Tải bản đầy đủ

Giải pháp tuyển dụng và quản lý công chức

Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

LỜI NÓI ĐẦU
Trong xã hội loài người, Nhà nước là một hiện tượng lịch sử mang tính
khách quan. Xuất hiện Nhà nước là một quá trình vận động, phát sinh và phát
triển. Mỗi một Nhà nước gắn với một hình thái xã hội nhất định. Trong lịch sử
thế giới, cho đến nay xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn: Cộng sản
nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ
nghĩa.
Khi Nhà nước xuất hiện, tồn tại và phát triển, vấn đề nảy sinh là cơ cấu tổ
chức của Nhà nước và quản lý điều hành nó. Tùy theo hình thái của từng Nhà
nước mà cơ cấu tổ chức và điều hành có những đặc trưng riêng. Nhưng tất cả
đều đặt ra yêu cầu làm sao cho Nhà nước hoạt động hiệu quả nhất và phục vụ ý
chí của giai cấp cầm quyền. Trong hoạt động của Nhà nước, yếu tố quan trọng
không thể thiếu được đó là con người hoạt động trong bộ máy Nhà nước. Những
con người này muốn thực hiện được (cao hơn và có hiệu quả hơn) thì tối thiểu
phải là những người nắm được những kiến thức về Nhà nước.
Với Nhà nước Việt Nam, trong những vấn đề về Nhà nước vấn đề con
người đang là yêu cầu quan trọng và cấp thiết. Để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn

hóa các chức danh trong bộ máy Nhà nước và thúc đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước; việc đào tạo con người cũng như bồi
dưỡng kiến thức và kỹ năng về quản lý hành chính Nhà nước cho họ là việc làm
hết sức cần thiết; vì hiện nay bộ máy hành chính Nhà nước của chúng ta quá
cồng kềnh, càng nhiều người thì càng rắc rối, phức tạp. Nhiều thủ tục hành
chính nhiêu rắc rối và lỗi thời cần phải được cải cách, phá bỏ. Đặc biệt khi Đảng
và Nhà nước ta chủ trương tiến hành tổng thể cải cách hành chính Nhà nước.
Yếu tố con người là một yếu tố quan trọng và quyết định tác động đến
mọi mặt hoạt động kinh tế, xã hội, vì vậy việc quản lý, tuyển dụng và sử dụng
cán bộ công chức là chủ trương của Đảng và Nhà nước, có vai trò rất quan trọng
trong việc xây dựng cán bộ công chức có đủ phẩm chất năng lực. Đó cũng là lý
do tôi chọn đề tài này: “Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ

1


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

quan hành chính Nhà nước”. Câu chuyện được nêu ra trong tiểu luận này là
một tình huống đã và đang xảy ra khá phổ biến tại các cơ quan nhà nước. Hoàn
thành tiểu luận này ngoài mục tiêu và nhiệm vụ chính của lớp bồi dưỡng, người
viết mong muốn nêu bật lên một hiện tượng đã và đang tồn tại trong các cơ quan
Nhà nước, đó là hiện tượng lạm dụng giờ công. Trong tình huống được đề xuất
theo hướng cơ bản lâu dài, với hy vọng sẽ mang lại hình ảnh mới trong các cơ
quan hành chính nhà nước nói riêng và các cơ quan Nhà nước nói chung.
Mục tiêu tình huống là tìm ra những bất cập, bức xúc về vấn đề sử dụng
giờ công trong cơ quan Nhà nước, trong đó tập trung vào các cơ quan quản lý
hành chính NN. Từ đó đưa ra những kiến nghị, những suy nghĩ về công tác đào
tạo, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức hành chính của bản thân. Nhằm
góp phần đề xuất giải pháp giúp các nhà hoạch định chính sách tìm hiểu, có thể
thực hiện nhằm khắc phục hiệu quả vấn đề này.
Do điều kiện thời gian và hoàn cảnh công tác, tiểu luận tình huống tôi nêu
ra sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự quan tâm và
góp ý kịp thời của quý Thầy, Cô và các đồng nghiệp để tiểu luận tình huống
được ngày càng hoàn thiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường, Phòng Đào tạo, quý Thầy,
Cô chủ nhiệm lớp, quý thầy cô giáo của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập tại trường, đồng thời đã tận tình giúp đỡ,


hướng dẫn, chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và tạo điều kiện
thuận lợi cho tôi thực hiện tiểu luận tình huống này.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày ...... tháng...... năm 2014
Người thực hiện đề tài
Học viên

Lê Thùy Trang
2


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

I. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
1. Hoàn cảnh ra đời của tình huống
Trong xu thế phát triển chung của đất nước, yêu cầu cấp bách về cải cách
hành chính trong đó có cải cách về bộ máy và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ
công chức, viên chức được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Để đáp ứng
yêu cầu đó và giải quyết nhu cầu về lao động việc làm, tại một cơ quan quản lý
nhà nước (một phòng chuyên môn) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đã được
giao một số chỉ tiêu biên chế và đã tuyển dụng thông qua thi tuyển công chức.
Kết quả trong mấy năm đã tuyển dụng được một số người có trình độ Đại học và
trên Đại học, lứa tuổi từ 23 đến 35. Mọi thủ tục thi và tuyển diễn ra có vẻ đúng
luật định về Quản lý hành chính Nhà nước và pháp lệnh công chức. Nhưng
những người này làm việc kết quả như thế nào?
2. Mô tả tình huống
Tại phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng, trưởng phòng đã đến tuổi nghỉ hưu.
Kế tiếp ông là một phó phòng mới nguyên là phó Ban tổ chức. Trưởng phòng
mới được bổ nhiệm là một người có lòng nhiệt tình và hăng hái của tuổi trẻ, ông
muốn làm một điều gì đó để thay đổi bộ mặt của cơ quan và muốn có một sự
khởi sắc, một luồng sinh khí mới cho cơ quan. Ngoài việc củng cố lại bộ máy tổ
chức các phòng ban, ông bắt đầu chú ý tới kỷ luật lao động. Việc mà bao nhiêu
năm nay ông đã chứng kiến, day dứt và trăn trở nhưng không làm được gì vì khi
đó ông chưa đủ thẩm quyền, lời nói của ông chưa đủ hiệu lực. Một biểu hiện của
kỷ luật bị lơi lỏng đó là hiện tượng lạm dụng giờ công, phương tiện, kinh phí
công để sử dụng vào việc riêng của nhiều công chức trong cơ quan, kể cả những
công chức trẻ. Sau nhiều ngày trăn trở, ông đã cùng một số cộng sự thân tín bàn
bạc, trao đổi để tìm hiểu hoàn cảnh và bản chất của sự việc để tìm ra phương
hướng giải quyết.

3


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TÌNH HUỐNG
1. Lý luận chung
Trong hoạt động của nền hành chính, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức
luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Nhà nước. Đội ngũ công chức trực tiếp
thực hiện quyền lực Nhà nước trong quản lý xã hội, đảm bảo thực thi pháp luật
và là nhân tố quyết định hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính. Ở nước ta những
thành tưụ đạt được trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới có phần đóng
góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức. Trước yêu cầu phát triển của nền
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, định hướng Xã Hội
Chủ Nghĩa trong xu hướng hội nhập quốc tế thì vấn đề cấp bách đặt ra là phải
xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. Việc quản lý, tuyển dụng và
sử dụng một đội ngũ công chức bao gồm những người có trình độ chuyên
môn,có năng lực quản lý và có phẩm chất đạo đức tốt,làm việc nghiêm túc vì
trách nhiệm của mình trước công vụ là yêu cầu cấp thiết trước tình hình đổi mới
đất nước để xây dựng một nền hành chính trong sạch,vững mạnh.
Ở Việt Nam, đã từ lâu Đảng và Nhà nước đã nhận thức được tầm quan
trọng của cải cách hành chính nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó là
một việc chứng tỏ nhận thức sâu sắc và khách quan của Đảng và Nhà nước về sự
phát triển của kinh tế và sự phát triển của xã hội loài người.
Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy nhất là số lượng người làm trong cơ quan
hành chính Nhà nước không ít nhưng chất lượng và hiệu quả chưa cao, chưa đáp
ứng được yêu cầu đề ra. Ở một số cơ quan, đơn vị việc sử dụng, phân công công
tác cho công chức vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết những tiềm năng
của đội ngũ công chức hiện có. Vẫn còn tình trạng phân công thực hiện công
việc trái với khả năng, trình độ, sở trường, ngạch, bậc đang giữ. Một số đơn vị
chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý công chức,
chưa quan tâm đúng mức tới công tác quản lý công chức; vẫn còn hiện tượng
buông lỏng quản lý, dẫn đến hiệu quả thực hiện một số khâu trong công tác quản
lý công chức chưa cao; còn để xảy ra sai phạm trong quản lý công chức. Một bộ
4


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

phận công chức chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ được giao; chưa thực hiện
nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính dẫn đến vi phạm kỷ luật làm ảnh
hưởng tới uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.
2. Văn bản liên quan đến tình huống
Tính đến nay, Nhà nước đã xây dựng và ban hành một hệ thống các văn
bản quy phạm pháp luật để quản lý công chức. Trong đó, Luật Cán bộ, công
chức năm 2008 là văn bản luật cao nhất. Hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công
chức là các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ như:
- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức;
- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày
31/8/2010 của Chính Phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP
ngày 15/3/2010 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu
đối với công chức;
- Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công
chức;
- Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch
công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý công chức.
- Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và ngạch công chức.
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý công chức đã quy
định chi tiết và hướng dẫn các nội dung liên quan đến quản lý công chức như:
Tuyển dụng, sử dụng, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, từ chức, luân chuyển,
nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc và phân cấp quản lý công chức…
Trong thời gian qua, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đều đảm
bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất. Hệ thống văn bản quy phạm

5


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

pháp luật được ban hành đầy đủ, có tính khả thi cao; điều chỉnh khá toàn diện và
đầy đủ các quan hệ phát sinh trong thực tiễn quản lý công chức, đã đáp ứng
được đòi hỏi khách quan của thực tiễn. Các văn bản quy phạm pháp luật này đã
tạo nên hệ thống thể chế quản lý công chức; là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng,
phát triển và quản lý công chức trong thời gian qua.

III. PHÂN TÍCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
1. Mục tiêu cần đạt khi xử lý tình huống
Hiện tượng lạm dụng giờ công trong các cơ quan Nhà nước nói chung và
các cơ quan hành chính NN nói riêng trong thời gian qua và hiện nay diễn ra khá
phổ biến và gây nhức nhối bởi vì hiện tượng này nếu không được sử lý sẽ dẫn
đến tình trạng vô tổ chức, vô kỷ luật trong cơ quan Nhà nước, kỷ cương phép
nước bị coi thường do sự buông lòng quản lý, tiền của Nhà nước bị lãng phí và
đặc biệt nghiêm trọng hơn là phẩm chất tư cách của người lao động nói chung
và của những người công chức. Do vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra làm sao chấm dứt
tình trạng trên.
Đây cũng chính là mục tiêu Nhà nước đặt ra, đó phải nhanh chóng cải
cách, lập lại kỷ cương, trật tự. Đây cũng chính là sự đòi hỏi tính công bằng của
xã hội. Làm thế nào đối với mỗi người lao động nói chung và công hành chính
nói riêng được làm việc và công hiến hết mình cho sự nghiệp đổi mới và xây
dựng đất nước.
2. Phân tích diễn biến tình huống
Một cử nhân mới ra trường, tốt nghiệp loại giỏi được đào tạo đúng chuyên
ngành của Phòng. Người thứ hai là một thạc sỹ ngành nghề gần đúng với yêu
cầu chuyên môn, nhưng là ‘‘con ông, cháu cha’’ nên được tuyển dụng. Bước đầu
họ được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng, và tất nhiên họ đã đảm bảo giờ làm
việc của cơ quan, cũng như làm bất cứ công việc gì theo yêu cầu. Thông thường
trong thời gian này họ chỉ làm những việc lặt vặt mang tính phục vụ là chính.
Sau một thời gian công tác, cơ quan có chỉ tiêu biên chế và họ tham gia ‘‘thi
tuyển’’ rồi "trúng tuyển" và được "tuyển dụng" vào biên chế chính thức và trở
6


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

thành cán bộ công chức của Nhà nước, làm việc theo đúng ngạch công chức.
Công chức là cử nhân trẻ đã một vài lần có đề xuất một số phương pháp, cách
thức làm việc mới nhưng đều không được chấp nhận vì "anh ta còn quá trẻ".
Hằng ngày, cũng như những người khác hai anh bạn trên vẫn đến cơ quan nhưng
hầu như họ không được giao công việc gì cụ thể. Có thời gian rảnh rỗi họ học
máy vi tính và chủ yếu là để chơi các trò chơi điện tử. Dần dà, thời gian có mặt
của ho ở cơ quan thưa dần. Họ đi muộn, về sớm, rồi vắng mặt luôn từ một đến
hai buổi trong một tuần, (trừ khi có việc cần hoặc không thể vắng mặt được họ
mới đến cơ quan, chẳng hạn: hội họp, hội thảo có quyền lợi….thì họ mới đến).
Về công việc được giao và chất lượng công việc (tương ứng với khả năng
nghiệp vụ) thì họ làm không đến nơi đến chốn, kết quả không bảo đảm chất
lượng hoặc phải làm đi làm lại. Tìm hiểu về thời gian vắng mặt của họ tại cơ
quan (giờ hành chính) với lý do “đi tìm tài liệu”, thời gian vắng mặt họ đã sử
dụng vào việc riêng của họ. Cuối năm không hiểu lý do gì, họ vẫn là lao động
giỏi, vẫn được coi là hoàn thành công tác được giao, vẫn đảm bảo giờ công và dĩ
nhiên vẫn hưởng lương đều đặn, vẫn lên lương theo đúng niên hạn và vẫn được
thưởng cuối năm.
3. Nguyên nhân tình huống
Trực tiếp tìm hiểu nguyên nhân, tại sao có hiện tượng công chức hay lạm
dụng giờ công. Một vài lý do đã được làm rõ đó là:
- Cơ quan ít việc làm, lại đông người, nên công việc chỉ đủ cho một số
người làm và tập trung vào nhung ngươi la cây đa, cây đề . Có trách nhiệm trực
tiếp và những công việc quan trọng thường là cán bộ lãnh đạo (trưởng, phó
phòng). Chính thực tế này đã mài mòn ý chí và lòng nhiệt tình của cử nhân giỏi
trẻ sau một vài lần đề xuất phương án, cách thức làm việc mới nhưng không
được chấp nhận, làm yên lòng anh thạc sỹ “tầm gửi, trái nghề” nhưng có thế lực.
- Lương thấp (lương ngân sách cấp), không có việc làm hoặc thiếu việc làm
tạo ra thu nhập thấp nên cuộc sống khó khăn. Điều đó buộc người lao động phải
tìm thêm việc nhằm tăng thu nhập và họ đã tranh thủ hoặc lạm dụng giờ công.

7


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

Khi tìm hiểu kỹ những nguyên nhân này, được biết khi nhận người vào
làm việc cơ quan thực hiện chỉ theo chủ trương là chính, mà chưa thực sự theo
nhu cầu của cơ quan do vậy khi tuyển dụng, cơ quan chưa tuyển chọn…? đúng
người có năng lực và trình độ theo yêu cầu. Đối với người được tuyển dụng, họ
vẫn đảm bảo cam kết trong đơn xin việc và thực hiện tốt mọi quy định, công
việc của cơ quan, kể cả những khó khăn mang tính lâu dài như lương thấp, nhà
ở…Đối với công tác quản lý hành chính của cơ quan, từ trước tới nay sự yếu
kém thể hiện ở nhiều mặt nhưng việc giải quyết nó rất khó bởi thiếu việc làm,
chất lượng và năng lực của cán bộ công chức kém…đặc biệt với cơ chế “đã vào
biên chế rồi thì không có ra” đã cản trở rất nhiều cho sự quản lý hành chính Nhà
nước trong cơ quan.
Sự yếu kém về chất lượng của đa số công chức thể hiện ở nhiều mặt ; kiến
thức nắm lơ mơ cái gì cũng biết nhưng không chuyên sâu, không có hoặc không
hiểu phương pháp làm việc, trình bày một vấn đề không có logic, sai văn phạm,
sai chính tả. Vì vậy hiện tượng một số cán bộ, công chức không làm được việc
và thường lạm dụng giờ công như đã nêu trên đây là một điều dễ hiểu. Có thể
nói chất lượng công chức là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện
tượng lạm dụng giờ công tại cơ quan Nhà nước. Chất lượng công chức được
tuyển dụng kém do công tác tuyển chọn kém, sai lệch, cảm tình cá nhân hay có
thể vì một động cơ nào khác.
Không có việc hoặc ít việc làm đã tạo ra thời gian trống, từ đó dẫn đến
người lao động phải nghỉ ở nhà hoặc đi làm việc khác. Công tác quản lý yếu
kém, lỏng lẻo cũng tạo điều kiện cho người lao động lợi dụng để lạm dụng giờ
công, nhiều khi người quản lý trực tiếp đã lơ là hoặc cố ý lờ đi việc vi phạm của
nhân viên và như vậy giúp họ đã gián tiếp gây nên việc lạm dụng giờ công của
nhân viên.
Một nguyên nhân khác tạo cơ sở cho cán bộ lạm dụng giờ công đó là do
sự quản lý yếu kém của cơ quan Nhà nước. Điều này thể hiện trong việc quản lý
kém về thời gian, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ công chức.
Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác đó là mức lương và đãi ngộ thấp. Để
8


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

đảm bảo cuộc sống, nhiều người phải lo đi kiếm thêm việc làm để tăng thu nhập
vì vậy ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng công tác, hạn chế đến việc học tập
nâng cao trình độ và dễ nảy sinh tiêu cực, tạo tiền đề cho tư duy, suy nghĩ «chân
trong, chân ngoài». Và trên thực tế nhiều công chức đi làm cơ quan nhà nước
là chỉ để lấy danh và có vị trí công việc trong xã hội nhưng thực tế họ không
tập trung vào công việc chuyên môn của mình. Công chức lạm dụng thời gian
để làm ngoài, mở công ty, làm thêm.... Bên cạnh đó, nền hành chính của
chúng ta vẫn nặng về bản chất của nước nông nghiệp lạc hậu, lấy kinh nghiệm
làm hành đầu chưa đề cao khả năng, phát huy tính sáng tạo của việc áp dụng
tri thức KHCN mới. Vẫn kiểu quan niệm «sống lâu lên lão làng», «cây đa,
cây đề». Điều này cũng làm xói mòn ý chí của không ít những cán bộ công
chức trẻ, tài năng. Họ bất mãn do không được trọng dụng, không được làm
việc hết sức mình từ đó nảy sinh tiêu cực, lạm dụng giờ công giống anh cử
nhân trẻ giỏi đã nêu ví dụ ở trên.
4. Hậu quả của tình huống
Hậu quả của hiện tượng lạm dụng giờ công, cơ quan nhà nước phải gánh
thêm những biên chế, phải trả lương trong khi thiếu người làm được việc. Người
thừa vẫn thừa, người thiếu vẫn thiếu. Hiện tượng này còn góp phần tạo ta nhiều
tiêu cực khác như: gây bất bình cho người làm việc có hiệu quả, tạo ra chất
lượng không đúng thực chất của đội ngũ công chức cơ quan, làm giảm hiệu quả
đầu tư ngân sách của Nhà nước cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động quản
lý Nhà nước.
5. Các phương án giải quyết tình huống
Mọi tình huống, hiện tượng, sự việc xảy ra đều có nguyên nhân chủ
quan và khách quan. Vì vậy, việc xử lý chúng một mặt bảo đảm tính nguyên
tắc, mặt khác phải đảm bảo tính khách quan, tùy thuộc hiện tượng hay tình
huống mà đưa ra giải pháp thực hiện đồng bộ nhiều phương pháp hay từng
giải pháp kết nối.

9


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

Đối với hiện tượng lạm dụng giờ công của công chức trong nghiên cứu
khoa học, trước tình huống này có nhiều phương án giải quyết (xuất phát từ
nguyên nhân) bằng phương thức đồng bộ hoặc từng bước (phụ thuộc vào đối
tượng và sự việc) đó là: biện pháp giáo dục, biện pháp hành chính và biện pháp
kinh tế. Các biện pháp này được sử dụng trên cơ sở pháp luật của nhà nước,
đường lối, chủ trương của Đảng. Xử lý vừa để đảm bảo quản lý hành chính Nhà
nước, vừa đảm bảo lợi ích của công dân.
* Phương án 1: Dùng biện pháp giáo dục
Biện pháp này thể hiện bằng sự nhắc nhở, phân tích đúng sai, hậu quả của
hiện tượng, …cho người vi phạm để từ đó họ sửa chữa và thực hiện.
- Ưu điểm phương án: Cán bộ, chuyên viên trước hết họ muốn có việc
làm để được thể hiện mình và để được đóng góp sức lực trí tuệ, thỏa mãn sự
đam mê hay ước vọng, mong muốn có thu nhập để nuôi sống mình và gia đình,
mong muốn thăng tiến, nâng cao trình độ, được đảm nhận những trọng trách cao
hơn…Làm cho họ hiểu những mong muốn này chắc chắn sẽ khơi dậy được ý
thức công việc của mình, ý thực được vai trò quan trọng của mình từ đó có thể
giúp được họ tìm thấy hứng thú, niềm tin trong công việc.
- Nhược điểm phương án: Biện pháp thể hiện tình người mang yếu tố
chủ quan. Biện pháp này có hiệu quả đối với những công chức có ý thức, có
lòng say mê công việc và ý thức thăng tiến nhưng sẽ không có hiệu quả đối với
công chức còn hạn chế về khả năng nhận thức và ý thức trách nhiệm chưa cao.
* Phương án 2: Dùng biện pháp hành chính
Trên cơ sở pháp luật Nhà nước, nguyên tắc, nội quy của cơ quan, đặc biệt
của công việc,…giúp công chức từ tư duy, ý thức làm việc đến phong cách, kỹ
năng làm việc. Biện pháp này có thể hiện từ việc nhắc nhở làm cho công chức
nhận thức rõ nhiệm vụ và quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn lao động của công
chức (theo luật cán bộ công chức và luật lao động); sau đó thực hiện các biện
pháp hành chính bằng chấm công, phê bình, kiểm điểm, cảnh cáo nội bội tại
phòng chuyên môn (mức cao hơn là cơ quan), nghiêm khắc hơn là cho thôi việc.

10


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

- Ưu điểm phương án: Biện pháp này thể hiện tính luật,, tính nguyên tắc
mang tính khách quan. Biện pháp này áp dụng có hiệu quả đối với mọi công
chức, đặc biệt đối với những người có cá tính tự do, vô kỷ luật.
- Nhược điểm phương án: Tuy nhiên, trong quản lý thời gian đối với
công chức có năng lực, tự giác, có thể tự đảm nhận tốt công việc,…thì thời gian
công cho họ không nên thực hiện theo kiểu hành chính, nhưng với công chức tập
sự, do chưa đảm nhận được công việc nên nhất thiết phải quản lý thời gian công
theo kiểu hành chính.
* Phương án 3: Dùng biện pháp kinh tế
Biện pháp này thể hiện dưới nhiều hình thức, có thể “đánh” vào kinh tế từ
việc trừ lương theo ngày công, cắt tiền thưởng, kéo dài thời gian nâng lương,
không giao những trọng trách nếu vi phạm; có thể “khuyến khích” thông qua
khoán công việc, tăng công việc kèm thu nhập, thưởng tiền hoặc hiện vật khi
công việc có hiệu quả cao.
- Ưu điểm phương án: tính hiệu quả của nó rất cao và quan trọng nhất là
đúng đối với đa số người ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thực hiện có hiệu quả
tức thời và đánh vào quyền lợi cá nhân, túi tiền của mỗi người nên đánh vào tâm
lý kinh tế dễ đạt được hiệu quả.
- Nhược điểm phương án: biện pháp này sẽ khó đạt hiệu quả đối với
những công chức có điều kiện về kinh tế.
6. Biện pháp và tổ chức thực hiện phương án
Tất cả 3 phương án thực hiện các biện pháp trên để có thể thực hiện được
và chỉ thực hiện được đối với những công chức làm được việc. Tùy từng trường
hợp và đối tượng cụ thể mà áp dụng linh hoạt các biện pháp trên.
Tuy nhiên đối với các công chức không làm được việc, các biện pháp trên
đều không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, đối với những công chức loại này,
biện pháp tối ưu trên cơ sở giải thích làm rõ yêu cầu công việc của cơ quan, khả
năng trình độ của công chức từ đó có thể thực hiện theo hai cách: Một là đề
nghị, yêu cầu, bắt buộc họ tự điều chỉnh nâng cao kiến thức “tự thân vận động”
hoặc cho đi đào tạo lại nếu lứa tuổi còn cho phép và (nếu có kinh phí) để phù
11


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

hợp với công việc. Hai là chuyển công việc khác hoặc giao công việc phù hợp
mà công chức đó có thể thực hiện (biện pháp này sẽ rất khó thực hiện trong điều
kiện khoán quỹ lương). Trong trường hợp công chức không thể thực hiện được
các biện pháp trên, nhất thiết phải đưa vào diện giảm biên chế. Việc này phù hợp
chủ trương “thực hiện việc thường xuyên đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những
cán bộ không đủ năng lực, trình độ”.
Tuy nhiên để giải quyết tình huống trên không chỉ điều chỉnh từ phía công chức
mà còn phải có một cơ ché đồng bộ từ phía nhà quản lý công chức. Cần phải có
một cơ chế phù hợp, từ khâu tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

IV. GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Giải pháp
Từ hiện tượng lạm dụng giờ công hay bất cứ hiện tượng nào khác trong
quản lý Nhà nước , theo người viết thì việc “phòng tránh” vẫn hơn xử lý. Phòng
tránh các tình huống, sự kiện, hiện tượng xảy ra trong quản lý hành chính Nhà
nước ở cơ quan Nhà nước là việc thực hiện tốt các công tác tuyển dụng, sử dụng
và quản lý công chức (xa hơn nữa là công tác đào tạo). Thực hiện tốt công tác
này sẽ tạo ra cơ sở ban đầu để hình thành đội ngũ công chức có chất lượng đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác nghiên cứu khoa học.
Đối với công tác tuyển dụng, ngoài việc căn cứ chỉ tiêu. Từ yêu cầu công
việc và yêu cầu chuyên môn cơ quan tuyển dụng nên đặt ra điều kiện, yêu cầu
thể hiện cần và đủ đối với đối tượng tuyển dụng. Khi tuyển dụng cần hết sức
khách quan, công khai và cần thiết phải tiến hành theo nhiều giai đoạn: sơ tuyển,
thi tuyển. Trong thi tuyển cần có cả lý thuyết và thực hành. Điều kiện cần và đủ
đối với công chức ngoài yếu tố đạo đức, sức khỏe lên là những đối tượng có kết
quả học tập giỏi trong các năm học và kết quả tốt nghiệp ở những trường đào tạo
chính quy, các trường không phải là trường kỹ thuật phải tuyển chọn theo đúng
ngành nghề. Thông tin của người dự tuyển cần được kiểm tra, đánh giá về kiến
thức, về tư duy khoa học và phương pháp làm việc. Thi vấn đáp và viết vừa
kiểm tra được kiến thức, vừa kiểm tra được khả năng trình bày, vừa kiểm tra
12


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

được trình độ tiếng Việt (sai phạm trong văn phạm tiếng Việt hiện là một vấn đề
nhức nhối, vừa là yếu điểm không nhỏ của nhiều người nói chung và cán bộ
công chức nói riêng).
Sau khi trúng tuyển; ở bước thứ 2, người vào làm việc phải có thời gian
thử thách (dạng biên chế không chính thức 12 - 18 tháng hoặc hơn) tùy theo cơ
quan và công việc được giao. Trong thời gian này cơ quan và người sử dụng lao
động cần tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng, năng lực
và trình độ của mình. Trên cơ sở kết quả công việc của người lao động; cơ quan
đánh giá năng lực và phẩm chất của họ, từ đó quyết định tuyển chính thức hoặc
chấm dứt việc sử dụng người lao động. Quản lý lao động đối với công chức nhất
là công chức trong biên chế chính thức nên quản lý theo công việc kết hợp với
hành chính. Tuy nhiên, đối với những công chức trẻ, tập sự việc quản lý hành
chính là cần thiết.
Trong việc sử dụng người lao động, cần đảm bảo công ăn việc làm cho
họ, cần trả công sao cho họ đảm bảo đời sống, tái sản xuất, kích thích tính năng
động, sáng tạo trong công việc. Đối với cơ quan hành chính, Nhà nước cần nâng
cao đầu tư ngân sách để người làm công tác này có thể sống bằng chính sự cống
hiến và phục vụ nhân dân, là «công bộc của dân».
Một trong những vấn đề cần thực hiện đối với bất cứ một cơ quan hành
chính nào của Nhà nước, đặc biệt đối với cơ quan quản lý Nhà nước, là cơ quan
quyền lực Nhà nước nhưng cũng chính là cơ quan phục vụ nhân dân đòi hỏi lao
động phải thường xuyên tiến hành “đào thải” và “kích thích”. “Đào thải” nhằm
loại bỏ những công chức không có năng lực, kém phẩm chất. Việc này không có
nghĩa là đuổi họ ra ngoài mà thực hiện bằng cách chuyển công tác, bố trí việc
làm phù hợp (có thể sử dụng cơ chế lương tương xứng việc), đào tạo lại nghề
mới…”Kích thích” là ưu đãi những người có năng lực, phẩm chất tốt, hiệu quả
cao trong công việc…với hình thức như tăng lương trước thời hạn, thưởng, giao
trọng trách.
Đồng thời với chính sách này là việc đưa ra các chế tài cụ thể trong sử
dụng, quản lý công chức.
13


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

Hiện nay Đảng và Nhà nước đang có chủ trương về tuyển chọn công chức
thông qua vị trí việc làm. Theo Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị
trí việc làm và ngạch công chức. Đây là quy định về căn cứ, nguyên tắc, phương
pháp, trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; thẩm
quyền quyết định phê duyệt, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
Thực hiện được chủ trương đúng đắn này sẽ giúp nền hành chính Việt Nam thực
sự được cải cách, đặc biệt trong khâu công tác cán bộ. Chúng ta sẽ tuyển chọn
được đội ngũ cán bộ công chức phù hợp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí
việc làm từ đó sẽ hạn chế được tình trạng, thừa vẫn thừa mà thiếu vẫn thiếu về
đội ngũ công chức, đồng thời hạn chế và loại bỏ chấm dứt tình trạng lạm dụng
giờ công của cán bộ,công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công
chức trong thực thi nhiệm vụ và hiệu quả công việc.
Đây là khâu quan trọng, thực hiện được đề án vị trí việc làm là cơ sở tiền
đề để thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử sụng, quản lý cán bộ, công chức trong
các co quan Nhà nước.

14


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

2. Kiến nghị
Từ những thực tế trên tại cơ quan bản thân đang công tác và những kiến
thức đã được tiếp thu qua khoá học bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước, tôi
xin có một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và công
tác quản lý công chức như sau:
- Hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về công chức và công tác
quản lý công chức
Xây dựng hệ thống vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước, đồng thời xây
dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn theo ngạch công
chức phù hợp với thực tiễn và yêu cầu chuyên môn của từng đối tượng công
chức; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp công chức. Bổ sung, hoàn thiện
hệ thống tiêu chuẩn theo chức danh công chức lãnh đạo, quản lý. Xây dựng chức
trách, nhiệm vụ cho từng loại công chức, từng đối tượng công chức.
Hoàn thiện pháp luật về đánh giá công chức, xây dựng ban hành quy chế
đánh giá công chức theo hướng lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao, khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm
đối với công việc làm căn cứ đánh giá, xếp loại công chức.
Đổi mới quy định pháp luật về khen thưởng đối với công chức trong thực
thi công vụ và có chế độ thưởng phạt nghiêm minh để đảm bảo kỷ cương và
hiệu quả công tác quản lý.
- Về công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức
Tuyển dụng công chức phải đảm bảo nguyên tắc: Chọn được người có đủ
năng lực, khả năng thực hiện công việc theo yêu cầu hiện tại và có khả năng đáp
ứng được sự phát triển của tổ chức tức là phải chọn được nhân tài phục vụ lâu
dài trong nền công vụ. Phải xây dựng cơ chế tuyển dụng công chức theo vị trí
việc làm; xây dựng hệ thống bản mô tả công việc phù hợp với từng vị trí việc
làm của từng cơ quan, đơn vị; đổi mới nội dung và cách thức thi tuyển công
chức; cần có cơ chế, chính sách riêng cho việc tuyển dụng công chức là người
dân tộc thiểu số tại chỗ ở địa phương.
15


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

Việc bố trí, sử dụng công chức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phù hợp
với năng lực, sở trường. Bố trí, đề bạt công chức đúng lúc, đúng người, đúng
việc; phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn của từng chức danh để lựa chọn
người phù hợp; bổ nhiệm công chức khi họ đang có khả năng cống hiến tốt nhất.
Đề cao tính trách nhiệm của người có thẩm quyền sử dụng công chức; tránh tình
trạng bố trí, sử dụng công chức không đúng chỗ.
Cần đẩy mạnh phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công
chức về cho các bộ, ngành và địa phương nhằm tăng sự chủ động và chịu trách
nhiệm của các địa phương, đơn vị. Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với
thẩm quyền sử dụng. Cụ thể, việc tiếp nhận, tuyển dụng công chức trong trường
hợp không qua thi tuyển; việc thi nâng ngạch từ cán sự lên ngạch chuyên viên;
nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn ngạch chuyên viên
cao cấp… nên giao về cho các địa phương thực hiện, không phải chờ ý kiến của
Bộ Nội vụ như hiện nay.
- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc và
vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn của ngạch
công chức; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ năng tối thiểu trước khi bổ nhiệm;
định kỳ công chức phải tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù
hợp với chức danh công chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công
chức chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức việc đào tạo,
bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực của công chức. Kinh phí
đào tạo, bồi dưỡng do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy
định của pháp luật. Lấy tiêu chuẩn ngạch công chức làm căn cứ xây dựng
chương trình đào tạo, bồi dưỡng với nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối
tượng công chức. Đào tạo, bồi dưỡng phải có trọng tâm, trọng điểm, chuyên sâu
kết hợp với đào tạo trong thực tiễn.

16


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

- Về thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức
Xây dựng và hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với công chức, đặc
biệt là chính sách tiền lương. Cần đổi mới cơ bản chế độ tiền lương đối với công
chức theo từng vị trí việc làm; áp dụng hệ thống bảng lương có tính linh hoạt,
mềm dẻo trên cơ sở thực hiện quyền tự chủ về ngân sách của các địa phương; áp
dụng hệ thống bảng lương riêng cho các vị trí lãnh đạo thông qua thi tuyển trực
tiếp, công khai; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa dịch vụ công, thực hiện tốt quy
định của Chính phủ về khoán biên chế và chi phí hành chính trong cơ quan hành
chính nhà nước. Đổi mới chính sách thu hút nhân tài vào làm việc trong cơ quan
hành chính nhà nước với quy trình đơn giản, chế độ đãi ngộ phù hợp; bổ sung
chính sách hỗ trợ khuyến khích trong các cơ quan hành chính nhà nước.
- Về công tác đánh giá công chức
Đánh giá công chức phải gắn vào công việc cụ thể, hoàn cảnh cụ thể và
gắn với cơ chế chính sách, phân tích cụ thể điều kiện hoàn cảnh mà công chức
hoạt động. Xây dựng các tiêu chí đánh giá, thang đánh giá cho từng chức danh,
từng cương vị càng cụ thể càng tốt; nghiên cứu thực hiện chế độ “khách hàng”
đánh giá công chức. Đánh giá công chức phải thực hiện thường xuyên và lưu trữ
kết quả đầy đủ, làm tài liệu căn cứ để theo dõi quá trình diễn biến sự phát triển.
- Các giải pháp khác về điều kiện môi trường, phương tiện làm việc
Môi trường làm việc đối với công chức bao gồm: Cơ sở vật chất, tinh
thần, chế độ chính sách, mối quan hệ giữa lãnh đạo đối với nhân viên và giữa
nhân viên với nhân viên. Vì vậy, cần tạo môi trường làm việc thuận lợi, thân
thiện; cơ sở vật chất và phương tiện làm việc hiện đại để công chức yên tâm
công tác và phục vụ nhân dân.

17


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

KẾT LUẬN
Cán bộ công chức là một bộ phận đặc biệt quan trọng của nền hành chính
nhà nước. Để xây dựng nền hành chính nhà nước vững mạnh thì phải xây dựng
được đội ngũ cán bộ công chức trong sạch vững mạnh, có trình độ, năng lực, có
tinh thần trách nhiệm cao và phẩm chất đạo đức tốt. Đây cũng là vấn đề bức xúc
và là một yêu cầu đang được quan tâm của các ngành, các cấp và của cả quá
trình cải cách hành chính nước ta.
Trong các cơ quan hành chính nhà nước, lạm dụng giờ công đang là hiện
tượng khá phổ biến. Đây là một tình huống, hiện tượng trong quản lý hành chính
Nhà nước. Hiện tượng này diễn ra đối với nhiều công chức, nhưng chủ yếu là ở
các công chức trẻ. Hiện tượng này đã để lại nhiều hậu quả tiêu cực.
Việc xử lý vi phạm trong quản lý Nhà nước nêu trên phải được giải quyết
bằng nhiều biện pháp giáo dục, xử lý hành chính đến biện pháp kinh tế. Xử lý
tình huống phải đảm bảo trên cơ sở pháp luật của Nhà nước, đảm bảo có lý có
tình và đảm bảo chủ trương, đường lối, chính sách của Đang và Nhà nước.
Nhà nước nên có những chủ trương, chính sách mới phù hợp với nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong công tác đào tạo, tuyển dụng,
quản lý và sử dụng cán bộ, công chức nói . Những thay đổi này chắc chắn sẽ làm
nền hành chính Việt Nam khởi sắc và động lực thúc đẩy xã hội phát triển.

18


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước chương trình
chuyên viên;
2. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm (1996) - nhà xuất
bản Khoa học kỹ thuật - Hà nội;
3. Triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn
2001 - 2005 - Đoàn Mạnh Giao (2001);
4. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi
bổ sung năm 2001 ;
5. Luật cán bộ công chức 2008;
6. Luật lao động - Nhà xuất bản Lao động ;
7. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức;
8. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
9. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày
31/8/2010 của Chính Phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số
24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng
và quản lý công chức.
10. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu
đối với công chức;
11. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công
chức;
12. Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch
công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý công chức.
13. Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và ngạch công chức.

19


Tiểu luận tình huống

Lớp Chuyên viên K1A-2014

MỤC LỤC

I.

LỜI NÓI ĐẦU
NỘI DUNG TÌNH HUỐNG

1.
2.

Hoàn cảnh ra đời của tình huống
Mô tả tình huống

II.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TÌNH HUỐNG

1.
2.

Lý luận chung
Văn bản liên quan đến tình huống

III.

PHÂN TÍCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mục tiêu cần đạt khi xử lý tình huống
Phân tích diễn biến tình huống
Nguyên nhân tình huống
Hậu quả của tình huống
Các phương án giải quyết tình huống
Biện pháp và tổ chức thực hiện phương án

IV.

GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1.
2.

Giải pháp
Kiến nghị

Trang
1
3
3
3
4
4
5
6
6
6
7
9
9
11
12

KẾT LUẬN

12
15
18

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

19

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×