Tải bản đầy đủ

giay de nghi thanh toan

Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DELTA
81 Lạc Trung - HBT- Hà Nội

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày 04 tháng 10 năm 2018
Kính gửi: Tổng giám đốc Công ty Delta
Tên tôi là: Nguyễn Văn Hùng
Công tác tại: Phòng Vật tư
Đề nghị cho Thanh toán số tiền : 8,232,200 VNĐ
(Số tiền bằng chữ :Tám triệu hai trăm ba hai nghìn hai trăm đồng )
Nội dung thanh toán : Thanh toán chi phí công trường theo bảng kê 01 kho xưởng
Vọng .
Giám đốc duyệt

Kế Toán Trưởng

Người đề nghị

Nguyễn Văn Hùng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×