Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 18: Biến dạng của thân

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
BÀI 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN
I. Mục tiêu:
* KT: - HS nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng
của một số loại thân biến dạng
* KN: - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi quan sát, so sánh, đối chiếu.
- Kĩ năng so sánh, phân tích, khái quát, đối chiếu.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.
* GD: HS hiểu được giá trị của chất dự trữ của thân rất cần thiết cho đời sống con người:
(Làm thức ăn, chăn nuôi, chữa bệnh...)
II. Phương tiện dạy học:
* GV:- Tranh phóng to hình 18.1, 18.2 SGK
- Bảng phụ ghi bảng SGK trang 59

- Vật mẫu: Một số loại thân biến dạng
- Que nhọn, giấy thấm

* HS: - Các nhóm chuẩn bị vật mẫu như: Củ su hào có đủ lá rễ, củ riềng, củ dong, củ
nghệ, củ gừng, củ khoai tây có mọc chồi, cây xương rồng.
III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng hoà
tan?
- Mạch rây có chức năng gì? Thí nghiệm chứng minh?
3. Bài mới: (SGK)

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động 1: Quan sát ghi lại những thông tin về một số loại thân biến dạng

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV yêu cầu HS mang các loại mẫu đã - HS đặt mẫu vật lên bàn theo nhóm (4
chuẩn bị để lên tờ bìa đặt lên bàn. Treo em), kiểm tra lại các loại củ trên.
tranh hình 18.1, hướng dẫn HS quan sát
và thảo luận các nội dung sau:
+ Các loại củ các em đang quan sát - Quan sát vật mẫu đối chiếu với tranh
chúng có đặc điểm gì chứng tỏ là thân?
vẽ, tiến hành thảo luận nhóm. Yêu cầu
+ Hãy nêu chức năng, hình dạng, vị trí nêu được:
của các loại củ em đang quan sát?
+ Có chồi ngọn, chồi nách, lá -> là thân
+ So sánh sự giống nhau và khác nhau
giữa các loại củ trên?
- GV kết luận:
Giống nhau:

+ Kết quả phân loại
+ Điểm giống và khác nhau giữa các
loại củ

+ Có chồi ngọn, chồi nách, lá -> là thân

- HS cử đại diện nhóm trình bày theo


hình vẽ và mẫu vật thật

+ Phình to, chứa chất dự trữ

- GV cho HS đọc phần  trong SGK

Khác nhau:

- HS trả lời các câu hỏi phần hoạt động
tiếp theo ở SGK

+ Củ dong, củ gừng: Hình dạng giống rễ
Vị trí: dưới mặt đất -> Thân rễ
+ Củ su hào: Hình dạng to, tròn
Vị trí: trên mặt đất -> Thân củ
+ Củ khoai tây: Hình dạng to, tròn

TaiLieu.VN

Page 2


Vị trí: dưới mặt đất -> Thân củ

Tiểu kết 1: - Có một số loại thân biến dạng, làm chức năng dự trữ chất hữu cơ để cây
dùng khi mọc chồi, ra hoa, tạo quả
Củ su hào (trên mặt đất)
a) Thân củ
Củ khoai tây (dưới mặt đất)
b) Thân rễ: Củ gừng, củ nghệ, củ riềng (dưới mặt đất)

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- Tìm hiểu thân mọng nước: Thân cây - HS quan sát đặc điểm bên ngoài của
xương rồng
thân, gai, chồi ngọn
- GV yêu cầu mang cành xương rồng để - Lấy que nhọn chọc vào thân cây xương
lên bàn quan sát. Lấy que nhọn chọc vào rồng, nhận xét.
thân cây -> nhận xét?
- Suy nghĩ trả lời câu hỏi
+ Thân cây xương rồng mọng nước có
tác dụng gì?
+ Sống trong điều kiện nào lá xương - HS đọc phần  SGK
rồng biến đổi thành gai?
+ Kể tên một số cây mọng nước?

TaiLieu.VN

Page 3


Tiểu kết 2:
c) Thân mọng nước: làm chức năng dự trữ nước, thường sống nơi khô hạn
- VD: Xương rồng, thuốc bỏng, trường sinh lá tròn...
Hoạt động 2: Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng:

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV treo bảng phụ (bảng trang 59 ở - HS độc lập làm việc, hoàn thành bảng
SGK) lên bảng, yêu cầu HS điền vào chỗ trang 59 vào vở bài tập
trống
- 1 HS lên điền vào bảng phụ, HS khác
- GV nhận xét, ghi điểm
bổ sung.

Tiểu kết:

Tên vật mẫu

Đặc điểm của thân biến
dạng

Chức năng đối với
cây

Tên thân
biến dạng

Su hào

- Thân củ nằm trên mặt đất - Dự trữ chất dinh
- Thân củ
dưỡng

Củ khoai tây

- Thân củ nằm dưới mặt - Dự trữ chất dinh
- Thân củ
đất
dưỡng

Củ gừng

TaiLieu.VN

- Thân rễ nằm trong đất

- Dự trữ chất dinh
- Thân rễ
dưỡng

Page 4


Củ dong ta

- Thân rễ nằm trong đất

(Củ hoàng
tinh)
Xương rồng

- Dự trữ chất dinh
dưỡng
- Thân rễ

- Thân mọng nước mọc - Dự trữ nước
trên mặt đất
- Quang hợp

- Thân mọng
nước

4. Củng cố - Kiểm tra, đánh giá:
- Trả lời các câu hỏi ở SGK. Gợi ý để HS thắc mắc:
1) Câu chuối có phải là thân biếng dạng không? (thân củ)
2) Kể tên một số thân cây mọng nước?
3) Cây hành, tỏi có phải là thân cây biến dạng? (thân hành)
(Hoặc cho HS làm phiếu bài tập trang 76 SGV)
5. Dặn dò: - Làm bài tập trang 60 SGK
- Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa học kì
* Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×