Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 18: Biến dạng của thân

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 18 : QUAN SÁT SỰ BIẾN DẠNG CỦA THÂN
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: - Hs nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với
chức năng của 1 số loại thân biến dạng.
- Nhận dạng 1 số thân biến dạng trong thiên nhiên.
2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát mẫu vật, so sánh.
3. Thái độ: - Giáo dục hs yêu thích thực vật.
II. Phương tiện:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Một số loại thân biến dạng: củ dong, hành, khoai tây, củ gừng, su hào, sương
rồng, cành giao.
- Tranh phóng to hình 18.1, 18.2 SGK. Kính lúp.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vật mẫu: : Củ dong, hành, khoai tây, củ gừng, su hào, sương rồng, cành giao.
- Giấy ghi báo cáo thực hành.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu sự vận chuyển các chất trong thân?
3. Bài mới : QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA RỄ
Giới thiệu bài: Bài học hôm nay ta sẽ thực hành quan sát các loại biến dạng của thân

để ta có thể phân biệt được chúng và hiểu rõ chức năng từng loại thân biến dạng đó.
Phát triển bài:
Yêu cầu của bài thực hành:
- GV kiểm tra:

TaiLieu.VN

Page 1


+ Phần chuẩn bị của HS theo nhóm đã phân công.
- GV yêu cầu:
+ Phân biệt được các loại biến dạng của thân.
+ Biết được chức năng của chúng.
+ Các nhóm không nói to, không được đi lại lộn xộn, ghi chép các ý kiến trong
nhóm để báo cáo.
- GV phát dụng cụ: Mỗi nhóm 1 kính lúp quan sát.
- GV phân công: Mỗi nhóm làm độc lập, ghi chép rõ ràng.
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: - Thân cũng biến dạng. Ta hãy thực hành quan sát một số thân biến dạng và tìm
hiểu chức năng của chúng.
GV: Ghi tên bài lên bảng

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

Hoat động 1: Quan sát thân biến dạng.

1. Quan sát và ghi lại những thông tin về
-Gv: Cho hs q.sát các loại mẫu vật thật - một số loại thân biến dạng.
tranh 18.1. Yêu cầu:
H: Quan sát xem chúng có đ.đ gì chứng a. Quan sát các loại thân rể, thân củ.
tỏ chúng là thân?
-Hs: Quan sát theo nhóm.
-Gv: Gợi ý: Phân chia các loại củ thành - Dựa vào đặc điểm của thân mà chia
nhóm dựa vào vị trí của nó so với mặt thành:
đất, hình dạng củ, chức năng.
+ Thân củ: (loại trên mặt đất,loại dưới mặt
-Gv: Sau khi hs q.sát, yêu cầu:


đất ).
H: Tìm những đ.đ để chứng tỏ những + Thân rể.
mẫu vật trên là thân ?
- Chúng có chức năng dự trữ chất dinh
 Chúng có chồi nách và chồi ngọn.
dưỡng.
H: Phân loại thành 2 nhóm: 1 trên mặt
đất, 1 dưới mặt đất ?

TaiLieu.VN

Page 2


H: Quan sát củ dong, củ gừng. Tìm điểm
giống nhau.


Dạng rễ, dưới mặt đất.

H: Quan sát củ su hào, khoai tây. Tìm
điểm giống và khác nhau.
Giống: hình dạng to, tròn, chứa chất
dự trữ. Khác: Su hào trên mặt đất, khoai
tây dưới mặt đất.-Hs: quan sát, thảo luận, trả lời.
Gv: Cho hs các nhóm nhận xét, bổ sung,
chốt lại nội dung:
H: Vậy có những loại thân biến dạng
nào ? chức năng?
-Hs: Trả lời, chốt nội dung... 
-Gv: Yêu cầu hs q.sát mẫu vật: cây
xương rồng. Tranh 18.2.
H: Lấy que nhọn chọc vào cây xương
rồng. Có hiện tượng gì ?
b.Quan sát cây xương rồng.
Hs: Nhựa chảy ra.
H: Thân xương rồng mọng nước có chức
năng gì ?


Dự trữ nước vì sống ở môi trường khô
cạn.

H: kể tên một số cây mọng nước mà em
biết ?


Cành giao, cây sống đời ...

-Gv: Cho hs trả lời, bổ sung... Liên hệ
thực tế giáo dục hs ...
Các loại cây như: xương rồng, cành giao ...
sống nơi khô cạn, nên thân của chúng dự

TaiLieu.VN

Page 3


Hoạt động 2: Vận dụng K.T để tìm hiểu trữ nước. Gọi là thân mọng nước.
đ.đ chức năng của 1 số loại thân biến 2. Đặc điểm, chức năng của một số loại
dạng.
thân biến dạng.
-Gv:Treo bảng phụ. Cho hs làm b.t
( bảng trang 59/ sgk ).
( Nội dung: bảng bài tập )
-Hs: Thảo luận, thống nhất ý kiến.
-Gv: Gọi lần lượt hs lên bảng ....
H: Có những loại thân biến dạng nào?
-Gv: Nhận xét - bổ sung bảng chuẩn :

St Tên mẫu
t
vật.

Đặc điểm của thân
biến dạng.

Chức năng
đối với cây.

Tên thân biến dạng.

1

Củ su
hào

Thân củ, nằm trên mặt Dự trữ chất
đất.
dinh dưỡng.

2

Củ khoai
tây

Thân củ, nằm dưới
mặt đất.

Dự trữ chất
dinh dưỡng.

Thân củ.

3

Củ gừng

Thân rễ, nằm trong
đất.

Dự trữ chất
dinh dưỡng.

Thân rễ.

4

Củ dong
ta

Thân rễ, nằm trong
đất.

Dự trữ chất
dinh dưỡng.

Thân rễ.

5

Xương
rồng.

Thân mọng nước, nằm Dự trữ nước,
trên mặt đất.
quang hợp.

Thân củ.

Thân mọng nước.

4/Củng cố:
- HS tự nhận xét trong nhóm công việc quan sát mẫu vật.
- GV đánh giá chung buổi thực hành (về ý thức, kết quả).

TaiLieu.VN

Page 4


- Phần cuối: Vệ sinh lớp học.
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài.
- Trả lời câu hỏi SGK/tr59.
- Làm bài tập sau vào vở:

TT Tên
Cây

Loại thân biến Vai trò đối
dạng
với cây

Công dụng đối
với người

1
2
3
4
- Đọc phần “Em có biết”.
- Ôn lại tất cả các bài đã học, tiết sau ôn tập.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×