Tải bản đầy đủ

câu hỏi trắc nghiệm về hợp đồng

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mã đề thi: 570

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Tên môn: hợp đồng
Thời gian làm bài: 60 phút;
(209 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 2: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi
cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24

b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 3: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:

+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
A. Giao kết & thiện chí.
B. Giao kết & hợp tác.
C. Ký kết & thiện chí.
D. Xác lập & hợp tác.
Câu 4: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :
a. 1 năm
b. 2 năm
c. Không bị hạn chế
d. a, b, c đều sai
Đáp án : c
Câu 5: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

1.

b/2

c/3

d/4

Câu 6: Trong lĩnh vực kinh doanh có mấy biện pháp chủ yếu để bảo đảm hợp đồng ?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 7: Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các

bên chấm dứt toàn bộ
A. Sai


B. Đúng

Câu 8: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 9: Đáp án : b
Câu 10: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt

2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
Trang 1/21 - Mã đề thi 570


c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 11: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao

nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
a. 3%
b. 5%
c. 7%
d. 9%
Đáp án : a
Câu 12: Đối với việc giao dịch dân sự vô hiệu, khi người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành
vi của mình thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là:
a. 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.
b. 1 năm kể từ có thông báo của bệnh viện hoặc cơ quan chuyên trách về vấn đề không làm chủ được
nhận thức và hành vi của người xác lập.
c. Cả a, b đều đúng.
Cả a, b đều sai.
Câu 13: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng

quyền sau một thời gian thỏa thuận
a. Hợp đồng tín dụng
c. Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán
d. a, c đều đúng
Câu 14: Quyền của bên nhận cầm cố là:
a. Được khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố cho dù có
thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận đối với bên cầm cố.
b. Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.
c. Không cần phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố
đó.
Được bán, trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố chỉ cần không làm mất hoặc làm hư
hỏng tài sản cầm cố.
Câu 15: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
A. TNHH 1thành

viên

B. a, b đúng

C. Công ty hợp danh

D. Công ty cổ phần

Câu 16: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

b/10 c/11 d/12
Câu 17: Người tổ chức đấu giá là ai?
A. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
B. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình
trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
C. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu
giá
D. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền
bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật

2.

Câu 18: Trong các chủ thể sau, chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà

không cầ sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo pháp luật?
Trang 2/21 - Mã đề thi 570


a. Em bé 5 tuổi
a. Học sinh 16 tuổi
b. Người mắc bệnh tâm thần
Cả 3 câu đều sai
Câu 19: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
Đáp án : c
Câu 20: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :
a. 1 năm
e. 2 năm
f. Không bị hạn chế
g. a, b, c đều sai
Đáp án : c
Câu 21: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói

b/Văn bản

c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể

d/Cả a,b,c

Câu 22: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
A. a, c đúng
C. Có chuyển giao quyến sở hữu

B. Có chuyển giao quyền chiếm hữu
D. Có chuyển giao quyến sử dụng

Câu 23: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :

a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
b. Không thể kí hợp đồng dân sự.
c. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
d. a, c đúng.
Đáp án : c
Câu 24: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy

loại?
a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 25: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt
2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 26: Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng
A. a và b sai
B. Dân sự
C. Thương mại
D. a và b đúng
Câu 27: Kí kết hợp đồng có bao nhiêu nguyên tắc?
A. 3
B. 1
C. 2
D. Một đáp án khác.
Câu 28: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 29: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp

không?
Trang 3/21 - Mã đề thi 570


a. Có.
b. Không.
c. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
d. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b
Câu 30: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 31: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
A. b,c đúng.
B. được xác định là bất động sản.
C. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao

tài sản cho bên nhận thế chấp.
D. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
Câu 32: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :
a. Tự do giao kết hợp đồng.
b. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
c. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
d. a, b, c đều đúng.
Đáp án : d
Câu 33: HĐKT là:
A. a, b, c đều đúng.
B. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
C. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
D. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
Câu 34: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ
yếu là :
a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
b. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
c. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : a
Câu 35: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ
yếu là :
a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
e. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
f. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
g. Tất cả đều đúng.
Đáp án : a
Câu 36: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :
a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
e. Không thể kí hợp đồng dân sự.
f. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
g. a, c đúng.
Đáp án : c
Trang 4/21 - Mã đề thi 570


Câu 37: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 38: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
A. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
B. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
C. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao

kết ).
D. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề
nghị.
3.
Câu 39: Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi pham hợp đồng không
được quá …giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
a. 4%
a. 8%
b. 10%
12%
Câu 40: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 41: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý
nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 42: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy
loại?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 43: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt
2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 44: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
A. 5 lần, 50 giây1
B. 4 lần, 40 giây
C. 3 lần, 30 giây
D. 2 lần, 20 giây
Câu 45: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :

a. Cơ quan công chứng nhà nước.
b. Cơ quan có thẩm quyền.
c. a,b đúng
d. a, b sai
Đáp án : c
Câu 46: Chọn câu đúng:
a. Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được
thông báo đình chỉ.
Trang 5/21 - Mã đề thi 570


b. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng không còn hiệu lực.
c. Ở vấn đề phạt vi phạm, nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì mức phạt không quá 5% giá
trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
Trách nhiệm pháp lý trong vấn đề vi phạm hợp đồng gắn liền với những thiệt hại vật chất và những thiệt
hại về tinh thần.
Câu 47: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 48: Chọn câu đúng:
a. Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể
kết ước.
b. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng
tặng, cho tài sản.
c. Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như
hợp đồng mua bán hàng hoá.
Câu 49: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
A. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
B. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
C. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
D. Tất cả đều đúng
Câu 50: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của

Bộ Luật Dân sự:
A. Hợp đồng trao đổi tài sản.
B. Hợp đồng có đền bù.
C. Hợp đồng gửi giữ.
D. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
4.
Câu 51: Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 52: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :
a. Cơ quan công chứng nhà nước.
e. Cơ quan có thẩm quyền.
f. a,b đúng
g. a, b sai
Đáp án : c
Câu 53: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau
1 thời gian thoả thuận ?
a. Hợp đồng mua bán.
b. Hợp đồng tín dụng.
c. Hợp đồng đại lý.
d. a, c đúng.
Đáp án : b
Trang 6/21 - Mã đề thi 570


Câu 54: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
A. Cả a, b, c đều đúng
B. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
C. Có đủ năng lực hành vi
D. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
Câu 55: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.

5.

Câu 56: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2 chế tài:

a. Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của
bên bị vi phạm.
a. Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo
tạm ngừng hay đình chỉ.
b. Cả A và B đều sai.
Cả A và B đều đúng.
Câu 57: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao
nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
a. 3%
e. 5%
f. 7%
g. 9%
Đáp án : a
6.
Câu 58: Theo truyền thống pháp lý, có mấy phương thức ký hợp đồng?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 59: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 60: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp

đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần
nghĩa vụ bị vi phạm.
A. 7%
B. 9%
C. 8%
D. 6%
Câu 61: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 62: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?

a.38
Câu 63: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
Trang 7/21 - Mã đề thi 570


a/Điều 388

b/Điều 372

c/Điều 333

d/ Điều 344

Câu 64: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
A. Cả a, b, c đều đúng
B. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
C. Hai bên kí vào hợp đồng
D. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian

qui định

Câu 65: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 66: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp

đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần
nghĩa vụ bị vi phạm.
A. 7%
B. 8%
C. 6%
D. 9%
Câu 67: Căn cứ tạm ngừng và đình chỉ thực hiện hợp đồng là do:
a. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng hoặc đình chỉ thực hiện
nghĩa vụ.
b. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
c. a và b đều đúng.
a và b đều sai.
Câu 68: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói

b/Văn bản

c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể

d/Cả a,b,c

Câu 69: Có mấy phương thức kí hợp đồng
A. 4
Câu 70: Chọn câu sai:

B. 3

C. 2

D. 5

a. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng bằng cách đưa ra
những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, số lượng,… và chịu sự ràng buộc pháp lý
đối với bên được đề nghị.
b. Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau khi pháp nhân đó
chấm dứt hợp đồng.
c. Có hai phương thức ký kết hợp đồng.
Hợp đồng là sự thỏa thuận qua đó xác lập và tạo nên sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ
thể kết ước.
Câu 71: c.38
Câu 72: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?

a.38
Câu 73: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.

a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
b. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
c. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ
Trang 8/21 - Mã đề thi 570


7.

Câu 74: Theo pháp luật, có mấy loại người đại diện ký hợp đồng?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 75: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403

b/Điều 404

c/Điều 405 d/Điều 406

Câu 76: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc

được xác lập bằng hành vi cụ thể
B. Cả a, b, c đều
C. Hợp đồng mua
D. Hợp đồng tín
A. Hợp đồng đại lý
đúng
bán
dụng
Câu 77: Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng được chia thành mấy loại?
a. 2
a. 3
b. 4

8.

5
Câu 78: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
A. Thương nhân
B. Cá nhân
C. Tất cả đều sai
D. Tập thể
Câu 79: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 80: HĐKT là:
A. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
B. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
C. a, b, c đều đúng.
D. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
Câu 81: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
A. Cả a, b, c đều đúng
B. Có đủ năng lực hành vi
C. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
D. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
Câu 82: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
A. a,b đều sai.
B. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.

Thực hiện đúng điều khoảng về chất
lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng
điều khoảng về giá cả, phương thức
C. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương
thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều
khoảng về thời gian.
D. a,b,c đều đúng.
Câu 83: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:
a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
b. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
c. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
Trang 9/21 - Mã đề thi 570


d. a, b, c đúng.
Đáp án : d
Câu 84: Việc xác định một hợp đồng là vô hiệu toàn bộ hay từng phần thường là do:
a. Tòa án quyết định khi thụ lý tranh chấp giữa các bên.
b. Do các bên tự thỏa thuận với nhau.
c. Cả a, b đều đúng.
Cả a, b đều sai.
Câu 85: Thương nhân là:
A. Một pháp nhân.

B. Một cá nhân

C. Một tổ hợp tác.

D. a, b, c đều đúng

Câu 86: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 87: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có
thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 88: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 89: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 90: Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 91: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm giá
khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
A. 7%
B. 3%
C. 2%
D. 5%
Câu 92: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 93: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
A. Tất cả đều đúng
C. Hợp đồng đền bù không đền bù

B. Hợp đồng song vụ, đơn vụ
D. Hợp đồng chính, phụ

Câu 94: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 95: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu
không trúng thầu trong thời hạn
A. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu
B. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
C. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
D. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
Câu 96: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
a/9 b/10 c/11 d/12
Trang 10/21 - Mã đề thi 570


Câu 97: Trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay, căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch bảo
đảm, có ba hình thức chủ yếu là:
a. Thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh.
b. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
c. Bảo lãnh, cầm cố, kí quỹ.
Cầm cố, kí cược, đặt cọc.
Câu 98: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi

cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 99: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
A. a, b, c đều đúng.

B. Giao ước.

C. Khế ước

D. Thỏa thuận

Câu 100: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của

hợp đồng.
a. Hợp đồng mua bán.
b. Hợp đồng bảo hiểm.
c. Hợp đồng vay tài sản.
d. Hợp đồng uỷ quyền.
Đáp án : a
Câu 101: Chọn câu đúng:
a. Buộc thực hiện đúng hợp đồng không được gọi là chế tài trong thương mại.
b. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau
khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao
kết hợp đồng vẫn có giá trị.
c. Có ba phương thức kí kết hợp đồng.
Cả b, c đều đúng.
Câu 102: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng:
a. Xác lập quyền và nghĩa vụ.

b. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ.

c. Thay đổi quyền và nghĩa vụ.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 103: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 104: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể

d/Cả a,b,c

Câu 105: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau

1 thời gian thoả thuận ?
a. Hợp đồng mua bán.
e. Hợp đồng tín dụng.
f. Hợp đồng đại lý.
g. a, c đúng.
Đáp án : b
Câu 106: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 1/12/2005
B. 1/12/2006
C. 1/7/2006
D. 1/5/2005
Trang 11/21 - Mã đề thi 570

z


9.

Câu 107: Trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải có các biện pháp bảo đảm.

a. Đúng.
Sai.
Câu 108: Người tổ chức đấu giá là ai?
A. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
B. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình

trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
C. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu
giá
D. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền
bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật
Câu 109: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?

a. 2
e. 3
f. 4
g. 5
Đáp án : c
Câu 110: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
A. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
D. Tất cả đều đúng
Câu 111: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc

được xác lập bằng hành vi cụ thể
B. Hợp đồng mua
A. Hợp đồng đại lý
bán

C. Hợp đồng tín

D. Cả a, b, c đều

dụng

đúng

Câu 112: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm

thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp
đồng
a. 5%

c. 10%

d. 7%
d. 13%
Câu 113: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 114: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa

thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến
hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm
thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật
hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
A. Không
B. Có

Trang 12/21 - Mã đề thi 570


Câu 115: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần

hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số
thành viên chấp nhận
A. 80%
B. 75%
C. 30%
D. 50%
Câu 116: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
A. 4 lần, 40 giây
B. 2 lần, 20 giây
C. 3 lần, 30 giây
D. 5 lần, 50 giây1

10.

Câu 117: Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng?

a. An tặng quà cho Bình.
a. Mai gửi xe trong bãi giữ xe.
b. Bà Tám cho cô Tư thuê nhà.
Thảo nhặt được 10 triệu.
Câu 118: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
A. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Cả a, b, c đều đúng
D. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian
qui định
Câu 119: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 1/12/2005
B. 1/7/2006
C. 1/12/2006
D. 1/5/2005
Câu 120: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
A. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
B. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
C. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
D. Tất cả đều đúng
Câu 121: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của

hợp đồng.
a. Hợp đồng mua bán.
e. Hợp đồng bảo hiểm.
f. Hợp đồng vay tài sản.
g. Hợp đồng uỷ quyền.
Đáp án : a
Câu 122: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
A. a, b, c đều đúng.
B. Khế ước
C. Giao ước.
D. Thỏa thuận
Câu 123: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng
quyền sau một thời gian thỏa thuận
a. Hợp đồng tín dụng
c. Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán
d. a, c đều đúng
Câu 124: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 125: Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện
kí kết là ai?
A. Người đại diện theo ủy quyền
B. Người đại diện theo pháp luật
Trang 13/21 - Mã đề thi 570

z


C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
Câu 126: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
A. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật

để thực hiện công việc đã thỏa thuận
B. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
C. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
D. Tất cả đều đúng
Câu 127: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 128: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
A. Cả 2 bên
B. Bên mời thầu
C. Bên dự thầu
D. a hoặc b đều được
Câu 129: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy
loại?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 130: b.38
Câu 131: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 132: Thương nhân là:
A. Một pháp nhân.

B. a, b, c đều đúng

C. Một tổ hợp tác.

D. Một cá nhân

Câu 133: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:

a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
e. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
f. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
g. a, b, c đúng.
Đáp án : d
Câu 134: b.38
Câu 135: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu
đãi tùy
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
A. Sai
B. Đúng
Câu 136: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng
trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
A. a, b đều đúng
B. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng
thành viên
C. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
đồng đó có giá trị
D. a, b đều sai
] Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
a. Hợp đồng
đại lý
b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
c. Hợp đồng đấu
thầu và đấu giá hàng hóa
d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
Câu 137: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Trang 14/21 - Mã đề thi 570


Câu 138: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11
b/12
c/13
d/14
Câu 139: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 140: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
A. Bên dự thầu
B. Cả 2 bên
C. Bên mời thầu
D. a hoặc b đều được
Câu 141: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c
Câu 142: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 143: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 144: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
A. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
B. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao

kết ).
C. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
D. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề
nghị.
Câu 145: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
A. b,c đúng.
B. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao
tài sản cho bên nhận thế chấp.
C. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
D. được xác định là bất động sản.
Câu 146: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 147: Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá
A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 148: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
A. BOT, BT
B. BCT, BTO, BT
C. BCT, BOT, BTO
D. BOT, BTO, BT

11.

Câu 149: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản hợp đồng ra

làm mấy loại?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 150: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng
của Bộ Luật Dân sự:
Trang 15/21 - Mã đề thi 570


A. Hợp đồng trao đổi tài sản.
C. Hợp đồng gửi giữ.

B. Hợp đồng có đền bù.
D. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

Câu 151: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
A. Thương mai

B. Dân sự.

C. a & b đều sai.

D. a & b đều đúng

Câu 152: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403

b/Điều 404

c/Điều 405 d/Điều 406

Câu 153: Có mấy phương thức kí hợp đồng
A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 154: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :

a. Tự do giao kết hợp đồng.
e. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
f. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
g. a, b, c đều đúng.
Đáp án : d
Câu 155: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là:
a. 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi
phạm.
b. 1 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
c. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm.
2 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.

12.

Câu 156: Ông Năm bán đất cho bà Hai, ông viết giấy tay cho bà về việc mua bán,

giấy tay đó có phải là hợp đồng không?
a. Có.
Không.
Câu 157: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
A. Chưa chuyển giao quyền sử dụng
B. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
C. Tất cả đều sai
D. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
Câu 158: Chọn câu đúng:
a. Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định.
b. Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.
c. Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý.
Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp).
Câu 159: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm

giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
A. 5%
B. 3%

C. 2%

D. 7%

Câu 160: Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các

bên chấm dứt toàn bộ
A. Sai

B. Đúng

Câu 161: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân

biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
Trang 16/21 - Mã đề thi 570


b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 162: Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng
A. a và b sai
B. Thương mại
C. Dân sự
D. a và b đúng
Câu 163: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 164: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 165: c.38
Câu 166: Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện

kí kết là ai?
A. Người đại diện theo ủy quyền
C. Cả a và b đều đúng

B. Cả a và b đều sai
D. Người đại diện theo pháp luật

Câu 167: Chọn câu sai:
a. Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh
chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đều là doanh nghiệp nội địa.
b. Điện báo, telex, fax, thư điện tử,… không được xem là văn bản hợp đồng.
c. Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc chấm dứt quyền
và nghĩa vụ dân sự.
Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh (10/04/195
Câu 168: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 169: d.388.
Câu 170: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 171: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
A. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
D. Tất cả đều đúng
Câu 172: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp

tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay
không?
A. Không.
B. Có.
Câu 173: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
A. BOT, BT
B. BCT, BTO, BT
C. BCT, BOT, BTO
D. BOT, BTO, BT
Câu 174: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng

trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
A. a, b đều sai
] Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
a. Hợp đồng
Trang 17/21 - Mã đề thi 570


đại lý
b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
c. Hợp đồng đấu
thầu và đấu giá hàng hóa
d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
B. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
đồng đó có giá trị
C. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng
thành viên
D. a, b đều đúng
Câu 175: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
A. Giao kết & thiện chí.
B. Xác lập & hợp tác.
C. Ký kết & thiện chí.
D. Giao kết & hợp tác.
Câu 176: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp
tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay
không?
A. Không.
B. Có.
Câu 177: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm

thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp
đồng
a. 5%

c. 10%

d. 7%

d. 13%

Câu 178: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp

không?
a. Có.
e. Không.
f. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
g. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b
Câu 179: có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta.
Câu 180: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 181: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu
không trúng thầu trong thời hạn
A. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
B. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu
C. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
D. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
Câu 182: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
A. Chưa chuyển giao quyền sử dụng
B. Tất cả đều sai
C. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
D. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
Câu 183: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 184: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

b/10 c/11 d/12
Trang 18/21 - Mã đề thi 570


Câu 185: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa

thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến
hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm
thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật
hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
A. Không
B. Có
Câu 186: d.388.
13.
Câu 187: Điều 412 Bộ Luật dân sự 2005 đề cập mấy nguyên tắc thực hiện hợp đồng?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 188: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
A. a, c đúng
B. Có chuyển giao quyến sử dụng
C. Có chuyển giao quyền chiếm hữu
D. Có chuyển giao quyến sở hữu
Câu 189: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
D. TNHH 1thành
A. Công ty hợp danh B. a, b đúng
C. Công ty cổ phần
viên
Câu 190: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
A. Thương nhân
B. Tất cả đều sai
C. Tập thể
D. Cá nhân
Câu 191: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành

vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27

14.

Câu 192: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

?
a. 3
a. 5
b. 7
9
Câu 193: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 194: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
A. Sai
B. Đúng
Câu 195: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
A. 3
B. 2
C. 4

đãi tùy

D. 5

Câu 196: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 197: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy
loại?
a/1
b/2
c/3
d/4
Trang 19/21 - Mã đề thi 570


Câu 198: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
A. a & b đều đúng

B. Dân sự.

C. a & b đều sai.

D. Thương mai

Câu 199: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
A. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
B. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật

để thực hiện công việc đã thỏa thuận
C. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
D. Tất cả đều đúng
Câu 200: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
A. Hợp đồng đền bù không đền bù
C. Tất cả đều đúng

B. Hợp đồng song vụ, đơn vụ
D. Hợp đồng chính, phụ

Câu 201: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần

hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số
thành viên chấp nhận
A. 75%
B. 80%
C. 50%
D. 30%
Câu 202: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành

vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 203: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
a/9 b/10 c/11 d/12
Câu 204: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:
a. Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.
b. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận.
c. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.
Cả b, c đều đúng.
Câu 205: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
A. a,b đều sai.
B. a,b,c đều đúng.
C. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.

Thực hiện đúng điều khoảng về chất
lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng
điều khoảng về giá cả, phương thức
D. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương
thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều
khoảng về thời gian.
Câu 206: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 207: Chọn câu đúng:
a. Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm không thuộc tài sản thế
chấp.
b. Bên thế chấp không được đầu tư để làm tăng giá trị tài sản thế chấp.
Trang 20/21 - Mã đề thi 570


c. Gán nợ là biện pháp xử lý tài sản thế chấp khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ
như đã thỏa thuận.
Bên cầm cố tài sản không có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản
cầm cố.
Câu 208: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.

a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
d. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
e. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ
Câu 209: Đáp án : b
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 21/21 - Mã đề thi 570Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×