Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 18: Biến dạng của thân

Giáo án Sinh học 6

BIẾN
BIẾNDẠNG
DẠNGCỦA
CỦATHÂN
THÂN
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức
-

Nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng
của 1 số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh.

-

Nhận dạng 1 số thân biến dạng trong thiên nhiên.

2.Kỹ năng
-


Rèn kỹ năng : + Quan sát tranh, hình và mẫu vật
+ Tư duy logic và trừu tượng.
+ Liên hệ thực tế

3.Thái độ.
-

Có ý thức yêu thích bộ môn

-

Nghiêm túc tự giác trong học tập

-

Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên.

II/ CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên:
- Hình 18.1.
- Mẫu thân biến dạng.
2) Học sinh:
- Đọc trước bài 18.
- Một số mẫu thân biến dạng.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1) Kiểm tra bài cũ:
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
- Mạch gỗ gồm những .............., không có chất tế bào, có chức năng ......................
- Mạch rây gồm những .......................có chức năng .................................................


Giáo án Sinh học 6
2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hoạt động 1: Quan sát và ghi lại thông tin 1 số thân
biến dạng.
- Yêu cầu HS quan sát mẫu - HS quan sát và thảo luận.Ghi bảng

1. Quan sát và ghi lại
những thông tin về 1

và thảo luận trả lời phần

số thân biến dạng:

SGK phần a).
- Yêu cầu HS trả lời.

- HS trả lời và bổ sung.

- Yêu cầu HS quan sát mẫu

- HS quan sát và thảo luận.

Một số thân biến
dạng làm chức năng
khác của thân như:

thân cây xương rồng và

thân củ (su hào, khoai

thảo luận phần SGK phần
b).

- HS trả lời và bổ sung.

- Yêu cầu HS trả lời.

- HS trả lời.

- Yêu cầu HS trả lời câu

+ Nơi khô hạn, nhiệt đới,

hỏi:

sa mạc.

+ Xương rồng sống ở đâu?

+ Nơi thiếu nước lá biến

+ Ở điều kiện nào lá xương

thành gai để giảm sự thoát

rồng biến thành gai? Tại

hơi nước.

sao?

+ Thích nghi với môi

+ Tại sao thân phải biến

trường sống.

dạng?

- HS kết luận.

- Yêu cầu HS kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm, chức năng của 1 số
thân biến dạng.

tây), thân rễ (dong,
nghệ, gừng, riềng)
chứa chất dự trữ; thân
mọng nước (xương
rồng) dự trữ nước
thường thấy ở những
cây sống nơi khô hạn.


Giáo án Sinh học 6
- Yêu cầu HS thảo luận trả

- HS thảo luận trả lời.

lời phần bảng SGK trang
59.
- Yêu cầu HS kết luận.

2. Đặc điểm, chức
- HS kết luận.

năng của 1 số loại
thân biến dạng:
Bảng SGK trang 59.

3.Củng cố
-

Đọc ghi nhớ SGK

- Trả lơi câu hỏi 1,2.
-

Đọc mục : Em có biết

4.Dặn dò
-

Học bài cũ.

-

Ôn bài từ chương I đến chương III chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×