Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 13: cấu tạo ngoài của thân

BÀI 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Học sinh nắm được cấu tạo ngoài của thân gồm:thân chính ,cành,chồi ngọn và chồi
nách
- Phân biệt được 2 loại chồi nách: chồi lá, chồi hoa
- Nhận biết, phân biệt được các loại thân:thân dứng ,thân leo, thân bò
2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh mẫu so sánh
3.Thái độ:Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên
II. Phương pháp: Quan sát tìm tòi; Thảo luận nhóm; Nêu và giải quyết vấn đề
III. Phương tiện:
- Giáo viên: Tranh phóng to hình 13.1, 13.2, 13.3 SGK trang 43, 44; ngọn bí đỏ,
ngồng cải; bảng phân loại thân cây
- Học sinh: cành cây hoa hồng, râm bụt, rau má....
IV. Tiến trình bài giảng
1.Ổn định (1phút):
Giáo viên: Kiểm tra sĩ số
-Học sinh: Báo cáo sĩ số
2.Kiểm tra bi cũ:
3. Bài mới:
a. Vào bài (1 phút):

Thân là một cơ quan sinh dưỡng của cây có chức năng vận chuyển các chất trong câyvà
nâng đỡ tán lá
Vậy thân gồm những bộ phận nào?Có thể phân chia thân thành mấy loại ?Bài học
hômnay trả lời câu hỏi trên
b. Các hoạt động:

TaiLieu.VN

Page 1


TG

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

(20
Hoạt động 1: Cấu tạo Mục tiêu: Xác
phút) ngoài của thân
định được thân
gồm:thân
chính
,cành ,chồi ngọn
-Cho các nhóm đặc và chồi nách
mẫu vật lên bàn treo
hình 13.1 sgk yêu cầu -Các nhóm đặt mẫu
học sinh thảo luận câu vật lại quan sát
hình

thảo
hỏisgk
luậnsgk
trong
+Thân mang những bộ 5phút
phận nào?
+Thân gồm thân
chính ,cành trên
thân và cành mang
lá ở đỉnh có chồi


ngọn ở kẻ lá có
+ Những điểm giốngvà chồi nách
khác nhau giữa thân và
+Giống: đều mang
cành
lá và

Nội dung
1. Cấu tạo ngoài của thân
-Thân cây gồm thân chính,
cành ,chồi ngọn và chồi
nách.Trên thân và cành có
mang lá
-Chồi ngọn phát triển thành
thân chính
-Chồi nách: có 2 loại
+Chồi lá:phát triển thành cành
mang lá
+Chồi hoa: phát triển thành
cành mang lá hoặc cành mang
hoa hoặc hoa

chồi

+Vị trí của chồi ngọn
trên thân và cành?
+Vị trí của chồi nách?

Khác:
Thân
Cành

-Mọc thẳng -Mọc
+Chồi ngọn phát triển xiên
thành bộ phận nào của
-Do
chồi
cây?
-Do chồi ngọn
-Cho các nhóm báo cáo phát nách phát

TaiLieu.VN

Page 2


các nhóm khác nhận xét triển
bổ sung
nằm

triển

-Giáo viên chốt lại

+Chồi ngọn ở trên
-Cho học sinh chỉ trên thân
mẫu vật các bộ phận
chín
của thân
h
-Treo hình 13.2 SGK +Chồi nách nằm ở
yêu cầu học sinh quan nách lá
sát và thảo luận 3 phút + Chồi ngọn sẽ
+So sánh cấu tạo chồi phát triển thành
hoa và chồi lá
thân chính
-Các nhóm báo cáo
các nhóm khác
nhận xét bổ sung
+Chồi hoa, chồi lá sẽ
phát triển thành bộ -Học sinh chỉ trên
mẫu vật các bộ
phận nào của cây?
phận của thân
-Giáo viên chốt lại:
Chồi nách có 2 loại -Các nhóm quan sát
chồi lá và chồi hoa.chồi tranh vẽ thảo luận 3
hoa và chồi lá nằm ở kẻ phút
lá của thân và cành
+Giống : đều có
mầm lá
Khác:
ChồiChồi hoa
-Mô phân
Mầm
Sinh
hoa

TaiLieu.VN

ngọn

Page 3


13
phút

+Chồi lá phát triển 2. Các loại thân:
Hoạt động 2: Phân thành cành mang lá Dựa váo cách mọc của thân
biệt các loại thân
+Chồi hoa phát mà người ta chia thành 3 loại:
-Giáo viên treo hình triển thành cành - Thân đứng:
13.3 SGK yêu cầu các mang hoa
+ Thângỗ: xoài, mận...
nhóm tập trung mẫu vật
+ Thân cột: cau....
để phân chia các loại
Mục tiêu: Dựa
thân 3 phút
vào cách mọc của + Thân cỏ: cà ,ớt...
-Cho các nhóm báo cáo thân để phân chia - Thân leo:
kết quả
-Học sinh quan sát +Thân quấn: mồng tơi
-Cho học sinh hoàn trang vẽ tập trung + Tua cuốn: bầu, bí
thành bảng phụ
mẫu vật để phân
- Thân bò: rau má, rau lang....
-Cho học sinh nhận xét chia các loại thân
bổ sung để hoàn thành -Các nhóm báo cáo
bảng
-Học sinh hoàn
-Nhín trên bảng cho thành bảng phụ
biếycó mấy loại thân và
cho ví dụ
-Giáo viên chốt lại

4.Củng cố: (4 phút )
Chọn từ thích hợp điền vào ô trống
- Có 2 loại chồi nách......(1)......phát triển thành cành mang lá........(2).......phát triển
thành cành mang hoa hoặc hoa
- Tùy theo cách mọc của thân mà chia thành 3 loại: Thân........(3).......(thân......
(4).......,thân......(5).......,thân........(6).........),thân.......(7).......(thân.......(8)....thân........
(9).........)và thân.........(10).........
5.Dặn dò: (1 phút)
-Làm bài tập SGK

TaiLieu.VN

Page 4


-Ghi lại kết quả thí nghiệm
-Xem trước bài mới
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×