Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 13: cấu tạo ngoài của thân

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
BÀI 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
I. Mục tiêu:
* KT: - Nêu được vị trí, hình dạng; phân biệt được cành, chồi ngọn với chồi nách (chồi lá,
chồi hoa).
- Phân biệt được các loại thân: Thân đứng, thân leo, thân bò
* KN: - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ / ý tưởng trong chia sẻ thông tin.
- Kĩ năng quản lí thời gian khi báo cáo.
* TĐ: Giáo dục HS ý thức yêu thích thực vật và có biện pháp bảo vệ cây xanh.
II. Đồ dùng dạy học:
* GV:

- Tranh vẽ H 13.1, H 13.2, 13.3 SGK
- Mẫu vật, bảng phụ, kính lúp, kim mũi mác

* HS: Mẫu vật như dặn dò tiết trước.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:


- Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?

- Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?
- Kiểm tra mẫu vật ở HS
3. Bài mới: Giới thiệu bài: Thân là một cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng vận
chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá. Vậy thân gồm những bộ phận nào? Có thể
chia thân thành mấy loại? => Bài mới.

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động 1: Cấu tạo ngoài của thân

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- Xác định vị trí thân cây so với mặt đất? - Vị trí thân: thường trên mặt đất
- Hình dạng thân?

- Hình dạng: thường có hình trụ.

- GV treo tranh H 13.1

- HS làm việc cá nhân, quan sát cây hoặc
- Yêu cầu HS đặt 1 cây hoặc 1 cành có cành đối chiếu với tranh H 13.2, tự xác
định các bộ phận bên ngoài của thân, vị
đủ chồi ngọn, lá, cành lên bàn
trí của chồi ngọn, chồi nách.
- Hướng dẫn HS quan sát từ trên xuống
dưới. Để trả lời câu hỏi: Những điểm - HS trả lời các câu hỏi ở  SGK.
giống nhau giữa thân và cành, GV cho Yêu cầu nêu được: Thân chính có hình
HS quan sát cành trên cây và dựa vào:
trụ. Trên thân có các thân phụ là các
cành. Đỉnh thân chính và cành có chồi
+ Vị trí
ngọn. Dọc thân và cành có lá, ở kẽ lá là
+ Đặc điểm


chồi nách.
+ Chức năng .
Thân và cành đều gồm những bộ phận
giống nhau nên cành còn gọi là thân phụ.
Thân mọc đứng, do chồi ngọn phát triển
thành. Cành mọc xiên, do chồi nách phát
- GV dùng tranh tiểu kết phần: Các bộ triển thành.
phận của thân.
- Vài HS cầm vật mẫu chỉ các bộ phận
- GV treo tranh H 13.2, yêu cầu HS quan của thân cây, các bạn khác bổ sung.
sát vật mẫu đối chiếu với tranh vẽ, thảo
* HS hoạt động nhóm:
luận nhóm, nội dung:
- HS mang 1 cây có cành mang lá và
cành mang hoa ra quan sát đối chiếu với

TaiLieu.VN

Page 2


+ Sự giống và khác nhau về cấu tạo giữa tranh
chồi hoa và chồi lá?
SGK

H 13.2, thảo luận 2 câu hỏi

+ Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành - Đại diện nhóm trình bày, yêu cầu nêu
các bộ phận nào của cây?
được:
+ Giống: đều có mầm lá bao bọc
+ Khác: Trong chồi lá là mô phân sinh sẽ
- Phát kính lúp, kim mũi mác cho HS. phát triển thành cành mang lá; còn chồi
Hướng dẫn HS tách chồi nách dùng kính hoa là mầm hoa sẽ phát triển thành cành
lúp quan sát
mang hoa hoặc hoa
- GV giáo dục HS không bẻ cành, ngắt - Nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận.
ngọn.
- HS lên chỉ trên tranh chồi lá, chồi hoa.

Tiểu kết: Thân cây gồm:

- Thân chính: hình trụ

- Cành (thân phụ)
- Chồi ngọn: ở đỉnh thân và cành
- Chồi nách: ở nách lá, gồm:
+ Chồi hoa: phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa
+ Chồi lá: phát triển thành cành mang lá
Hoạt động 2: Các loại thân

Hoạt động dạy
- GV treo tranh hình 13.3

TaiLieu.VN

Hoạt động hoc
- HS mang mẫu vật đặt lên bàn quan sát

Page 3


và đối chiếu với tranh
- Hướng dẫn HS quan sát mẫu vật mang - Đọc thông tin  ở mục 2 SGK
theo xem thân của chúng như thế nào?
- HS làm bài tập (bảng) vào vở bài tập
- Treo bảng phụ theo mẫu  ở SGK
dựa theo mẫu vật mang theo
- GV: Gợi mở để HS phân biệt các loại - HS lên bảng hoàn thiện bảng phụ
thân dựa vào các đặc điểm: Vị trí, độ
- Nhận xét, bổ sung rút ra kết luận
cứng, mềm, sự phân cành của thân, thân
đứng độc lập hay bám.
- Nhận xét, đánh giá, ghi điểm
=>Giáo dục HS biết cách chăm sóc cây

Tiểu kết: Thân có 3 loại:
- Thân đứng:

+ Thân gỗ: cứng, cao, có cành (bạch đàn)
+ Thân cột: cứng, cao, không cành (cau, dừa)
+ Thân cỏ: mềm, yếu, thấp (lúa, ngô)

- Thân leo:

+ Leo bằng thân quấn (mồng tơi, đậu tây)
+ Leo bằng tua cuốn (đậu hà lan)

- Thân bò: Mềm yếu, bò lan sát đất (rau má)
4. Củng cố -Kiểm tra đánh giá:
- HS đọc phần kết luận trong SGK
- HS làm bài tập: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng
a. Thân cây dừa, cây cau, cây cọ là thân cột

TaiLieu.VN

Page 4


b. Thân cây bạch đàn, cây gỗ lim, cây cà fê là thân gỗ
c. Thân cây lúa, cây cải, cây ổi là thân cỏ
d. Thân cây đậu ván, cây bìm bìm, cây mướp là thân leo
5. Dặn dò: - Về nhà làm bài tập 2 SGK/45
- Bấm ngọn 5 cây đậu và đo độ dài của thân sau khi bấm ngọn 2 ngày (Khay đậu
gieo từ tuần trước)
* Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×