Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý dựa an đầu tư xây dựng của bạn quản lý dự án đầu tư xây dựng công ty TNHH MTV 29 319 bộ quốc phòng (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRUỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

PHẠM CHUNG HIẾU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH
MTV 29-319 BỘ QUỐC PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ
KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Hà Nội - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRUỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

PHẠM CHUNG HIẾU
KHÓA: 2016-2018, LỚP CH16X1

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH
MTV 29-319 BỘ QUỐC PHÒNG

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
Mã số:

LUẬN VĂN THẠC SỸ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN TRƯỜNG HUY

Hà Nội - 2018


i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu tham gia học lớp cao học tại Trường
Đại học Kiến trúc Hà Nội, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của
quý trường, quý Thầy, Cô, gia đình và các học viên cùng lớp.
Với lòng biết ơn sâu sắc Tôi xin gửi đến quý Thầy trong Ban giám hiệu
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã quan tâm tạo nhiều cơ sở vật chất cho tôi
có đủ điều kiện hoàn thành khóa học. Chân thành cảm ơn thầy cô ở Trường Đại
học Kiến Trúc Hà Nội trong suốt quá trình đào tạo thạc sĩ đã cung cấp kiến thức
và phương pháp để tôi có thể áp dụng trong nghiên cứu giải quyết các vấn đề
trong luận văn của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Trường Huy đã tận tình truyền đạt
kiến thức hữu ích, hướng dẫn tận tình để tôi hoàn thành luận văn này. Xin kính
chúc quý Thầy, Cô vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Trân trọng kính
chào!

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018


TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phạm Chung Hiếu


ii

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực
và có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phạm Chung Hiếu


iii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................. i
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................... ii
MỤC LỤC ............................................................................................................................... iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................................. v
DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................................... vi
DANH MỤC HÌNH VẼ.......................................................................................................... vii
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................. 1
NỘI DUNG................................................................................................................................ 3
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV 29.......... 3
1.1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam trong thời gian qua .................... 3
1.2. Giới thiệu tổng quan về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH một thành
viên 29 .......................................................................................................................................... 4
1.3. Thực trạng công tác QL xây dựng tại Ban quản lý QLDA công ty TNHH MTV 29...... 5
1.3.1. Mô hình quản lý dự án và thực hiện công tác quản lý dự án của Ban quản lý QLDA
công ty TNHH MTV 29. ........................................................................................................... 7
1.3.2. Quy trình thực hiện công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình tại Ban
QLDA công ty TNHH MTV 29 ........................................................................................... 14
1.3.3. Thực trạng công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình của Ban QLDA công ty
TNHH MTV 29 ....................................................................................................................... 25
1.4. Phân tích, đánh giá công tác quản lý xây dựng tại Ban quản lý QLDA công ty TNHH
MTV 29. ................................................................................................................................... 31
1.4.1. Những kết quả đã đạt được. .......................................................................................... 31
1.4.2. Những tồn tại, hạn chế. .................................................................................................. 32
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ........................................................................................ 35
2.1. Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng ....................................................... 35
2.1.1. Khái niệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng.......................................................... 35
2.1.2. Vòng đời của dự án đầu tư xây dựng........................................................................ 36


iv
2.1.3. Quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng ............................................................ 40
2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng ....................................................... 43
2.2.1. Cơ sở lý luận về Luật................................................................................................... 43
2.2.2. Cơ sở pháp lý về Nghị định ........................................................................................ 45
2.2.3. Cơ sở pháp lý về Thông tư ......................................................................................... 51
2.3. Các hình thức về quản lý dự án .................................................................................... 52
2.3.1. Trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án .................................................... 52
2.3.2. Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị quản lý dự án ............................................... 53
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý chất lượng đầu tư xây dựng .............. 54
2.4.1. Nhóm yếu tố bên ngoài............................................................................................... 54
2.4.2. Nhóm yếu tố bên trong................................................................................................ 56
CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLDA TẠI BAN QLDA
CÔNG TY TNHH MTV 29 ................................................................................................. 57
3.1. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA công
ty TNHH MTV 29 ............................................................................................................... 57
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA
công ty TNHH MTV 29....................................................................................................... 57
3.2.1 Kiện toàn bộ máy quản lý dự án ................................................................................ 57
3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công trình tại ban QLDA công ty 29...................... 81
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................................................. 85
Kết luận .................................................................................................................... 85
Kiến nghị .................................................................................................................. 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................... 87


v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BQLDA

Ban quản lý dự án

QLDA

Quản lý dự án

BXD

Bộ xây dựng

ĐTXD

Đầu tư xây dựng

QLĐT

Quản lý đầu tư

CTXD

Công trình xây dựng

XDCT

Xây dựng công trình

CĐT

Chủ đầu tư

TVGS

Tư vấn giám sát

HSMT

Hồ sơ mời thầu

KHĐT

Kế hoạch đầu tư

TKBVTC

Thiết kế bản vẽ thi công

XL

Xây lắp

XD

Xây dựng

ATLĐ

An toàn lao động

VSMT

Vệ sinh môi trường

GPMB

Giải phóng mặt bằng

XDCB

Xây dựng cơ bản

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn


vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của BQLDA ........................................................... 8
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của ban.................................................................. 58
QLDA được thành lập mới...................................................................................................... 58


vi

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1: Các thành tố chính của một dự án xây dựng .......................................................... 35
Hình2.2: Vòng đời của dự án đầu tư xây dựng công trình ..................................................... 37
Hình 2.3:Quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng ............................................................. 40
Hình2.4:Sơ đồ khái quát chung về QLDA đầu tư XDCT ...................................................... 46
Hình 2.5:Nội dung quản lý chất lượng xây dựng công trình theo
Nghị định 46/2015/NĐ-CP ..................................................................................................... 47
Hình 2.6: Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án ........................................................... 53
Hình 2.7: Mô hình chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.......................................... 54


1
MỞ ĐẦU
 Lý do chọn đề tài
Dự án đầu tư xây dựng văn phòng trung tâm điều hành sản xuất của
công ty TNHH một thành viên 29 là hoạt động chính thể hiện sự tăng trưởng
và phát triển của công ty, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ công
nhân viên trong công ty và mang lại nguồn thu nhập ổn định trong thời gian
dài cho công ty.
Công tác quản lý dự án là khâu then chốt trong việc đảm bảo hiệu quả
đầu tư. Vì vây, để đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả thì việc hoàn thiện
công tác quản lý dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Ban quản lý dự án Công ty TNHH MTV 29 mới được thành lập năm
2014, đã tham gia quản lý dự án 03 công trình. Qua quá trình triển khai dự án
đã có những kết quả đạt được tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế như
dự án bị chậm trễ, chất lượng vẫn còn có lỗi và phát sinh nhiều. Những hạn
chế này cần được nghiên cứu và hoàn thiện để áp dụng quản lý cho dự án
”Đầu tư xây dựng Văn phòng trung tâm điều hành sản xuất” mang lại hiệu
quả cao nhất.
Xuất phát từ tình hình đó, bằng những kiến thức đã được học tôi chọn
đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản
lý dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH một thành viên 29 - 319 Bộ
Quốc Phòng” làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn của mình.
 Mục đích nghiên cứu
Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH một thành viên 29.
 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: luận văn tập trung vào nghiên cứu Công tác
quản lý dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư.
Phạm vi nghiên cứu: công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH MTV 29 giai đoạn 2014 - 2017.


2
 Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở lý thuyết quản lý dự án đầu tư xây dựng; kết hợp nghiên cứu
định tính và định lượng; đề tài sử dụng các phương pháp thu thập số liệu,
thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp vấn đề, có tham khảo, kế thừa các tài
liệu và các công trình nghiên cứu có liên quan.
 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hoá lý luận cơ bản về quản lý dự án đầu
tư xây dựng.
- Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự
án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH
một thành viên 29 giai đoạn 2013-2017, chỉ ra những tồn tại chủ yếu trong
công tác này của Ban và đề xuất giải pháp hoàn thiện cho giai đoạn tiếp theo.
- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đã xây dựng hệ thống các
quan điểm và đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác
QLDA của ban quản lý dự án công ty TNHH một thành viên 29 trong điều
kiện hiện nay. Các quan điểm được xây dựng cùng với những tồn tại đã phân
tích là định hướng để hoàn thiện công tác QLDA. Các giải pháp đề xuất là
những giải pháp trực tiếp đối với Công ty TNHH một thành viên 29 từ hoàn
thiện về nhận thức đến tổ chức, nội dung và phương pháp QLDA.
 Cấu trúc luận văn
Chương 1. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH một thành viên 29
Chương 2. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây
dựng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH một thành viên 29.


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


85
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình
xây dựng là một hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp, luôn biến động,
nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý
kinh tế còn chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta
hiện nay. Đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng là hai mặt của quá
trình thống nhất có liên quan chặt chẽ với nhau.
Để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, phải làm tốt công tác quản lý dự
án đầu tư xây dựng, công việc này đòi hỏi liên quan đến nhiều cấp nhiều
ngành, nhiều chủ thể, sự tuân thủ chặt chẽ, trật tự kỷ cương, thủ tục trình tự
xây dựng cơ bản. Khắc phục những tiêu cực trong quá trình đầu tư, khai thác
các điều kiện đặc thù của dự án. Tuy nhiên trong quá trình phát triển đi lên,
mọi sự vật không bao giờ đứng yên tại chỗ mà luôn vận động phát triển theo
quy luật. Bởi vậy mọi cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng phải luôn luôn bổ
sung điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan.
Đề tài đã tập trung vào đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư
xây dựng đồng thời tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, từ
đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý đầu
tư xây dựng tại Ban QLDA công ty TNHH MTV 29.
Tác giả hy vọng các giải pháp được đưa ra sẽ góp phần vào việc nâng
cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại tại Ban QLDA công
ty TNHH MTV 29 trong giai đoạn mới.
Kính mong các Thầy, Cô giáo, các nhà khoa học và bạn bè đồng nghiệp quan
tâm, đóng góp những ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn.


86
Kiến nghị
-

Công ty TNHH MTV 29 sớm thông qua chủ trương và tiến hành

các thủ tục cần thiết để chuyển đổi hình thức quản lý BQLDA công ty TNHH
MTV 29 hiện tại theo hình thức sắp xếp mới.
-

Ban QLDA mới được thành lập sớm ổn định tổ chức, tiến hành

ngay việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, ban hành quy định chức
năng nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận một cách rõ ràng, tránh chồng
chéo chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. Cần rà soát lại ngay các quy trình
thực hiện, quy chế quản lý, biểu mẫu đã ban hành để ban hành lại cho phù
hợp và xây dựng bổ sung các quy trình, quy chế, biểu mẫu mới.


87
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chính phủ ( 2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015,
Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Hà Nội ;
2. Chính phủ, Nghị định về Giám sát và đánh giá đầu tư;
3. Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015,
Về quản lý quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Hà Nội ;
4. Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014,
Hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Hà Nội ;
5. Quốc hội - Luật đầu tư 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
6. Quốc hội (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày
18/06/2014, Luật Xây dựng, Hà Nội.
7. Quốc hội - Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm
2013;
8. Bộ Xây dựng, Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/1016 quy
định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý
hoạt động đầu tư xây dựng;
9. Bộ Xây dựng, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/1016 hướng
dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
10. Bộ Xây dựng, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/ quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
11. Bộ Xây dựng ,Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
12. Bùi Mạnh Hùng - Đỗ Đình Đức (2012), Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình, NXBXD Hà Nội;
13. Bùi Mạnh Hùng - Bùi Ngọc Toàn (2012), Quản lý các nguồn lực
của dự án đầu tư xây dựng, NXBXD Hà Nội;
14. Bùi Mạnh Hùng (2014), Quản lý chất lượng công trình. NXBXD;
15. Bùi Mạnh Hùng (2015), Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường,


88
NXBXD. Hà Nội;
16. Bùi Mạnh Hùng - Đào Tùng Bách (2009), Nghiệp vụ quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình. NXBXD HN;
17. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
(2012), Báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng;
18. Đinh Tuấn Hải (2008), Quản lý dự án xây dựng. NXBXD HN;
19. Trịnh Quốc Thắng (2013), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà
xuất bản xây dựng, Hà Nội.
20. Tổng hội Xây dựng Việt Nam (2009), Báo cáo của Ban Tổ chức
Hội thảo khoa học sự cố và phòng ngừa sự cố công trình xây dựng Việt Nam Thực trạng và giải pháp, Tổng hội Xây dựng Việt Nam;
21. John R. Adams and Stephen E.Brandt. Những hình thức ứng xử
trong các giai đoạn của dự án. Project Management Handbook, New York:
Van Nostrand Reinhold. 1983.
22. Calin M. Popescu and chotchai Charoenngam. Lập kế hoạch, chuẩn
bị tiến độ và kiểm soát dự án trong ngành xây dựng. Wiley-Interscience
Publication, John Wiley & Son, Tnc. 1994.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×