Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 13: cấu tạo ngoài của thân

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 13 : CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Hs xác định được các bộ phận cấu tạo ngoài của thân gồm: Thân chính,
cành, chồi ngọn và chồi nách.
- Phân biệt được 2 chồi nách: Chồi lá và chồi hoa.
- Phân biệt 3 loại thân: Thân đứng, thân leo, thân bò.
2. Kỹ năng: - Rèn luỵên kĩ năng quan sát tranh, mẫu vật.
3. Thái độ: - Giáo dục hs bảo vệ TV.
II. Phương pháp: - Trực quan, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị tranh 13.1 → 13.3. Mẫu vật: ngồng cải, ngọn bí đỏ.
- Hs: Sưu tầm mẫu vật (trong bài học).
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
H: Hãy kễ tên những loại biến dạng và chức năng của chúng ?
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: Thân là cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng vận chuyển các chất trong
cây và nâng đỡ tán lá. Vậy thân gồm những bộ phận nào? Có thể chia thân thành mấy

loại?
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh

TaiLieu.VN

Nội dung bài học

Page 1


Hoat động 1: Tìm hiểu cấu tạo ngoài của 1. Cấu tạo ngoài của thân.
thân .
-Gv: Yêu cầu hs để mẫu vật (cành cây) trên
bàn mà nhóm chuẩn bị quan sát, đối chiếu
H:13.1. Thảo luận:
H:Thân mang những bộ phận nào?
H: Những điểm giống nhau giữa thân và
cành?
H:Vị trí chồi ngọn trên thân, cành?
H: Vị trí chồi nách?
H: Chồi ngọn phát triển thành bộ phận nào
của cây?
-Hs: Thảo luận, trả lời.
-Gv: treo tranh 13.1,cho hs xác định vị trí số:
1, 2 ,3 ,4.
-Hs: Lên bảng x.đ trên tranh13.1.
-Gv: Nhận xét, bổ sung trên tranh 13.1(mẫu
vật):1.Chồi ngọn, 2.Chồi nách, 3.Thân chính,
4. cành.
-Gv: Tiếp tục yêu cầu hs: Quan sát H:13.2,
trả lời:

H: Cấu tạo của chồi hoa và chồi lá giống,
khác nhau như thế nào?

TaiLieu.VN

Page 2→ Giống

nhau: Đều có mầm lá bao bọc.
Khác: chồi hoa có mang mầm hoa, chồi lá thì
không mang mầm hoa mà có mô phân sinh
ngọn.
H: Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành bộ
phận nào của cây ?
→ Chồi

lá phát triển thành cành mang lá. chồi
hoa phát triển thành hoa.

-Hs: trả lời.
-Gv: Khắc sâu kiến thức cho hs : Cho hs
quan sát chồi lá trên mẫu vật thật: (ngọn bí
ngô), chồi hoa (hoa hồng).
H: Cấu tạo ngoài của thân gồm có những bộ
phận nào?
-Hs: Rút ra kết luận, trả lời .
Hoạt động 2: Phân loại các loại thân.
-Gv: treo H:13.3, giới thiệu tranh.

- Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi
ngọn và chồi nách.
-chồi nách phát triển thành cành mang lá
hoặc cành mang hoa hoặc hoa.

H: Có mấy loại thân chính ?
-Hs: Trả lời :Có 3 loại.
-Gv: Yêu cầu hs thảo luận nhóm làm b.t ở
bảng (sgk/45).

2. Các loại thân:

-Hs: Hoạt động nhóm làm b.t, lên bảng điền
vào bảng phụ:
Stt

Tên cây

Thân đứng
T.gỗ

1

Cây đậu
ván.

TaiLieu.VN

T.cột

T.cỏ

Thân leo
T.
quấn

Thân bò

Tua cuốn

x

Page 3


2

Cây nhãn.

3

Cây rau má.

4

Cây dừa.

5

cây cỏ mầm
trầu.

x
x
x
x

-Gv: Cho hs nhận xét, bổ sung.Gv sửa sai
(nếu có). Qua bảng b.t cho hs trả lời:
H: Có mấy loại thân đứng? Đặc điểm?

*Có 3 loại thân chính:

H: Đặc điểm thân leo? thân bò? cho VD?

-Thân đứng:

-Hs: Trả lời, lấy VD.

+Thân gỗ: cứng, cao, có cành.

-Gv: Nhận xét - bổ sung. Liên hệ thực tế các +Thân cột : cứng, cao, không cành.
loại thân cây...
+Thân cỏ: mềm, yếu, thấp.
-Thân leo: thân quấn và tua cuốn.
-Thân bò: mềm yếu, bò sát đất.

4/Củng cố:
Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.
GV: Yêu cầu HS làm bài tập điền từ ở SGK
Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây:
- Nhà tôi trồng 1 cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh. Khi quan
sát cây mướp, thấy rỏ thân cây gồm:……………………….
- Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ…………..và những chùm hoa mướp
vàng phát triển từ……………….
- Chưa đầy 2 tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng cho sân. Nó cho tôi …..
………. thật ngon.

TaiLieu.VN

Page 4


- Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì? Nó là …………., có cách leo bằng……………,
khác với cây mồng tơi trong vườn cũng là………… nhưng lại leo bằng……………..
- HS điền các từ sau: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách, chồi lá, chồi hoa, quả,
thân leo, tua cuống, thân quấn.
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài.
- Trả lời các câu hỏi SGK/tr45.
- Chuẩn bị: Gieo hạt đậu vào khay đất ẩm cho đến khi ra lá thất thứ nhất, chon 6 cây cao
bằng nhau, ngắt ngọn 3 cây, 3 cây không ngắt ngọn. Sau 3 ngày đo chiều cao của 6 cây
ghi kết quả vào bảng:
Nhóm cây

Chiều
cao

Cây ngắt ngọn
Cây không ngắt
ngọn

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×