Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 14: Thân dài ra do đâu

BÀI 14: THÂN DÀI RA DO ĐÂU?
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Qua thí nghiệm học sinh tự phát hiện: thân dài ra do phần ngọn
- Biết vận dụng cơ sở của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích một số hiện tượng thực tế
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm,quan sát ,so sánh
3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích thực vật, bảo vệ thực vật
II. Phương pháp:
- Quan sát tìm tòi
-

Thảo luận nhóm

- Nêu và giải quyết vấn đề
- Thực hành thí nghiệm
III. Phương tiện:
- Giáo viên: tranh phóng to hình 14.1, hình 13.1
- Học sinh báo cáo kết quả thí nghiệm
IV. Tiến trình bài giảng
1.Ổn định (1 phút):
-Giáo viên: Kiểm tra sĩ số

-Học sinh : Báo cáo sĩ số
2 Kiểm tra bài cũ (6 phút):
Nêu cấu tạo ngoài của thân ? Có mấy loại thân
3. Bài mới:
a. Vào bài (1 phút):
Ta thấy rằng thân mỗi ngày một dài ra. Vậy thân dài ra do đâu? Bài học hôm nay trả lời
câu hỏi trên
b. Các hoạt động:(35 phút):

TaiLieu.VN

Page 1


TG

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

16 Hoạt động 1: Tìm hiểu sự
phú dài ra của thân
t
-Cho học sinh nhắc lại cách
tiến hành thí nghiệm

Mục tiêu: Qua thí nghiệm Tiểu kết 1: Sự dài ra
biết được thân dài ra do của thân
phần ngọn
Thân dài ra do phần
-Học sinh nêu lại cách tiến ngọn. Vì sự phân chia
và lớn lên của tế bào
-Cho đại diện các nhóm báo hành thí nghiệm
cáo kết quả thí mnghịêm
-Cac nhóm báo cáo kết quả ở mô phân sinh ngọn
giúp thân dài ra
-Dựa trên kết quả thí thí nghiệm
nghiệm cho các nhóm thảo -Các nhóm thảo luận 4 phút


luận SGK
+Cây ngắt ngọn thấp hơn
+So sánh chiều cao của 2 cây không ngắt ngọn
nhóm cây trong thí nghiệm:
ngắt ngọn và không ngắt
+Thân cây dài ra do phần
ngọn
ngọn
+Từ thí nghiệm trên, hãy
cho biết thân cây dài ra do +Thân dài ra do sự lớn lên
và phân chia của tế bào mô
bộ phận nào?
phân sinh ngọn
+Xem lại bài 8: sự lớn lên
-Học sinh đọc thông tin
và phân chia tế bào để giải
thích vì sao thân dài ra SGK
Thân gỗ lớn chậm nhưng
được
-Cho học sinh đọc thông tin sống lâu
 SGK

Thân leo dài rất nhanh

Treo hình 14.1 và giải
thíchTùy theo từng loại cây
mà sự dài ra của thân là
không giống nhau:

-Khi bấm ngọn chất dinh
dưỡng tập trung nuôi chồi
lá, chồi hoa

Mướp, bạch đàn

-Khi tỉa cành chất dinh sẽ
tập trung nuôi thân

-Khi bấm ngọn chất dinh

TaiLieu.VN

Page 2


dưỡng sẽ tập trung nuôi
những bộ phận nào?
-Khi tỉa cành chất dinh
dưỡng tập trung nuôi những
bộ phận nào?
13 Hoạt động 2: Giải thích
phú hiện tượng thực tế
t
-Cho học sinh đọc thông tin
SGK và thảo luận  trong 4
phút

Mục tiêu: Giải thích được Tiểu kết 2: Bấm
tại sao 1 số cây bấm ngọn, ngọn những loại cây
một số cây tỉa cành
lấy quả, lấy hạt.. để
-Học sinh đọc thônh tin sgk ăn; tỉa cành những
cây lấy gỗ, lấy sợi
và thảo luận

+Vì sao trồng đậu, bông, cà :vì đậu bông, cà phê là
phê trước khi ra hoa tạo quả những cây lấy quả cần
người ta thường ngắt ngọn? nhiều cành nên người ta
ngắt ngọn
+Vì sao trồng cây lấy gỗ,
lấy sợi người nta thường tỉa +Vì những cây lấy gỗ, lấy
cành xấubị sâu mà không sợi cần thân dài và to nên ta
tỉa cành mà không ngắt
bấm ngọn?
ngọn
-Giáo viên chốt lại
4.Củng cố: (8 phút )
-Hướng dẫn học sinh thiết kế thí nghiệm
-Cho học sinh làm bài tập sgk
5.Dặn dò: (1 phút)
-Làm bài tập sgk
-Xem lại bài cấu tạo miền hút của rễ
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×