Tải bản đầy đủ

Đánh giá kiến trúc công trình ngân hàng nhà nước việt nam (chi nhánh cấp tỉnh, thành phố) (tt)

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

THIỀU DUY LINH

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (CHI NHÁNH CẤP
TỈNH, THÀNH PHỐ)

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI, NĂM 2008


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

THIỀU DUY LINH
KHÓA: 2006 - 2008

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC VIỆT NAM (CHI NHÁNH CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ)
Chuyên ngành: Kiến Trúc

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. CHẾ ĐÌNH HOÀNG

HÀ NỘI, NĂM 2008THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×