Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn giao lưu tài năng Tiếng anh cấp tiểu học, THCS năm học 20182019

UBND HUYỆN NGỌC HỒI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

/PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngọc Hồi, ngày

tháng

năm 2017

V/v: Tổ chức thi Tài năng tiếng Anh cấp
huyện dành cho học sinh TH, THCS
năm học 2017-2018

Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch công tác số 41/KH-PGDĐT ngày 19/09/2017 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi về Kế hoạch công tác năm học 2017-2018;
Căn cứ Công văn số 321/PGDĐT ngày 03/10/2017 của Phòng GDĐT huyện
Ngọc Hồi về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm
học 2017-2018;
Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-SGD ĐT ngày 27/10/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh
Kon Tum về việc tổ chức cuộc thi Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông
cấp tỉnh lần thứ IV năm học 2017-2018;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức thi Tài năng tiếng Anh cấp
huyện dành cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2017-2018 với những
nội dung như sau:
1. Đối tượng, số lượng tham gia
1.1. Đối tượng tham gia
- Học sinh tham dự thi “Tài năng Tiếng Anh” dành cho học sinh Tiểu học,
Trung học cơ sở năm học 2017-2018 được chọn căn cứ vào các tiêu chí sau:
- Là những học sinh đang học lớp 4, 5 (đối với cấp Tiểu học), lớp 8, 9 (đối
với cấp THCS) có kết quả học tập môn tiếng Anh của học kỳ I năm học 2017-2018
đạt từ loại Khá trở lên; đã qua tuyển chọn tại các đơn vị, có kĩ năng Nghe và Nói
tốt.
1.2. Đăng ký số lượng tham gia
- Đối với cấp TH: Các đơn vị lựa chọn tối đa 02 HS/trường (Riêng trường
Tiểu học Số 1 thị trấn và trường Tiểu học Số 2 thị trấn chọn 03 HS/trường).
Các đơn vị lựa chọn tối đa 02 HS/trường (Riêng trường THCS thị trấn Plei
Kần chọn tối đa 04 HS).
Các đơn vị gửi danh sách đề nghị học sinh tham gia “Tài năng Tiếng Anh”
cấp huyện về Phòng GDĐT (qua bộ phận CM TH, CM THCS) chậm nhất là ngày
26/12/2017.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: 01 ngày, ngày 29/12/2017. Khai mạc lúc 7h00 ngày
29/12/2017.
- Địa điểm: Hội trường Trường THCS thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi.
3. Nội dung, hình thức thi:
1


Học sinh phải sử dụng tiếng Anh trong tất cả các phần giao lưu, gồm có 4
phần như sau:
3.1. Phần 1: What's the Topic? (Chủ đề gì?)
- Học sinh xem các hình ảnh và đưa ra chủ đề chung của các hình ảnh.
- Số câu hỏi là 10 câu, mỗi câu 4 điểm, tổng điểm cho phần thi: 40 điểm.


- Tất cả học sinh dùng phiếu (do BTC cấp) để trả lời câu hỏi.
3.2. Phần 2: Are You a Good Communicator? (Bạn có phải là người giao
tiếp giỏi ?)
- Học sinh xem các đoạn video và trả lời các câu hỏi tình huống.
- Số câu hỏi là 10 câu, mỗi câu là 6 điểm, tổng điểm cho phần thi: 60 điểm.
- Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách ghi nội dung trả lời vào phiếu trả lời.
- Học sinh có 40 giây để đọc câu hỏi trên phiếu.
3.3. Phần 3: Who’s the Best Orator? (Ai là người hùng biện giỏi nhất?)
Từng cá nhân học sinh bốc thăm chủ đề, chuẩn bị và thuyết trình về chủ đề
đã chọn sau đó trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Mỗi học sinh được chọn một
chủ đề (số lượng chủ đề tương ứng với số lượng học sinh tham gia). Thời gian
chuẩn bị của học sinh là 10 phút. Thời gian thuyết trình của học sinh tối đa là 5
phút. Thời gian trả lời các câu hỏi của giám khảo tối đa là 2 phút. Điểm tối đa cho
phần này là 100 điểm.
3.4. Phần 4: Giao lưu văn nghệ và đố vui có thưởng
Trong quá trình tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức sẽ có tổ chức chương trình văn
nghệ (chủ yếu là hát bằng Tiếng Anh) do các đơn vị dự thi tham gia. Phân công các
trường chuẩn bị tiết mục văn nghệ: THCS thị trấn 02 tiết mục, THCS Lý Tự Trọng
01 tiết mục, THCS Bờ Y 01 tiết mục. Ngoài ra, còn có chương trình đố vui có
thưởng nhằm giao lưu giữa ban tổ chức, các em học sinh dự thi với khán giả (giáo
viên, học sinh, phụ huynh...).
4. Đăng ký các tiết mục văn nghệ: Trường Tiểu học Số 1 thị trấn, trường
Tiểu học Số 2 thị trấn, THCS thị trấn 02 tiết mục, THCS Lý Tự Trọng 01 tiết mục,
THCS Bờ Y 01 tiết mục (có sử dụng Tiếng Anh). Ngoài ra, còn có chương trình đố
vui có thưởng nhằm giao lưu giữa ban tổ chức, các em học sinh dự thi với khán giả
(giáo viên, học sinh, phụ huynh...). Các đơn vị gửi đăng ký tiết mục về Phòng
GD&ĐT (CM TH, CMTHCS) chậm nhất vào ngày 27/12/2017.
5. Cơ cấu giải thưởng
Học sinh tham gia giao lưu tài năng tiếng Anh cấp huyện được trao các giải
Nhất; Nhì; Ba và Khuyến khích theo từng cấp học. Học sinh đạt giải được nhận
giấy khen và tiền thưởng theo qui định hiện hành.
6. Kinh phí thực hiện
- Các trường TH, THCS trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2016
để hỗ trợ, động viên giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng tại trường và khi
tham gia thi tại huyện.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chi kinh phí tổ chức thi cấp huyện theo qui
định hiện hành.
7. Tổ chức thực hiện
2


7.1. Các bộ phận chuyên môn TH, THCS
- Tham mưu nội dung, hình thức tổ chức thi Tài năng tiếng Anh cấp huyện.
- Xây dựng Kế hoạch, tham mưu thành lập Ban nội dung, Ban giám khảo, để
tổ chức thi cấp huyện. Chọn học sinh đạt thành tích cao để khen thưởng.
- Thành lập đội tuyển, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng để dự thi Tài
năng tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2016-2017.
7.2. Các trường TH, THCS trực thuộc
- Tích cực tham gia ngày hội giao lưu tài năng tiếng Anh do Phòng GD&ĐT
tổ chức, lựa chọn học sinh đủ điều kiện tham gia dự giao lưu Tài năng tiếng Anh
cấp huyện năm học 2017-2018.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường TH Số 1 thị trấn, trường TH
Số 2 thị trấn, trường THCS thị trấn Plei Kần thực hiện một số công việc sau:
+ Cử 30 HS/trường (HS lớp 4, 5, 8, 9) tham gia học tập và cổ vũ cho hội thi.
+ Cử cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác Tổng phụ trách Đội, giáo viên
chuyên môn tiếng Anh tham gia quản lý học sinh. Mang theo: Cờ, băng rôn, khẩu
hiệu, mũ,.... để cổ vũ cho các đội về giao lưu.
Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực
hiện kịp thời. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị liên hệ về Phòng
Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- Sở GD&ĐT (b/c);
- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Website ngành;
- Lưu: VT, CMTH, CMTHCS.

TRƯỞNG PHÒNG

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×