Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 15: Cấu tạo của thân non

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo sơ cấp của thân non: gồm vỏ và trụ giữa. So sánh với cấu tạo
trong của rễ (miền hút).
- Nêu được đ.đ cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng của chúng.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu quý thiên nhiên, bảo vệ cây.
II. Phương pháp:
- Trực quan, so sánh, vấn đáp.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị H:15.1. bảng phụ( bảng 49).
- Hs: chuẩn bị: Kẽ bảng 49 vào vở.
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
H: Trình bày T.N và nêu kết quả thân dài ra là do đâu?
H: Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì ? Cho VD ?

3/ Giảng bài mới:
Vào bài: Thân non của tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non
thường có màu xanh lục. Vậy, thân non có cấu tạo như thế nào?
GV: Ghi tên bài lên bảng

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV và HS

Nội dung
I.Cấu tạo trong của thân non
(Chỉ lưu ý bó mạch gồm: mạch gỗ và
mạch rây)

+ Vấn đề : Tìm hiểu cấu tạo phù hợp
với chức năng của các bộ phận thân
non.

+ Biểu bì có tác dụng bảo vệ bộ phận
- GV treo tranh, bảng phụ, yêu cầu bên trong.
HS hoạt động theo nhóm, hoàn thành
+ Thịt vỏ, dự trữ và tham gia quang hợp.
bảng.
+ Bó mạch: Mạch rây: vận chuyển chất
hữu cơ. Mạch gỗ: vận chuyển muối khoáng
và nước.
- GV đưa đáp án đúng:

+ Ruột: chứa chất dự trữ.

+ Biểu bì có tác dụng bảo vệ bộ phận
bên trong.
+ Thịt vỏ, dự trữ và tham gia quang
hợp.
+ Bó mạch: Mạch rây: vận chuyển
chất hữu cơ. Mạch gỗ: vận chuyển muối
khoáng và nước.


+ Ruột: chứa chất dự trữ.

TaiLieu.VN

Page 2


Hoạt động 2:
II. SO SÁNH CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON VÀ MIỀN HÚT CỦA RỄ

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

- GV treo tranh hình 15.1 và 10.1 II.cấu tạo trong của thân non và miền
phóng to lần lượt gọi 2 HS lên chỉ các hút của rễ
bộ phận cấu tạo thân non và rễ.
- Yêu cầu HS làm bài tập  SGK
trang 50.

* giống nhau: cú cấu tạo bằng tế bào.

- gồm các bộ phận: vỏ ( biểu bỡ, thịt
- GV gợi ý: thân và rễ được cấu tạo vỏ) . Trụ giữa ( cỏc bú mạch).
bằng gì? Có những bộ phận nào? Vị trí
* Khác nhau: - biểu bỡ cú lụng hỳt.
của bó mạch?...
- Mạch gỗ , mạch rõy sếp xen kẽ.
- GV lưu ý: dù đúng hay sai thì ý
kiến của nhóm vẫn được trình bày hết,
sau đó sẽ bổ sung, tìm ra phần trả lời
đúng nhất chứ không được cắt ngang ý
kiến của nhóm).
- GV cho HS xem bảng so sánh kẻ
sẵn (SGV) để đối chiếu phần vừa trình
bày. GV có thể đánh giá điểm cho nhóm
làm tốt.
4/Củng cố:
Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.
GV: Chọn câu trả lời đúng về cấu tạo trong của thân non:
1/

a/ vỏ gồm thịt vỏ và ruột.
b/ Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây.

TaiLieu.VN

Page 3


c/ Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.
2/

a/ Vỏ có chức năng vận chuyển chất hữu cơ.
b/ Vỏ chức chất dự trữ.
c/ Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng.
d/ Vỏ bảo vệ các bộ phận bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp.

3/

a/ Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột.
b/ Trụ giữa có 1 vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong) và ruột.
c/ Trụ giữa gồm biểu bì, một vòng bó mạch và ruột.
d/ Trụ giữa gồm thịt vỏ, một vòng bó mạch và ruột.

- HS:

1/ a

2/ d

3/ b.

5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài.
- Trả lời các câu hỏi SGK/tr50.
- Đọc phần “Điều em nên biết” .
- Nghiên cứu bài 16 trả lời các câu hỏi:
+ Thân cây dài ra do đâu?
+ Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?
+ Thế nào là dác và ròng?

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×