Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 25: Biến dạng của lá

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
BÀI 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ
I. Mục tiêu bài học:
* KT: - Nêu được các loại lá biến dạng (thành gai, tua cuốn, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi)
theo chức năng và do môi trường.
* KN: - Kĩ năng hợp tác nhóm để sưu tầm và phân tích mẫu vật.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi quan sát, so sánh.
- Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm.
- Kĩ năng thuyết trình kết quả thảo luận nhóm.
* TĐ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật
II. Đồ dùng dạy học:
* GV:- Mẫu vật: Lá cây mây, đậu hà Lan, cây hành còn lá xanh, củ dong ta, cành xương
rồng.
- Tranh: Cây nắp ấm, cây bèo đất
- Chuẩn bị trò chơi như SGV.
* HS: - Sưu tầm theo nhóm đã phân công.
- Kẻ bảng SGK trang 85 vào vở bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:


- Mô tả thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá?

- Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?
3. Bài mới: Chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây. Nhưng ở một số
cây do thực hiện những chức năng khác, lá đã bị biến dạng...

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động 1: Có những loại lá biến dạng nào

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV kiểm tra mẫu vật, giúp HS tìm hiểu - HS hoạt động theo nhóm nhỏ (4 em)
về thông tin lá biến dạng ở mục 1 SGK
- Mỗi HS quan sát từng vật mẫu rồi đổi
cho nhau. Kết hợp hình vẽ SGK tìm
thông tin để trả lời các câu hỏi về từng
loại lá biến dạng, điền thông tin đã tìm
được vào bảng liệt kê đã kẻ sẵn vào vở
bài tập
- GV cho HS tìm hiểu thông tin ở hình
- Thảo luận theo nhóm qua mẫu vật
25.6, 25.7
mang theo và hình vẽ để hoàn thiện bảng
- GV tổ chức trò chơi: “Thi điền bảng
liệt kê.
liệt kê” như SGV chỉ ghi tên các loại cây,
còn để trống các ô: đặc điểm hình thái - HS tham gia trò chơi
chủ yếu của lá biến dạng, chức năng chủ + Các nhóm cử đại diện bốc thăm, dán
yếu của lá biến dạng, tên lá biến dạng
vào ô trống những phần còn lại theo yêu
cầu của GV
- GV nhận xét, đánh giá
+ Các đại diện khác bổ sung


Tiểu kết:

Có các loại lá biến dạng sau:
- Lá biến thành gai
- Lá biến thành tua cuốn, tay móc
- Lá vảy

TaiLieu.VN

Page 2


- Lá bắt mồi
- Lá dự trữ
Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa biến dạng của lá
Mục tiêu: HS biết được ý nghĩa biến dạng của lá
Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV cho HS đưa ra 1 số lá bình thường - HS quan sát, so sánh, trả lời câu hỏi
khác
- GV các em hãy so sánh những lá vừa - HS khác bổ sung
học ở trên với lá bình thường về đặc
điểm hình thái
- GV sự sai khác đó có ý nghĩa gì đối với
đời sống của cây?
- GV bổ sung và kết luận
- Ngoài các loại lá biến dạng trên, trong
tự nhiên còn gặp cây nào có lá biến dạng
nữa? (Lá quỳnh, lá phi lao..)
- GV: Thực vật rất phong phú và đa
dạng, là HS em hiểu gì về việc bảo vệ
cây trồng?
- Cho HS đọc phần tổng kết

Tiểu kết: - Lá biến dạng phù hợp với điều kiện sống để tồn tại và phát triển, duy trì nòi
giống

TaiLieu.VN

Page 3


4. Kiểm tra đánh giá:
Cho HS làm bài tập sau:
Em hãy điền từ thích hợp vào ô trống: Hô hấp, giảm sự thoát hơi nước, lá dự trữ, lá
vảy, quang hợp, biến dạng của lá, biến thành gai, bảo vệ cho thân rễ
- Chức năng chính của lá............., tuy nhiên do hoàn cảnh sống khác nhau, lá có
những biến đổi về hình thái gọi là.................
- Cây xương rồng thích hợp sống ở nơi khô hạn, do vậy lá đã.........................
để.............
- Có ................trên củ hoàng tinh để..................
5. Dặn dò:
- Học và trả lời các câu hỏi ở SGK
- Ôn tập theo đề cương, chuẩn bị cho thi học kì I
* Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×