Tải bản đầy đủ

Đề thi giao lưu tiếng anh cấp tiểu học và THCS cấp huyện năm học 20182019

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING NGOC
HOI DISTRICT

CONTEST
THE FOURTH LEVEL TALENT IN ENGLISH
FOR PRIMARY STUDENTS, SCHOOL YEAR 2017-2018

Pleikan, December

th

, 2017


HỘI
HỘI THI
THI
TÀI
TÀINĂNG
NĂNGTIẾNG
TIẾNGANH

ANHCẤP
CẤPHUYỆN
HUYỆNLẦN
LẦNTHỨ
THỨ44


SCHOOL YEAR: 2017 - 2018

WHAT’S THE TOPIC?
ARE YOU A GOOD COMMUNICATOR?
WHO’S THE BEST ORATOR?


PHẦN 1: What’s the topic ?
(Chủ đề gì?)
(40 điểm)
Gồm 10 chủ đề (mỗi chủ đề có 4 bức tranh
liên quan). Thời gian tối đa là 30 giây cho
mỗi chủ đề.(10 giây đọc gợi ý, quan sát
tranh và 30 giây suy nghĩ, viết đáp án vào
phiếu trả lời). Phiếu trả lời sẽ được thu ngay
sau khi kết thúc thời gian. Điểm tối đa cho
phần thi thứ nhất là 40 điểm. (4 điểm/ một
câu trả lời đúng).


Question 1

What do these pictures represent?
It is a 6 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12


15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 2

What do these pictures represent?
It is a 7 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 3

What do these pictures represent?
It is a 5 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 4

What do these pictures represent?
It is a 8 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 5

What do these pictures represent?
It is a 8 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 6

What do these pictures represent?
It is a 11 letters word.
What do these pictures represent?
Clue:

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 7

What do these pictures represent?
It is a 4 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 8

What do these pictures represent?
It is a 5 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 9

What do these pictures represent?
It is a 10 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Question 10

What do these pictures represent?
It is a 4 letters word.

11
14
13
18
17
16
10
12
15
19
21
24
23
28
27
26
30
20
22
25
29
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TIME
OVER


Answers
Question 1:
Question 2:
Question 3:
Question 4:
Question 5:
Question 6:
Question 7:
Question 8:
Question 9:
Question 10:

summer
rainbow
plane
November
farmer
supermarket
desk
rainy
basketball
PE


PHẦN 2: Are you a good communicator?

(Bạn có phải là người giao tiếp giỏi?)
(60 điểm)

Học sinh cùng xem lần lượt 3 Video (1 video
lặp lại 2 lần). Có nội dung và độ dài phù hợp
với chương trình Tiểu học. Kết thúc mỗi video
HS có 20 giây để suy nghĩ và 30 giây để viết câu
trả lời vào phiếu trả lời hoặc chọn đáp án A, B,
C. Hết thời gian thí sinh nộp lại phiếu trả lời
cho BGK (Có 5 câu hỏi cho mỗi Video, mỗi câu
trả lời đúng được 4 điểm. Điểm tối đa cho phần
thi thứ 2 là 60 điểm.)


VIDEO 1


VIDEO 2


VIDEO 3


PHẦN 3: Who’s the best Orator?
(Ai là người hùng biện giỏi nhất?)
(100 điểm)
Có 10 chủ đề, mỗi HS bốc thăm chọn 1 chủ
đề, chuẩn bị và thuyết trình về chủ đề đó.
Sau đó trả lời các câu hỏi của BGK. Thời
gian chuẩn bị cho mỗi chủ đề là 10 phút và
thời gian thuyết trình tối đa là 5 phút. Thời
gian trả lời các câu hỏi của BGK tối đa là 2
phút. Điểm tối đa cho phần thi thứ 3 là 100
điểm


PHẦN THI
DÀNH CHO KHÁN GIẢ


Sunflower


COUNT
DOWN


SNOWMAN


COWBOY


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×