Tải bản đầy đủ

Qui Trinh ban Hang Qui Trinh ban Hang

CTY CP XNK ĐN

QUY TRÌNH
BÁN HÀNG

Mã số:

QT.BH

Lần ban hành

1

Ngày
Số trang:

…./…./2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI




QUY TRÌNH

BÁN HÀNG

Mã số: QT.BH
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành:
Số trang: 4


CTY CP XNK ĐN

QUY TRÌNH
BÁN HÀNG

Mã số:

QT.BH

Lần ban hành

1

Ngày
Số trang:

…./…./2018

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
STT

BỘ PHẬN LIÊN QUAN

Ký nhận

MÔ TẢ THAY ĐỔI
Lần ban

Ngày banhành

hành

Soạn thảo

Nội dung thay đổi

Kiểm tra

Trang thay đổi

Lý do thay

Phê duyệt

Giám đốc

MỤC LỤC

đổi


CTY CP XNK ĐN

MỤC

QUY TRÌNH
BÁN HÀNG

Mã số:

QT.BH

Lần ban hành

1

Ngày
Số trang:

…./…./2018

NỘI DUNG

TRANG

Trang kiểm soát

01

Trang mục lục

02

1

Mục đích

02

2

Phạm vi áp dụng

02

3

Định nghĩa

02

4

Tài liệu viện dẫn

02

5

6

Trách nhiệm
Nội dung:
1. 1. Lưu đồ
2. Mô tả
3. Những quy định chung (Biểu mẫu/ hồ sơ)

02
03
03
04

1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng đầy đủ và kịp thời
nhu cầu đặt hàng của khách hàng.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này được áp dụng cho hoạt động bán các sản phẩm của Công ty
cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
3. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
3.1 – Định nghĩa:
 Sản phẩm của công ty là Bã mì sau khi đã sấy khô, mì lát khô và bắp hạt đã
sấy đạt độ ẩm theo yêu cầu.
3.2 – Thuật ngữ viết tắt:
 TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
 SXTM: Sản xuất thương mại
4. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
5. TRÁCH NHIỆM
Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm chính trong việc tìm
kiếm khách hàng, đàm phán và ký hợp đồng bán hàng với khách hàng. Thủ kho
và kế toán phối hợp hỗ trợ việc sản xuất chuẩn bị hàng để xuất bán kịp thời và thu
hồi công nợ


QUY TRÌNH
BÁN HÀNG

CTY CP XNK ĐN

Mã số:

QT.BH

Lần ban hành

1

Ngày
Số trang:

…./…./2018

6. NỘI DUNG
6.1.

Lưu đồ quy trình bán hàng

Người
chịu Quy trình bán hàng
trách nhiệm
Phòng kinhLiên hệ tìm khách hàng/
doanh Nhận yêu cầu đặt hàng
Lập báo giá/ thỏa thuận giá
Phòng kinh
doanh

Khách hàng

Cách thực hiện, biểu
mẫu, thời gian
Sổ tiếp nhận đặt
hàng

Thực hiện lập báo
giá khi khách hàng
yêu cầu

Ý kiến khách hàng

Trưởng phòng
Lập hợp đồng và ký kết hợp đồng
kinh doanh,
giám đốc
Phòng kinh
Thông bao kho chuẩn bị hàng
doanh
PhòngĐiều
kinhxe, công nhân xếp dỡ xuất hàng
doanh
Kế toán Xuất hóa đơn bán hàng

6.2.

Kế toán

Thu hồi công nợ

Kế toán

Lưu hồ sơ

Sổ công nợ
Hóa đơn, hợp đồng,
Sổ công nợ

Diễn giải
Liên hệ khách hàng/ Nhận yêu cầu đặt hàng
Nhân viên phòng kinh doanh thực hiện liên hệ tìm kiếm khách hàng mới để
chào bán sản phẩm của công ty. Khi nhận được yêu cầu đặt hàng qua điện thoại của


CTY CP XNK ĐN

6.3.

QUY TRÌNH
BÁN HÀNG

Mã số:

QT.BH

Lần ban hành

1

Ngày
Số trang:

…./…./2018

khách hàng thì nhân viên phòng kinh doanh có trách nhiệm ghi nhận lại thông tin
khách hàng và báo cho trưởng phòng kinh doanh lập báo giá hoặc thỏa thuận giá
với khách hàng.
Lập hợp đồng và ký kết hợp đồng:
Sau khi báo giá và thỏa thuận được khách hàng chấp nhận thì trưởngp hòng
kinh doanh soạn thảo hợp đồng (nếu công ty lập hợp đồng), nếu khách hàng là
người lập hợp đồng thì trưởng phòng sẽ xem xét hợp đồng và trình giám đốc ký.
Hợp đồng được ký thì nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ cập nhật sổ theo dõi bán
hàng.
Thu hồi công nợ: Nhân viên kế toán tiến hành thu hồi công nợ theo đúng
thời gian thanh toán được ký kết trong hợp đồng. Nếu đến thời hạn thanh toán mà
phía khách hàng chưa thanh toán thì tiến hành gọi điện nhắc nhở và báo tình hình
cho trưởng phòng kinh doanh và giám đốc nắm tình hình để có hướng giải quyết
thích hợp.
Những quy định chungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×