Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu?

BÀI 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh trả lời câu hỏi thân to ra do đâu?
-Phân biệt được dác và ròng:Tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hằng năm
2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức
3.Thái độ: Có ý thức bảo vệ thực vật
II. Phương pháp:
- Quan sát tìm tòi
-

Thảo luận nhóm

- Nêu và giải quyết vấn đề
III. Phương tiện:
-Giáo viên: Đoạn thân gỗ già cưa ngang;tranh phóng to hình 15.1,16.1;16.2 sgk
-Học sinh: Chuẩn bị một thớt cây bằng lăng, 1 đoạn thân cây
IV. Tiến trình bài giảng
1.Ổn định (1phút):
-Giáo viên:Kiểm tra sỉ số
-Học sinh báo cáo sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ( 4 phút):
-Chỉ trên hình vẽ các phần của thân non và nêu chức năng của mỗi phần
-So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút củarễ
3. Bài mới:
a..vào bài (1 phút):
Trong quá trình sống cây không những cao lên mà còn to ra. Vậy thân to ra nhờ bộ
phận nào? Thân cây gỗ trưởng thành có cấu tạo như thế nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời
câu hỏi trên

TaiLieu.VN

Page 1


b.Phát triển bài
TG

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

(15
Hoạt động 1: Xác Mục tiêu: Phân biệt được 1. Tầng phát sinh
phút) định tầng phát sinh
tầng sinh vỏ và tầng sinh Thân cây gỗ to ra do sự
-Giáo viên treo hình trụ
phân chia các tế bào mô
15.1 và 16.1 SGK yêu -Học sinh quan sát tranh vẽ phân sinh ở tầng sinh vỏ
cầu học sinh trả lời trao đổi nhóm trong 3 phút và tầng sinh trụ
câu hỏi cấu tạo trong Thân trưởng thành khác
của thân trưởng thành với thân non là có tầng
khác thân non như thế sinh vỏ và tầng sinh trụ
nào? Theo em nhờ bộ
phận nào mà thân to Thân cây to ra nhờ cả vỏ
và trụ giữa
ra được?
- Học sinh chỉ trên tranh vẽ
điểm khác nhau giữa thân


-Gọi 1 học sinh chỉ non và thân trưởng thành
trên tranh vẽ điểm
khác nhau giữa thân -Một học sinh hoàn thành:
non và thân trưởng vỏ
→ tầng sinh vỏ →
thành
thịt vỏ
mạch rây→ tầng
-Từ tranh vẽ cho 1 học sinh trụ → mạch gỗ
sinh ghi lại sơ đồ cấu
tạo từ ngoài vào trong
của 1 thân cây trưởng -Các nhóm đem mẫu thân
cây, dao nhọn và làm theo
thành
hướng dẫn.

-Cho các nhóm đem
mẫu vật 1 phần thân
cây hoạc cành ra làm
theo hướng dẫn: dựa

TaiLieu.VN

Học sinh dựa trên sơ đồ
cấu tạo của thân để xác
định, lớp vỏ màu nâu ngoài
cùng là vỏ lớp vỏ màu
xanh là tầng sinh vỏ tách
vỏ ra sờ thấy nhớt là tầng

Page 2


theo trình tự cấu tạo
của thân để xác định
các phần: cạo lớp vỏ
màu nâu ở ngoài (vỏ)
để lộ lớp màu
xanh(tầng sinh vỏ)
dùng dao cắt sâu cho
đến phần gỗ cứng tách
vỏ ra lấy tay sờ thấy
nhớt(tầng sinh trụ)
cho học sinh xác định
các bộ phận có trên
1vỏ tách ra dựa trên
sơ đồ

sinh trụ. Phần cứng bên
trong là mạch gỗ. Các bộ
phận có trên vỏ cây:
vỏ→
tầng sinh vỏ
ThịtvỏMạ
ch rây
-Học sinh đọc thông tin
sgk
+Vỏ to ra nhờ tầng sinh vỏ

-Cho học sinh đọc + Trụ giữa to ra nhờ tầng
thông tin sgk các sinh trụ
nhóm thảo lận 4 phút
+Thân to ra nhờ tầng sinh
+ Vỏ cây to ra nhờ bộ vỏ và tầng sinh trụ
phận nào?
-Các nhóm nhận xét bổ
+Trụ giữa to ra nhờ bộ sung
phận nào?
+Vậy thân cây to ra
nhờ bộ phận nào?
-Cho các nhóm báo
cáo nhận xét bổ sung
để hoàn chỉnh kiến
thức
(12
Hoạt động 2: Nhận Mục tiêu: Biết đếm vòng
phút) biết vòng gỗ hằng gỗ xác định tuổi của cây
2.Vòng gỗ hằng năm
năm, tập xác định
Hằng năm cây sinh ra
tuổi cây
-Học sinh đọc thông tin các vòng gỗ đếm số
-Cho học sinh đọc

TaiLieu.VN

Page 3


thông tin SGK và mục
em có biết trang 53
quan sát hình 16.3
thảo luận nhóm

SGK trang 51 và em có vòng gỗ có thể xác định
biết trang 53 quan sát hình được tuổi của cây
16.3 thảo luận nhóm 3phút

+Hằng năm cây sinh ra các
vòng gỗ(sáng và sẫm) gọi
+Vòng gỗ hằng năm là vòng gỗ hằng năm. Dói
là gì? tại sao có vòng thức ăn mùa khô nên sinh
gỗ sẫm và vòng gỗ vòng gỗ sẫm. Mùa mưa
nhiều thức ăn nn sinh vòng
màu sáng?
gỗ sáng
+Đếm số vòng gỗ xác định
được tuổi của cây. Hình
+Làm thế nào để đếm 16.3 có 36 tuổi
tuổi của cây? Vòng gỗ
hình 16.3 có bao
-Các nhóm nhận xét bổ
nhiêu tuổi
sung
-Đại diện các nhóm
báo cáo các nhóm
khác nhận xét bổ sung -Học sinh xác định tuổicủa
-Cho học sinh xác cây
định tuổi của cây gỗ
mà nhóm mang vào
8 Hoạt động 3: Tìm Mục tiêu: Phân biệt được 3. Dác và ròng
phút hiểu khái niệm dác dác và ròng
Thân gỗ lâu năm có dác
và ròng
-Học sinh đọc thông tin và ròng
-Cho học sinh đọc SGK quan sát tranh vẽ trả
thông tin SGK quan lời câu hỏi
sát hính6.2 trả lời câu +Dác :lớp gỗ sáng, những
hỏi
tế bào gỗ sống,vận chuyển
+Thế nào là dác ? thế nước và muối khoáng
nào là ròng?
Ròng: lớp gỗ thẩm những

TaiLieu.VN

Page 4


+ Tìm sự khác nhau tế bào chết, nâng đỡ cây
giữa dác và ròng
Dác
Ròng
-Một số học sinh báo -ở ngoài
-ở trong
cáo kết quả,các học
-Màu
sinh khác nhận xét bổ -Màu sáng
thẩm
sung
-Tế bào gỗ sống -Tế bào
-Giáo viên chốt lại
gỗ chết
-Vận chuyển
cây

-Nâng đỡ

nước và muối
khoáng
4.Củng cố: ( 3 phút )
-Cho học sinh trả lời câu hỏi SGK
- Người ta thường chọn phần nào của gỗ để xây dựng ? Vì sao?
5.Dặn dò: (1 phút)
Làm trước thí nghiệm 1 bài 17
Xem lại cấu tạo và chức năng bó mạch của thân. Học bài mới
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×