Tải bản đầy đủ

ma trận ktra hóa 8 tiết 10 dđ

Trường THCS Nghi Mỹ

Giáo án Hóa Hóa Học 8
Ngày soạn: 12-10-2018
Tiết 16: KIỂM TRA VIẾT
I Mục tiêu: Qua tiết kiểm tra đánh giá năng lực, kĩ năng của học sinh để giáo viên điều
chỉnh phương pháp dạy học phù hợp:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu về các thành phần, đặc điểm cấu tạo nên nguyên tử, nguyên tố
hoá học
- Đánh giá kiểm tra học sinh qua các nội dung trong chương trình
2. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng độc lập trong kiểm tra, tư duy logic.
- Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan
- Tìm được công thức hoá học
3. Thái độ:
Tạo hứng thú ham học hỏi. có ý thứ trong làm bài tự giác
Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác, khoa học
Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của hs khi giải bài tập
4. Phát triển năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

- Năng lực tính toán hóa học
- Năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thực hóa học vào đời sống thực tiễn
- Năng lực thực hành thí nghiệm và quan sát thí nghiệm.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên : Ma trận, đề kiểm tra, đáp án, hướng dẫn chấm
2. Học sinh : Ôn tập các nội dung kiến thức đã học
III. Hình thức bài kiểm tra
- Tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan TNKQ ( 70 %) và TL ( 30 %)
IV. Bảng ma trận
Tên Chủ đề
(nội dung,
chương…)
1. Chất,
Nguyêntử.
Nguyên tố
hoá học

Nhận biết
TNKQ

TL

- Biết cấu tạo
nguyên tử gồm
các loại hạt p,
e, n và nguyên
tử trung hòa về
điện.
- Biết nguyên
tử khối của

Thông hiểu
TNKQ

TL

Vận dụng
TNKQ


TL

Vận dụng cao
TNKQ

Cộng

TL

- Hiểu mỗi kí -Tính nguyên
hiệu hóa học tử khối → tên
còn
chỉ
1 nguyên tố hóa
nguyên tử của
học
nguyên tử của
nguyên tố đó.

Năm học 2018-2019


Trường THCS Nghi Mỹ
nguyên tố hóa
học.
- Biết KHHH
của 1 số
nguyên tố hóa
học
Số câu
6
Số điểm
1,5

Giáo án Hóa Hóa Học 8

2
0,5

2
0,5

1
0,5

2. Đơn
chất- Hợp
chất- Phân
tử

-Phân biệt giữa
đơn chất và
hợp chất

-Biết phân biệt
được số chất
trong thực tế
là đơn chất
hay hợp chất

Số câu
Số điểm

4
1

2
0,5

3-CTHH –
Hoá trị

Số câu
Số điểm

- Biết CTHH
của đơn chất
chỉ có 1
KHHH
- Biết CTHH
của hợp chất
có 2 KHHH trở
lên.
- Biết hóa trị
của 1 số
nguyên tố và 1
số nhóm
nguyên tử.
6
1,5

Tổng số câu
Tổngsố
điểm Tỉ lệ
%

12
3
30%

TN: 10
TL: 1
3

Tính phân tử
khối của một
phân tử

1
0,5

TN: 6
TL: 1
2

- Viết được
- Tính hóa trị
CTHH của chất của một
cụ thể khi biết nguyên tố.
tên các nguyên
- Lập CTHH
tố và số
dựa vào hóa
nguyên tử của
trị
mỗi nguyên tố
tạo nên 1 phân
tử.
- Nêu được ý
nghĩa của
CTHH
6
1,5
12
3
30%

2
2
6
3
30%

3
1
10%

TN: 12
TL: 2
5
TN: 28
TL: 3
100%

IV Câu hỏi
Năm học 2018-2019


Trường THCS Nghi Mỹ
Giáo án Hóa Hóa Học 8
Phần Trắc nghiệm
1.Nhận biết
Câu 1. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là:
A. cU
B. cu
C. CU
D. Cu.
Câu 2. Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt :
A. Electron
B. Proton
C. Nơtron
D. A, B và C
Câu 3: Nguyên tử Mg có 12 proton trong hạt nhân, vậy số electron có trong nguyên tử có
là :
A. 1
B. 10
C. 12
D. -1
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng nhất:
A. Nguyên tử có thể bị chia nhỏ hơn trong phản ứng
B. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương
C. Nguyên tử cùng loại là những nguyên tử có cùng số proton trong nhân
D. Nguyên tử chỉ chứa các nơtron không mang điện
Câu 5: Trong các dãy sau, dãy nào toàn là hợp chất.
A. CH4, K2SO4, Cl2, O2, NH3
C. H2O, Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, CuSO4
B. O2, CO2, CaO, N2, H2O
D. HBr, Br2, HNO3, NH3, CO2
Câu 6: Hóa trị của nhóm nguyên tử SO4 là:
A. I
B. II
C. III
D. IV
Câu 7: Để chỉ 2 phân tử hiđro ta viết:
A. 2H B. 2H2
C. 4H D. 4H2
Câu 8: Biết Al (nhôm) hoá trị(III), SO4(II) hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các
công thức cho sau đây:
A. Al2(SO4)3
B. Al2SO4
C. Al(SO4)2
D. AlSO4
Câu 9: Đâu là vật thể nhân tạo
A. khí quyển
B. cục đá C. mặt trời
D. mặt bàn
Câu 10: Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết
A. không tan trong nước
B. không màu , không mùi
C. khi đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định
D. có vị ngọt, mặn hoặc chua
Câu 11:Chất nào sau đây được coi là tinh khiết
A.nước suối
B. nước cất
C. nước khoáng
D. nước đá từ nhà máy
Câu 12: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống” nguyên tử là hạt ……., vì số electron có
trong nguyên tử bằng đúng số proton tronh hạt nhân”
A. vô cùng nhỏ
B. tạo ra chất
C. trung hòa về điện
D. không chia nhỏ được
2.Thông hiểu:
Câu 13: 8 Cl có ngĩa là gì ?
A. 8 chất clo
B. 8 nguyên tố clo
C. 8 phân tử clo
D. 8 nguyên tử clo
Câu 14: Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH
A. 3 đơn chất và 3 hợp chất
B. 5 đơn chất và 1 hợp chất
Năm học 2018-2019


Trường THCS Nghi Mỹ
Giáo án Hóa Hóa Học 8
C. 2 đơn chất và 4 hợp chất
D. 1 đơn chất và 5 hợp chất
Câu 15: Đơn vị của nguyên tử khối, phân tử khối là:
A. gam
B. Kg
C. g/cm3
D. đvC
Câu 16: Dãy chất nào chỉ gồm các đơn chất:
A. Fe, H2O, N2, ZnO
B. FeO, HCl, FeSO4, NaCl
C.N2, Zn, O2, Ag
D. SiO2 , MgO, CO2, Al
Câu 17: Với hóa trị III của Nitơ, hãy chọn các công thức hóa học đúng của hợp chất tạo
bởi N với H và O:
A. NH, NO
B. N3H, N3O2
C. N1H3, N3OD.NH3, N2O3
Câu 18. Hóa trị của Lưu huỳnh trong hợp chất nào sau đây là lớn nhất?
A. H2S
B. SO2
C. SO3
D. Al2S3
Câu 19: Phân tử CH4 gồm mấy nguyên tử?
A. 5
B. 4
C. 3
D.2
Câu 20 : Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam.Khối lượng tính bằng
gam của Ca là:
a. 7,63.10-23
b. 6,64.10-23
c. 32,5.10-23
d. 66,4.10-23
Câu 21 : Câu 9.Cho các nguyên tử với các thành phần câu tạo như sau:
X(6n,5p,5e)
Y(10n,10p,10e)
Z(5n,5p,5e)
T(11n,11p,12e) . ở đây có bao nhiêu nguyên tố hóa học
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
Câu 22 :. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại
a. nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
b. sắt, chì, kẽm , thủy ngân
c. oxi, nitơ, cacbon,canxi
c. vàng , magie, nhôm ,clo
Câu 23 : Dãy chất nào sau đây đều là phi kim
a. oxi, nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
b. sắt, chì, kẽm , thủy ngân
c. oxi, nitơ, cacbon,clo
c. vàng , magie, nhôm ,clo
Câu 24 : .Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất
a. nước
b muối ăn
c.thủy ngân
d. khí cacbonic
3.Vận dụng
Câu 25: Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342. Giá trị của x là:
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 26: Dãy chất nào sau đây là hợp chất
A. Khí oxi, nước, khí cacbon đoxit, sắt
B. Rượu uống, khí clo, nước biển, đường
C. Nước, muối ăn, khí mêtan(CH4 )
D. Lưu huỳnh, nước, vôi sống(CaO),Đá vôi(CaCO3)
Câu 27: Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
Năm học 2018-2019


Trường THCS Nghi Mỹ
Giáo án Hóa Hóa Học 8
A. HNO3;
B. H3NO;
C.H2NO3;
D. HN3O.
Câu 28: Trong những câu sau đây, những câu nào sai:
a, Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.
b, Muối ăn ( NaCl) do nguyên tố Natri và nguyên tố Clo tạo nên.
c, Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất Cacbon và Oxi.
d, Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên.
e. Axit Clohiđric gồm 2 chất là Hiđro và Clo.
A. a, b
C. b, d
B. a, d
D. c, e
4.Vận dụng cao
Câu1: Tính hoá trị của:
a. Fe trong FeCl3 , biết Cl hóa trị I
b. S trong SO3, biết O hóa trị II
c. Nhóm HCO3 trong Ca(HCO3)2
d. Fe trong FexOy, biết O hóa trị II
Câu 2. Lập công thức hóa học tạo bởi các thành phần cấu tạo sau, rồi tính phân tử khối
của các hợp chất đó:
a.Natri(I) và nhóm sun fat :SO4(II)
b.Nhôm (III) và Cl
Câu 3. Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2nguyên tử
nguyên tố Oxi nặng 44đvC.
a.Tính nguyên tử khối ,cho biết tên kí hiệu của X.
b.Tính % khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất .
Câu 4. Một oxit có công thức Mn2Ox có phân tử khối là 222. Tìm hoá trị của Mn?
( Biết Mn = 55; O = 16; C = 12; Na = 23; S = 32; O = 16; Al = 27; Cl = 35,5)
Câu 5: Phân tử chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và
nặng hơn phân tử hidro 40 lần
a. A là đơn chất hay hợp chất?
b. Tính phân tử khối của A .
c. Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên , kí hiệu hoá học của nguyên tố X
Câu 6: Lập CTHH của hợp chất và nêu ý nghĩa của các CTHH vừa mới lập được
a. S(IV) và O
b. Fe(II) và NO3 (I)
Câu 7: a. Tính hóa trị của Mg trong hợp chất MgCl2, biết Cl(I)
b. Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nhôm hoá trị (III) và oxi.
V. Đề kiểm tra
A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7đ):
Hãy khoanh tròn đáp án đúng (mỗi câu đúng 0,25đ):
Câu 1. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là:
A. cU
B. cu
C. CU
D. Cu.
Câu 2. Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt :
Năm học 2018-2019


Trường THCS Nghi Mỹ
Giáo án Hóa Hóa Học 8
A. Electron
B. Proton
C. Nơtron
D. A, B và C
Câu 3: Nguyên tử Mg có 12 proton trong hạt nhân, vậy số electron có trong nguyên tử có
là :
A. 1
B. 10
C. 12
D. -1
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng nhất:
A. Nguyên tử có thể bị chia nhỏ hơn trong phản ứng
B. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương
C. Nguyên tử cùng loại là những nguyên tử có cùng số proton trong nhân
D. Nguyên tử chỉ chứa các nơtron không mang điện
Câu 5: Trong các dãy sau, dãy nào toàn là hợp chất.
A. CH4, K2SO4, Cl2, O2, NH3
C. H2O, Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, CuSO4
B. O2, CO2, CaO, N2, H2O
D. HBr, Br2, HNO3, NH3, CO2
Câu 6: Hóa trị của nhóm nguyên tử SO4 là:
A. I
B. II
C. III
D. IV
Câu 7: Để chỉ 2 phân tử hiđro ta viết:
A. 2H B. 2H2
C. 4H D. 4H2
Câu 8: Biết Al (nhôm) hoá trị(III), SO4(II) hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các
công thức cho sau đây:
A. Al2(SO4)3
B. Al2SO4
C. Al(SO4)2
D. AlSO4
Câu 9: Đâu là vật thể nhân tạo
A. khí quyển
B. cục đá C. mặt trời
D. mặt bàn
Câu 10: Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết
A. không tan trong nước
B. không màu , không mùi
C. khi đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định
D. có vị ngọt, mặn hoặc chua
Câu 11:Chất nào sau đây được coi là tinh khiết
A.nước suối
B. nước cất
C. nước khoáng
D. nước đá từ nhà máy
Câu 12: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống” nguyên tử là hạt ……., vì số electron có
trong nguyên tử bằng đúng số proton tronh hạt nhân”
A. vô cùng nhỏ
B. tạo ra chất
C. trung hòa về điện
D. không chia nhỏ được
Câu 13: 8 Cl có ngĩa là gì ?
A. 8 chất clo
B. 8 nguyên tố clo
C. 8 phân tử clo
D. 8 nguyên tử clo
Câu 14: Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH
A. 3 đơn chất và 3 hợp chất
B. 5 đơn chất và 1 hợp chất
C. 2 đơn chất và 4 hợp chất
D. 1 đơn chất và 5 hợp chất
Câu 15: Đơn vị của nguyên tử khối, phân tử khối là:
A. gam
B. Kg
C. g/cm3
D. đvC
Câu 16: Dãy chất nào chỉ gồm các đơn chất:
A. Fe, H2O, N2, ZnO
B. FeO, HCl, FeSO4, NaCl
C.N2, Zn, O2, Ag
D. SiO2 , MgO, CO2, Al
Năm học 2018-2019


Trường THCS Nghi Mỹ
Giáo án Hóa Hóa Học 8
Câu 17: Với hóa trị III của Nitơ, hãy chọn các công thức hóa học đúng của hợp chất tạo
bởi N với H và O:
A. NH, NO
B. N3H, N3O2
C. N1H3, N3OD.NH3, N2O3
Câu 18. Hóa trị của Lưu huỳnh trong hợp chất nào sau đây là lớn nhất?
A. H2S
B. SO2
C. SO3
D. Al2S3
Câu 19: Phân tử CH4 gồm mấy nguyên tử?
A. 5
B. 4
C. 3
D.2
Câu 20 : Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam.Khối lượng tính bằng
gam của Ca là:
a. 7,63.10-23
b. 6,64.10-23
c. 32,5.10-23
d. 66,4.10-23
Câu 21 : Câu 9.Cho các nguyên tử với các thành phần câu tạo như sau:
X(6n,5p,5e)
Y(10n,10p,10e)
Z(5n,5p,5e)
T(11n,11p,12e) . ở đây có bao nhiêu nguyên tố hóa học
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
Câu 22 :. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại
d. nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
e. sắt, chì, kẽm , thủy ngân
c. oxi, nitơ, cacbon,canxi
f. vàng , magie, nhôm ,clo
Câu 23 : Dãy chất nào sau đây đều là phi kim
d. oxi, nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
e. sắt, chì, kẽm , thủy ngân
c. oxi, nitơ, cacbon,clo
f. vàng , magie, nhôm ,clo
Câu 24 : .Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất
a. nước
b muối ăn
c.thủy ngân
d. khí cacbonic
Câu 25: Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342. Giá trị của x là:
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 26: Dãy chất nào sau đây là hợp chất
A. Khí oxi, nước, khí cacbon đoxit, sắt
B. Rượu uống, khí clo, nước biển, đường
C. Nước, muối ăn, khí mêtan(CH4 )
D. Lưu huỳnh, nước, vôi sống(CaO),Đá vôi(CaCO3)
Câu 27: Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO3;
B. H3NO;
C.H2NO3;
D. HN3O.
Câu 28: Trong những câu sau đây, những câu nào sai:
a, Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.
b, Muối ăn ( NaCl) do nguyên tố Natri và nguyên tố Clo tạo nên.
c, Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất Cacbon và Oxi.
d, Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên.
e. Axit Clohiđric gồm 2 chất là Hiđro và Clo.
Năm học 2018-2019


Trường THCS Nghi Mỹ
Giáo án Hóa Hóa Học 8
A. a, b
C. b, d
B. a, d
D. c, e
B. TỰ LUẬN (3đ):
Câu 1: (1điểm) Phân tử chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử
oxi và nặng hơn phân tử hidro 40 lần
a. A là đơn chất hay hợp chất?Tính phân tử khối của A .
b. Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên , kí hiệu hoá học của nguyên tố X
Câu 2: (1 điểm) Lập CTHH của hợp chất và nêu ý nghĩa của các CTHH vừa mới lập
được
a. S(IV) và O
b. Fe(II) và NO3 (I)
Câu 3(1đ):
a. Tính hóa trị của Mg trong hợp chất MgCl2, biết Cl(I)
b. Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nhôm hoá trị (III) và oxi.
VI. Đáp án và thang điểm
A- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7.0 điểm)
Câu
Đáp
án
Câu
Đáp
án
B- TỰ LUẬN: (3,0điểm)
Câu
1

Đáp án
a. A là hợp chất vì có 2 nguyên tố là X và Oxi
. PTK A=40.MH2=80 ĐvC
b. Ta có PTK của hợp chất A:
X+16.3=80 => X=80-48=32( đvC) Vậy X là nguyên
tố Lưu huỳnh, KHHH : S

2

3

Thang điểm

a.Lập được CTHH SO2
Nêu được ý nghĩa
b.Lập được CTHH Fe(NO3)2
Nêu được ý nghĩa

0.25đ
0.25đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ

a.
Gọi a là hoá trị của Mg trong MgCl2

0,5đ
Năm học 2018-2019


Trường THCS Nghi Mỹ

Giáo án Hóa Hóa Học 8

Theo qui tắc: 1.a = 2.I=
=> a= (2.I) :1= II
b.Thực hiện theo các bước để có công thức hoá học:
Al2O3
(mỗi bước đúng cho điểm)

0,5đ

Năm học 2018-2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×