Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 26: Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 26 : SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Phát biểu được sinh sản sinh dưỡng là sự hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan
sinh dưỡng(rễ, thân, lá).
- Biết được các biện pháp tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng, giải thích cơ sở khoa học về
những biện pháp đó.
2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh mẫu vật.
3. Thái độ: - Giáo dục hs biết bảo quản lương thực trước khi thu hoạch.
II. Phương pháp:
- Trực quan, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị tranh H: 26.1 đến 26.4 ; bảng phụ.
- Hs: Sưu tầm mẫu vật theo nhóm.
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: Ở 1 số cây có hoa rễ, thân, lá của nó ngoài chức năng nuôi dưỡng cây còn có
khả năng tạo thành cây mới. Vậy cây mới đó được hình thành như thế nào?

GV: Ghi tên bài lên bảng

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

Hoat động 1: Tìm hiểu sự tạo thành cây 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở

TaiLieu.VN

Page 1


mới từ rễ, thân, lá.

một số cây có hoa.

-Gv: Cho hs quan sát tranh và mẫu vật sưu
tầm. Yêu cầu trả lời:
H: Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi
mấu thân có những hiện tượng gì ?


Hiện tượng: Có rễ ở mỗi mấu thân.

H: Mỗi mấu thân khi tách ra, có thể thành
cây mới được không? Vì sao ?


Được, vì có rễ.

H: Củ gừng, củ khoai lang, lá thuốc bổng, để
nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được
không ? Vì sao ?
Có thể tạo cây mới vì có rễ, mép lá thuốc
bổng có rễ.


-HS: Lần lượt trả lời ....
-Gv: Nhận xét, bổ sung... Yêu cầu hs hoàn


thành bảng phụ (theo nhóm).
-Hs: Thảo luận, thống nhất ( phải hoàn thành
được bảng bài tập):

ST
T

Tên cây

(Bảng bài tập)

Sự tạo thành cây mới
Mọc từ phần Phần đó thuộc cơ Trong điều kiện nào?
nào của cây
quan nào?

1

Rau má

Thân bò

Cơ quan sinh dưỡng Có đất ẩm

2

Gừng

Thân rễ

Cơ quan sinh dưỡng Nơi ẩm

TaiLieu.VN

Page 2


3

Khoai Lang

Rễ củ

Cơ quan sinh dưỡng Nơi ẩm

4

Lá thuốc
bỏngCơ quan sinh dưỡng Đủ độ ẩm

-Gv: Sau khi hs hoàn thành bảng, cho hs nhận
xét, rút ra kết luận:
H: Vậy sự tạo thành cây mới là nhờ bộ phận
nào của cây? Cần đ.k gì để tạo thành cây
mới?
-Hs: Dựa vào nội dung để trả lời ...
-Gv: Nhận xét, yêu cầu hs kẽ bảng vào vở
Hoạt động 2: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
-Gv: Cho hs nghiên cứu thông tin sgk, làm 2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
bài tập sgk/T 88.
-Hs: Làm bài tập. Lần lượt trả lời ...
-Gv: Ghi nhanh kết quả lên bảng, cho hs nhận - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện
tượng hình thành cá thể mới từ một phần
xét, bổ sung... Gv: Đưa đáp án đúng:
của cơ quan sinh dưỡng (Rễ, thân, lá).
1. Sinh dưỡng; 2. Rễ củ, thân bò, lá, thân rễ;
- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự
3. Độ ẩm.
nhiên thường gặp ở cây có hoa: Sinh sản
-Gv: Cho hs liên hệ thực tế:
bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá ...
H: Trong thực tế những cây nào có khả năng
sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ?
-Hs: Trả lời ....
-Gv: Liên hệ thực tế: cây cỏ gấu sinh sản sinh
dưỡng tự nhiên rất nhanh... Giáo dục hs
phòng trừ cỏ cho cây trồng...

4/Củng cố:

TaiLieu.VN

Page 3


- GV: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?
- HS: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ 1 phần của cơ
quan sinh dưỡng.
- GV: nhóm cây có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là:
a/ Xà cừ, cao su, bạch đàn
b/ Khoai lang, thuốc bỏng, rau má
c/ Gừng, nghệ, mít.
d/ Xoài, ổi, lúa.
- HS: b
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài.
- Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/tr88.
- Nghiên cứu bài 27, trả lời các câu hỏi sau:
+ Thế nào là giâm cành? Giâm cành khác với chiết cành như thế nào?
+ Ghép cây là gì? Cho ví dụ về 1 số cây được nhân dân ta ghép trong trồng trọt.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×