Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 12: Biến dạng của rễ

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
BÀI 12: BIẾN DẠNG CỦA RỄ
I/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Quan sát phân biệt được các loại biến dạng của rễ, đặc điểm các loại biến dạng của
rễ.
- Cũng cố kiến thức đã học ờ bài trước.
2. Kĩ năng:
- Có kỹ năng quan sát, sao sánh, đối chiếu.
- Thu thập thông tin.
3. Thái độ:
-

Yêu thích bộ môn, tích cực hoọat động thực hành.

II/ CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của giáo viên:
-

Một số loại rễ biến dạng: Khoai mì, trầu không, tầm gửi, bụt mọc, tơ hồng.


- Tranh phóng to hình 10.1, 10.2 SGK.
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Vật mẫu: các loại rễ biến dạng: Tầm gửi, bần, bụt mọc, trầu không...
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện kiểm tra 15 phút
3. Bài mới : THỰC HÀNH - QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA RỄ
Giới thiệu bài: Bài học hôm nay ta sẽ thực hành quan sát các loại biến dạng của rễ để
ta có thể phân biệt được chúng và hiểu rõ chức năng từng loại rễ biến dạng đó.
Phát triển bài:

TaiLieu.VN

Page 1


Yêu cầu của bài thực hành:
- GV kiểm tra:
+ Phần chuẩn bị của HS theo nhóm đã phân công.
- GV yêu cầu:
+ Phân biệt được các loại biến dạng của rễ.
+ Biết được chức năng của chúng.
+ Các nhóm không nói to, không được đi lại lộn xộn, ghi chép các ý kiến trong
nhóm để báo cáo.
- GV phát dụng cụ: Mỗi nhóm 1 kính lúp quan sát.
- GV phân công: Mỗi nhóm làm độc lập, ghi chép rõ ràng.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Gv yêu cầu các - HS báo cáo, đặt mẫu vật lên
nhóm báo cáo sự để gv kiểm tra.
chuẩn bị và đồng thời
gv quan sát.
- Trả lời: Có 4 loại.
- Yêu cầu HS nhắc lại
có mấy loại biến dạng
của rễ.
- HS chia các rễ biến dạng


- Yêu cầu học sinh thành 4 nhóm.
chia các mẫu vật đã
chuẩn bị thành 4 nhóm
mà HS vừa trả lời.
- Các nhóm thảo luận trả lời:
- Hỏi: Các nhóm hãy
cho biết đặc điểm của + Rễ củ: Phình to, chứa chất
dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo
các loại rễ đó.
quả.

Nội dung
1. Quan sát một số biến
dạng của rễ.

+ Rễ móc: Rễ mọc từ thân,
cành giúp cây leo lên
+ Rễ thở: Rễ mọc ngược lên,

TaiLieu.VN

Page 2


lấy oxi cung cấp cho các phần
rễ dưới đất (hô hấp)
+ Rễ giác mút: ký sinh vào cây
khác. Lấy thức ăn từ cây chủ.
- Nhóm bổ xung: Đúng

- GV: Gọi nhóm khác
bổ xung.

- HS: Nghe giảng

- GV: Nhận xét – kết
luận.
- Yêu cầu HS nêu từng - Trả lời:
loại biến dạng của rễ + Rễ củ: Cà rốt, khoai
có những cây gì?
+ R. Móc: Trầu không, hồ tiêu

- GV: Nhận xét

2. Nhận biết biến dạng của
rễ.
+ Rễ củ: Cà rốt, sắn

+ R.thở: Bần, mắm, bụt mọc

+ Rễ móc: Trầu không.

+ R.Giác mút: Tầm gửi, tơ
hồng

+ Rễ thở: Bụt mọc, bần.
+ Rễ giác mút: Tầm gửi

- Nghe

4. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:
- HS tự nhận xét trong nhóm công việc quan sát mẫu vật.
- GV đánh giá chung buổi thực hành (về ý thức, kết quả).
- Phần cuối: Vệ sinh lớp học.
5. DẶN DÒ:
- Soạn bài tiếp theo, vẽ hình 7.4 vào vở học.
- Chuẩn bị một số loại cành của cây: dâm bụt, rau má, rau đay, cỏ mần trầu, ngọn
mồng tơi...

TaiLieu.VN

Page 3


- Kẻ bảng trang 45 vào vở bài tập.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×