Tải bản đầy đủ

Sơ Đồ tổ chức Sơ Đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
I.

Mã số tài liệu : SĐTC
Ngày ban hành: 30/08/2017

Sơ đồ tổ chức
Giám Đốc

Kế Toán

Hc ns

Kinh Doanh

II.
Quyền hạn và trách nhiệm của các phòng ban
Kho
1. Giám đốc
a. Quyền hạn
 Giám đốc có quyền quyết định cao nhất tại công ty về tất cả các vấn đề.

 Có quyền yêu cầu cung cấp thông tin đột xuất từ các bộ phận khi cần
thiết
 Đại diện cho công ty tiếp xúc với khách hàng và các cơ quan nhà nước
khi cần thiết.
b. Trách nhiệm
 Cam kết thực hiện tốt hệ thống HACCP, đảm bảo chất lượng sản phẩm
khi giao đến tay khách hàng.
 Khi xảy ra sự cố không mong muốn về an toàn vệ sinh thực phẩm giám
đốc phải tiến hành họp đội HACCP để phân tích nguyên nhân, tìm ra
giải pháp khắc phục.
 Thực hiện việc mua hàng đảm bảo có đủ lượng hàng để sản xuất, tìm
kiếm đơn hàng để mang lại doanh thu cho công ty.
 Chịu trách nhiệm trực tiếp trước khách hàng và cơ quan nhà nước
2. Bộ phận kế toán
a. Quyền hạn
 Làm việc dưới sự điều hành và giám sát trực tiếp của giám đốc.
 Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp các thông tin, giấy tờ
liên quan để kế toán thực hiện cập nhật sổ sách kế toán và kiểm tra khi
cần thiết.
 Kế toán không được lập, ký các loại giấy tờ báo cáo, chứng từ, tài liệu
khi chưa có sự đồng ý của giám đốc.
b. Trách nhiệm
 Thực hiện theo dõi việc cân xe, đảm bảo cân xe đúng khối lượng nếu có
nghi vấn về kết quả cân cần báo cáo ngay cho giám đốc.
 Theo dõi tình hình xuất nhập hàng để đối chiếu số liệu với bộ phận kho.


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Mã số tài liệu : SĐTC
Ngày ban hành: 30/08/2017

Lập đầy đủ, lưu trữ các hồ sơ sổ sách kế toán , các báo cáo kế toán, đảm
bảo hệ thống chứng thu chi hợp lệ.
 Hạch toán đầy đủ, đúng các nghiệp vụ phát sinh tại công ty.
 Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước giám đốc về sự chính xác và minh
bạch của các thông tin kế toán, số liệu chứng từ.
3. Bộ phận sản xuất
a. Quyền hạn
 Quản đốc làm việc dưới sự điều hành và giám sát của giám đốc.


 Quản đốc có quyền ngừng công việc của công nhân sản xuất khi nhận
thấy các quy định về HACCP của công ty không được thực hiện đúng,
thực hiện không đầy đủ.
 Quản đốc và công nhân sản xuất có quyền được đề đạt ý kiến với giám
đốc về cải tiến sản xuất, nguyện vọng về môi trường là việc để giám đốc
xem xét.
 Khi nhận thấy hàng trong kho không đủ đáp ứng đơn hàng thì quản đốc
được quyền đề xuất với ban giám đốc mua thêm nguyên liệu.
b. Trách nhiệm
 Quản đốc phải giám sát, theo dõi việc thực hiện, áp dụng các quy định
SSOPs, GMP của công nhân khi tiến hành sản xuất.
 Khi có lệnh sản xuất của giám đốc thì quản đốc và công nhân sản xuất
phải đảm bảo đủ số lượng hàng trong thời gian quy định.
 Nếu sản phẩm sản xuất ra không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
quản đốc cần báo cáo và xin ý kiên chỉ đạo của giám đốc để có hướng
xử lý kịp thời.
 Quản đốc phải chịu trách nhiệm sau cùng cho việc chất lượng, vệ sinh
sản phẩm không được đảm bảo kéo dài mà không có biện pháp khắc
phục.
4. Bộ phận kho
a. Quyền hạn
 Đề xuất với giám đốc mua trang thiết bị bổ sung trang thiết bị cho kho
khi cần thiết.
 Phân công nhân viên sắp xếp kho ngăn nắp, gọn gàng.
 Từ chối xuất kho đối với chứng từ không hợp lệ
b. Trách nhiệm
 Phải đảm bảo nguyên liệu và hàng hóa lưu kho phải được bảo quản tốt
tránh hư hỏng, mất mát.
 Phải phân lô, cắm bảng nhận diện các lô nguyên liệu một cách rõ ràng.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Mã số tài liệu : SĐTC
Ngày ban hành: 30/08/2017

Cuối ngày phải báo cáo số lượng nguyên liệu có trong kho cho giám
đốc.
 Thực hiện vệ sinh kho, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp để tối ưu
hóa sức chứa của kho.
5. Bộ phận kinh doanh
a. Quyền hạn
 Được đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cho công ty.
 Có quyền đề nghị giám đốc ngừng nhận hàng từ nhà cung cấp không
đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
b. Trách nhiệm
 Phải thực hiện chọn nhà cung cấp đảm bảo vệ sinh, chất lượng.
 Thực hiện thương thảo hợp đồng để được giá tốt nhất cho công ty
 Nếu khách hàng có phản ánh về chất lượng hoặc vệ sinh của sản phẩm
thì phải phối hợp với bộ phận sản xuất giải quyết để đáp ứng tốt nhất sự
hài lòng của khách hàng.


GIÁM ĐỐCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x