Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

BÀI 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN
Mục tiêu Bài Học
1. Kiến thức
- Học sinh biết tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh: nước và muối khoáng từ rễ lên
thân, nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.
- Các bước làm thí nghiệm: Chuẩn bị thí nghiệm; Tiến hành thí nghiệm; Nhận xét kết quả
thí nghiệmvà kết luận.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng thao tác thực hành.
- Kĩ năng quan sát, nhận xét.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của GV: Làm thí nghiệm trên nhiều loại hoa: hồng, cúc, huệ, loa kèn trắng,
cành lá dâu, dâm bụt...
Kính hiển vi, dao sắc, nước, giấy thấm, 1 cành chiết ổi, hồng xiêm (nếu có).
2. Chuẩn bị của HS: làm thí nghiệm 1 theo nhóm ghi lại kết quả ;
Thí nghiệm 2 : quan sát chỗ thân cây bị buộc dây thép (nếu có).
Phương pháp dạy học
- Quan sát, thuyết trình.
- Tiến hành, phân tích và báo cáo kết quả thí nghiệm

- Thảo luận hợp tác trong nhóm.
Tiến trình bài học
1. Kiểm tra bài cũ
1. Thân to ra do đâu?
- Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau ?

TaiLieu.VN

Page 1


+ Tầng sinh vỏ : Vị trí :...............................
Chức năng : ....................................
+ Tầng sinh .......... : Vị trí : nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
Chức năng : ........................................
+ Thân cây to ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ở tầng sinh ...và tầng sinh .
2. Bài học
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS (các nhóm báo cáo).
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu nhóm trình bày thí - Đại diện nhóm trình bày các bước tiến hành
nghiệm ở nhà.
thí nghiệm, cho cả lớp quan sát kết quả của
* GV nêu các bước tiến hành thí nhóm mình, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
nghiệm : (5 bước)
- GV quan sát kết quả của các nhóm,
so sánh SGK, GV thông báo ngay
nhóm nào có kết quả tốt.

- Quan sát ghi lại kết quả.
- GV cho cả lớp xem thí nghiệm của
mình trên cành mang hoa (cành hoa
huệ) cành mang lá (cành dâu) để
nhằm mục đích chứng minh sự vận - HS nhẹ tay bóc vỏ nhìn bằng mắt thường
chuyển các chất trong thân lên hoa chỗ có bắt màu, quan sát màu của gân lá.
và lá.
- GV hướng dẫn HS cắt lát mỏng


qua cành của nhóm, quan sát bằng - Các nhóm thảo luận: chỗ bị nhuộm màu đó
là bộ phận nào của thân? Nước và muối
kính hiển vi.
khoáng được vận chuyển qua phần nào của
- GV phát một số cành đã chuẩn bị thân?
hướng dẫn HS bóc vỏ cành.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác
- GV cho 1 vài HS quan sát mẫu

TaiLieu.VN

Page 2


trên kính hiển vi, xác định chỗ nhận xét, bổ sung.
nhuộm màu, có thể trình bày hay vẽ
lên bảng cho cả lớp theo dõi.
- GV nhận xét, đánh giá cho điểm
nhóm làm tốt.
Tiểu kết:
* Các bước tiến hành thí nghiệm:
Bước 1. Mục đích của thí nghiệm.
Bước 2.Chuẩn bị thí nghiệm.
Bước 3. Tiến hành thí nghiệm.
Bước 4. Nhận xét kết quả thí nghiệm.
Bước 5. Kết luận.
* Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự vận chuyển chất hữu cơ
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân - HS đọc thí nghiệm và quan sát
sau đó thảo luận nhóm.
hình 17.2 SGK trang 55.
- GV lưu ý khi bóc vỏ, bóc luôn cả - Thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi
mạch nào?
SGK trang 55.
- GV có thể mở rộng: chất hữu cơ - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
do lá chế tạo sẽ mang đi nuôi thân, khác nhận xét, bổ sung nhóm trình
cành, rễ...
bày kết quả thảo luận, các nhóm
- GV nhận xét và giải thích nhân khác nhận xét, bổ sung.
dân lợi dụng hiện tượng này để chiết
cành.
- GV hỏi: Khi bị cắt vỏ, làm đứt
mạch rây ở thân thì cây có sống

TaiLieu.VN

Page 3


được không? tại sao?
- Giáo dục ý thức bảo vệ cây, tránh
tước vỏ cây để chơi đùa, chằng buộc
dây théo vào thân cây.
Tiểu kết:
- Chất hữu cơ vận chuyển nhờ mạch rây.
4. Củng cố
Bài tập: Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
Mạch ……. gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng ………….
Mạch ……. gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng
………………………… .
- Làm bài tập trong vở luyện tập.
- Vệ sinh lớp học.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Chuẩn bị: củ khoai tây có mầm, củ su hào, gừng, củ dong ta, 1 đoạn xương rồng,
que nhọn, giấy thấm.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×