Tải bản đầy đủ

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của Đảng viên dự bị
Tên tôi là:
Sinh ngày:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày

tháng năm 2016, tại Chi bộ

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ
Căn cứ tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện
nhiệm vụ Đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Về công tác Chính trị tư tưởng
- Thực tập và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi sinh sống.
- Chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Bộ và Nhà trường. Tự giác

học tập, không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp
vụ.
- Đoàn kết, sống chan hoà với mọi người, được sự tín nhiệm của quần chúng và
Đảng viên ở đơn vị công tác. Có bản lĩnh chính trị rõ ràng, trong sáng, kiên định mục
tiêu, lý tưởng của Đảng.
- Có ý chí phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh, ham học hỏi, tôn trọng các ý
kiến đóng góp của cá nhân và tập thể, cùng hướng tới việc xây dựng một tập thể mạnh
về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ
- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế làm việc của cơ
quan. Thực hiện tốt nghĩa vụ của Đảng viên nơi cư trú.
1


- Tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp, hội nghị. Tuyệt đối chấp hành nhiệm
vụ cấp trên giao phó, thực hiện đầy đủ chỉ tiêu kế hoạch được giao.
3. Về hoạt động Đoàn thể
- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và các hoạt động
ngoại khoá do Đoàn thanh niên trường, Liên chi đoàn Khoa Trắc địa-Bản đồ& Quản lý
đất đai tổ chức.
- Đảm nhiệm vai trò ủy viên BCH Hội sinh viên trường, Hội trưởng Hội sinh
viên khoa Trắc địa nhiệm kỳ 2014 – 2017.
- Chủ động phấn đấu trong công tác thi đua khen thưởng các cấp.
4. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cạch mạng. Có lối sống trong sáng, lành
mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp.
- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người Đảng viên, nêu cao tinh thần phê
bình và tự phê bình.
- Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ Đảng và
cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và
điều lệ Đảng.
- Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối
sống thực dụng nói không đi đôi với việc làm. Phê phán việc lợi dụng chức vụ, quyền
hạn để thu vén lợi ích cho bản than và gia đình.
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát
huy quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ của chi ủy Đảng cơ
sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
5. Kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới
Từ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại, kế hoạch
phấn đấu trong thời gian tới của tôi như sau:


- Tiếp tục củng cố kiến thức, nâng cao trình độ của bản thân để hoàn thành tốt
công việc mà Nhà trường giao cho cũng như để hoàn thiện bản thân.

2


- Tham gia tích cực vào các hoạt động của Nhà trường, Khoa và Đoàn thanh
niên.
Qua một năm công tác và là Đảng viên dự bị tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở
thành Đảng viên chính thức.
Kính đề nghị Ban chấp hành chi đoàn Địa chính K57, Liên chi đoàn KhoaTrắc
địa- Bản đồ & Quản lý đất đai, Đoàn thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất xem
xét, nhận xét và giới thiệu tôi trở thành Đảng viên chính thức. Kính đề nghị Chi bộ sinh
viên khoa Trắc địa xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là Đảng
viên chính thức.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là
người Đảng viên tốt./.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×