Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực hành kế toán tổng hợp và lên các báo cáo trên phần mềm kế toán biframework

Công ty TNHH Công Nghệ Biframework
Được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Có giao diện dễ
sử dụng nhưng chuyên nghiệp với nhiều tiện ích, phần mềm kế toán Biframework
Accounting giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý mọi hoạt động kinh tế phát sinh của
mình. Biframework Accounting đáp ứng hoàn toàn các chuẩn mực, quy định kế toán
mới nhất của VN.
Đặc biệt Biframework Accounting 14.0 không giới hạn số lượng chi nhánh sử dụng,
số lượng người sử dụng và thời gian sử dụng


*Tính năng chung
1.

Kết nối với nhiều máy tính trong mạng nội bộ và mạng internet thông qua địa
chỉ IP tĩnh. Giúp cho mọi người có thể làm việc từ xa qua mạng internet.


2.

Quản lý người dùng và phân quyền truy cập về phạm vi tính năng và dữ liệu
đến từng màn hình, từng nút bấm và từng trường dữ liệu.


3.

Thao tác với dữ liệu dễ dàng như trên excel.

4.

Import dữ liệu từ file excel đã định dạng theo chuẩn qui định vào phần mềm
cho tất cả các màn hình.

5.

Export dữ liệu ở các màn hình thành file Excel 2003, 2007

6.

Export dữ liệu ở các báo cáo thành file Excel, PDF, Word …

7.

Phân trang dữ liệu và hiển thị toàn bộ dữ liệu.

8.

In các biểu mẫu, hóa đơn và báo cáo sang máy in hoặc in dạng PDF.

9.

Định dạng trang in.

10.

Gửi e-mail với bằng cách tích hợp với Outllook.

11.

Tìm kiếm và lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện sẵn có hoặc theo điều kiện do
người dùng định nghĩa ở tất cả các màn hình.

12.Giao diện đa ngôn ngữ theo từng tài khoản người dùng.

13.

Người dùng có thể tự thay đổi password của mình.

14.

Lưu lại toàn bộ quá trình thao tác dữ liệu của người dùng trên hệ thống.

15.

Backup và phục hồi toàn bộ dữ liệu.

16.

Quản lý đa công ty và đa chi nhánh và cho phép hợp nhất dữ liệu để xuất thông
tin và báo cáo tổng hợp.

17.

Số chứng từ (số phiếu) tự động nhảy theo format do user tự định nghĩa.

Tính năng trong các module
Kế toán tiền mặt - Cash Accounting: Giúp doanh nghiệp quản lý tốt việc thu chi tiền
mặt. Mẫu phiếu thu, mẫu phiếu chi, sổ tiền mặt, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền theo
đúng mẫu của quyết định 15 và quyết định 48.


Kế toán ngân hàng - Bank Accounting: Quản lý hiệu quả các nghiệp vụ chuyển tiền
(Bank Payment), gửi tiền vào tài khoản ngân hàng (Bank Deposit). Có tích hợp đầy đủ
các mẫu UNC của các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Techcombank, ACB,
Vietin Bank, ...
Kế toán hóa đơn - Invoice Accounting: Giúp người sử dụng quản lý tốt tất các các
hóa đơn đầu vào (Purchase Invoice) và hóa đơn đầu ra (Sales Invoice). Các mẫu biểu
về Bảng tổng hợp hóa đơn đầu vào, Bảng tổng hợp hóa đơn đầu ra theo đúng mẫu của
phần mềm HTKT.
Kế toán kho - Inventory Accounting: Cho phép thực hiện tạo và quản lý các phiếu
nhập kho mua, nhập kho trả lại, nhập thành phẩm sản xuất, xuất kho bán, xuất sử
dụng, xuất trả lại, xuất sử dụng cho bộ phận quản lý. Các mẫu biểu về thẻ kho, sổ kho
và báo cáo nhập xuất tồn theo đúng mẫu qui định.
Kế toán phải thu - A/R Accounting: Cho phép thực hiện tạo đơn đặt hàng, in hóa đơn,
quản lý công nợ phải thu theo từng đơn hàng, quản lý doanh thu bán hàng và quản lý
hạn nợ.
Kế toán phải trả - A/P Accounting: Cho phép thực hiện tạo PO, quản lý công nợ nhà
cung cấp theo từng PO và quản lý hạn nợ.
Giá thành sản phẩm - Product Costing: Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu
(BOM) và Qui trình sản xuất (Routing) cho từng sản phẩm để xác định giá định mức
(giá chuẩn - Standard Cost) về nguyên vật liệu (Material Cost), chi phí nhân công
(Labor Cost) và chi phí sản xuất chung (GL Operation Cost).
Cho phép phân bổ chi phí theo nhiều lựa chọn (theo tỷ lệ định mức NVL, theo tỷ lệ
chi phí nhân công, theo tỷ lệ chi phí SXC, hoặc thủ công).
Các chi phí được tập hợp theo từng loại đối tượng chịu chi phí (Cost Center) giúp cho
việc phân bổ chính xác đến từng sản phẩm.
Phương pháp tính giá xuất vật tư, nguyên vật liệu có thể tính theo BQGQ,
FIFO,LIFO, Đích danh.
Kế toán công cụ dụng cụ - Tools Accounting: Quản lý nhập mua CCDC, xuất sử


dụng và định nghĩa kỳ phân bổ tự động một cách dễ dàng.
Kế toán tài sản cố định - Fix Asset Accounting: Quản lý dễ dàng việc nhập mua tài
sản, tự chế tạo tài sản, khấu hao tài sản, đánh giá tài sản, chuyển đổi tài sản và thanh
lý tài sản. Các mẫu biểu về sổ tài sản cố định, thẻ tài sản, ... theo đúng qui định.
Kế toán định kỳ - Periodic Accounting: Cho phép người sử dụng dễ dàng khai báo
các bút toán kết chuyển định kỳ để phần mềm tự động thực hiện một cách nhanh
chóng và chính xác.
Kế toán chi phí - Cost Accounting: Các chi phí trong Biframework Accounting được
quản lý theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Cost Center) và theo từng khoản mục chi
phí (Cost Element). Do đó, người sử dụng không cần phải mở nhiều tiểu khoản tại các
tài khoản chi phí và vẫn có thể kiểm soát chi phí đến từng mục đính chi tiết.
Kế toán tổng hợp - General Accounting: Cho phép tạo và quản lý các phiếu kế toán
khác nhanh chóng. Cho phép thêm bớt và định nghĩa công thức tại các chỉ tiêu trên
các mẫu biểu của báo cáo tài chính.
Kế toán quản trị - Advanced Accounting: Cho phép tạo và theo dõi dòng tiền dự chi,
dòng tiền dự thu và tình hình lưu chuyển tiền mặt.
Báo cáo - Reporting: Biframework Accounting có hàng trăm báo cáo về kế toán tài
chính và kế toán quản trị. Các biễu mẫu có thể dễ dàng xuất ra các dạng file như PDF,
Excel, ... hoặc gửi email trực tiếp trên phần mềm.
Truycập:
www.biframework.com.vn/page/products/id/186/phan-mem-ke-toan-biframeworkaccounting.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x