Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu?

Giáo án Sinh học 6

THÂN
THÂNTO
TORA
RADO
DOĐÂU?
ĐÂU?
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức
-

Trả lời được câu hỏi: thân to ra do đâu?

-

Phân biệt được dác và ròng.

-

Tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hằng năm.


2.Kỹ năng
-

Rèn kỹ năng : + Quan sát tranh, hình và mẫu vật
+ Tư duy logic và trừu tượng.
+ Liên hệ thực tế

3.Thái độ.
-

Có ý thức yêu thích bộ môn

-

Nghiêm túc tự giác trong học tập

-

Có ý thức bảo vệ thực vật.

II/ CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên:
- Hình 16.1 -> 16.3, 15.1.
2) Học sinh:
- Đọc trước bài 16.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1) Kiểm tra bài cũ:
- Nêu cấu tạo của thân non?
- Nêu chức năng các bộ phận của thân non?
- So sánh cấu tạo trong thân non với miền hút của rễ?
2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng


Giáo án Sinh học 6


Hoạt động 1: Tìm hiểu thân to ra do đâu.
- Yêu cầu HS quan sát hình

- HS quan sát và thảo luận.

1. Tầng phát sinh:
Thân to ra do sự
phân chia của các tế

16.1, thảo luận trả lời phần
SGK.

- HS trả lời và bổ sung.

bào mô phân sinh ở

- Yêu cầu HS trả lời.

- HS thảo luận.

tầng sinh vỏ và tầng
sinh trụ.

- Yêu cầu HS dựa vào phần
 SGK, thảo luận trả lời
- HS trả lời và bổ sung.

phần  SGK.
- Yêu cầu HS trả lời.

- HS kết luận.

- Yêu cầu HS kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu vòng gỗ hằng năm, xác định
tuổi của cây.
- Yêu cầu HS đọc phần 
- HS đọc.
- HS thảo luận trả lời.

SGK.
+ Vòng gỗ hằng năm là gì?

2. Vòng gỗ hằng năm:
Hằng năm cây sinh
ra các vòng gỗ, đếm số
vòng gỗ có thể xác
định được tuổi của cây.

+ Tại sao có vòng màu
sáng, vòng màu sẫm?
+ Quan sát hình 16.3 xác
định tuổi của cây?

- HS trả lời.

- HS kết luận.
- Yêu cầu HS kết luận.
Hoạt động 3: So sánh cấu tạo trong của thân non và
miền hút của rễ.

3. Dác và ròng:


Giáo án Sinh học 6
- Yêu cầu HS đọc phần 

- HS đọc.

SGK.

- HS thảo luận trả lời.

Cây gỗ lâu năm có
dác và ròng.

+ Thế nào là dác?

- Dác: lớp gỗ màu

+ Thế nào là ròng?

sáng, ở ngoài, gồm

+ So sánh dác và ròng?

những tế bào mạch gỗ
- HS trả lời và bổ sung.

sống, vận chuyển

hỏi:

- HS trả lời.

nước và muối khoáng.

+ Khi chặt gỗ xoan ngâm

+ Phần bong ra là dác,

- Ròng: lớp gỗ màu

xuống ao. Sau 1 thời gian

phần cứng chắc là ròng. Vì

thẫm, ở trong, rắn

vớt lên có hiện tượng: phần

dác là tế bào sống nên

chắc, gồm những tế

ngoài thân bong ra nhiều

ngâm lâu trong nước bị

bào chết, nâng đỡ cây.

lớp mỏng, phần trong cứng

phân hủy.

- Yêu cầu HS trả lời câu

chắc. Hãy giải thích?
+ Khi làm cột nhà, trụ cầu,

+ Ròng vì cứng chắc.

đường ray xe lửa, người ta
dùng gỗ gì? Vì sao?
- Yêu cầu HS kết luận.

- HS kết luận.

3.Củng cố
-

Đọc ghi nhớ SGK

- Trả lơi câu hỏi 1,2.
-

Đọc mục : Em có biết

4.Dặn dò
-

Học bài cũ.

-

Đọc trước bài 17 “Vận chuyển các chất trong thân”.

-

Chuẩn bị thí nghiệm: cắm cành hoa trắng vào ly nước có pha màu trong 1 tuần.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×