Tải bản đầy đủ

câu hỏi trắc nghiệm về hợp đồng

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Tên môn: hợp đồng
Thời gian làm bài: 60 phút;
(209 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi: 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 2: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?

a. 2
b. 3

c. 4
d. 5
Đáp án : c
Câu 3: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
A. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao
kết ).
B. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
C. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề
nghị.
D. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
Câu 4: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 5: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :

a. Tự do giao kết hợp đồng.
b. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
c. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
d. a, b, c đều đúng.
Đáp án : d
Câu 6: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi

cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 7: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c
Câu 8: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
A. Công ty hợp danh

B. Công ty cổ phần

C. TNHH 1thành


viên

D. a, b đúng
Trang 1/21 - Mã đề thi 132


Câu 9: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
A. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.

1.

Câu 11: Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 12: Chọn câu đúng:
a. Buộc thực hiện đúng hợp đồng không được gọi là chế tài trong thương mại.
b. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau
khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao
kết hợp đồng vẫn có giá trị.
c. Có ba phương thức kí kết hợp đồng.
Cả b, c đều đúng.
Câu 13: c.38
Câu 14: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 15: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng

quyền sau một thời gian thỏa thuận
a. Hợp đồng tín dụng
c. Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán
d. a, c đều đúng
Câu 16: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa
thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến
hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm
thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật
hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
A. Không
B. Có
Câu 17: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 18: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 19: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
a/9 b/10 c/11 d/12
Câu 20: Chọn câu đúng:
Trang 2/21 - Mã đề thi 132


a. Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định.
b. Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.
c. Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý.
Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp).

2.

Câu 21: Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng được chia thành mấy loại?

a. 2
a. 3
b. 4
5
Câu 22: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
A. Chưa chuyển giao quyền sử dụng
B. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
C. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
D. Tất cả đều sai
Câu 23: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
A. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao

tài sản cho bên nhận thế chấp.
B. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
C. b,c đúng.
D. được xác định là bất động sản.
Câu 24: Thương nhân là:
A. Một pháp nhân.
B. Một tổ hợp tác.
C. a, b, c đều đúng

D. Một cá nhân

Câu 25: Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 26: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 27: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:

a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
b. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
c. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
d. a, b, c đúng.
Đáp án : d
Câu 28: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
A. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương
thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều
khoảng về thời gian.
B. a,b đều sai.
C. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về chất
lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng
điều khoảng về giá cả, phương thức
D. a,b,c đều đúng.
Câu 29: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
A. Có chuyển giao quyến sử dụng
B. Có chuyển giao quyền chiếm hữu
Trang 3/21 - Mã đề thi 132


C. a, c đúng

D. Có chuyển giao quyến sở hữu

Câu 30: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 31: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?

a.38
Câu 32: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.

a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
b. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
c. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ
Câu 33: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của
Bộ Luật Dân sự:
A. Hợp đồng trao đổi tài sản.
B. Hợp đồng có đền bù.
C. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
D. Hợp đồng gửi giữ.
Câu 34: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 35: Chọn câu sai:
a. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng bằng cách đưa ra
những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, số lượng,… và chịu sự ràng buộc pháp lý
đối với bên được đề nghị.
b. Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau khi pháp nhân đó
chấm dứt hợp đồng.
c. Có hai phương thức ký kết hợp đồng.
Hợp đồng là sự thỏa thuận qua đó xác lập và tạo nên sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ
thể kết ước.
Câu 36: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm

thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp
đồng
a. 5%
d. 7%

c. 10%
d. 13%

Câu 37: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp

không?
a. Có.
b. Không.
c. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
d. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b
Câu 38: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ
yếu là :
a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
b. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
c. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
Trang 4/21 - Mã đề thi 132


d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : a
Câu 39: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 40: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 41: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc

được xác lập bằng hành vi cụ thể
B. Cả a, b, c đều
A. Hợp đồng đại lý
đúng

C. Hợp đồng mua

D. Hợp đồng tín

bán

dụng

Câu 42: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
A. 3 lần, 30 giây
B. 2 lần, 20 giây
C. 4 lần, 40 giây
D. 5 lần, 50 giây1
Câu 43: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 44: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi
cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 45: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy
loại?
a/1
b/2
c/3
d/4

3.

Câu 46: Theo truyền thống pháp lý, có mấy phương thức ký hợp đồng?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 47: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
A. a & b đều đúng

B. Dân sự.

C. Thương mai

D. a & b đều sai.

Câu 48: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11
b/12
c/13
d/14
Câu 49: Người tổ chức đấu giá là ai?
A. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu
giá
B. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
C. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền
bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật
D. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình
trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
Trang 5/21 - Mã đề thi 132


Câu 50: Có mấy phương thức kí hợp đồng
A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 51: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
A. Hợp đồng đền bù không đền bù
C. Hợp đồng chính, phụ

B. Tất cả đều đúng
D. Hợp đồng song vụ, đơn vụ

Câu 52: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 53: Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá
A. 3
B. 2

C. 1

D. 4

Câu 54: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
A. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
B. Có đủ năng lực hành vi
C. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 55: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao

nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
a. 3%
b. 5%
c. 7%
d. 9%
Đáp án : a
Câu 56: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 57: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 58: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng

trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
A. a, b đều sai
] Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
a. Hợp đồng
đại lý
b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
c. Hợp đồng đấu
thầu và đấu giá hàng hóa
d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
B. a, b đều đúng
C. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
đồng đó có giá trị
D. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng
thành viên
Câu 59: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

b/10 c/11 d/12

Câu 60: Kí kết hợp đồng có bao nhiêu nguyên tắc?
A. 2
B. 1

C. 3

D. Một đáp án khác.

Câu 61: Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các

bên chấm dứt toàn bộ
A. Sai

B. Đúng

Câu 62: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
A. BOT, BT
B. BCT, BTO, BT
C. BCT, BOT, BTO
D. BOT, BTO, BT
Câu 63: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
A. Thương nhân
B. Cá nhân
C. Tập thể
D. Tất cả đều sai
Trang 6/21 - Mã đề thi 132


Câu 64: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :

a. 1 năm
b. 2 năm
c. Không bị hạn chế
d. a, b, c đều sai
Đáp án : c
Câu 65: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 66: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt
2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 67: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư

nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
A. Không.
B. Có.
Câu 68: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 69: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ

yếu là :
a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
e. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
f. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
g. Tất cả đều đúng.
Đáp án : a
Câu 70: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm giá

khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
A. 7%
B. 3%
C. 5%
D. 2%
Câu 71: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý
nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 72: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm
thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp
đồng
a. 5%

c. 10%

d. 7%
d. 13%
Câu 73: Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện
kí kết là ai?
A. Người đại diện theo ủy quyền
B. Cả a và b đều sai
Trang 7/21 - Mã đề thi 132


C. Cả a và b đều đúng

D. Người đại diện theo pháp luật

Câu 74: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :

a. Tự do giao kết hợp đồng.
e. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
f. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
g. a, b, c đều đúng.
Đáp án : d
Câu 75: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
A. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật

để thực hiện công việc đã thỏa thuận
B. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
C. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
D. Tất cả đều đúng
Câu 76: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
A. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
B. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
C. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
D. Tất cả đều đúng
Câu 77: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi
cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 78: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.

a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
d. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
e. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ
Câu 79: b.38
Câu 80: d.388.
4.
Câu 81: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2 chế tài:
a. Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của
bên bị vi phạm.
a. Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo
tạm ngừng hay đình chỉ.
b. Cả A và B đều sai.
Cả A và B đều đúng.
Câu 82: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy

loại?
a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 83: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt
quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 84: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có
thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Trang 8/21 - Mã đề thi 132


Câu 85: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c
Câu 86: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
A. Cả 2 bên
B. Bên dự thầu
C. Bên mời thầu
D. a hoặc b đều được
Câu 87: Chọn câu đúng:
a. Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm không thuộc tài sản thế
chấp.
b. Bên thế chấp không được đầu tư để làm tăng giá trị tài sản thế chấp.
c. Gán nợ là biện pháp xử lý tài sản thế chấp khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ
như đã thỏa thuận.
Bên cầm cố tài sản không có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản
cầm cố.
Câu 88: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp

đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần
nghĩa vụ bị vi phạm.
A. 7%
B. 6%
C. 8%
D. 9%
Câu 89: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?
a.38
Câu 90: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

b/10 c/11 d/12
Câu 91: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 92: Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng
A. a và b sai
B. Thương mại
C. a và b đúng
D. Dân sự
Câu 93: HĐKT là:
A. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
B. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
C. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
D. a, b, c đều đúng.
Câu 94: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư

nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
A. Không.
B. Có.
Câu 95: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
A. Giao kết & thiện chí.
B. Giao kết & hợp tác.
C. Xác lập & hợp tác.
D. Ký kết & thiện chí.
Câu 96: HĐKT là:
A. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
B. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
C. a, b, c đều đúng.
Trang 9/21 - Mã đề thi 132


D. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
Câu 97: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :

a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
b. Không thể kí hợp đồng dân sự.
c. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
d. a, c đúng.
Đáp án : c
Câu 98: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
A. Cả a, b, c đều đúng
B. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
C. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian
qui định
D. Hai bên kí vào hợp đồng
Câu 99: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
A. Giao kết & thiện chí.
B. Giao kết & hợp tác.
C. Ký kết & thiện chí.
D. Xác lập & hợp tác.
Câu 100: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
A. a, b, c đều đúng.
B. Khế ước
C. Giao ước.
D. Thỏa thuận
Câu 101: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
A. Hợp đồng song vụ, đơn vụ
B. Hợp đồng đền bù không đền bù
C. Hợp đồng chính, phụ
D. Tất cả đều đúng
Câu 102: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu
đãi tùy
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
A. Sai
B. Đúng
Câu 103: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :
a. Cơ quan công chứng nhà nước.
b. Cơ quan có thẩm quyền.
c. a,b đúng
d. a, b sai
Đáp án : c
Câu 104: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 105: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
A. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
D. Cả a, b, c đều đúng

qui định

Câu 106: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
A. Cả 2 bên
B. Bên mời thầu
C. Bên dự thầu
D. a hoặc b đều được
Câu 107: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14
Trang 10/21 - Mã đề thi 132


5.

Câu 108: Điều 412 Bộ Luật dân sự 2005 đề cập mấy nguyên tắc thực hiện hợp đồng?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 109: Đáp án : b
Câu 110: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa

thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến
hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm
thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật
hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
A. Không
B. Có
Câu 111: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau
1 thời gian thoả thuận ?
a. Hợp đồng mua bán.
b. Hợp đồng tín dụng.
c. Hợp đồng đại lý.
d. a, c đúng.
Đáp án : b
Câu 112: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 113: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể
Câu 114: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể

6.

d/Cả a,b,c
d/Cả a,b,c

Câu 115: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

?
a. 3
a. 5
b. 7
9
Câu 116: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 1/12/2005

B. 1/5/2005

z C. 1/7/2006
D. 1/12/2006
Câu 117: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng
quyền sau một thời gian thỏa thuận
a. Hợp đồng tín dụng
c. Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán
d. a, c đều đúng
Câu 118: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 119: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
A. Có chuyển giao quyến sở hữu
C. Có chuyển giao quyến sử dụng

B. Có chuyển giao quyền chiếm hữu
D. a, c đúng
Trang 11/21 - Mã đề thi 132


Câu 120: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng

của Bộ Luật Dân sự:
A. Hợp đồng trao đổi tài sản.
C. Hợp đồng gửi giữ.

B. Hợp đồng có đền bù.
D. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

Câu 121: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

b/10 c/11 d/12
Câu 122: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy
loại?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 123: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân
biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 124: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 125: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của

hợp đồng.
a. Hợp đồng mua bán.
b. Hợp đồng bảo hiểm.
c. Hợp đồng vay tài sản.
d. Hợp đồng uỷ quyền.
Đáp án : a
Câu 126: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng
trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
A. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng
thành viên
B. a, b đều sai
] Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
a. Hợp đồng
đại lý
b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
c. Hợp đồng đấu
thầu và đấu giá hàng hóa
d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
C. a, b đều đúng
D. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
đồng đó có giá trị
Câu 127: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu
đãi tùy
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
A. Sai
B. Đúng
Câu 128: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy

loại?
a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 129: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Trang 12/21 - Mã đề thi 132


Câu 130: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của

hợp đồng.
a. Hợp đồng mua bán.
e. Hợp đồng bảo hiểm.
f. Hợp đồng vay tài sản.
g. Hợp đồng uỷ quyền.
Đáp án : a
Câu 131: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
A. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
B. Có đủ năng lực hành vi
C. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 132: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp
đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần
nghĩa vụ bị vi phạm.
A. 7%
B. 6%
C. 8%
D. 9%
Câu 133: Trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay, căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch bảo
đảm, có ba hình thức chủ yếu là:
a. Thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh.
b. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
c. Bảo lãnh, cầm cố, kí quỹ.
Cầm cố, kí cược, đặt cọc.
Câu 134: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 135: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:

a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
e. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
f. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
g. a, b, c đúng.
Đáp án : d
Câu 136: Có mấy phương thức kí hợp đồng
A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 137: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
D. TNHH 1thành
A. Công ty hợp danh B. Công ty cổ phần
C. a, b đúng
viên
Câu 138: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 1/7/2006
B. 1/5/2005
z C. 1/12/2005
D. 1/12/2006
Câu 139: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :
a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
e. Không thể kí hợp đồng dân sự.
f. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
Trang 13/21 - Mã đề thi 132


g. a, c đúng.
Đáp án : c
Câu 140: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?
a. 2
e. 3
f. 4
g. 5
Đáp án : c
Câu 141: Đối với việc giao dịch dân sự vô hiệu, khi người xác lập không nhận thức và làm chủ được
hành vi của mình thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là:
a. 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.
b. 1 năm kể từ có thông báo của bệnh viện hoặc cơ quan chuyên trách về vấn đề không làm chủ được
nhận thức và hành vi của người xác lập.
c. Cả a, b đều đúng.
Cả a, b đều sai.
Câu 142: có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta.
Câu 143: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 144: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :

a. 1 năm
e. 2 năm
f. Không bị hạn chế
g. a, b, c đều sai
Đáp án : c
Câu 145: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

7.

b/2

c/3

d/4

Câu 146: Ông Năm bán đất cho bà Hai, ông viết giấy tay cho bà về việc mua bán,

giấy tay đó có phải là hợp đồng không?
a. Có.
Không.
Câu 147: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp
không?
a. Có.
e. Không.
f. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
g. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b
Câu 148: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 149: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
A. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.

Thực hiện đúng điều khoảng về phương
thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều
khoảng về thời gian.
Trang 14/21 - Mã đề thi 132


B. a,b đều sai.
C. a,b,c đều đúng.
D. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.

Thực hiện đúng điều khoảng về chất
lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng
điều khoảng về giá cả, phương thức
Câu 150: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc
được xác lập bằng hành vi cụ thể
A. Hợp đồng tín
B. Cả a, b, c đều
C. Hợp đồng mua
D. Hợp đồng đại lý
dụng
đúng
bán
Câu 151: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 152: Chọn câu đúng:
a. Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được
thông báo đình chỉ.
b. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng không còn hiệu lực.
c. Ở vấn đề phạt vi phạm, nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì mức phạt không quá 5% giá
trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
Trách nhiệm pháp lý trong vấn đề vi phạm hợp đồng gắn liền với những thiệt hại vật chất và những thiệt
hại về tinh thần.
Câu 153: c.38
Câu 154: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
A. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề

nghị.
B. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao
kết ).
C. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
D. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
Câu 155: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 156: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 157: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 158: Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các

bên chấm dứt toàn bộ
A. Sai

B. Đúng

Câu 159: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
Trang 15/21 - Mã đề thi 132


a/Điều 406

b/Điều 405

c/ Điều 404 d/Điều 403

Câu 160: Đáp án : b
Câu 161: b.38
Câu 162: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 163: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
A. Thương nhân
B. Cá nhân
C. Tập thể
D. Tất cả đều sai
Câu 164: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
A. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật
để thực hiện công việc đã thỏa thuận
B. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
C. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
D. Tất cả đều đúng
Câu 165: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 166: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu
không trúng thầu trong thời hạn
A. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
B. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu
C. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
D. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
Câu 167: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
A. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
B. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
C. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
D. Tất cả đều đúng
Câu 168: Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng
A. Thương mại
B. Dân sự
C. a và b đúng
D. a và b sai
Câu 169: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
A. Chưa chuyển giao quyền sử dụng
B. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
C. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
D. Tất cả đều sai
Câu 170: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao

nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
a. 3%
e. 5%
f. 7%
g. 9%
Đáp án : a
Câu 171: Người tổ chức đấu giá là ai?
A. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền

bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật
B. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình
trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
C. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
Trang 16/21 - Mã đề thi 132


D. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu

giá
Câu 172: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
A. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
D. Tất cả đều đúng

8.

Câu 173: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản hợp đồng ra

làm mấy loại?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 174: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
A. b,c đúng.
B. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
C. được xác định là bất động sản.
D. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao
tài sản cho bên nhận thế chấp.
Câu 175: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm

giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
A. 5%
B. 3%
C. 2%
D. 7%
Câu 176: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu
không trúng thầu trong thời hạn
A. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
B. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
C. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu
D. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
Câu 177: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
A. BOT, BT
B. BCT, BOT, BTO
C. BCT, BTO, BT
D. BOT, BTO, BT
Câu 178: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy
loại hợp đồng :
a/11
b/12
c/13
d/14
Câu 179: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau

1 thời gian thoả thuận ?
a. Hợp đồng mua bán.
e. Hợp đồng tín dụng.
f. Hợp đồng đại lý.
g. a, c đúng.
Đáp án : b
9.
Câu 180: Trong các chủ thể sau, chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà
không cầ sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo pháp luật?
a. Em bé 5 tuổi
a. Học sinh 16 tuổi
b. Người mắc bệnh tâm thần
Cả 3 câu đều sai
10.
Câu 181: Theo pháp luật, có mấy loại người đại diện ký hợp đồng?
a. 1
Trang 17/21 - Mã đề thi 132


a. 2
b. 3
4
Câu 182: Thương nhân là:
A. Một pháp nhân.

11.

B. Một cá nhân

C. Một tổ hợp tác.

D. a, b, c đều đúng

Câu 183: Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng?

a. An tặng quà cho Bình.
a. Mai gửi xe trong bãi giữ xe.
b. Bà Tám cho cô Tư thuê nhà.
Thảo nhặt được 10 triệu.
Câu 184: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần
hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số
thành viên chấp nhận
A. 50%
B. 30%
C. 80%
D. 75%
Câu 185: d.388.
Câu 186: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403

12.

b/Điều 404

c/Điều 405 d/Điều 406

Câu 187: Trong lĩnh vực kinh doanh có mấy biện pháp chủ yếu để bảo đảm hợp đồng

?
a. 1
a. 2
b. 3
4
13.

Câu 188: Trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải có các biện pháp bảo đảm.

a. Đúng.
Sai.
Câu 189: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c

14.

Câu 190: Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi pham hợp đồng không

được quá …giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
a. 4%
a. 8%
b. 10%
12%
Câu 191: Quyền của bên nhận cầm cố là:
a. Được khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố cho dù có
thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận đối với bên cầm cố.
b. Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.
c. Không cần phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố
đó.

Trang 18/21 - Mã đề thi 132


Được bán, trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố chỉ cần không làm mất hoặc làm hư
hỏng tài sản cầm cố.
Câu 192: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng:
a. Xác lập quyền và nghĩa vụ.
c. Thay đổi quyền và nghĩa vụ.
Câu 193: Chọn câu đúng:

b. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.

a. Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể
kết ước.
b. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng
tặng, cho tài sản.
c. Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như
hợp đồng mua bán hàng hoá.
Câu 194: Chọn câu sai:
a. Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh
chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đều là doanh nghiệp nội địa.
b. Điện báo, telex, fax, thư điện tử,… không được xem là văn bản hợp đồng.
c. Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc chấm dứt quyền
và nghĩa vụ dân sự.
Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh (10/04/195
Câu 195: Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện

kí kết là ai?
A. Cả a và b đều sai
B. Người đại diện theo pháp luật
C. Cả a và b đều đúng
D. Người đại diện theo ủy quyền
Câu 196: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
A. 5 lần, 50 giây1
B. 2 lần, 20 giây
C. 4 lần, 40 giây
D. 3 lần, 30 giây
Câu 197: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành
vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 198: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
A. a, b, c đều đúng.
B. Khế ước
C. Giao ước.
D. Thỏa thuận
Câu 199: Việc xác định một hợp đồng là vô hiệu toàn bộ hay từng phần thường là do:
a. Tòa án quyết định khi thụ lý tranh chấp giữa các bên.
b. Do các bên tự thỏa thuận với nhau.
c. Cả a, b đều đúng.
Cả a, b đều sai.
Trang 19/21 - Mã đề thi 132


Câu 200: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 201: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần

hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số
thành viên chấp nhận
A. 75%
B. 30%
C. 50%
D. 80%
Câu 202: Căn cứ tạm ngừng và đình chỉ thực hiện hợp đồng là do:
a. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng hoặc đình chỉ thực hiện
nghĩa vụ.
b. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
c. a và b đều đúng.
a và b đều sai.
Câu 203: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân

biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 204: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:
a. Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.
b. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận.
c. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.
Cả b, c đều đúng.
Câu 205: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là:
a. 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi
phạm.
b. 1 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
c. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm.
2 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
Câu 206: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 207: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :

a. Cơ quan công chứng nhà nước.
e. Cơ quan có thẩm quyền.
f. a,b đúng
g. a, b sai
Đáp án : c
Câu 208: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
A. a & b đều đúng
B. a & b đều sai.
C. Dân sự.

D. Thương mai
Trang 20/21 - Mã đề thi 132


Câu 209: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân

biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 21/21 - Mã đề thi 132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×