gv chốt lại yêu cầu để thí nghiệm thành công.
4. Hướng dẫn học bài ở nhà:

(2,)

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc mục “Em có biết”.
- Làm bài tập trong sách Luyện tập.
- Xem lại bài “Cấu tạo miền hút của rễ”.
* Nhận xét sau khi lên lớp:

TaiLieu.VN

Page 4


Bài 11 ( tiết 2): SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA
RỄ ( Tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Trình bày được vai trò của lông hút, cơ chế hút nước và chất khoáng.
- Nêu được đường đi của nước và muối khoáng : Lông hút -> vỏ -> mạch gỗ -> các bộ
phận của cây.
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút nước và muối khoáng.
- Nêu được các ứng dụng thực tiễn có liên quan đến rễ cây.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích phát hiện kiến thức.
- Rèn kĩ năng thảo lụân, trình bày, lắng nghe.
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan .
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị:
1. GV: Tranh phóng to hình 10.1; 11.2 SGK.
2. HS : Vở luyện tập
III. Hoạt động dạy – học
1. Kiểm tra bài cũ:

( 7,)

* Câu hỏi: Em hãy cho biết cây cần nước và các loại muối khoáng như thế nào?
* Đáp án:
- Tất cả các cây đều cần nước.

TaiLieu.VN

Page 5


- Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều: muối
đạm, muối lân, muối kali.
- Nhu cầu cần nước và muối khoáng là khác nhau đối với từng loại cây, các giai đoạn
khác nhau trong chu kì sống.
* ĐVĐ:

( 1,)

GV: Rễ cây hút nước và các loại muối khoáng hòa tan trong đất là nhờ rễ cây. Vậy rễ cây
hút nước và muối khoáng hòa tan như thế nào? Chúng ta nghiên cứu trong bài ngày hôm
nay.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu con đường rễ cây hút nước và muối khoáng
Hoạt động của GV

(15,)

Hoạt động của HS

- GV cho HS nghiên cứu SGK làm bài - HS quan sát kĩ hình 11.2 chú ý đường đi của
tập mục  SGK trang 37.
 màu đỏ và đọc phần chú thích.
- GV viết nhanh 2 bài tập lên bảng, - HS chọn từ điền vào chỗ trống sau đó đọc lại
treo tranh phóng to hình 11.2 SGK.
cả câu xem đã phù hợp chưa.
- 1 HS lên chữa bài tập trên bảng  cả lớp theo
- Sau khi HS đã điền và nhận xét, GV dõi để nhận xét.
hoàn thiện để HS nào chưa đúng thì
sửa.
- Gọi HS đọc bài tập đã chữa đúng lên
bảng.
- GV củng cố bằng cách chỉ lại trên
tranh để HS theo dõi.
- GV cho HS nghiên cứu SGK trả lời  - HS đọc mục  SGK. kết hợp với bài tập
trước trả lời được 2 ý:
câu hỏi:
? Bộ phận nào của rễ chủ yếu làm + Lông hút là bộ phận chủ yếu của rễ hút nước

TaiLieu.VN

Page 6


nhiệm vụ hút nước và muối khoáng và muối khoáng hoà tan.
hoà tan?
? Tại sao sự hút nước và muối khoáng + Vì rễ cây chỉ hút được muối khoáng nhờ hoà
của rễ không thể tách rời nhau?
tan trong nước.
- GV có thể gọi đối tượng HS trung
bình trước nếu trả lời được GV khen,
đánh giá điểm.
( HG ghi): II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ:
1. Rễ cây hú nước và muối khoáng:
- Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan nhờ lông hút.
- Đường đi của nước và muối khoáng hòa tan:
Lông hút -> vỏ -> mạch gỗ -> các bộ phận khác của cây( rễ, thân, lá)
Hoạt động 2: Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài
ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.
Hoạt động của GV

(15,)

Hoạt động của HS

- GV thông báo những điều kiện ảnh
hưởng tới sự hút nước và muối
khoáng của cây: Đất trồng, thời tiết,
khí hậu...
a- Các loại đất trồng khác nhau
- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK  trả
lời câu hỏi: Đất trồng đã ảnh hưởng
tới sự hút nước và muối khoáng như
thế nào? VD cụ thể?

- HS đọc mục  SGK tr.38 trả lời câu hỏi của
GV có 3 loại đất:
+ Đất đá ong: Nước và muối khoáng trong đất
ít  sự hút của rễ khó khăn.
+ Đất phù sa: Nước và muối khoáng nhiều  sự
hút của rễ thuận lợi.

TaiLieu.VN

Page 7


+ Đất đỏ bazan: Nước và muối khoáng nhiều 
sự hút của rễ thuận lợi.
- Em hãy cho biết địa phương em có - Đất đỏ pherarit.
đất trồng thuộc loại nào?
b- Thời tiết khí hậu
- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu
SGK. Trả lời câu hỏi thời tiết, khí hậu
ảnh hưởng như thế nào đến sự hút
nước và muối khoáng của cây?

- HS đọc thông tin  SGK tr.38 trao đổi
nhanh trong nhóm về ảnh hưởng của băng giá,
khi ngập úng lâu ngày sự hút nước và muối
khoáng bị ngừng hay mất.

- GV gợi ý: khi nhiệt độ xuống dưới
0oC nước đóng băng, muối khoáng
không hoà tan, rễ cây không hút được.
- Để cây sinh trưởng và phát triển tốt
+ Tưới nước, chống rét, bón phân hợp lý ...
cần làm gì?
- Để củng cố phần này GV cho HS
đọc và trả lời câu hỏi mục .
- 1 đến 2 HS trả lời  HS khác nhận xét bổ
- GV dùng tranh câm hình 11.2 SGK, xung.
tr.37 để học sinh điền mũi tên và chú - HS đưa ra các điều kiện ảnh hưởng tới sự hút
thích hình.
nước và muối khoáng cũng là kết luận của
mục này.
- Nếu đúng GV đánh giá cho điểm
( HG ghi): 2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự hút nước và muối
khoáng của cây
- Đất trồng, thời tiết, khí hậu ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.
3. Củng cố, luyện tập:

(5,)

- HS trả lời câu hỏi 1SGK.
- Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay sai rồi ghi vào chỗ trống.

TaiLieu.VN

Page 8


STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan nhờ lông hút.

2

Rễ của tất cả các cây đều có lông hút

3

Các yếu tố thời tiết, khí hậu, các loại đất không ảnh
hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây.

4

Miền sinh trưởng của rễ có chức năng hút nước và muối
khoáng nuôi cây.
4. Hướng dẫn học bài ở nhà:

(2,)

- Học bài và trả lời câu hỏi 2, 3 SGK trang 39.
- Làm bài tập trong vở Luyện tập.
- Đọc mục “Em có biết”.
- Đọc trước Bài 12. Biến dạng của rễ.
- Chuẩn bị mẫu theo nhóm: củ sắn, củ cà rốt, cành trầu không, vạn niên thanh, cây tầm
gửi (nếu có), dây tơ hồng, tranh các loại cây: bụt mọc, cây mắm, cây đước (có nhiều rễ
trên mặt đất).
* Nhận xét sau khi lên lớp:

TaiLieu.VN

Page 9


TaiLieu.VN

Page 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×