Tải bản đầy đủ

3 6 2017 (de 1) de thi UD CNTT co ban

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
Đề thi:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
Thời gian: 120 phút
Ngày thi: 03/06/2017

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel

A. Windows (2 điểm)
1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục THU NHAP và CHI PHI. Trong thư mục THU NHAP, tạo 2 thư mục
LUONG và KINH DOANH. Trong thư mục CHI PHI, tạo 2 thư mục CA NHAN và GIA DINH.
2. Tìm và sao chép hai tập tin có kiểu INI, kých thước <=20KB vào thư mục CA NHAN.
3. Sao chép các tập tin trong thư mục CA NHAN vào thư mục GIA DINH, sau đó đổi phần mở rộng của 1 tập
tin bất kỳ trong thư mục GIA DINH thành OLD.
4. Nén thư mục CHI PHI thành tập tin CHIPHI.ZIP và lưu vào thư mục LUONG.
5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục GIA DINH.

SC_UDCB_0129_0108_201506_566.docx


Trang 1/4


TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
B. Word (3 điểm)
Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với
tên BaiThiWord.docx

B

ạn hãy thử nghĩ xem cuộc sống của bạn
sẽ trở nên khó khăn như thế nào nếu thu
nhập của bạn không đủ để trang trải các

H

ãy giả sử rằng bạn là người tài giỏi và đã
thương lượng thành công việc thanh toán
chậm các khoản tiền trên. Nhưng bạn

khoản chi tiêu? Bạn hãy hình dung như thế này:

vẫn phải đương đầu với cùng một vấn đề này

bạn đồng thời nhận được các hóa đơn tiền điện,

vào các tháng tiếp theo. Bạn sẽ phải quyết định

nước và điện thoại trong khi tiền lương của bạn

liệu rằng có nên giảm bớt việc sử dụng máy

chỉ đủ để thanh toán hai trong số ba khoản

điều hòa nhiệt độ, hay tắt bớt đèn điện hoặc

trên. Bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

giảm bớt các cuộc gọi điện thoại hay không.


Đ

ối với chủ doanh nghiệp, các vấn đề tương tự như trên có thể xảy
ra trong hoạt động quản lý doanh nghiệp hàng ngày. Các doanh
nghiệp nếu không kiểm soát được chi phí thì có thể đi đến phá

sản.

Chúng ta xem xét các loại chi phí khác nhau để ta có thể
kiểm soát chúng

LỢI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ
1/ Chi phí lao động trực tiếp và gián tiếp

5/ Chi phí điện, nước.

2/ Chi phí nguyên vật liệu

6/ Chi phí trả cho dịch vụ: vận chuyển, vệ sinh

3/ Chi phí quản lí chung

7/ Chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo.

4/ Chi phí cố định và chi phí biến đổi

8/ Chi phí khấu hao tài sản.

SC_UDCB_0129_0108_201506_566.docx

Trang 2/4


TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
C. PowerPoint (1 điểm)
Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu:


Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giâyTạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide.Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau.

Slide 1

Slide 2

SC_UDCB_0129_0108_201506_566.docx

Trang 3/4


TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
D. Excel (4 điểm)
Trình bày bảng tính, hãy lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên
BaiThiExcel.xlsx vào thư mục đang làm việc.

THỐNG KÊ BÁN HÀNG
Loại
1
2
1
2
1
2
1


hàng
AT
QJ
QK
AT
SM
AT
QJ

Bảng 1:
Mã hàng
Tên hàng
Bảng 3:
Mã Cty/Mã hàng
NB
SA
VT
AP


công ty
NB
SA
VT
AP
VT
VT
SA

AT
Áo thun

AT
80000
45000
70000
75000

Tên hàng

Tên công
ty

Số
lượng
95
105
285
50
85
100
130

?

SM
Sơ mi

SM
105000
75000
85000
90000

QK
Quần kaki

QJ
Quần jean

QK
160000
90000
180000
170000

QJ
220000
125000
250000
225000

Đơn giá
?

Thành
tiền
?

Bảng 2:
Mã công ty
NB
SA
VT
AP

Khuyến mãi
?

Tên công ty
Nhà Bè
Sathaco
Việt tiến
An Phước

BẢNG THỐNG KÊ:
Tên công ty
Tổng T.Tiền
Nhà Bè
?
Sathaco
?

Yêu cầu:
1. Tên hàng: dựa vào Mã hàng tra trong Bảng 1.
2. Tên công ty: dựa vào Mã công ty tra trong Bảng 2.
3. Đơn giá : dựa vào Mã công ty kết hợp với Mã hàng tra trong Bảng 3 để có giá trị tương ứng.
4. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu hàng Công ty Việt Tiến và Số lượng >=100 thì Thành tiền giảm 5%
5. Khuyến mãi: nếu là Quần jean của Công ty Nhà Bè hoặc Quần Kaki của Công ty An Phước thì “Tặng Cà
vạt”, ngược lại để trống.
6. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Mã hàng, nếu trùng thì sắp xếp giảm dần theo Số lượng.
7. Lập BẢNG THỐNG KÊ Thành tiền theo mẫu trên.

Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 17/06/2017. Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 17/06/2017 đến hết
ngày 18/06/2017. Xem điểm thi tại địa chỉ: http://www.csc.edu.vn

SC_UDCB_0129_0108_201506_566.docx

Trang 4/4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×