Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018 2019

UBND HUYỆN NGỌC HỒI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/KH-PGDĐT
Ngọc Hồi, ngày

tháng năm 2018

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học
Năm học 2018-2019
Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ
thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 24/09/2018 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai Kế hoạch công tác năm học 2018-2019;

Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên
dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích Hội thi
- Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy
giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
(CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức
lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực
hiện Chương trình giáo dục phổ thông;
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích,
động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội
thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên
tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của
toàn ngành;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
- Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá
nhân. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ
chính sách đối với giáo viên.
- Lựa chọn những giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp
trên.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình
giáo dục phổ thông.
- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục,
khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh
nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
1


II. Nội dung, hình thức thi
1. Vòng 1: Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc kết quả nghiên cứu
khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD).
- Giáo viên dự thi nộp 01 sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả
nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, ĐDDH tự làm được Hội đồng khoa học
cấp trường đánh giá và xếp loại từ khá trở lên.
- Riêng những sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học
sư phạm ứng dụng, ĐDDH tự làm đã được Hội đồng khoa học cấp cơ sở
(PGDĐT) trở lên công nhận và xếp loại từ khá trở lên, giáo viên chỉ cần nộp cho


BTC bản phôtô giấy chứng nhận và bảng điểm trong 2 năm học gần nhất.
* Lưu ý: Giáo viên dự thi lựa chọn 1 trong 2 phương án nêu trên.
2. Vòng 2: Bài kiểm tra năng lực.
- Giáo viên làm một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên
môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo
dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương,
đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi
tắt là bài thi kiểm tra năng lực);
- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi trắc nghiệm khách quan và tự luận,
thời gian làm bài là 90 phút.
3. Vòng 3: Thi giảng 2 tiết dạy trên lớp trong chương trình giảng dạy
tại thời điển diễn ra Hội thi.
- Tiết 1 do giáo viên tự chọn,
- Tiết 2 xác định bằng hình thức bốc thăm,
* Lưu ý: Các tiết dạy có đánh giá, khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên
được thi tiếp vòng tiếp theo với điều kiện đã đạt yêu cầu của vòng thi trước.
III. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi:
1. Đối tượng tham gia hội thi
Quy định tại Điều 7 (Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy
giỏi các cấp), Chương II, Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ
thông và giáo dục thường xuyên.
2. Số lượng giáo viên đăng ký dự thi:
- Số lượng giáo viên đăng ký tham gia hội thi chọn giáo viên giỏi cấp
huyện cụ thể như sau:
+ Đối với các trường TH Số 1, TH Số 2, TH Đắk Xú và các trường nằm
trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016 đến 2020 cử tối đa
không quá 05 giáo viên/trường. Số trường còn lại cử tối đa không quá 3 giáo
viên/trường.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo khuyến khích giáo viên dạy phân môn (tiếng
Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục,…) tham gia dự thi.

2


- Các trường tiểu học trực thuộc căn cứ vào Điểm 1 của Mục này để thành
lập đội tuyển trên cơ sở lựa chọn những giáo viên xuất sắc, có năng lực nhất của
đơn vị tham gia hội thi cấp huyện (tránh tình trạng lựa chọn tràn lan, mặc dù đối
tượng dự thi có đủ điều kiện thi cấp huyện).
- Mỗi trường thành lập một đoàn tham gia dự thi, trưởng đoàn là Hiệu
trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.
IV. Thời gian- Địa điểm thi
1. Thời gian thi (dự kiến): Từ ngày 11/03/2019 đến khi kết thúc hội thi.
- Khai mạc lúc 7 h 30 ngày 04/03/2019 tại Trường TH Trần Quốc Toản.
- Thi kiểm tra năng lực lúc 9 giờ 00, ngày 04/03/2019 tại Trường TH Trần
Quốc Toản.
- Thẩm định Báo cáo kết quả sáng kiến kinh nghiệm, Đề tài khoa học sư
phạm ứng dụng từ ngày 05/03/2019 đến ngày 08/03/2019.
- Thực hành tiết dạy: BTC sẽ có lịch và thông báo cụ thể sau.
2. Địa điểm thi thực hành tiết dạy: Theo gạch đầu dòng thứ ba-mục 2,
phần II của hướng dẫn này; tiết dạy tự chọn và bốc thăm theo phân phối chương
trình vào thời điểm diễn ra hội thi.
3. Ngày công bố kết quả (dự kiến): Cuối tháng 03/2019.
V. Những nội dung đánh giá bài thi kiểm tra năng lực, giờ dạy và sáng
kiến kinh nghiệm, kết quả NCKHSPUD của giáo viên tham dự hội thi:
1. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Báo cáo kết quả sáng kiến kinh nghiệm/
nghiên cứu KHSP ứng dụng, ĐDDH tự làm của giáo viên dự thi được đánh giá
theo thang điểm 20 do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 3 giám khảo
chấm độc lập;
2. Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng
dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;
3. Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết
dạy của ngành quy định. Mỗi bài thi giảng có từ 3 giám khảo trở lên chấm điểm
độc lập.
Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban giám khảo gặp gỡ với
giáo viên dự thi và trưởng đoàn để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm,
nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng.
Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo
viên tham gia Hội thi.
Điểm kết quả của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám
khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì
Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
VI. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện phải đạt các yêu cầu
sau:

3


1. Sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu KHSP ứng dụng đạt loại
Khá (13 điểm) trở lên;
2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
3. Bài thi tiết dạy đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 tiết giảng
đạt loại giỏi;
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên
giỏi cấp huyện cho các giáo viên đạt các yêu cầu 1, 2, 3 của phần VI hướng dẫn
này.
5. Giáo viên thi đạt nội dung 1 sẽ tiếp tục dự thi 2 phần thi tiếp theo, giáo
viên thi đạt nội dung 1 và nội dung 2 sẽ được tiếp tục dự thi nội dung tiết dạy.
VII. Hồ sơ đăng ký dự thi:
- Danh sách Trưởng, Phó đoàn và giáo viên đăng ký dự thi (theo mẫu)
- Tóm tắt thành tích cá nhân giáo viên đăng ký dự thi (có xác nhận của
Hiệu trưởng)
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Báo cáo kết quả sáng kiến kinh nghiệm/
nghiên cứu KHSP ứng dụng, ĐDDH tự làm của giáo viên dự thi (được nhà
trường công nhận và xếp loại).
- Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường 2 năm học (2017-2018 và
2018-2019).
- Bản phô tô kết quả xếp loại cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
tiểu học năm học 2016-2017 và 2017-2018.
- Bản phô tô bằng tốt nghiệp sư phạm (trình độ cao nhất).
- Bản đăng kí tiết dạy tự chọn (theo mẫu đính kèm).
*Lưu ý: Mỗi hồ sơ cá nhân của giáo viên được bỏ vào bì riêng, có dán
nhãn.
VIII. Thời gian gửi hồ sơ đăng ký dự thi :
Các trường lựa chọn giáo viên, lập hồ sơ gửi đăng ký về bộ phận CMTH
chậm nhất trước ngày 18/02/2019 (riêng Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Báo cáo kết
quả sáng kiến kinh nghiệm/nghiên cứu KHSP ứng dụng của giáo viên dự thi gửi
về BTC ngay sau khi có kết quả phần thi năng lực).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu
học năm học 2018-2019. Đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện,
trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về
Phòng Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Trường TH trực thuộc (t/h);
- Sở GD&ĐT (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Các bộ phận PGD&ĐT (p/h);
- Website Phòng (công báo);
- Lưu VT, CMTH.

TRƯỞNG PHÒNG

4


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG .......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
BẬC TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2018-2019
1. Trưởng đoàn:
- Họ và tên:
- Chức vụ:
2. Phó Trưởng đoàn:
- Họ và tên:
- Chức vụ:
3. Giáo viên tham gia dự thi:
TT

Họ và tên GV

NGƯỜI LẬP BẢNG

Ngày
tháng
năm sinh

Nam,
Nữ

Dân
tộc

Trình
độ
đào
tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Số năm
công
tác

SKKN/ NCKHSPƯD
Môn/
Tên SKKN/ NCKHSPƯD
Xếp lớp
loại dự thi

Ghi chú

............, ngày tháng năm...........
HIỆU TRƯỞNG

5


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG .......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ TIẾT DẠY TỰ CHỌN
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN BẬC TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2018-2019
TT

Họ và tên GV

Thứ/
ngày

Lớp

Môn

Tên
Bài dạy

Ghi chú
(ghi rõ Chương trình thực hiện: VNEN, CND
hoặc Hiện hành,…….)

1
2

NGƯỜI LẬP BẢNG

............, ngày tháng năm...........
HIỆU TRƯỞNG

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×