Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 15: Cấu tạo của thân non

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
BÀI 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON
I. Mục tiêu:
* KT: - Trình bày được cấu tạo sơ cấp của thân non: gồm vỏ và trụ giữa.
- Nêu được chức năng mạch: mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá;
mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân, rễ.
- So sánh cấu tạo miền hút của rễ với cấu tạo trong của thân non.
* KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, vẽ hình.
II. Phương tiện dạy học:
* GV:- Tiêu bản hiển vi lát cắt ngang thân non (nếu có)
- Kính hiển vi, tranh vẽ hình 15.1, hình 10.1/SGK
- Bảng phụ "Cấu tạo trong của thân non"
* HS: - Kẻ bảng cấu tạo trong của thân non vào vở
- Ôn lại bài: Cấu tạo miền hút của rễ
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- Trình bày thí nghiệm cây dài ra do bộ phận nào?
- Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì tỉa cành, cây nào thì bấm ngọn?
VD
3. Bài mới: Thân non của tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non

thường có màu xanh lục. Cấu tạo trong của thân non như thế nào? Có gì khác so với cấu
tạo miền hút của rễ? tiết hôm nay chúng ta tìm hiểu.

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động 1: Cấu tạo trong của thân non

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV cho HS xem tranh hình 15.1, hướng - HS quan sát tranh vẽ, đọc bảng xác
dẫn HS q/sát
định các bộ phận của thân non và cấu
- GV trình chiếu bảng: Cấu tạo trong và tạo từng bộ phận
chức năng các bộ phận của thân non

- HS chỉ trên tranh (từ ngoài vào trong)
- Hướng dẫn HS hoàn thiện phần để các bộ phận của thân non.
trống của bảng
- Hoàn thiện phần để trống (1 HS lên làm
- GV: Hướng dẫn cả lớp trao đổi, thảo trên bảng phụ, các HS còn lại làm vào vở
bài tập), nhận xét bổ sung.
luận
+ Cấu tạo trong của thân non gồm mấy - Vài HS đọc lại bảng bài tập
phần? Chức năng mỗi phần?
(GV ghi tóm tắt thành sơ đồ ở bảng - HS trả lời
nháp)
+ Cấu tạo vỏ, trụ giữa phù hợp với chức
năng nào?
+ QS hình vẽ xác định vị trí, cấu tạo và
chức năng của mạch gỗ và mạch rây?
- GV nhận xét, bổ sung

Tiểu kết:
Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính:
Biểu bì: → bảo vệ các phần bên trongTaiLieu.VN

Page 2


Vỏ
Thịt vỏ: → dự trữ và quang hợp
Mạch rây: ở ngoài, vận chuyển chất hữu cơ
Các bó mạch
Trụ giữa

Mạch gỗ: ở trong, vận chuyển nước và muối khoáng
Ruột: chứa chất dự trữ
Hoạt động 2: So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV treo tranh: "Cấu tạo miền hút của rễ - 2 HS lên bảng chỉ trên tranh các bộ
và cấu tạo trong của thân non"
phận của rễ và thân.
- Hướng dẫn nhóm quan sát thảo luận:

- HS các nhóm thảo luận, yêu cầu nêu
a)Tìm những điểm giống nhau giữa cấu được:
tạo trong của rễ và thân.
a) Điẻm giống:
b)Tìm những điểm khác nhau:

+ Có cấu tạo bằng tế bào
+ Gồm các bộ phận: Vỏ (biểu bì, thịt
vỏ), trụ giữa (bó mạch và ruột)
b) Điểm khác:

- GV: Nhận xét, bổ sung

+ Biểu bì có lông hút (miền hút của rễ)

- Sử dụng bảng phụ để tổng kết phần + Rễ: Bó mạch gỗ và mạch rây xếp xen
này- HS ghi như bảng phụ
kẽ
+ Thân: Một vòng bó mạch (MG ở
trong, MR ở ngoài)

TaiLieu.VN

Page 3


+ Phần thịt vỏ của thân có một số tế bào
chứa chất diệp lục
- Đại diện nhóm lên trình bày, các nhóm
khác bổ sung

Tiểu kết: Bảng so sánh

Cấu tạo miền hút của rễ

Cấu tạo trong của thân non

Biểu bì, có lông hút

Biểu bì

Vỏ

Vỏ
Thịt vỏ

Thịt vỏ, có chứa diệp lục
M

MR(ở

R

ngoài)
Bó mạch xếp xen kẽ

Trụ
MG

Bó mạch
giữa

Trụ giữa

MG(ở trong)
Ruột

Ruột

4. Củng cố - Kiểm tra, đánh giá:
- HS đọc phần tổng kết ở SGK
- Chỉ trên tranh vẽ các phần của thân non
- So sánh cấu tạo trong của thân và rễ

TaiLieu.VN

Page 4


- HS làm phiếu kiểm tra bài tập 4 câu như SGV/66
5. Dặn dò:
- Học bài, vẽ hình sơ đồ chung cấu tạo trong của thân non vào vở.
- Đọc điều em nên biết ở cuối bài
- Mỗi nhóm tìm một đoạn thân cắt ngang của cây xoan, cây đa
* Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×