Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 24 : PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU ?
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Hs lựa chọn được các thí nghiệm chứng minh cho kết luận: Phần lớn do rễ hút vào
cây đã được lá thải ra ngoài bằng sự thoát hơi nước.
- Giải thích được khi đất thoáng, rễ cây hô hấp mạnh tạo điều kiện cho rễ hút nước
và hút khoáng mạnh mẽ.
-Trình bày được hơi nước thoát ra khỏi lá qua các lỗ khí.
- Nêu được ý nghĩa quan trọng của sự thoát hơi nước.
- Biết được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá.
2. Kỹ năng: Biết cách làm thí nghiệm lá cây thoát hơi nước.
3. Thái độ: - Giáo dục hs yêu thích bộ môn.
II. Phương pháp:
- Trực quan, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị H: 24.1; 24.2; 24.3; bảng phụ.
- HS: Nghiên cứu bài 24, làm thí nghiệm 1
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:

H: Muốn chứng minh cây có hô hấp không ta phải làm gì ?
H: Hô hấp là gì? vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây.
3/ Giảng bài mới:

TaiLieu.VN

Page 1


Vào bài: Chúng ta đều biết cây cần nước để quang hợp và sử dụng cho 1 số hoạt động
khác nên hàng ngày rễ phải hút rất nhiều nước. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa
học cây chỉ giữ lại 1 phần rất nhỏ. Còn phần lớn nước đi đâu?
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

Hoat động 1: Tìm hiểu thí nghiệm.

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước
vào cây đi đâu.

Gv: Dẫn dắt:

a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú.

H: Một số hs đã dự đoán điều gì ? Để
chứng minh cho dự đoán đó họ đã làm
gì ?
-Hs: Trả lời...
-Gv: Cho hs quan sát hình H: 24.1; 24.2
(gv giới thiệu tranh).
-Hs: Quan sát tranh tìm hiểu T.N của bạn
Dũng-Tú và T.N của bạn Tuấn hải.
-Gv: Yêu cầu hs trình bày lại 2 thí nghiệm
trên.

b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải.

-Hs: Trình bày trên tranh .


-Gv: Cho hs nhận xét bổ sung trên tranh
(cách bố trí thí nghiệm).
-Gv: Tiếp tục cho hs quan sát bảng kết quả.
yêu cầu hs thảo luận nhóm:
H: Vì sao trong T.N các đều sử dụng 2 cây
tươi: 1 cây có đủ rễ, thân, lá và 1 cây có đủ
rễ, thân mà không có lá ?
→ Vì

các bạn cho rằng : Nước đã thoát hơi
qua lá.

TaiLieu.VN

Page 2


H: Theo em T.N nào đã kiểm tra được điều
dự đoán ban đầu? Vì sao em chọn T.N
này?
-Hs: Trả lời. Gv Ghi nhanh ý kiến lựa chọn
của các nhóm lên bảng... Cho hs nhận
xét ...
c. Kết luận:
-Gv: Nhận xét, bổ sung:
Phần lớn nước do rễ hút vào cây, được lá
Ở VD1 của 2 bạn Dũng-Trí: Mới chỉ chứng thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát
minh được ở cây có lá, có hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá.
hơi nước, còn cây không lá thì không có
hiện tượng này.
Ở VD2 của bạn Tuấn-Hải: Đã kiểm chứng
được thí nghiệm ban đầu.
H: Vậy qua thí nghiệm có thể rút ra kết
luận gì ?
Hs: Trả lời, chốt lại nội dung...
-Gv: Cho hs quan sát H:24.3: (mô tả con
đường hơi nước thoát ra qua lỗ khí ở
lá....

2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá.
Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho
việc vận chuyển nước và muối khoáng từ
rể lên lá, giữ cho lá và cây khỏi bị khô.

TaiLieu.VN

Page 3


3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh
hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá.

Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa.

Các điều kiện bên ngoài như: ánh sáng,
nhiệt độ, độ ẩm, không khí ảnh hưởng đến
sự thoát hơi nước của lá.

Gv: Yêu cầu hs tìm hiểu, trả lời:
H: Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý
nghĩa rất quan trọng đối với đời sống
của cây?
→ Tạo

sức hút, vận chuyển nước và muối
khoáng, làm dịu mát cho cây...

Gv: Liên hệ thực tế: Trời nắng nóng, khi đi
qua khu rừng thấy rất mát. vì lá cây thoát
hơi nước...
Hoạt động 3: Tìm hiểu những điều kiện
bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát hơi
nước.

Gv: Yêu cầu hs:
H: Khi nào lá cây thoát hơi nước nhiều?
H: Nếu cây thiếu nước sẽ xảy ra hiện tượng
gì ?

TaiLieu.VN

Page 4


H: Vậy sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc
vào những điều kiện bên ngoài nào?
Hs: Lần lượt, nhận xét, bổ sung...
Gv: Nhận xét, bổ sung. Liên hệ thực tế...
4/Củng cố:
Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.
- GV: Phần lớn nước vào cây đi đâu?
- HS: Phần lớn nước do rễ hút vào cây đã được thải ra ngoài bằng sự thoát hơi nước qua
lá.
- GV: Ý nghĩa của sự thoát hơi nước là:
a/ Tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyển từ rễ lên thân
lá.
b/ Làm dịu mát lá.
c/ Giúp lá quang hợp được.
d/ Chỉ câu a, b đúng.
- HS: d
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài
- Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/tr82
- Mỗi nhóm chuẩn bị các loại lá: cây nắp ấm, lá dong ta, củ hành tây, lá mây, xương rồng.
- Nghiên cứu bài 25, trả lời các câu hỏi sau:
+ Có những loại lá biến dạng nào?
+ Biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×