Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu?

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ?
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nêu được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ (sinh mạch) làm thân to ra.
- Phân biệt được dác và ròng. Xác định được tuổi của cây hằng năm.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức.
3. Thái độ: - Giáo dục hs yêu thích TV. Có ý thức bảo vệ thực vật.
II. Phương pháp:
- Trực quan.
- Vấn đáp.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị hình 16.1, 16.2.
- Hs: Mỗi nhóm 1 thớt gỗ (thấy rõ vòng gỗ).
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
H: Trình bày cấu tạo từng bộ phận của phần vỏ? Chức năng ?
H: Nêu cấu tạo và chức năng của từng bộ phận ?

3/ Giảng bài mới:
Vào bài: Trong quá trình sống, cây không những cao lên mà to ra.Vậy thân to ra là nhờ
bộ phận nào? Thân cây gỗ trưởng thành có cấu tạo ra sao ?
GV: Ghi tên bài lên bảng.

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của giáo viên và học sinh
Hoat động 1: Tìm hiểu tầng phát sinh của cây.

Nội dung bài học
1. Tầng phát sinh:

- GV treo tranh hình: sơ đồ cắt ngang của thân
cây trưởng thành. Yêu cầu HS quan sát, nhận
xét và ghi lại:

H. Cấu tạo trong của thân cây trưởng thành có
gì khác so với cấu tạo trong của thân non?
H. Theo em bộ phận nào mà thân cây to ra
được (Vỏ? Trụ giữa? ;Cả vỏ và trụ giữa?)
- HS quan sát hình, nhận xét, trả lời câu hỏi.
- GV: yêu cầu HS đọc thông tin SGK, thảo luận - Thân cây to ra do sự phân chia các tế
nhóm trả lời các câu hỏi:
bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và
tầng sinh trụ
+ Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?
+ Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào?
+ Thân cây to ra do đâu?
- HS đọc thông tin, thu nhận thông tin, thảo
luận trả lời được:
+ Vỏ cây to ra nhờ tầng sinh vỏ.
+ Trụ giữa to ra nhờ tầng sinh trụ.
+ Thân cây to ra nhờ sự phân chia của các tế
bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.
- GV yêu cầu 1 nhóm trình bày, các nhóm khác
nhận xét, bổ sung rồi rút ra kết luận.


-Gv: Nhấn mạnh cho hs: Thân to ra là nhờ tầng
sinh vỏ và tầng sinh trụ.(bổ sung trên
tranh).

TaiLieu.VN

Page 2


Hoạt động 2: Nhận dạng các vòng gỗ hằng
năm của thân.
2. Vòng gỗ hằng năm:
-Gv: Yêu cầu hs quan sát: Thớt gỗ (chú ý vòng
Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ,
gỗ) + thông tin:
đếm số vòng gỗ để xác định được tuổi
H: Vòng gỗ hằng năm là gì ? Hãy x.đ vòng gỗ của cây.
trên thớt gỗ ?
-Hs: Xác định được vòng gỗ trên thớt gỗ.
H: Tại sao có vòng gỗ màu sẫm, màu sáng ?
H: Làm thế nào để x.đ được tuổi của cây ?
-Gv: Cho hs nhân xét, bổ sung...Liên hệ thực
tế, lấy vd...
Hoạt động 3: Phân biệt dác, ròng.
-Gv: Yêu cầu hs ngiên cứu sgk:
H: Làm thế nào để phân biệt phần giác và phần
ròng?

3. Dác và ròng:

-Hs: Trả lời.

Thân cây gỗ già có dác và ròng.

- GV nhận xét và mở rộng: người ta chặt cây
gỗ xoan rồi ngâm xuống ao, sau 1 thời gian vớt
lên có hiện tượng phần bên ngoài của thân
bong ra nhiều lớp mỏng, còn phần trong cứng
chắt, Em hãy giải thích vì sao?

+ Dác là lớp gỗ màu sáng, nằm ở bên
ngoài.
+ Ròng là lớp gỗ màu sẫm, cứng chắc
nằm ở bên trong.

- HS lắng nghe và giải thích.
- GV: Cho hs liên hệ thực tế: Khi làm cột nhà,
làm cầu, làm bàn, ghế, giường, tủ …người ta
thường sử dụng phần nào của gỗ?
- HS: Phần ròng.
-Gv: Khắc sâu : Trong đồ mộc, thường dùng
phần ròng để làm bàn, ghế, giường, tủ...bao giờ
cùng chắc và bền hơn.

TaiLieu.VN

Page 3


4/Củng cố:
Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.
- GV: thân cây to ra do đâu?
a/ Do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
b/ Do sự phân chia tế bào mô phân sinh của tầng sinh vỏ
c/ Do sự phân chia tế bào mô phân sinh của tầng sinh trụ
d/ Do sự phân chia tế bào mô phân sinh của tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.
- GV: Có thể xác định tuổi của cây được không? Bằng cách nào?
- HS: Có thể xác định tuổi của cây bằng cách đếm số vòng gỗ hàng năm.
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài.
- Trả lời câu hỏi SGK/tr52.
- Đọc phần “Em có biết?” .
- Nghiên cứu bài 17: vận chuyển các chất trong thân, trả lời câu hỏi:

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×