Tải bản đầy đủ

câu hỏi trắc nghiệm về hợp đồng

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mã đề thi: 061

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Tên môn: hợp đồng
Thời gian làm bài: 60 phút;
(209 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc

được xác lập bằng hành vi cụ thể
A. Hợp đồng tín
B. Hợp đồng mua
D. Cả a, b, c đều
C. Hợp đồng đại lý
dụng
bán
đúng

Câu 2: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
A. Giao kết & thiện chí.
B. Giao kết & hợp tác.
C. Xác lập & hợp tác.
D. Ký kết & thiện chí.
1.
Câu 3: Trong lĩnh vực kinh doanh có mấy biện pháp chủ yếu để bảo đảm hợp đồng ?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 4: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
A. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
B. Cả a, b, c đều đúng
C. Có đủ năng lực hành vi
D. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
Câu 5: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa
thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến
hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm
thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật
hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
A. Không
B. Có
Câu 6: Chọn câu đúng:
a. Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được
thông báo đình chỉ.
b. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng không còn hiệu lực.
c. Ở vấn đề phạt vi phạm, nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì mức phạt không quá 5% giá
trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
Trách nhiệm pháp lý trong vấn đề vi phạm hợp đồng gắn liền với những thiệt hại vật chất và những thiệt
hại về tinh thần.
Câu 7: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp

không?
Trang 1/21 - Mã đề thi 061


a. Có.


b. Không.
c. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
d. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b
Câu 8: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng
quyền sau một thời gian thỏa thuận
a. Hợp đồng tín dụng
c. Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán
d. a, c đều đúng
Câu 9: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi

cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 10: Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các

bên chấm dứt toàn bộ
A. Sai

B. Đúng

Câu 11: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu

không trúng thầu trong thời hạn
A. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
B. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
C. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
D. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu
Câu 12: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406
Câu 13: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy
loại hợp đồng :
a/11
b/12
c/13
d/14
Câu 14: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
A. Thỏa thuận

B. Khế ước

C. Giao ước.

D. a, b, c đều đúng.

Câu 15: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 16: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 17: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
A. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề

nghị.
B. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
C. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
D. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao
kết ).
Câu 18: Kí kết hợp đồng có bao nhiêu nguyên tắc?
A. 3
B. Một đáp án khác.

C. 1

D. 2

Câu 19: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :

a. 1 năm
b. 2 năm
c. Không bị hạn chế
d. a, b, c đều sai
Đáp án : c
Trang 2/21 - Mã đề thi 061


Câu 20: Đáp án : b
Câu 21: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403

2.

b/Điều 404

c/Điều 405 d/Điều 406

Câu 22: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện hợp

đồng ?
a. 3
a. 5
b. 7
9
Câu 23: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?

a/9

b/10 c/11 d/12
Câu 24: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm
thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp
đồng
a. 5%
d. 7%

c. 10%
d. 13%

Câu 25: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
A. Cả a, b, c đều đúng
B. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
C. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian
D. Hai bên kí vào hợp đồng

qui định

Câu 26: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp

đồng.
a. Hợp đồng mua bán.
b. Hợp đồng bảo hiểm.
c. Hợp đồng vay tài sản.
d. Hợp đồng uỷ quyền.
Đáp án : a
Câu 27: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :
a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
b. Không thể kí hợp đồng dân sự.
c. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
d. a, c đúng.
Đáp án : c
Câu 28: Chọn câu sai:
a. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng bằng cách đưa ra
những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, số lượng,… và chịu sự ràng buộc pháp lý
đối với bên được đề nghị.
b. Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau khi pháp nhân đó
chấm dứt hợp đồng.
c. Có hai phương thức ký kết hợp đồng.
Trang 3/21 - Mã đề thi 061


Hợp đồng là sự thỏa thuận qua đó xác lập và tạo nên sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ
thể kết ước.
Câu 29: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
A. Thương nhân
B. Cá nhân
C. Tất cả đều sai
D. Tập thể
Câu 30: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 31: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc

được xác lập bằng hành vi cụ thể
A. Cả a, b, c đều
B. Hợp đồng mua
đúng
bán

C. Hợp đồng tín

dụng

D. Hợp đồng đại lý

Câu 32: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 33: Chọn câu đúng:
a. Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm không thuộc tài sản thế
chấp.
b. Bên thế chấp không được đầu tư để làm tăng giá trị tài sản thế chấp.
c. Gán nợ là biện pháp xử lý tài sản thế chấp khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ
như đã thỏa thuận.
Bên cầm cố tài sản không có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản
cầm cố.
Câu 34: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng:
a. Xác lập quyền và nghĩa vụ.

b. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ.

c. Thay đổi quyền và nghĩa vụ.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 35: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c
Câu 36: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
a/9 b/10 c/11 d/12
Câu 37: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy
loại?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 38: HĐKT là:
A. a, b, c đều đúng.
B. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
C. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
D. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
Câu 39: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu

không trúng thầu trong thời hạn
A. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
C. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu

B. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
D. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
Trang 4/21 - Mã đề thi 061


Câu 40: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau

1 thời gian thoả thuận ?
a. Hợp đồng mua bán.
b. Hợp đồng tín dụng.
c. Hợp đồng đại lý.
d. a, c đúng.
Đáp án : b
Câu 41: Thương nhân là:
A. a, b, c đều đúng
B. Một cá nhân

C. Một tổ hợp tác.

D. Một pháp nhân.

Câu 42: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403

3.

b/Điều 404

c/Điều 405 d/Điều 406

Câu 43: Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng được chia thành mấy loại?

a. 2
a. 3
b. 4
5
Câu 44: Người tổ chức đấu giá là ai?
A. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu

giá
B. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền
bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật
C. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình
trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
D. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
Câu 45: Đáp án : b
Câu 46: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng

trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
A. a, b đều đúng
B. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng
thành viên
C. a, b đều sai
] Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
a. Hợp đồng
đại lý
b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
c. Hợp đồng đấu
thầu và đấu giá hàng hóa
d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
D. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
đồng đó có giá trị
Câu 47: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư
nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
A. Không.
B. Có.
Câu 48: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
A. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật

để thực hiện công việc đã thỏa thuận
B. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
C. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
D. Tất cả đều đúng
Câu 49: Căn cứ tạm ngừng và đình chỉ thực hiện hợp đồng là do:
a. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng hoặc đình chỉ thực hiện
nghĩa vụ.
Trang 5/21 - Mã đề thi 061


b. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
c. a và b đều đúng.
a và b đều sai.
Câu 50: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
Đáp án : c
Câu 51: Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện

kí kết là ai?
A. Cả a và b đều sai
C. Cả a và b đều đúng

B. Người đại diện theo ủy quyền
D. Người đại diện theo pháp luật

Câu 52: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?

a.38
Câu 53: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần

hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số
thành viên chấp nhận
A. 50%
B. 80%
C. 30%
D. 75%
4.
Câu 54: Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 55: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của
Bộ Luật Dân sự:
A. Hợp đồng gửi giữ.
B. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
C. Hợp đồng trao đổi tài sản.
D. Hợp đồng có đền bù.
Câu 56: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi

cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27

5.

Câu 57: Trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải có các biện pháp bảo đảm.

a. Đúng.
Sai.
Câu 58: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?
A. Thương nhân
B. Cá nhân
C. Tập thể

D. Tất cả đều sai

Câu 59: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
A. a, b, c đều đúng.

B. Khế ước

Câu 60: Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá
A. 3
B. 2

6.

C. Giao ước.

D. Thỏa thuận

C. 4

D. 1

Câu 61: Trong các chủ thể sau, chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà

không cầ sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo pháp luật?
a. Em bé 5 tuổi
Trang 6/21 - Mã đề thi 061


a. Học sinh 16 tuổi
b. Người mắc bệnh tâm thần
Cả 3 câu đều sai
Câu 62: Quyền của bên nhận cầm cố là:
a. Được khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố cho dù có
thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận đối với bên cầm cố.
b. Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.
c. Không cần phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố
đó.
Được bán, trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố chỉ cần không làm mất hoặc làm hư
hỏng tài sản cầm cố.
Câu 63: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 64: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu

đãi tùy

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
A. Sai
B. Đúng
Câu 65: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
A. Hợp đồng đền bù không đền bù
B. Hợp đồng chính, phụ
C. Hợp đồng song vụ, đơn vụ
D. Tất cả đều đúng
Câu 66: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
A. Có chuyển giao quyến sở hữu
B. Có chuyển giao quyến sử dụng
C. Có chuyển giao quyền chiếm hữu
D. a, c đúng
Câu 67: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý

nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày

7.

Câu 68: Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng?

a. An tặng quà cho Bình.
a. Mai gửi xe trong bãi giữ xe.
b. Bà Tám cho cô Tư thuê nhà.
Thảo nhặt được 10 triệu.
Câu 69: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau
1 thời gian thoả thuận ?
a. Hợp đồng mua bán.
e. Hợp đồng tín dụng.
f. Hợp đồng đại lý.
g. a, c đúng.
Đáp án : b
Câu 70: Trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay, căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch bảo
đảm, có ba hình thức chủ yếu là:
a. Thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh.
Trang 7/21 - Mã đề thi 061


b. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
c. Bảo lãnh, cầm cố, kí quỹ.
Cầm cố, kí cược, đặt cọc.
Câu 71: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
A. Có đủ năng lực hành vi
B. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
C. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 72: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:
a. Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.
b. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận.
c. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.
Cả b, c đều đúng.
Câu 73: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi

cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 74: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
A. 4
Câu 75: Chọn câu đúng:

B. 3

C. 1

D. 2

a. Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể
kết ước.
b. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng
tặng, cho tài sản.
c. Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như
hợp đồng mua bán hàng hoá.

8.

Câu 76: Điều 412 Bộ Luật dân sự 2005 đề cập mấy nguyên tắc thực hiện hợp đồng?

a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 77: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 78: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
A. a,b đều sai.
B. a,b,c đều đúng.
C. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.

Thực hiện đúng điều khoảng về phương
thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều
khoảng về thời gian.
D. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về chất
lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng
Trang 8/21 - Mã đề thi 061


điều khoảng về giá cả, phương thức
Câu 79: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 80: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý
nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 81: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có
thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 82: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 83: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý
nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 84: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
A. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian
B. Cả a, b, c đều đúng
C. Hai bên kí vào hợp đồng
D. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng

qui định

Câu 85: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 86: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý
nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên
kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
Câu 87: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 88: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt
quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 89: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt
quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 90: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 91: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:

a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
b. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
Trang 9/21 - Mã đề thi 061


c. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
d. a, b, c đúng.
Đáp án : d
Câu 92: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa
thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến
hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm
thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật
hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
A. Không
B. Có
Câu 93: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
A. Hợp đồng đền bù không đền bù
B. Hợp đồng chính, phụ
C. Tất cả đều đúng
D. Hợp đồng song vụ, đơn vụ
Câu 94: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:

a/Lời nói

b/Văn bản

c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể

d/Cả a,b,c

Câu 95: Chọn câu sai:
a. Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh
chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đều là doanh nghiệp nội địa.
b. Điện báo, telex, fax, thư điện tử,… không được xem là văn bản hợp đồng.
c. Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc chấm dứt quyền
và nghĩa vụ dân sự.
Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh (10/04/195

9.

Câu 96: Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi pham hợp đồng không

được quá …giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
a. 4%
a. 8%
b. 10%
12%
Câu 97: b.38
Câu 98: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 99: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp

đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần
nghĩa vụ bị vi phạm.
A. 9%
B. 6%
C. 8%
D. 7%
Câu 100: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng
trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
A. a, b đều đúng
B. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
đồng đó có giá trị
C. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng
thành viên
D. a, b đều sai
] Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
a. Hợp đồng
Trang 10/21 - Mã đề thi 061


đại lý
thầu và đấu giá hàng hóa
Câu 101: c.38

b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
c. Hợp đồng đấu
d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài

Câu 102: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
A. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
B. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
C. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
D. Tất cả đều đúng
Câu 103: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm

giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
A. 7%
B. 3%
C. 2%
D. 5%
Câu 104: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
A. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
B. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
C. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
D. Tất cả đều đúng
Câu 105: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân
biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 106: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
A. BOT, BT
B. BCT, BOT, BTO
C. BCT, BTO, BT
D. BOT, BTO, BT
Câu 107: c.38
Câu 108: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
A. Bên dự thầu
B. Cả 2 bên
C. Bên mời thầu
D. a hoặc b đều được
Câu 109: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy

loại?
a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 110: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của

hợp đồng.
a. Hợp đồng mua bán.
e. Hợp đồng bảo hiểm.
f. Hợp đồng vay tài sản.
g. Hợp đồng uỷ quyền.
Đáp án : a
Câu 111: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
A. Xác lập & hợp tác.
B. Ký kết & thiện chí.
C. Giao kết & thiện chí.
D. Giao kết & hợp tác.
Câu 112: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân

biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
Trang 11/21 - Mã đề thi 061


c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 113: Việc xác định một hợp đồng là vô hiệu toàn bộ hay từng phần thường là do:
a. Tòa án quyết định khi thụ lý tranh chấp giữa các bên.
b. Do các bên tự thỏa thuận với nhau.
c. Cả a, b đều đúng.
Cả a, b đều sai.
Câu 114: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
A. TNHH 1thành

viên

B. Công ty cổ phần

C. a, b đúng

D. Công ty hợp danh

Câu 115: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
A. a & b đều sai.

B. a & b đều đúng

C. Thương mai

D. Dân sự.

Câu 116: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :

a. Tự do giao kết hợp đồng.
b. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
c. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
d. a, b, c đều đúng.
Đáp án : d
Câu 117: d.388.
10.
Câu 118: Ông Năm bán đất cho bà Hai, ông viết giấy tay cho bà về việc mua bán,
giấy tay đó có phải là hợp đồng không?
a. Có.
Không.
Câu 119: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 120: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ

yếu là :
a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
b. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
c. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : a
11.
Câu 121: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản hợp đồng ra
làm mấy loại?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 122: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân

biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
Trang 12/21 - Mã đề thi 061


b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 123: Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 124: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c
Câu 125: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy
loại?
a/1
b/2
c/3
d/4
Câu 126: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :

a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
e. Không thể kí hợp đồng dân sự.
f. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
g. a, c đúng.
Đáp án : c
Câu 127: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng
quyền sau một thời gian thỏa thuận
a. Hợp đồng tín dụng
c. Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán
d. a, c đều đúng
Câu 128: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 129: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể

d/Cả a,b,c

Câu 130: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 1/12/2006

B. 1/5/2005

z C. 1/7/2006
Câu 131: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
A. a & b đều đúng
B. Thương mai
C. Dân sự.

D. 1/12/2005
D. a & b đều sai.

Câu 132: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 133: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm
giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
A. 5%
B. 3%
C. 2%
D. 7%
Câu 134: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao

nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
a. 3%
b. 5%
c. 7%
d. 9%
Đáp án : a

Trang 13/21 - Mã đề thi 061


Câu 135: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm

thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp
đồng
a. 5%

c. 10%

d. 7%
d. 13%
Câu 136: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
a/9 b/10 c/11 d/12
Câu 137: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :

a. Tự do giao kết hợp đồng.
e. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
f. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
g. a, b, c đều đúng.
Đáp án : d
Câu 138: Có mấy phương thức kí hợp đồng
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
Câu 139: Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng
A. a và b đúng
B. a và b sai
C. Dân sự
D. Thương mại
Câu 140: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
A. Chưa chuyển giao quyền sử dụng
B. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
C. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
D. Tất cả đều sai
Câu 141: Thương nhân là:
A. a, b, c đều đúng
Câu 142: Chọn câu đúng:

B. Một cá nhân

C. Một pháp nhân.

D. Một tổ hợp tác.

a. Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định.
b. Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.
c. Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý.
Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp).
Câu 143: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :

a. 1 năm
e. 2 năm
f. Không bị hạn chế
g. a, b, c đều sai
Đáp án : c
Câu 144: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 145: Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện
kí kết là ai?
A. Người đại diện theo ủy quyền
B. Người đại diện theo pháp luật
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
Trang 14/21 - Mã đề thi 061


Câu 146: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp

không?
a. Có.
e. Không.
f. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
g. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b
Câu 147: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 1/7/2006
B. 1/12/2005
C. 1/5/2005
z D. 1/12/2006
Câu 148: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
A. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật

để thực hiện công việc đã thỏa thuận
B. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
C. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
D. Tất cả đều đúng
Câu 149: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là:
a. 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi
phạm.
b. 1 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
c. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm.
2 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
Câu 150: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 151: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
A. a,b đều sai.
B. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.

Thực hiện đúng điều khoảng về chất
lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng
điều khoảng về giá cả, phương thức
C. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương
thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều
khoảng về thời gian.
D. a,b,c đều đúng.
Câu 152: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
A. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
B. Hai bên kí vào hợp đồng
C. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
D. Tất cả đều đúng
Câu 153: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
A. Bên dự thầu
B. Bên mời thầu
C. Cả 2 bên
D. a hoặc b đều được
Câu 154: Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các

bên chấm dứt toàn bộ
Trang 15/21 - Mã đề thi 061


A. Sai

B. Đúng

Câu 155: HĐKT là:
A. a, b, c đều đúng.
B. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
C. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
D. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
Câu 156: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp

tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay
không?
A. Không.
B. Có.
Câu 157: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
A. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao
kết ).
B. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
C. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
D. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề
nghị.
Câu 158: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 159: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:

a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
e. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
f. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
g. a, b, c đúng.
Đáp án : d
Câu 160: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy

loại hợp đồng :
a/11

b/12

c/13

d/14

Câu 161: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.

a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
b. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
c. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ
Câu 162: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?
a.38
Câu 163: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
A. 5 lần, 50 giây1
B. 3 lần, 30 giây
C. 2 lần, 20 giây
D. 4 lần, 40 giây
Câu 164: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng

của Bộ Luật Dân sự:
A. Hợp đồng trao đổi tài sản.
C. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

B. Hợp đồng có đền bù.
D. Hợp đồng gửi giữ.
Trang 16/21 - Mã đề thi 061


Câu 165: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
A. Có chuyển giao quyến sử dụng
C. a, c đúng

B. Có chuyển giao quyền chiếm hữu
D. Có chuyển giao quyến sở hữu

Câu 166: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
A. BCT, BTO, BT
B. BOT, BT
C. BCT, BOT, BTO
D. BOT, BTO, BT
Câu 167: d.388.
Câu 168: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần

hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số
thành viên chấp nhận
A. 50%
B. 30%
C. 75%
D. 80%
Câu 169: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân

biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 170: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
a/9 b/10 c/11 d/12
Câu 171: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt
quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
a/Điều 388
b/Điều 372
c/Điều 333
d/ Điều 344
Câu 172: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có
thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 173: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
A. Tất cả đều sai
B. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
C. Chưa chuyển giao quyền sử dụng
D. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
Câu 174: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
A. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao

tài sản cho bên nhận thế chấp.
B. b,c đúng.
C. được xác định là bất động sản.
D. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
Câu 175: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
B. TNHH 1thành
A. Công ty hợp danh
C. a, b đúng
D. Công ty cổ phần
viên
Câu 176: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy

loại?
a/1

b/2
c/3
d/4
Câu 177: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có
thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Trang 17/21 - Mã đề thi 061


Câu 178: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp

đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần
nghĩa vụ bị vi phạm.
A. 7%
B. 6%
C. 9%
D. 8%
Câu 179: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
12.
Câu 180: Theo truyền thống pháp lý, có mấy phương thức ký hợp đồng?
a. 1
a. 2
b. 3
4
Câu 181: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?

a/Tài sản đang còn tranh chấp
b/Tài sản đi thuê,đi mượn
c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
d/Cả a,b,c.
Câu 182: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.

a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
d. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
e. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ
Câu 183: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao
nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
a. 3%
e. 5%
f. 7%
g. 9%
Đáp án : a
Câu 184: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 185: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Câu 186: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
A. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao

tài sản cho bên nhận thế chấp.
B. b,c đúng.
C. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
D. được xác định là bất động sản.
Câu 187: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?

a/Điều 403

b/Điều 404

c/Điều 405 d/Điều 406

Câu 188: b.38
Câu 189: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
A. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
Trang 18/21 - Mã đề thi 061


B. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
C. Hai bên kí vào hợp đồng
D. Tất cả đều đúng
Câu 190: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :

a. Cơ quan công chứng nhà nước.
b. Cơ quan có thẩm quyền.
c. a,b đúng
d. a, b sai
Đáp án : c
Câu 191: có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta.
Câu 192: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
A. 5 lần, 50 giây1
B. 3 lần, 30 giây
C. 4 lần, 40 giây
D. 2 lần, 20 giây
Câu 193: Đối với việc giao dịch dân sự vô hiệu, khi người xác lập không nhận thức và làm chủ được
hành vi của mình thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là:
a. 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.
b. 1 năm kể từ có thông báo của bệnh viện hoặc cơ quan chuyên trách về vấn đề không làm chủ được
nhận thức và hành vi của người xác lập.
c. Cả a, b đều đúng.
Cả a, b đều sai.
Câu 194: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403
Câu 195: Có mấy phương thức kí hợp đồng
A. 3

13.

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 196: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2 chế

tài:
a. Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của
bên bị vi phạm.
a. Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo
tạm ngừng hay đình chỉ.
b. Cả A và B đều sai.
Cả A và B đều đúng.
Câu 197: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành

vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”
Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
a/Điều 24
b/Điều 25
c/Điều 26
d/Điều 27
Câu 198: Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng
A. a và b sai
B. Thương mại
C. Dân sự
D. a và b đúng

14.

Câu 199: Theo pháp luật, có mấy loại người đại diện ký hợp đồng?

a. 1
a. 2
Trang 19/21 - Mã đề thi 061


b. 3
4
Câu 200: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:

a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 201: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :

a. Cơ quan công chứng nhà nước.
e. Cơ quan có thẩm quyền.
f. a,b đúng
g. a, b sai
Đáp án : c
Câu 202: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:

a/Hợp đồng mua bán nhà
b/Hợp đồng trao đổi tài sản
c/Cả a và b
d/Không có đáp án nào đúng.
Câu 203: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
d/ Cả a,b,c
Câu 204: Người tổ chức đấu giá là ai?
A. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền
bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật
B. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình
trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
C. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
D. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu
giá
Câu 205: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu

đãi tùy

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
A. Sai
B. Đúng
Câu 206: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ
yếu là :
a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
e. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
f. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
g. Tất cả đều đúng.
Đáp án : a
Câu 207: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?

a/1

b/2

c/3

d/4

Câu 208: Chọn câu đúng:
a. Buộc thực hiện đúng hợp đồng không được gọi là chế tài trong thương mại.

Trang 20/21 - Mã đề thi 061


b. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau
khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao
kết hợp đồng vẫn có giá trị.
c. Có ba phương thức kí kết hợp đồng.
Cả b, c đều đúng.
Câu 209: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?

a. 2
e. 3
f. 4
g. 5
Đáp án : c
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 21/21 - Mã đề thi 061Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×