Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 14: Thân dài ra do đâu

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
BÀI 14: THÂN DÀI RA DO ĐÂU ?
I. Mục tiêu:
* KT:
- Trình bày được thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn
và lóng ở một số loài).
* KN:

- Thí nghiệm chứng minh về sự dài ra của thân.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin
- Kĩ năng giải quyết vấn đề.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực trong thảo luận nhóm.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến.
* TĐ:
- Ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây; không bẻ cành, đu, trèo, làm gãy hoặc
bóc vỏ cây.
* TĐ: Giáo dục HS ý thức yêu thích thực vật và có biện pháp bảo vệ cây xanh.
II. Đồ dùng dạy học:
* GV:Tranh phóng to hình 14.1, 13.1
* HS: Các nhóm làm thí nghiệm - Báo cáo kết quả thí nghiệm theo nhóm,

+ Vật mẫu
+ Ngày gieo hạt
+ Ngày hạt nẩy mầm
+ Ngày cây ra lá thật
+ Ngày ngắt ngọn một số cây (Ngắt từ đoạn có 2 lá thật)
+ Báo cáo kết quả đo 3 cây ngắt ngọn và 3 cây không ngắt ngọn, và chiều cao
trung bình của chúng qua bảng mà HS đã ghi lại

TaiLieu.VN

Page 1


Nhóm cây

Chiều cao

Ngắt ngọn
Không ngắt ngọn
III. Tiến trình dạy học:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó?
- Treo tranh hình 13.1, gọi HS lên chỉ vào tranh các bộ phận của thân cây?
3. Bài mới: Từ câu hỏi kiểm tra bài cũ, GV đặt vấn đề thân dài ra do phần nào của cây?
Hoạt động 1: Sự dài ra của thân

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí
thí nghiệm (Theo mẫu)
nghiệm theo mẫu.
- GV treo tranh hình 14.1, hướng dẫn HS - Quan sát tranh hình 14.1 và qua kết quả
thảo luận và trả lời 3 câu hỏi SGK
thí nghiệm HS trả lời 3 câu hỏi SGK
- Bộ phận nào làm cho thân dài ra?
- Hướng dẫn HS trả lời câu 3*

- HS nêu được: + Phần ngọn


+ Phần ngọn và lóng

(Để thấy được thân dài ra do phần ngọn, + HS xem lại bài: “Sự lớn lên và phân
vì ở phần ngọn có mô phân sinh ngọn, chia của tế bào” để trả lời câu hỏi 3.
các tế bào ở mô phân sinh ngọn phân
chia và lớn lên làm cho thân dài ra (cành
cây cũng có hiện tượng như ngọn cây)

TaiLieu.VN

Page 2


- H: Em có nhận xét gì về sự dài ra của
thân các cây sau: mướp, bí và bạch đàn, - Bằng kiến thức thực tế HS trả lời câu
phượng?
hỏi
- GV: Giải thích thêm cho HS

- Đọc thông tin  trong SGK

+ Thường bấm ngọn cây trước khi ra
hoa vì…
+ Đói với cây lấy gỗ, lấy sợi thì không
bấm ngọn, nhưng thường xuyên tỉa cành
xấu, cành sâu để chất dinh dưỡng tập
trung vào thân chính.

Tiểu kết:
1/ Thí nghiệm: SGK
2/ Kết luận: Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
* Sự dài ra của thân các loại cây khác nhau thì không giống nhau.
Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chồi, hoa, quả; khi tỉa cành
cây tập trung phát triển chiều cao.
Hoạt động 2:

Hoạt động dạy

Giải thích các hiện tượng trong thực tế

Hoạt động hoc

- GV nêu các hiện tượng trong thực tế - HS trên cơ sở kiến thức đã chốt ở phần
như SGK
trên, giải thích vì sao người ta lại làm
- Yêu cầu HS kể tên một số cây trồng như thế?

TaiLieu.VN

Page 3


bấm ngọn, một số cây tỉa cành?
- GV nhận xét, bổ sung.

- Vài HS kể tên cây bấm ngọn, cây tỉa
cành.

- GD ý thức bảo vệ cây; không bẻ cành,
đu, trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ cây.

Tiểu kết: - VD: (SGK)
- Để tăng năng suất cây trồng, tuỳ từng loại cây mà bấm ngọn hoặc tỉa cành vào
những giai đoạn thích hợp.
4. Củng cố - Kiểm tra, đánh giá:
- Cho HS đọc phần kết luận cuối bài ở SGK
- Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những loại cây
nào thì tỉa cành? VD
- Cho HS làm phiếu học tập theo mẫu của SGK và sách GV
- Hướng dẫn và cho HS chấm chéo, báo cáo. GV nhận xét ghi điểm.
- Cho HS chơi trò chơi giải ô chữ SGK trang 48
5. Dặn dò: - Học và làm bài tập trong SGK
- Tìm hiểu vì sao về mùa xuân sau khi có mưa măng mọc rất nhanh
- Nghiên cứu trước bài mới: quan sát hình 15.1 tìm hiểu cấu tạo trong của
thân non.
* Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×