Tải bản đầy đủ

câu hỏi trắc nghiệm về hợp đồng

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mã đề thi: 357

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Tên môn: hợp đồng
Thời gian làm bài: 60 phút;
(209 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
A. 3
B. 5
C. 4
Câu 2: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:

D. 2

a. Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.
b. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận.

c. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.
Cả b, c đều đúng.
Câu 3: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau 1

thời gian thoả thuận ?
a. Hợp đồng mua bán.
b. Hợp đồng tín dụng.
c. Hợp đồng đại lý.
d. a, c đúng.
Đáp án : b
Câu 4: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
A. 3
B. 5
C. 2

D. 4

Câu 5: Chọn câu đúng:
a. Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm không thuộc tài sản thế
chấp.
b. Bên thế chấp không được đầu tư để làm tăng giá trị tài sản thế chấp.
c. Gán nợ là biện pháp xử lý tài sản thế chấp khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ
như đã thỏa thuận.
Bên cầm cố tài sản không có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản
cầm cố.
Câu 6: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9 b/10 c/11 d/12
Câu 7: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
A. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
B. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
C. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật
để thực hiện công việc đã thỏa thuận
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :
Trang 1/21 - Mã đề thi 357


a. Tự do giao kết hợp đồng.
b. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.


c. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
d. a, b, c đều đúng.
Đáp án : d
Câu 9: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 10: Chọn câu đúng:
a. Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể
kết ước.
b. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng
tặng, cho tài sản.
c. Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như
hợp đồng mua bán hàng hoá.
Câu 11: Thương nhân là:
A. Một pháp nhân.

B. Một cá nhân

C. Một tổ hợp tác.

D. a, b, c đều đúng

Câu 12: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
A. Thỏa thuận
B. Giao ước.
C. a, b, c đều đúng.
D. Khế ước
Câu 13: Trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay, căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch bảo
đảm, có ba hình thức chủ yếu là:
a. Thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh.
b. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
c. Bảo lãnh, cầm cố, kí quỹ.
Cầm cố, kí cược, đặt cọc.
Câu 14: Căn cứ tạm ngừng và đình chỉ thực hiện hợp đồng là do:
a. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng hoặc đình chỉ thực hiện
nghĩa vụ.
b. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
c. a và b đều đúng.
a và b đều sai.
Câu 15: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt

2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 16: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
A. Cả 2 bên
B. a hoặc b đều được
C. Bên mời thầu
D. Bên dự thầu
Câu 17: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:
Trang 2/21 - Mã đề thi 357


a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
b. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
c. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
d. a, b, c đúng.
Đáp án : d
Câu 18: Người tổ chức đấu giá là ai?
A. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền

bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật
B. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình
trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
C. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
D. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu
giá
Câu 19: Chọn câu đúng:
a. Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được
thông báo đình chỉ.
b. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng không còn hiệu lực.
c. Ở vấn đề phạt vi phạm, nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì mức phạt không quá 5% giá
trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
Trách nhiệm pháp lý trong vấn đề vi phạm hợp đồng gắn liền với những thiệt hại vật chất và những thiệt
hại về tinh thần.
Câu 20: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
A. Hợp đồng song vụ, đơn vụ
C. Hợp đồng đền bù không đền bù

B. Hợp đồng chính, phụ
D. Tất cả đều đúng

Câu 21: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.

a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
b. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
c. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ
1.
Câu 22: Trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải có các biện pháp bảo đảm.
a. Đúng.
Sai.
Câu 23: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 24: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu
không trúng thầu trong thời hạn
A. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
B. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
C. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
D. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu
Câu 25: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư

nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
A. Không.
B. Có.
Câu 26: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc
được xác lập bằng hành vi cụ thể
Trang 3/21 - Mã đề thi 357


A. Hợp đồng tín

B. Hợp đồng mua

dụng

D. Cả a, b, c đều

C. Hợp đồng đại lý

bán
đúng
Câu 27: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
A. b,c đúng.
B. được xác định là bất động sản.
C. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
D. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao
tài sản cho bên nhận thế chấp.
Câu 28: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
A. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật

để thực hiện công việc đã thỏa thuận
B. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
C. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
D. Tất cả đều đúng
Câu 29: c.38
Câu 30: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 31: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy
loại?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 32: Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các

bên chấm dứt toàn bộ
A. Sai

B. Đúng

Câu 33: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 34: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp

đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần
nghĩa vụ bị vi phạm.
A. 8%
B. 9%
C. 7%
D. 6%
Câu 35: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói

b/Văn bản

c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể

d/Cả a,b,c

Câu 36: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :

a. Tự do giao kết hợp đồng.
e. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
f. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
g. a, b, c đều đúng.
Đáp án : d
Câu 37: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao
nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
a. 3%
b. 5%
Trang 4/21 - Mã đề thi 357


c. 7%
d. 9%
Đáp án : a
Câu 38: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.
a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
d. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
e. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ
Câu 39: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi

cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 40: b.38
Câu 41: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
A. Thương nhân
B. Tập thể
C. Cá nhân

2.

D. Tất cả đều sai

Câu 42: Theo truyền thống pháp lý, có mấy phương thức ký hợp đồng?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 43: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm

thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp
đồng
a. 5%
d. 7%

c. 10%
d. 13%

Câu 44: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :

a. 1 năm
b. 2 năm
c. Không bị hạn chế
d. a, b, c đều sai
Đáp án : c
Câu 45: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 46: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
Đáp án : c
Câu 47: Có mấy phương thức kí hợp đồng
A. 4
B. 5

C. 3

D. 2
Trang 5/21 - Mã đề thi 357


Câu 48: c.38

2.

Câu 49: Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 50: Đáp án : b

3.

Câu 51: Theo pháp luật, có mấy loại người đại diện ký hợp đồng?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 52: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
A. 5 lần, 50 giây1
B. 2 lần, 20 giây
C. 4 lần, 40 giây
D. 3 lần, 30 giây
Câu 53: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

4.

b/10 c/11 d/12

Câu 54: Trong các chủ thể sau, chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà

không cầ sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo pháp luật?
a. Em bé 5 tuổi
a. Học sinh 16 tuổi
b. Người mắc bệnh tâm thần
Cả 3 câu đều sai
Câu 55: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi

cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 56: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 57: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 58: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy
loại hợp đồng :
a/11
b/12
c/13
d/14
Câu 59: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 60: Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng
A. a và b sai
B. a và b đúng
C. Dân sự
D. Thương mại
Câu 61: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
Trang 6/21 - Mã đề thi 357


a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 62: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu
không trúng thầu trong thời hạn
A. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
B. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
C. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
D. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu
Câu 63: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 64: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 65: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ

yếu là :
a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
b. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
c. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : a
Câu 66: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 67: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt
2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 68: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
A. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
D. Tất cả đều đúng
Câu 69: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
A. a & b đều sai.

B. Dân sự.

C. Thương mai

D. a & b đều đúng

Câu 70: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
A. Công ty hợp danh

B. Công ty cổ phần

Câu 71: Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá
A. 3
B. 2

C. a, b đúng
C. 4

D. TNHH 1thành

viên
D. 1

Câu 72: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 1/12/2006

B. 1/5/2005

z C. 1/12/2005
D. 1/7/2006
5.
Câu 73: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản hợp đồng ra
làm mấy loại?
Trang 7/21 - Mã đề thi 357


a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 74: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
A. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
B. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
C. Hai bên kí vào hợp đồng
D. Tất cả đều đúng
Câu 75: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp

không?
a. Có.
b. Không.
c. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
d. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b
Câu 76: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp
không?
a. Có.
e. Không.
f. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
g. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b
Câu 77: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần
hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số
thành viên chấp nhận
A. 75%
B. 80%
C. 50%
D. 30%
Câu 78: Có mấy phương thức kí hợp đồng
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 79: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 80: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 81: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
A. Cả a, b, c đều đúng
B. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
C. Có đủ năng lực hành vi
D. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
Câu 82: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói

b/Văn bản

c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể

d/Cả a,b,c

Câu 83: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :

a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
b. Không thể kí hợp đồng dân sự.
Trang 8/21 - Mã đề thi 357


c. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
d. a, c đúng.
Đáp án : c
Câu 84: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?
a.38
Câu 85: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :
a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
e. Không thể kí hợp đồng dân sự.
f. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
g. a, c đúng.
Đáp án : c
Câu 86: Việc xác định một hợp đồng là vô hiệu toàn bộ hay từng phần thường là do:
a. Tòa án quyết định khi thụ lý tranh chấp giữa các bên.
b. Do các bên tự thỏa thuận với nhau.
c. Cả a, b đều đúng.
Cả a, b đều sai.
Câu 87: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
A. Sai

đãi tùy

B. Đúng

Câu 88: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 89: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 90: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng

quyền sau một thời gian thỏa thuận
a. Hợp đồng tín dụng
c. Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán
d. a, c đều đúng
Câu 91: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt

2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 92: Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 93: Đối với việc giao dịch dân sự vô hiệu, khi người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành
vi của mình thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là:
a. 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.
b. 1 năm kể từ có thông báo của bệnh viện hoặc cơ quan chuyên trách về vấn đề không làm chủ được
nhận thức và hành vi của người xác lập.
Trang 9/21 - Mã đề thi 357


c. Cả a, b đều đúng.
Cả a, b đều sai.
Câu 94: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?

a. 2
e. 3
f. 4
g. 5
Đáp án : c
Câu 95: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
A. Tất cả đều sai
B. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
C. Chưa chuyển giao quyền sử dụng
D. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
Câu 96: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 97: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 98: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp

đồng.
a. Hợp đồng mua bán.
b. Hợp đồng bảo hiểm.
c. Hợp đồng vay tài sản.
d. Hợp đồng uỷ quyền.
Đáp án : a
Câu 99: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
A. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
B. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
C. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
D. Tất cả đều đúng
Câu 100: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
A. Có chuyển giao quyến sở hữu
C. Có chuyển giao quyền chiếm hữu

B. a, c đúng
D. Có chuyển giao quyến sử dụng

Câu 101: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
A. a, c đúng
C. Có chuyển giao quyến sở hữu

B. Có chuyển giao quyến sử dụng
D. Có chuyển giao quyền chiếm hữu

Câu 102: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 103: b.38
Câu 104: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
A. a,b,c đều đúng.
B. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.

Thực hiện đúng điều khoảng về chất
lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng
điều khoảng về giá cả, phương thức
C. a,b đều sai.
D. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương
Trang 10/21 - Mã đề thi 357


thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều
khoảng về thời gian.
6.
Câu 105: Ông Năm bán đất cho bà Hai, ông viết giấy tay cho bà về việc mua bán,
giấy tay đó có phải là hợp đồng không?
a. Có.
Không.
Câu 106: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.

7.

Câu 107: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

?
a. 3
a. 5
b. 7
9
Câu 108: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần

hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số
thành viên chấp nhận
A. 75%
B. 30%
C. 50%
D. 80%
Câu 109: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau
1 thời gian thoả thuận ?
a. Hợp đồng mua bán.
e. Hợp đồng tín dụng.
f. Hợp đồng đại lý.
g. a, c đúng.
Đáp án : b
Câu 110: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 111: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ

yếu là :
a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
e. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
f. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
g. Tất cả đều đúng.
Đáp án : a
Câu 112: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
A. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương
thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều
khoảng về thời gian.
B. a,b,c đều đúng.
C. a,b đều sai.
Trang 11/21 - Mã đề thi 357


D. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.

Thực hiện đúng điều khoảng về chất
lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng
điều khoảng về giá cả, phương thức
Câu 113: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
A. Giao kết & thiện chí.
B. Giao kết & hợp tác.
C. Ký kết & thiện chí.
D. Xác lập & hợp tác.
Câu 114: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm

thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp
đồng
a. 5%

c. 10%

d. 7%

d. 13%

Câu 115: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:

a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
e. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
f. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
g. a, b, c đúng.
Đáp án : d
Câu 116: d.388.
Câu 117: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân

biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 118: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c
Câu 119: Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện
kí kết là ai?
A. Cả a và b đều sai
B. Người đại diện theo pháp luật
C. Cả a và b đều đúng
D. Người đại diện theo ủy quyền
Câu 120: Chọn câu đúng:
a. Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định.
b. Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.
c. Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý.
Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp).
Câu 121: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy

loại?
a/1

b/2

c/3

d/4
Trang 12/21 - Mã đề thi 357


Câu 122: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng

của Bộ Luật Dân sự:
A. Hợp đồng trao đổi tài sản.
B. Hợp đồng có đền bù.
C. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
D. Hợp đồng gửi giữ.
Câu 123: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
A. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
B. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
C. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao
kết ).
D. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề
nghị.
Câu 124: Chọn câu sai:
a. Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh
chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đều là doanh nghiệp nội địa.
b. Điện báo, telex, fax, thư điện tử,… không được xem là văn bản hợp đồng.
c. Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc chấm dứt quyền
và nghĩa vụ dân sự.
Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh (10/04/195
Câu 125: Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng
A. a và b đúng
B. Dân sự
C. Thương mại
D. a và b sai
Câu 126: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp

đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần
nghĩa vụ bị vi phạm.
A. 7%
B. 9%
C. 8%
D. 6%
Câu 127: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
A. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Cả a, b, c đều đúng
D. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian
qui định
8.
Câu 128: Điều 412 Bộ Luật dân sự 2005 đề cập mấy nguyên tắc thực hiện hợp đồng?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 129: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
B. TNHH 1thành
A. Công ty hợp danh
C. Công ty cổ phần
D. a, b đúng
viên
Câu 130: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 131: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
A. 4 lần, 40 giây
B. 2 lần, 20 giây
Trang 13/21 - Mã đề thi 357


C. 5 lần, 50 giây1
D. 3 lần, 30 giây
Câu 132: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
A. Thương mai

B. Dân sự.

C. a & b đều đúng

D. a & b đều sai.

Câu 133: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
A. Tất cả đều đúng
C. Hợp đồng song vụ, đơn vụ

B. Hợp đồng chính, phụ
D. Hợp đồng đền bù không đền bù

Câu 134: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
A. Thỏa thuận

B. Giao ước.

C. a, b, c đều đúng.

D. Khế ước

Câu 135: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
A. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
B. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
C. Cả a, b, c đều đúng
D. Có đủ năng lực hành vi
Câu 136: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

9.

b/2

c/3

d/4

Câu 137: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2 chế

tài:
a. Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của
bên bị vi phạm.
a. Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo
tạm ngừng hay đình chỉ.
b. Cả A và B đều sai.
Cả A và B đều đúng.
Câu 138: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c
Câu 139: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 140: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 1/7/2006

B. 1/12/2006

C. 1/12/2005

D. 1/5/2005

Câu 141: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 142: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 143: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao

nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
a. 3%
e. 5%
f. 7%
g. 9%
Đáp án : a
10.
Câu 144: Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng được chia thành mấy loại?
a. 2
Trang 14/21 - Mã đề thi 357

z


a. 3
b. 4
5
Câu 145: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 146: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của

hợp đồng.
a. Hợp đồng mua bán.
e. Hợp đồng bảo hiểm.
f. Hợp đồng vay tài sản.
g. Hợp đồng uỷ quyền.
Đáp án : a
Câu 147: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành

vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 148: Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện
kí kết là ai?
A. Người đại diện theo ủy quyền
B. Người đại diện theo pháp luật
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
Câu 149: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :

a. Cơ quan công chứng nhà nước.
b. Cơ quan có thẩm quyền.
c. a,b đúng
d. a, b sai
Đáp án : c
Câu 150: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 151: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý
nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 152: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
A. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề

nghị.
B. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao
kết ).
C. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
D. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
Câu 153: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?
a.38
Câu 154: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?
Trang 15/21 - Mã đề thi 357


a/Điều 403

b/Điều 404

c/Điều 405 d/Điều 406

Câu 155: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng

của Bộ Luật Dân sự:
A. Hợp đồng trao đổi tài sản.
C. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

B. Hợp đồng có đền bù.
D. Hợp đồng gửi giữ.

Câu 156: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành

vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 157: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có
thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 158: Chọn câu sai:
a. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng bằng cách đưa ra
những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, số lượng,… và chịu sự ràng buộc pháp lý
đối với bên được đề nghị.
b. Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau khi pháp nhân đó
chấm dứt hợp đồng.
c. Có hai phương thức ký kết hợp đồng.
Hợp đồng là sự thỏa thuận qua đó xác lập và tạo nên sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ
thể kết ước.
Câu 159: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 160: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý
nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 161: Đáp án : b
Câu 162: Chọn câu đúng:
a. Buộc thực hiện đúng hợp đồng không được gọi là chế tài trong thương mại.
b. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau
khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao
kết hợp đồng vẫn có giá trị.
c. Có ba phương thức kí kết hợp đồng.
Cả b, c đều đúng.
Câu 163: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy

loại?
a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 164: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng:
a. Xác lập quyền và nghĩa vụ.

b. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ.
Trang 16/21 - Mã đề thi 357


c. Thay đổi quyền và nghĩa vụ.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 165: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là:
a. 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi
phạm.
b. 1 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
c. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm.
2 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
Câu 166: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
A. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao

tài sản cho bên nhận thế chấp.
B. b,c đúng.
C. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
D. được xác định là bất động sản.
11.
Câu 167: Trong lĩnh vực kinh doanh có mấy biện pháp chủ yếu để bảo đảm hợp đồng
?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 168: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa
thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến
hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm
thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật
hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
A. Không
B. Có
Câu 169: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
A. BCT, BTO, BT
B. BOT, BT
C. BCT, BOT, BTO
D. BOT, BTO, BT
Câu 170: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

b/10 c/11 d/12
Câu 171: Người tổ chức đấu giá là ai?
A. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
B. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình
trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
C. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu
giá
D. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền
bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật
Câu 172: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm
giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
A. 5%
B. 3%
C. 7%
D. 2%
Câu 173: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
A. Bên dự thầu
B. Cả 2 bên
C. Bên mời thầu
D. a hoặc b đều được
Câu 174: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa

thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến
Trang 17/21 - Mã đề thi 357


hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm
thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật
hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
A. Không
B. Có
Câu 175: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
A. BOT, BT
B. BCT, BTO, BT
C. BCT, BOT, BTO
D. BOT, BTO, BT
Câu 176: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng

trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
A. a, b đều sai
] Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
a. Hợp đồng
đại lý
b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
c. Hợp đồng đấu
thầu và đấu giá hàng hóa
d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
B. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
đồng đó có giá trị
C. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng
thành viên
D. a, b đều đúng
Câu 177: Quyền của bên nhận cầm cố là:
a. Được khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố cho dù có
thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận đối với bên cầm cố.
b. Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.
c. Không cần phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố
đó.
Được bán, trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố chỉ cần không làm mất hoặc làm hư
hỏng tài sản cầm cố.
Câu 178: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:

+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
A. Ký kết & thiện chí.
B. Xác lập & hợp tác.
C. Giao kết & thiện chí.
D. Giao kết & hợp tác.
Câu 179: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
A. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
B. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
C. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
D. Tất cả đều đúng
Câu 180: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm

giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
A. 7%
B. 3%

12.

C. 2%

D. 5%

Câu 181: Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng?

a. An tặng quà cho Bình.
a. Mai gửi xe trong bãi giữ xe.
b. Bà Tám cho cô Tư thuê nhà.
Thảo nhặt được 10 triệu.
Câu 182: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
Trang 18/21 - Mã đề thi 357


c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 183: Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các

bên chấm dứt toàn bộ
A. Sai

B. Đúng

Câu 184: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 185: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
a/1
b/2
c/3
d/4

13.

Câu 186: Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi pham hợp đồng không

được quá …giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
a. 4%
a. 8%
b. 10%
12%
Câu 187: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 188: d.388.
Câu 189: HĐKT là:
A. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
B. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
C. a, b, c đều đúng.
D. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
Câu 190: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 191: có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta.
Câu 192: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng

quyền sau một thời gian thỏa thuận
a. Hợp đồng tín dụng
c. Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán
d. a, c đều đúng
Câu 193: Kí kết hợp đồng có bao nhiêu nguyên tắc?
A. Một đáp án khác.
B. 1

C. 2

D. 3

Câu 194: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
A. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
D. Cả a, b, c đều đúng

qui định

Câu 195: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

b/10 c/11 d/12

Câu 196: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
A. Sai

đãi tùy

B. Đúng
Trang 19/21 - Mã đề thi 357


Câu 197: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :

a. 1 năm
e. 2 năm
f. Không bị hạn chế
g. a, b, c đều sai
Đáp án : c
Câu 198: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 199: HĐKT là:
A. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
B. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
C. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
D. a, b, c đều đúng.
Câu 200: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
A. Thương nhân
B. Cá nhân
C. Tập thể
D. Tất cả đều sai
Câu 201: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 202: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc

được xác lập bằng hành vi cụ thể
B. Hợp đồng mua
C. Cả a, b, c đều
D. Hợp đồng tín
A. Hợp đồng đại lý
bán
đúng
dụng
Câu 203: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp
tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay
không?
A. Không.
B. Có.
Câu 204: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 205: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :

a. Cơ quan công chứng nhà nước.
e. Cơ quan có thẩm quyền.
f. a,b đúng
g. a, b sai
Đáp án : c
Câu 206: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
A. Chưa chuyển giao quyền sử dụng
B. Tất cả đều sai
C. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
D. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
Câu 207: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng

trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
A. a, b đều đúng
B. a, b đều sai
] Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
a. Hợp đồng
đại lý
b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
c. Hợp đồng đấu
thầu và đấu giá hàng hóa
d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
Trang 20/21 - Mã đề thi 357


C. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
D. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng

đồng đó có giá trị
thành viên

Câu 208: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy

loại?
a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 209: Thương nhân là:
A. Một pháp nhân.

B. Một cá nhân

C. Một tổ hợp tác.

D. a, b, c đều đúng

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 21/21 - Mã đề thi 357Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×