Tải bản đầy đủ

Bien ban dai hoi lien doi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH NGHI THỊNH.

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2017 - 2018

1.Đại hội tiến hành: Vào hồi:.....giờ....phút, ngày....tháng ....năm 2017
Tại Sân trường Trường Tiêủ Học Nghi Thịnh
2.Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký gồm :
1).Bạn: ……………………………………………. Chủ tịch
2).Bạn: .................................................................... –- ủy viên
3).Bạn ....................................................................... - Ủy viên
4) Bạn ...................................................................... - Thư ký
5) Bạn: ..................................................................... - Thư ký
3. Báo cáo Tổng kết công tác Đội của Liên đội năm học 2016- 2017 vừa qua, đồng thời nêu
phương hướng hoạt động của công tác Đội của Liên đội năm học 2017- 2018
4.Đại hội thảo luận:

...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...
e) Ý kiến phát biểu của đại biểu:
-Ý kiến phát biểu của Anh ……………………………Đại diện HĐ Đ Xã Nghi Thịnh
-Ý kiến phát biểu của Cô……………………………..Đại diện BGH nhà trường.
-Ý kiến của chị …………………………………….Tổng phụ trách.
5.Bầu cử:
Thông qua dự kiến số lượng , cơ cấu tiêu chuẩn BCH Liên đội năm học mới
-Tiến hành giới thiệu , ứng cử, đề cử danh sách bầu cử ,Đại hội tiến hành bầu cử bằng bỏ
phiếu., kiểm phiếu và công bố danh sách các bạn trúng cử và BCH Liên Đội năm học 20172018
- Đại hội nhất trí bầu các bạn vào tổ bầu cử gồm :
1).Bạn ……………………………- Chi đội ….. - Tổ trưởng.
2).Bạn ………………………… - Chi đội …………. - Thư ký.
3).Bạn ………………………… - Chi đội …………. - Uỷ viên
. - Qua quá trình bầu cử, Đại hội đã bầu ra BCH Liên Đội năm học 2016-2017 gồm các bạn
có tên sau:
1). Bạn...................................................... Liên Đội trưởng


2).Bạn...................................................... Liên Đội Phó phụ trách phong trào
3). Bạn....................................................... Liên Đội Phó phụ trách học tập
4). Bạn....................................................... Uỷ viên
5). Bạn....................................................... Uỷ viên
6). Bạn....................................................... Uỷ viên
7). Bạn....................................................... Uỷ viên
8). Bạn....................................................... Uỷ viên
9). Bạn....................................................... Uỷ viên
10). Bạn....................................................... Uỷ viên
11). Bạn....................................................... Uỷ viên
12). Bạn....................................................... Uỷ viên
- Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội.
*Đại hội bế mạc: Vào hồi.......giờ.......phút,Ngày...........tháng.......năm 2017.
TỔNG PHỤ TRÁCH

CHỦ TOẠ


THƯ KÝTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×