Tải bản đầy đủ

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ,thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong hệ thống ngân hàng

http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

L IM

Đ U

Đ ng trư c nh ng cơ h i và thách th c trong xu th h i nh p kinh

OBO
OKS
.CO
M

t khu v c, Vi t nam đã và đang t ng bư c đ i m i tồn di n v cơ ch
cũng như mơ hình qu n lý nh m thúc đ y s phát tri n n n kinh t . S
phát tri n n n kinh t đ ng nghĩa v i s phát tri n c a thương m i qu c
t (Đó chính là s phát tri n c a h th ng ngân hàng). H th ng ngân

hàng phát tri n thúc đ y ho t đ ng kinh doanh xu t nh p kh u phát tri n
b i ngân hàng là ngư i trung gian giúp các bên đ i tác th c hi n các h p
đ ng xu t nh p kh u có hi u qu hơn thơng qua nhi u nghi p v ngân
hàng, đ c bi t là thanh tốn qu c t .

Vi t nam trong nh ng năm qua, phương th c thanh tốn b ng thư
tín d ng đư c s" d ng càng nhi u trong ho t đ ng kinh doanh xu t nh p
kh u. Đi u đó cho th y vai trò c a phương th c thanh tốn này r t quan
tr#ng trong thanh tốn qu c t , nó góp ph$n đ y m nh phát tri n c a nư c
nhà. Th c ti%n cho r ng thanh tốn qu c t b ng phương th c tín d ng t i
Vi t nam đang đ t ra cho các ngân hàng cũng như các nhà kinh doanh
xu t nh p kh u m t v n đ c$n gi i quy t: Làm th nào đ v n d ng

KI L

phương th c tín d ng m t cách hồn thi n nh t, v a có hi u qu v a b o
v đư c quy n l i chính đáng cho các bên. N&m b&t đư c tình hình đó
em đã ch#n đ tài :” Phương th c thanh tốn tín d ng ch ng t ,th c
tr ng và m t s gi i pháp nh m hồn thi n phương th c tín d ng
ch ng t trong h th ng ngân hàng” cho bài ti u lu n c a mình.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

N i Dung

OBO
OKS
.CO
M

CHƯƠNG I . NH NG LÝ LU N CHUNG V PHƯƠNG TH C
THANH TỐN THƯ TÍN D NG CH NG T .
I. Khái ni m và vai trò c a phương th c tín d ng ch ng t .
1.Khái ni m:


Phương th c tín d ng ch ng t là m t s tho thu n trong đó m t
ngân hàng (ngân hàng m thư tín d ng) theo u c$u c a m t khách hàng
(ngư i xin m thư tín d ng), cam k t s' tr s ti n nh t đ(nh cho m t
ngư i th ba, ho c tr cho b t kỳ ngư i nào theo l nh c a ngư i th ba đó
(ngư i hư ng l i); ho c s' tr , ch p nh n h i phi u do ngư i hư ng l i
ký phát, khi xu t trình đ$y đ cho ngân hàng b ch ng t thanh tốn phù
h p trong thư tín d ng.

Thư tín d ng là m t văn b n pháp lý cam k t tr ti n c a ngân hàng
m đ i v i ngư i xu t kh u khi h# hồn thành đ y đ nghĩa v quy đinh
vi c tr ti n, ch p nh n ho c chi t kh u ch ng t , là cơ s đ ngư i nh p
kh u xem xét tr ti n cho khách hàng.

KI L

Các bên tham gia trong thư tín d ng ch ng t :

- Ngư i m thư tín d ng là ngư i mua hàng( sau khi đư c thơng báo
bán hàng c a ngư i bán hàng “đã s*n sàng đ giao”).
- Ngân hàng m L/C là ngân hàng đ i di n cho ngư i nh p kh u, ngân
hàng này c p tín d ng cho ngư i nh p kh u.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

- Ngư i hư ng l i thư tín d ng là ngư i bán hàng hay ngư i hư ng
l i ch+ đ(nh.
-Ngân hàng th ng báo thư tín d ng là ngân hàng

n ơc ngồi hư ng

OBO
OKS
.CO
M

l i th c hi n vi c thơng báo L/C cho ngư i hư ng l i.
Ngồi các ch th trên, có th có thêm s tham gia c a các ngân hàng
trung gian

khác:

-Ngân hàng xác nh n: n u ngư i bán hàng khơng tín nhi m ngân hàng
m L/C h# u c$u L/C ph i đư c xác nh n b i m t ngân hàng khác g#i
là Ngân hàng xác nh n. Ngân hàng này thư ng ph i là ngân hàng có uy
tín cao trong TTQT, có trách nhi m

cùng v i ngân hàng m trong vi c thanh tốn L/C. Ngân hàng xác nh n
có th là ngân hàng thơng báo ho c m t ngân hàng khác theo u c$u c a
ngư i bán.

-Ngân hàng chi t kh u: là ngân hàng đ ng ra mua h i phi u có kỳ h n
chưa đ n h n tr do ngư i bán ký phát cho ngân hàng tr ti n trên theo u,
quy n c a ngân hàng m- thư tín d ng.

-Ngân hàng hồn tr : là ngân hàng đư c s u, quy n c a ngân hàng m
chuy n ti n cho ngân hàng đòi ti n.

KI L

-Ngân hàng chuy n ch ng t : M t ngân hàng thay vì g"i nhi u b
ch ng t thanh tốn t i các ngân hàng m khác nhau, h# g"i t t c các
ch ng t này t i m t ngân hàng g#i là ngân hàng chuy n ch ng t . Ngân
hàng này có trách nhi m g"i ti p các b ch ng t đ n ngân hàng m đ
thanh tốn.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

- Ngân hàng chuy n như ng: N u L/C là lo i có th chuy n như ng,

Ngân hàng này s' đ ng ra chuy n như ng L/C t ngư i hư ng l i này
sang ngư i hư ng l i khác theo u c$u c a ngư i hư ng l i đ$u tiên...

OBO
OKS
.CO
M

2. Vai trò c a phương th c tín d ng ch ng t
2.1 Đ i v i h p đ ng mua bán qu c t

Phương th c tín d ng ch ng t đóng m t vai trò quan tr#ng trong
ho t đ ng mua bán qu c t , nó t o đi u ki n thu n l i cho các giao d(ch
và m ra cơ h i cho r t nhi u doanh nghi p tham gia vào thương m i
qu c t .

Ho t đ ng thanh tốn có quan h m t thi t, ch t ch' v i ho t đ ng mua
bán hàng hố. M i quan h đó đư c th

hi n trong b t kỳ trong m t ho t

đ ng mua bán hàng hố, d(ch v nào b i nó liên quan tr c ti p đ n quy n
l i c a các bên trong h p đ ng.

Trong m#i hình th c bn bán ln t n t i mâu thu.n cơ b n là mâu
thu.m gi a vi c ngư i mua hàng ln mu n có đư c hàng hố đúng ch t
lư ng, s lư ng và th i gian r i m i tr ti n. Còn ngư i bán l i mu n
nh n đư c ti n nhanh, đ và đúng r i m i chuy n hàng cho ngư i mua.
Đ gi i quy t mâu thu.n này có nhi u phương th c thanh tốn nhưng th c
t phương th c tốn L/C thư ng đư c s" d ng nhi u nh t vì nó có ưu

KI L

đi m là đ m b o an tồn cho c hai bên.

C th : tr ti n khi giao ch ng t nh n quy n s h u hay ki m sốt hàng
hố cho bên th ba đ c l p, đư c c ngư i bán l.n ngư i mua tin tư ng
ch#n làm trung gian trong vi c tr ti n và giao ch ng t . S tín nghi m
các bên là r t quan tr#ng. Các ngân hàng ph i có kh năng thanh tốn d i


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

dào, uy tín, trách nhi m cao đư c u c$u tham d v i tư cách th ba nói
trên cam k t có đi u ki n v i ngư i bán là s' tr ti n khi xu t trình b
ch ng t , tn th các quy t đ(nh mà hai bên mua bán đã đ t đư c và ghi

OBO
OKS
.CO
M

trong L/C. Như v y, phương th c tín d ng ch ng t b o đ m quy n l i
c a hai bên m t cách chính đáng, h p lý, giúp cho vi c thanh tốn thu n
l i d% áp d ng trong vi c trao đ i mua bán hàng hố. M t khác, nó còn
góp ph$n m r ng, c ng c duy trì m i quan h h p tác làm ăn lâu dài
gi a các doanh nghi p tham gia vào thương m i qu c t .
2.2 Đ i v i ngư i bán(xu t kh u)

Phương th c tín d ng ch ng t b o đ m cho ngư i bán nh n đúng,
đ ti n bán hàng khi đã hồn t t các nghiã v c a mình theo u c$u quy
đ(nh trong L/C.

2.3 Đ i v i ngư i mua (nh p kh u)

Ngồi vi c đ m b o cho ngư i bán nh n đư c ti n hàng, phương th c
tín d ng ch ng t còn đ m b o cho ngư i mua nh n đ ơc hàng hố thơng
qua b ch ng t quy đ(nh trong L/C là b ch ng t đ$y đ đi u ki n nh n
hàng theo cam k t nêu trong h p đ ng. Ngân hàng cũng s' tr ti n cho
ngư i mua khi nh n đ ơc ch ng t , đ đi u ki n đ nh n hàng và ngư i
mua có quy n khi u n i cho ngư i bán theo h p đ ng n u hàng hố th c

KI L

t khơng đúng trong ch ng t ho c có quy n u c$u ngân hàng đình ch+
vi c tr ti n n u phát hi n l a đ o.
Như v y, phương th c tín d ng ch ng t v i nh ng ưu đi m c a nó
đã tho mãn, đáp ng đư c u c$u, l i ích c a hai bên, đ ng th i b o v
đư c quy n l i chính đáng t i c$n thi t c a h#.
II. Quy trình và đ c đi m c a L/C


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

1. Quy trỡnh:OBO
OKS
.CO
M- Ng i nh p khõ yờu c$u ngõn hng m L/C.

- Ngõn hng ti n hng m L/C v thụng bỏo m L/C cho ngõn hng
thụng bỏo.

- Ngõn hng thụng bỏo s' chuy n L/C cho ng i xu t kh u .
- Ng i xu t kh u ti n hnh giao hng theo ủỳng h p ủ ng .
-L p h i phi u v b ch ng t hng hoỏ chuy n ủ n ủ ủũi ti n
- Ngõn hng thụng bỏo chuy n ch ng t v ủũi ti n ngõn hng m L/C .
- Ngõn hng m L/C ki m tra ch ng t n u phự h p s' ti n hnh chi t
kh u.

KI L

- Ngõn hng m- L/C s' ủũi ti n nh nh nh p kh u .
2. c ủi m c a L/C

Th nh t: m b o quy n l i chớnh ủỏng c a hai bờn v giỳp ti n hnh
thanh toỏn ủ c ti n l i nhanh chúng hn.
Th hai: L/C l s cam k t c a ngõn hng v ch(u trỏch nhi m v thanh
toỏn gi a ng i bỏn v ng i mua


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

Th ba: Quy trình thanh tốn c a L/C ch+ d a trên căn c duy nh t là s
phù h p hay khơng phù h p c a ch ng t so v i u c$u c a L/C ch

khơng quan tâm đ n tình tr ng th c c a hàng hố và vi c các bên có th c

OBO
OKS
.CO
M

hi n đúng h p đ ng hay khơng. Nh ng phát sinh tranh ch p do vi ph m
h p đ ng thì các bên t g i qut.
III. Các lo i thư tín d ng

1. Tín d ng khơng th hu, ngang

2. Tín d ng khơng th hu, ngang có xác nh n
3. Tín d ng khơng hu, ngang mi%n try đòi
4. Tín d ng giáp lưng

5. Tín d ng chuy n như ng
6. Tín d ng tu$n hồn
7. Tín d ng đ i ng

IV. Nơi dung thư tín d ng ch ng t trong thương m i qu c t
1. S li u, đ(a đi m và ngày m L/C

2. Tên, đ(a ch+ c u nh ng ngư i liên quan đ n L/C(ngân hàng m L/C,
ngân hàng thơng báo, ngân hàng tr ti n, ngân hàng xác nh n)
3. Ti n m L/C: v a đư c ghi b ng s , v a đư c ghi b ng ch

KI L

4. Th i h n hi u, th i h n tr ti n giao hàng trong L/C
Th i h n hi u l c t c là th i h n mà ngân hàng m L/C cam k t tr
ti n cho ngư i xu t kh u, b&t đ$u t ngày m L/C đ n h t ngày có hi u
l c ghi trong L/C .

Th i gian tr ti n là th i h n tr ti n ngay hay tr ti n v sau theo quy
đ(nh c a h p đ ng.

!


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

5. N i dung v hàng hóa: Tên hàng, s lư ng, tr#ng lư ng, giá c ...cũng
đư c ghi vào thư tín d ng.

6. N i dung v v n t i giao nh n hàng: Đi u ki n cơ s giao hang, nơi g"i

d ng.

OBO
OKS
.CO
M

hàng, nơi giao hàng, cách v n chuy n ... cũng đư c ghi rõ trong thư tín

7. Nh ng ch ng t mà ngư i xu t trình:

Đây là m t n i dung r t quan tr#ng c a thư tín d ng. B chưng t
thanh tốn là căn c đ ngân hàng ki m tra m c đ hồn thành nghĩa v
chuy n giao hang hố c a ngư i xu t kh u đ ti n hành vi c tr ti n cho
ngư i hư ng l i. Ngân hàng m L/C thư ng u c$u xu t trình các ch ng
t sau: H i phi u thương m i, hố đơn thư ng m i, v n đơn hàng h i,
ch ng nh n b o hi m, ch ng nh n xu t x ...

8. S cam k t tr ti n c a ngân hàng m L/C: Là n i dung cu i cùng c a

L/C.

KI L

phương th c tín d ng và nó r ng bu c trách nhi m c a ngân hàng m

"


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

CHƯƠNGII. TH C TR NG HO T Đ NG Đ! HỒN THI"N
PHƯƠNG TH C TÍN D NG CH NG T .

OBO
OKS
.CO
M

Nghi p v thanh tốn phương th c tín d ng ch ng t là m t nghi p
v quan tr#ng nh hư ng tr c ti p đ n t ng doanh nghi p XNK và s
phát tri n c a n n kinh t đ t nư c. M c dù trong th i gian qua h th ng
ngân hàng vi t nam đã tích c c m r ng quan h đ i ngo i v i các ngân
hàng nư c ngồi, nâng cao đư c hi u qu thanh tốn b ng L/C và d$n d$n
có nh ng bư c đáng k . Nhưng song song v i nh ng k t qu đ t đư c là
nh ng m t h n ch đang còn di%n ra đã làm gi m đi s ho t đ ng c a các
ngân hàng: chưa m r ng đư c th( trư ng ra nư c ngồi, nhu c$u ngo i t
còn h n ch , chưa th ng nh t đư c phương th c làm vi c , quan tr#ng là
chưa áp d ng cơng ngh thơng tin và hi n đ i hố trong chun mơn đã
d.n đ n nh ng sai xót trong thanh tốn nh hương đ n nhu c$u phát tri n
và m r ng các d(ch v khác. Nh ng h n ch đó là m t trong nh ng

KI L

ngun nhân c n tr vi c hồn thi n nghi p v thanh tốn này.

#


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

CHƯƠNG III. M T S# GI$I PHÁP NH%M HỒN THI"N
NGHI"P V
THANH TỐN THƯ TÍN D NG CH NG T .

OBO
OKS
.CO
M

Nhìn chung, nghi p v thanh tốn c a L/C trong h th ng ngân hàng
đ* đư c nâng lên và có nh ng k t qu đáng k . Tuy nhiên vi c khơng
ng ng nâng cao ch t lư ng tín d ng hi n nay v.n là v n đ đáng quan
tâm. Qua q trình tìm hi u em xin nêu nên m t s gi i pháp sau đây:
1.S m xác đ(nh và đi u ch+nh các quy đ(nh c a pháp lu t Vi t nam trong
vi c ký k t và th c hi n h p đ ng mua bán qu c t , t o đi u ki n thu n
l i cho các doanh nghi p gi i quy t đư c các tranh ch p trong thanh tốn
qu c t đ c bi t là L/C.

2. Gi m b t s ph c t p và ch ng chéo trong Quy ch v h i quan, v
ki m d(ch t o đi u ki n cho các doanh nghi p xu t kh u có th giao hàng
đúng h n, l p ch ng t và thanh tốn đúng quy đ(nh nh m h n ch các
tranh ch p cũng như thi t h i phát sinh.

Lu t và các văn b n dư i lu t ph i th c đi vào cu c s ng nghĩa là t o
đư c cơ s pháp lý cho các doanh nghi p tham gia vào thương m i qu c
t đ các đ i tác nư c ngồi tin c y, s*n sàng l a ch#n và áp d ng. Như

KI L

v y lu t và các văn b n dư i lu t ph i đ y đ , rõ ràng, ch t ch', bao qt
h t đư c các tình hu ng phát sinh đ ng th i ph i phù h p v i thương m i
qu c t .

3. Ph i h p nh(p nhàng gi a các phòng ban có liên quan đ đáp ng t t
hơn n a như c$u thanh tốn c a khách hàng cũng như m r ng th( ph$n
thanh tốn.

$


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

4.$u t trang thi t b( cụng ngh hi n ủ i ủ thu n l i cho vi c thanh
toỏn, ủ y nhanh t c ủ giao d(ch, lo i tr ủ c r i ro do nhi u y u t
mang l i.

OBO
OKS
.CO
M

5. Tng c ng ủo t o v tiờu chu n hoỏ cỏn b trong nghi p v thanh

KI L

toỏn qu c t ủ nõng cao hiờ qu thanh toỏn qu c t ...

K&T LU N

B t k m t doanh nghi p no khi tham gia vo th( tr ng giao d(ch
mua bỏn qu c t ủ u mong mu n tỡm ủ c l i nhu n kinh t , cũn cỏc


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

ngân hàng khi than gia vào d(ch v v i vai trò khơng th thi u trong vi c

h/ tr , đ m b o ho t đ ng thanh tốn di%n ra m t cách thu n l i cũng tìm
đư c m t ngu n thu nh p t vi c cung c p d(ch v kinh doanh c a mình.

OBO
OKS
.CO
M

Phương th c thanh tốn này đã đư c s" d ng r ng rãi và ph bi n trtong
ho t đ ng mua bán qu c t là đi u d% hi u. Hơn n a cũng do tính ch t
ph c t p c a phương th c thanh tốn này đòi h-i ngư i v n d ng nó ph i
n&m v ng đư c b n ch t c a nó m t cách c th và chính xác đ ti n hành
ho t đ ng kinh doanh XNK c a mình m t cách nhanh chóng nh t.
Vi c hồn thi n phương th c thanh tốn này là m t v n đ c p bách
xu t phát t nh ng h n ch đang còn t n t i trong n n kinh t th( trư ng
nh m thúc đ y ho t đ ng thương m i qu c t c a nư c ta phát tri n, t o
đi u ki n thu n l i gia nh p vào T ch c thương m i th gi i (WTO)
trong th i gian t i.

Nh ng gi i pháp trên mang tính gi i quy t và đ(nh hư ng đ ơc đưa ra
d a trên nh ng h n ch còn t n t i nh m đưa đ n nh ng hi u qu cao
nh t trong vi c hồn thi n phương th c thanh tốn này.
Bên c nh nh ng thi u xót còn h n ch trong ki n th c cũng như trong
q trình tìm tòi nên bài ti u lu n này khơng tránh kh-i nh ng sai xót, em
mong nh n đư c s góp ý c a các th$y cơ giáo đ bài ti u lu n c a em

KI L

đ ơc hồn thi n hơn.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄ
N ÑIEÄ
N TÖÛTRÖÏC TUYEÁ
N

CÁC TÀI LI"U THAM KH$O:

1.Giào trình ngo i thương: PGS.TS- Tr$n văn chu

OBO
OKS
.CO
M

2.Giáo trình tài chính ti n t :
3. Th i báo t p chí ngân hàng: s 31 ngày16/04/2003

KI L

4. M t s bài tài li u tham kh o khác.

M CL C


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

L i m đ$u
N i dung

ch ng t

OBO
OKS
.CO
M

Chương 1: nh ng lý ln chung v phương th c thanh tốn tín dung

1.khái ni m và vai trò c a ch ng t
11.quy trình và đi m c a L/C
111.các lo i tín d ng

1V.N i dung thư tín d ng ch ng t trong thương m i qu c t
Chương 11:Thưc tr ng ho t đ ng đ hồn thi n phương th c tín d ng
ch ng t

Chương 111:M t s gi i pháp nh m hồn thi n nghi p v thanh tốn thư

K t lu n

KI L

tín d ng ch ng tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×