Tải bản đầy đủ

Chuyên đề quy trình nghiệp vụ hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet

Tổng cục thuế

Quy trình nghiệp vụ
hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua
mạng Internet
(iHTKK)

Hà nội, 08/2009


Nội dung
Giới thiệu mô hình
nghiệp vụ tổng thể

Qui trình nghiệp
vụ đối với NNT

Đăng ký
nộp HSKT
qua mạng


Nộp HSKT
qua mạng

Qui trình nghiệp
vụ đối với CBT

Cấp phép
nộp HSKT
qua mạng

Quản lý
nộp HSKT
qua mạng


Tổng quan về hệ thống
Mục tiêu của hệ thống
 Đơn

giản hoá thủ TEXT
tục nộp thuế,
tiết kiệm Bước
thời
gian và Bước
chi 5
TEXT
TEXT4
phí cho các doanh nghiệp:
- Giảm chi phí in ấn, không phải đi nộp hồ sơ khai thuế cho CQT
- Có thể ký tờ khai thuế khi đại diện đi vắng (giao quản lý chữ ký số cho người
được tin cậy)

 Bước đầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận giao dịch
thương mại điện tử.
 Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn
nộp hồ sơ khai thuế.


Mô hình qui trình nghiệp vụ tổng thểQui trình nghiệp vụ đối với NNT

Qui trình nghiệp
vụ đối với NNT

Đăng ký
nộp HSKT
qua mạng

Nộp HSKT
qua mạng


NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1

Đăng ký sử dụng chữ ký số

2

Qui trình đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu

3

Qui trình nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

4

Qui trình ngừng sử dụng dịch vụ


Đăng ký sử dụng chữ ký số
 NNT đến tổ chức cung cấp chứng thực chữ ký số
công cộng có thẩm quyền thực hiện đăng ký xin cấp
chứng thư số và trả các khoản chi phí để được cấp và
duy trì hiệu lực của chứng thư số, đồng thời thực
hiện trách nhiệm liên quan đến chứng thư số quy
định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày
15/02/2007 về việc quy định chi tiết thi hành Luật
giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực
chữ ký số và quy chế chứng thực, chứng thư số của
tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng nơi NNT
xin cấp chứng thư số
 Khi có thay đổi về chứng thư số như cấp lại, thay đổi
cặp khoá, tạm dừng hiệu lực... NNT phải thông báo
lại cho cơ quan thuế biết chậm nhất trong thời hạn 2
ngày làm việc kể từ khi phát sinh thay đổi đó


Qui trình đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua
mạng lần đầu


Điều kiện sử dụng dịch vụ


Các tổ chức doanh nghiệp đã được cấp MST và
đang hoạt độngĐang thực hiện lập HSKT bằng phần mềm ứng
dụng Hỗ trợ kê khai từ phiên bản 2.1.0 trở lên do
Tổng cục thuế cung cấp miễn phíĐã được cấp Chứng thư số của tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ
Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt độngCó khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet
đồng thời có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với
CQTThực hiện tốt nghĩa vụ thuế


Hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ
iHTKK
 NNT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp
làm thủ tục xin đăng ký cấp phép sử
dụng dịch vụ
 NNT thực hiện kê khai thông tin đăng ký
theo mẫu số 01/ĐK-iHTKK gồm có :
• MST đã cấp
• Tên NNT
• Thời điểm bắt đầu thực hiện nộp HSKT
qua mạng
• Địa chỉ thư điện tử của NNT
• Bản sao có công chứng “chứng thư số”
do tổ chức chứng thực số công cộng có
thẩm quyền cấp phép.

 NNT nhận phiếu hẹn trả thông báo kết
quả sau 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng
cấpphép sử dụng dịch vụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×