Tải bản đầy đủ

KTLTDHTH11MID TEST DE 1

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH K12 – BÀI KIỂM TRA SỐ 2 – 90 phút
Họ, Tên SV: ……………………………. Mã số SV: ……………… KÍ TÊN: ………………
Câu 1 (2đ)
 Từ gợi ý dưới đây, viết hàm đệ quy void binary(int n) để xuất dạng nhị phân của số nguyên
dương n.Viết chương trình nhận 1 số nguyên dương n và hiển thị dạng nhị phân của nó.

Câu 2. (4đ)
Thông tin MÔN HỌC được phòng đào tạo lưu trữ trong cấu trúc gồm 3 trường là mã môn học
(ma_mh), tên môn học (ten_mh) và số tín chỉ (so_tc) được định nghĩa như sau:
typedef
struct
{
char ma_mh[12];//Mã môn học (khóa chính)
char ten_mh[60];//Tên môn học
int so_tc;// Số tín chỉ
}_monhoc;
Anh/Chị hãy viết chương trình nhập, xử lý và in một bản ghi (1 phần tử) theo yêu cầu sau:

Nhập N môn học có đầy đủ thông của các trường.
Xử lý chuỗi ten_mh để các ký tự đầu từ thành chữ HOA, các ký tự còn lại là chữ thường.
Hiển thị thông tin các môn học (sau xử lý chuỗi) lên màn hình theo mẫu sau:
Ma Mon hoc
Ten mon hoc
So TC
2101405
Ky Thuat Lap Trinh 3

Câu 3 (4 đ).
Để biểu diễn dữ liệu kiểu ngày (chẳng hạn ngày tháng năm sinh), người ta định nghĩa cấu trúc date
như sau: struct date {int day, month, year;};
a) Cài đặt hàm date input() trả về 1 ngày hợp lệ nhập từ bàn phím.
b) Cài đặt hàm int cmp( date t1, date t2) trả về:


-1 nếu t1


0 nếu t1=t2,1 nếu t1>t2

c) Viết hàm int count(date t1, date t2) trả về số ngày tính từ t1 đến t2.
d) Viết chương trình thực hiện các yêu cầu:

 Nhập vào 2 ngày hợp lệ.
 Cho biết ngày nào lớn hơn.
 Tính khoảng cách (ngày) giữa 2 ngày đó.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×