Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 13: cấu tạo ngoài của thân

BÀI 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Học sinh nêu được các bộ phận cấu tạo ngoài của thân gồm: thân chính, cành, chồi ngọn
và chồi nách.
- Phân biệt cành, chồi ngọn và chồi nách ( chồi lá và chồi hoa) dựa vào vị trí, đặc điểm
và chức năng..
- Nhận biết, phân biệt được các loại thân: thân đứng, thân leo, thân bò dựa vào cách mọc
của thân.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu, tranh.
3. Thái độ
- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy và học
1. Chuẩn bị của GV: Tranh phóng to hình 13.1; 13.2; 13.3 SGk trang 43, 44.
Ngọn bí đỏ, ngồng cải.
Bảng phân loại thân cây.
2. Chuẩn bị của HS: Cành cây: râm bụt, hoa hồng, rau đay, ngọn bí đỏ, rau má, cây cỏ,
kính lúp cầm tay, tranh 1 số loại cây.
III. Tiến trình bài giảng
1. Kiểm tra bài cũ

Điền các cụm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:
Một số loại rễ ……………… làm các chức năng khác nhau của cây như rễ ……… chứa
chất dự trữ cho cây ding khi cây ra hoa tạo quả; rễ …….. bám vào trụ giúp cây leo lên;
rễ ……….giúp cây hô hấp trong không khí; rễ …………. Lấy thức ăn từ cây chủ.
+ Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa?
2. Bài học

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo ngoài của thân
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

a. Xác định các bộ phận ngoài của
thân, vị trí chồi ngọn, chồi nách.
- GV yêu cầu:
+ HS đặt mẫu trên bàn
+ Hoạt động cá nhân

- Đặt cây, cành lên bàn quan sát đối chiếu với
hình 13.1 SGK trang 43 trả lời 5 câu hỏi SGK.

+ Quan sát thân, cành từ trên xuống
trả lời câu hỏi SGK.
- HS mang cành của mình đã quan sát lên
- GV kiểm tra bằng cách gọi HS trước lớp chỉ các bộ phận của thân, HS khác
trình bày trước lớp.
bổ sung.
- GV gợi ý HS đặt 1 cành gần 1 cây - HS tiếp tục trả lời câu hỏi, yêu cầu nêu
nhỏ để tìm đặc điểm giống nhau.
được:
- Câu hỏi thứ 5 có thể HS trả lời + Thân, cành đều có những bộ phận giống
không đúng, GV gợi ý: vị trí của nhau: đó là có chồi, lá...
chồi ở đâu thì nó phát triển thành bộ + Chồi ngọn: đầu thân, chồi nách, nách lá.
phận đó.
- GV dùng tranh 13.1 nhắc lại các


bộ phận của thân, hay chỉ ngay trên - HS nghiên cứu mục thông tin  SGk trang
43 ghi nhớ kiến thức về 2 loại chồi lá và chồi
mẫu để HS ghi nhớ.
hoa.
b. Quan sát cấu tạo của chồi hoa
- HS quan sát thao tác và mẫu của GV kết hợp
và chồi lá
hình 13.2 SGK trang 43, ghi nhớ kiến thức
- GV nhấn mạnh: chồi nách gồm 2 cấu tạo của chồi lá, chồi hoa.
loại: chồi lá, chồi hoa.
- HS xác định được các vảy nhỏ mà GV đã
Chồi hoa, chồi lá nằm ở kẽ lá.
tách là mầm lá.
- GV yêu cầu: HS hoạt động nhóm. - HS trao đổi nhóm trả lời 2 câu hỏi SGK.
- GV cho HS quan sát chồi lá (bí - Yêu cầu nêu được:
ngô) chồi hoa (hoa hồng) , GV có

TaiLieu.VN

Page 2


thể tách vảy nhỏ cho HS quan sát.

+ Giống nhau: có mầm lá bao bọc.

- GV hỏi: Những vảy nhỏ tách ra + Khác nhau: Trong chồi lá là mô phân sinh sẽ
được là bộ phận nào của chồi hoa và phát triển thành cành mang lá ; trong chồi hoa
chồi lá?
mô phân sinh ngọn là mầm hoa sẽ phát triển
thành cành mang hoa hoặc chồi hoa.
- GV treo tranh hình 13.2 SGK trang - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác
nhận xét, bổ sung.
43.

- GV cho HS nhắc lại các bộ phận
của thân.
Tiểu kết:
- Ngọn thân và cành có chồi ngọn, dọc thân và cành có chồi nách. Chồi nách gồm 2 loại;
chồi hoa và chồi lá.
Hoạt động 2: Phân biệt các loại thân
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân.
- GV treo tranh hình 13.3 SGK trang - HS quan sát tranh, mẫu đối chiếu với tranh
44, yêu cầu HS đặt mẫu tranh lên của GV để chia nhóm cây kết hợp với những
bàn, quan sát và chia nhóm.
gợi ý của GV rồi đọc thông tin  SGK trang
- GV gợi ý một số vấn đề khi phân 44 để hoàn thành bảng trang 45 SGK.
chia:
- HS làm vào vở Luyên tập sinh 6
+ Vị trí của thân trên mặt đất.
+ Đặc điểm của thân : ( Độ cứng
mền của thân ; Sự phân cành ; Thân
tự đứng hay phải leo, bám.)

TaiLieu.VN

Page 3


- GV gọi 1 HS lên điền tiếp vào - 1 HS lên điền vào bảng phụ. Các SH còn lại
bảng phụ đã chuẩn bị sẵn.
nhận xét, bổ sung.
- GV chữa ở bảng phụ để HS theo - HS trả lời và lấy được ví dụ cho mỗi loại
dõi và sửa lỗi trong bảng của mình. thân.
? Có mấy loại thân? cho VD?
Tiểu kết:
- Có 3 loại thân chính: thân đứng, thân leo, thân bò.
Đáp án Bảng SGK /45
STT

Tên
cây

1

Đậu
ván

2

lúa

3

Dừa

4

Nhãn

5

Rau má

6

Mướp

Thân đứng
Thân
gỗ

Thân
cột

Thân leo
Thân
cỏ

Thân
quấn

Tua
cuốn

Thân


x
x
x
x
x
x

3. Củng cố
- Yêu cầu HS làm Bài tập 1 và 2 ở SGV:
Bài 1: Chọn từ thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau:
Có hai loại chồi nách: …………….. phát triển thành cành mang lá, …….. phát
triển thành cành ……………….
Tuỳ theo cách mọc của thân mà chia làm 3 loại: Thân ……….. ( thân…., thân
……., thân …..) ; thân …..( thân ….., tua…….) và thân ….. .

TaiLieu.VN

Page 4


Bài 2: Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng.
A. Thân cây dừa, cây cau, cây cọ là cây thân cột.
B. Thân cây bạch đàn, cây gỗ lim, cây cà phê là cây thân gỗ.
C. Thân cây lúa, cây cải, cây ôỉ là cây thân cỏ.
D. Thân cây đậu ván, cây mướp, cây khổ qua là cây thân leo.
4. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Làm bài tập SGK/ 45
- Hoàn thành bài trong vở Luyện tập.
- Đọc trước và làm thí nghiệm rồi ghi lại kết quả ở bài 14.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×