Tải bản đầy đủ

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

Quy định về thẩm quyền ra quyết định thi hành án
Bản án phúc thẩm ngày 5/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử, quyết định y án sơ
thẩm, buộc ông A phải trả căn nhà cấp 4 tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh
Phúc cho ông B. Ông A cư trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, ông B cư trú tại huyện Yên
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 10/3/2016 ông B có yêu cầu thi hành án dân sự.
Hỏi: Trường hợp này cơ quan Thi hành án dân sự nào có thẩm quyền thi hành án.
Trả lời:
Điều 35 Luật thi hành án dân sự quy định về thẩm quyền thi hành án như sau:
“1. Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau
đây:
a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;
b) Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Toà
án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;
c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu
lực pháp luật của án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ
quan thi hành án cấp quân khu ủy thác…”
Trường hợp này câu hỏi không nêu rõ Tòa án tòa án nhân dân cấp huyện xét xử bản án sơ thẩm
là huyện Sông Lô, huyện Yên Lạc hay thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc nên có thể trả
lời như sau:Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 35 Luật thi hành án dân sự nêu trên thì Cơ quan thi hành án
dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với bản án, quyết định sơ thẩm của
Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan
thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở.
 Do đó, để được thi hành án ông B cần làm đơn yêu cầu thi hành án gửi cơ quan Thi
hành án cấp huyện nơi Tòa án nhân dân xét xử bản án sơ thẩm.
1
Trường hợp ông A không tự nguyện thi hành án, việc thi hành án phải cưỡng chế giao tài
sản và Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên không phải là cơ quan ban hành quyết định
thi hành án theo điểm b khoản 1 Điều 35 Luật thi hành án dân sự thì Chi cục THADS đã
ra quyết định thi hành án ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên để tổ chức thi
hành theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật thi hành án dân sự: “Thủ trưởng cơ quan thi
hành án dân sự phải ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải
thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở”.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×