Tải bản đầy đủ

PPT tư tưởng SINH VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN

“Người ta không thể trở thành
một Cụ Hồ Chí Minh, nhưng ở
Cụ Hồ, mỗi người có thể học
một số điều làm cho mình trở
thành tốt hơn.”
Burchett - Theo báo nhandan.com.vn


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

SINH VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Thành viên nhóm:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4NỘI DUNG
I

Nội dung học tập theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh

II

Thực trạng đạo đức lối sống
trong sinh viên hiện nay

III

Liên hệ với sinh viên hiện nay


I. Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh:
Học trung với nước,
hiếu với dân
Học tấm gương

Học cần, kiệm,

về ý chí và nghị

liêm, chính, chí

lực tinh thần to

công vô tư

Description of the contents

lớn
Học đức tin tuyệt đối vào
sức mạnh của nhân dânI. Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh:
- Học trung với
nước, hiếu với dân

-Học cần, kiệm,
liêm, chính, chí
công vô tư

“Cả đời tôi chỉ có một mục
đích, là phấn đấu cho quyền
lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của
quốc dân....”


I. Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh:
-Học đức tin tuyệt
đối vào sức mạnh
của nhân dân

-Học tấm gương về
ý chí và nghị lực
tinh thần to lớn

"Trong bầu trời không có gì quý
bằng nhân dân. Trong thế giới
không có gì mạnh bằng lực
lượng đoàn kết toàn dân"


II. Thực trạng đạo đức lối sống trong
sinh viên hiện nay:


II. Thực trạng đạo đức lối sống trong
sinh viên hiện nay:


III. Liên hệ với sinh viên hiện nay:


III. Liên hệ với sinh viên hiện nay:
“Người bệnh phó thác tính mệnh của họ
nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho
các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức
khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ
vang. Vì vậy, cán bộ cần phải yêu thương, săn
sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình,
coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.”

“Lương y phải như từ mẫu”


III. Liên hệ với sinh viên hiện nay:


"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm
gì cho ta, mà phải hỏi ta
đã làm gì cho Tổ quốc
hôm nay."Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×