Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu mô hình câu lạc bộ Cầu lông trong một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
-----------------------

LÊ THANH HÀ

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG TRONG
MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC

BẮC NINH – 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
-----------------------

LÊ THANH HÀ

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG TRONG
MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngành

: Giáo dục học

Mã số

: 9140101

LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS.TS. BÙI QUANG HẢI

2. PGS.TS. LÊ ĐỨC CHƯƠNG

BẮC NINH – 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung
thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình
nào.
Tác giả luận án

Lê Thanh Hà


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BGD-ĐT


: Bộ Giáo dục và Đào tạo

CLB

: Câu lạc bộ

Cm

: centimet

CNH-HĐH

: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CP

: Chính phủ

CSVC

: Cơ sở vật chất

CT

: Chỉ thị

GD

: Giáo dục

GDTC

: Giáo dục thể chất

GD-ĐT

: Giáo dục - đào tạo

GS

: Giáo sư

GV

: Giảng viên

HLV

: Huấn luyện viên

m

: mét

mi

: Tần suất lặp lại: Nghị định

NQ

: Nghị quyết: Quyết định

s

: giây

SV

: Sinh viên

TDTT

: Thể dục thể thao

TDTT NK

: Thể dục thể thao ngoại khóa

THCS

: Trung học cơ sở

Tp.

: Thành phố

TS

: Tiến sĩ

TW

: Trung ương


MỤC LỤC
Lời cam đoan
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các đơn vị đo lường
Mục lục
Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ
PHẦN MỞ ĐẦU

1

Mục đích nghiên cứu

3

Nhiệm vụ nghiên cứu

3

Giả thuyết khoa học

4

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

6

1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác Thể dục thể

6

thao trong trường học
1.2. Tác dụng của tập luyện Cầu lông

12

1.3. Khái quát về Câu lạc bộ Thể dục thể thao và Câu lạc bộ Thể

18

dục thể thao trong trường học các cấp
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thể dục thể thao trong các

24

trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
1.5. Đặc điểm tâm - sinh lý sinh viên đại học

30

1.6. Một số công trình nghiên cứu có liên quan

37

Nhận xét chương 1

45

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

47

2.1. Phương pháp nghiên cứu

47

2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu tham khảo

47

2.1.2. Phương pháp phỏng vấn tọa đàm

48

2.1.3. Phương pháp quan sát sư phạm

49

2.1.4.Phương pháp kiểm tra sư phạm

50

2.1.5. Phương pháp phân tích Swot

55

2.1.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

56

2.1.7. Phương pháp toán học thống kê

56

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

57


2.2.1 Đối tượng nghiên cứu

58

2.2.2. Thời gian nghiên cứu

60

2.2.3. Địa điểm nghiên cứu

60

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đánh giá thực trạng phong trào tập luyện thể thao trong

61
61

các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3.1.1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phong trào tập luyện thể

61

dục thể thao trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.1.2. Thực trạng phong trào tập luyện môn Cầu lông trong các

74

trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.1.3. Thực trạng kết quả tập luyện thể dục thể thao trong các

82

trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.1.4. Bàn luận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ 1

91

3.2. Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá hiệu quả mô hình Câu

102

lạc bộ Cầu lông đã lựa chọn trong một số trường đại học trên địa bàn
thành phố Hà Nội
3.2.1. Cơ sở khoa học xây dựng mô hình Câu lạc bộ Cầu lông cho

102

sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.2.2. Xây dựng mô hình Câu lạc bộ Cầu lông cho sinh viên các

111

trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.2.3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả ứng dụng mô hình Câu lạc bộ

126

Cầu lông cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.2.4. Bàn luận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ 2

137

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

142

A. Kết luận

142

B. Kiến nghị

143

Danh mục các công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan

144

đến luận án
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Thể

Số

loại

TT
3.1.

Nội dung

Trang

Kết quả phỏng vấn xác định các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt

62

động TDTT của sinh viên các trường đại học tại Hà Nội
(n=36)
3.2.

Kết quả khảo sát nhận thức và thái độ tập luyện thể dục

64

thể thao tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà
Nội (n=1464)
3.3.

Kết quả khảo sát nhu cầu và động cơ tập luyện thể dục thể

Sau

thao tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tr.65

(n=1328)
3.4.

Sự quan tâm của lãnh đạo các trường về công tác giáo dục

67

thể chất nội khóa và hoạt động thể dục thể thao ngoại
khóa (n=51)
3.5.

Thực trạng chương trình giáo dục thể chất nội khóa tại các

Bảng

trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội (n=11)
3.6.

Thực trạng cở sở vật chất phục vụ hoạt động TDTT trong

Sau
Tr.67
70

các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội (n=11)
3.7.

Thực trạng đội ngũ giảng viên thể dục thể thao trong các

72

trường đại học tại Hà Nội (n=11 trường)
3.8.

Thực trạng công tác tổ chức hoạt động thể dục thể thao
ngoại khóa trong các trường đại học tại Hà Nội (n=11)

3.9.

Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ tập luyện môn Cầu

Sau
Tr.73
75

lông trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà
Nội (n=11)
3.10. Thực trạng đội ngũ giảng viên hướng dẫn tập luyện môn

76

Cầu lông trong các trường đại học tại Hà Nội (n=11
trường)
3.11. Thực trạng và nhu cầu tập luyện ngoại khóa môn Cầu

78

lông của sinh viên các trường đại học tại Hà Nội (n=1328)
3.12. Thực trạng hình thức tổ chức tập luyện môn cầu lông

80


trong các trường đại học tại Hà Nội (n=11)
3.13. Thực trạng tính pháp lý và tình hình sở hữu các Câu lạc
bộ Cầu lông cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội

Sau
Tr.80

(n=35 CLB)
3.14. Kết quả học tập môn học giáo dục thể chất trong các

83

trường đại học tại Hà Nội (n=4400)
3.15. Thực trạng nội dung tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh

84

viên các trường đại học tại Hà Nội (n=1328)
3.16. Thực trạng hình thức tập luyện và hình thức tổ chức hoạt

87

động TDTT ngoại khóa của sinh viên các trường đại học
Bảng

tại Hà Nội (n=635)
3.17. Thực trạng khó khăn của sinh viên khi tham gia tập luyện

88

thể dục thể thao ngoại khóa (n=1328)
3.18. Thực trạng trình độ thể lực của sinh viên các trường đại
học tại Hà Nội (n=2200)
3.19. Kết quả phân loại trình độ thể lực của sinh viên các

Sau
Tr.89
90

trường đại học tại Hà Nội theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (n=2200)
3.20.

Sử dụng phân tích SWOT để đánh giá thực trạng các yếu

Sau

tố ảnh hưởng tới phát triển phong trào tập luyện Cầu lông Tr.103
trong các trường đại học tại Hà Nội
3.21. Kết quả phỏng vấn lựa chọn tiêu chí xác định mô hình

Sau

Câu lạc bộ Cầu lông cho sinh viên các trường đại học trên Tr.106
địa bàn thành phố Hà Nội (n=31)
3.22. Kết quả phỏng vấn xác định mô hình Câu lạc bộ Cầu lông

110

cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố
Hà Nội (n=31)
3.23. Mức độ phù hợp của mô hình hoạt động Câu lạc bộ Cầu

125

lông cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội (n=22)
3.24. Kết quả phỏng vấn lựa chọn tiêu chí đánh giá hiệu quả

Sau

ứng dụng mô hình Câu lạc bộ Cầu lông trong các trường Tr.128
đại học tại Hà Nội (n=30)
3.25. Kết quả phát triển phong trào tập luyện Cầu lông trong

131


các trường đại học tại Hà Nội (n=4 trường)
3.26 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên và HLV,

132

hướng dẫn viên khi tham gia Câu lạc bộ Cầu lông ngoại
khóa tại các trường đại học tại Hà Nội (n=103)
3.27 So sánh sự khác biệt trình độ thể lực của đối tượng thực

134

nghiệm sau 01 năm thực nghiệm (n=92)
3.28 So sánh kết quả phân loại trình độ thể lực của đối tượng

135

thực nghiệm thời điểm trước và sau thực nghiệm (n=92)
3.29 So sánh trình độ chuyên môn của đối tượng thực nghiệm

136

thời điểm trước và sau thực nghiệm (n=92)
3.1.

Các yếu tố chính ảnh hưởng tới hoạt động TDTT của sinh

63

viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.2.

Nội dung tập luyện môn Cầu lông trong các trường đại

79

Sơ đồ

học tại Hà Nội
3.3.

Mô hình Câu lạc bộ Cầu lông do nhà trường quản lý trong

111

các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.4.

Mô hình Câu lạc bộ Cầu lông do nhà trường kết hợp với

119

tư nhân quản lý trong các trường đại học trên địa bàn
thành phố Hà Nội
3.1.

Tỷ lệ các môn thể thao bắt buộc và tự chọn trong chương

69

Biểu đồ

trình GDTC chính khóa tại các trường đại học trên địa bàn
thành phố Hà Nội
3.2.

Tỷ lệ các môn thể thao được tổ chức ngoại khóa tại các

74

trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
3.3.

Tỷ lệ tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên các
trường đại học tại Hà Nội

85


1
PHẦN MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, với những mục tiêu dân giàu – nước
mạnh – xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay con người là nguồn
nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển
nhanh, hiệu quả và bền vững của nền kinh tế, chính trị nước nhà. Đảng và nhà
nước ta khẳng định con người “vừa là mục tiêu, vừa là động lực” phát triển
kinh tế xã hội. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là chúng ta phải thực hiện chiến lược giáo
dục, phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện cả về
phẩm chất đạo đức, thể lực lẫn trí lực, phát triển toàn diện: “trí, đức, thể, mỹ,
lao”.
Giáo dục và đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu. Trong
thông tư liên tịch “Hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác TDTT
trường học giai đoạn 2006-2010” của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: TDTT
trường học là bộ phận đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và thể
lực, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, ý chí. TDTT trường học là môi trường
thuận lợi và giàu tiềm năng để phát hiện bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất
nước. Phát triển TDTT trường học theo hướng đổi mới và nâng cao chất
lượng giờ học nội khóa, đa dạng hóa các hình thức hoạt động ngoại khóa,
đồng thời tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đối với
người học.
Giáo dục thể chất trong các trường Đại học, Cao đẳng là bộ phận hữu cơ
của TDTT trường học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo, đồng thời
là một mặt giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ nhằm đào tạo lớp người mới, có
năng lực, phẩm chất, và sức khỏe, lớp người “phát triển cao về trí tuệ, cường
tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”.
Có thể khẳng định rằng việc duy trì và tăng cường thể chất con người
Việt Nam phải được bắt đầu từ thế hệ trẻ. Rèn luyện TDTT là một biện pháp
quan trọng đem lại sức khỏe và thể chất cường tráng cho thế hệ trẻ hiện nay
và mai sau. Bởi vậy việc làm cần thiết và đặc biệt quan trọng của sự nghiệp
giáo dục đào tạo nước ta là chuẩn bị nguồn lực con người cho sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


2
Chỉ thị 36 CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 đã nêu
rõ “Thực hiện GDTC trong tất cả các trường học làm cho việc tập luyện
TDTT trở thành một nếp sống hàng ngày của học sinh, SV, thanh niên, chiến
sĩ, các lực lượng vũ trang, cán bộ viên chức và một số bộ phận của nhân dân”.
Rèn luyện thể chất là một yếu tố không thể thiếu ở bất cứ một trường học nào
từ bậc tiểu học đến bậc đại học. Điều đó đã góp phần nâng cao thể chất cho
học sinh, SV một cách toàn diện và tạo một sân chơi lành mạnh cho thế hệ trẻ
trong thời gian học tập trong nhà trường.
Thực hiện quan điểm TDTT của Đảng và Nhà nước, công tác GDTC
trong nhà trường những năm qua tuy đã có nhiều cố gắng, tiến bộ, song nhìn
chung còn nhiều yếu kém và bất cập. Cụ thể là: việc tổ chức các hoạt động
GDTC trong nhà trường chưa đạt được hiệu quả cao. Giờ học Thể dục nội
khóa hai tiết một tuần không đủ để thực hiện một lượng vận động có tác dụng
tăng cường thể lực cho học sinh nhất là mới thực hiện ở 55% tổng số trường
học trong cả nước. Hơn thế nữa, do thiếu giảng viên và điều kiện cơ sở vật
chất phục vụ tập luyện, do nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của
GDTC mà nhiều trường còn tự ý cắt xén giờ học Thể dục hoặc thực hiện một
cách miễn cưỡng, hình thức. Hiện nay hoạt động TDTT ngoại khóa mới được
thực hiện ở 15% tổng số trường học trong cả nước, chủ yếu ở thành phố, thị
xã [14].
Thực trạng đó đang được đặt ra cho các ngành GD-ĐT và Ngành Văn
hóa Thể thao và Du lịch nhiều việc phải giải quyết, từ cải tiến nội dung,
chương trình giảng dạy, tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, đào tạo bồi dưỡng
giảng viên TDTT, tạo dựng cơ sở vật chất phục vụ tập luyện đến việc nghiên
cứu các hình thức tổ chức hoạt động TDTT ngoài giờ học của học sinh, sinh
viên.
Trong những năm qua, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm đến
công tác giảng dạy chuyên môn GDTC trong các trường đại học, thể hiện qua
việc thường xuyên cải cách và ban hành các nội dung học đa dạng (bóng rổ,
cầu lông, đá bóng, bóng chuyền…) phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh đất
nước, tổ chức các phong trào TDTT, khuyến khích học sinh, SV tham gia giải


3
thi đấu của Ngành GDĐT và của Ngành TDTT. Tuy nhiên, do mỗi trường đại
học có đặc thù riêng về môi trường sư phạm và điều kiện sinh hoạt của SV
nên gặp nhiều những khó khăn nhất định.
Hiện nay, xu hướng tổ chức hoạt động tập luyện thi đấu thể thao theo
hình thức CLB không chỉ phổ biến trong xã hội mà còn phát triển trong các
trương trình đại học, hình thức phát triển của các CLB diễn ra mạnh mẽ như
Bóng rổ, Bóng đá, Cờ vua, Cầu lông… Trong đó, CLB Cầu lông tại các
trường đại học đã thu hút đông đảo SV tham gia. Nhưng thực tiễn cho thấy
các phong trào ngoại khóa diễn ra còn mang tính tự phát,chưa được tổ chức
chặt chẽ và khoa học nên chất lượng chưa cao. Hoạt động của các CLB TDTT
nói chung và CLB Cầu lông nói riêng chưa được nghiên cứu và đánh giá hiệu
quả về công tác tổ chức, quản lý cũng như chưa có các chỉ tiêu, tiêu chuẩn
đánh giá trình độ của người tập
Việc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CLB
TDTT cho SV trong các trường học ở Việt Nam đã được rất nhiều tác giả
nghiên cứu: Nguyễn Hữu Bính (2000); Nguyễn Gắng (2000); Nguyễn Văn
Thầm (2001); Tô Thị Việt Châu (2006); Lương Phúc Thành (2010); Phạm
Thị Điều (2012)… Những công trình trên có ý nghĩa to lớn trong việc nâng
cao chất lượng hoạt động CLB thể thao trường học. Tuy nhiên, đến nay vẫn
chưa có công trình nào nghiên cứu về mô hình CLB Cầu lông SV trong các
trường đại học.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, với mục đích phát triển phong trào
tập luyện môn Cầu lông, cũng như nâng cao sức khỏe thể lực cho SV trong
các trường đại học tại Thành phố Hà Nội chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề
tài:
“Nghiên cứu mô hình CLB Cầu lông trong một số trường đại học
trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu mô hình CLB Cầu lông phù hợp với nhu cầu tập luyện của
SV và điều kiện của một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.


4
Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoàn
thành mục tiêu đào tạo của các trường.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án giải quyết các
nhiệm vụ nghiên cứu sau:
Nhiệm vụ 1. Đánh giá thực trạng phong trào tập luyện thể thao trong
các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quá trình giải quyết nhiệm vụ 1 được tiến hành theo các bước:
Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phong trào tập luyện thể dục thể
thao trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thực trạng phong trào tập luyện môn Cầu lông trong các trường đại học
trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thực trạng kết quả tập luyện thể dục thể thao trong các trường đại học
trên địa bàn thành phố Hà Nội
Bàn luận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ 1
Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá hiệu quả mô hình CLB
Cầu lông đã lựa chọn trong một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà
Nội
Quá trình nghiên cứu nhiệm vụ 2 được tiến hành theo các bước:
Cơ sở khoa học xây dựng mô hình câu lạc bộ Cầu lông cho sinh viên các
trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Xây dựng mô hình câu lạc bộ Cầu lông cho sinh viên các trường đại học
trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ứng dụng và đánh giá hiệu quả ứng dụng mô hình câu lạc bộ Cầu lông
cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Bàn luận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ 2
Giả thuyết khoa học
Qua tìm hiểu thực trạng phong trào tập luyện Cầu lông của các trường
đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội có thể thấy đa số còn yếu về số lượng
và chất lượng do nội dung, tổ chức hoạt động, cũng như trình độ huấn luyện


5
viên và hướng dẫn viên chưa được xây dựng thành một mô hình đặc trưng và
chưa đảm bảo đầy đủ cơ sở khoa học cần thiết. Nếu xây dựng được mô hình
phùhợp, có hiệu quả sẽ đem lại hiệu quả phát triển phong trào tập luyện Cầu
lông trong trường học, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho SV và góp
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Ý nghĩa khoa học của luận án
Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn
đề liên quan tới hoạt động TDTT NK cũng như về CLB TDTT, các kiến thức
chuyên môn về mô hình tập luyện CLB TDTT ngoại khóa nói riêng và mô
hình hoạt động CLB Cầu lông ngoại khóa nói riêng.
Ý nghĩa thực tiễn của luận án
Đánh giá được thực trạng phong trào tập luyện TDTT nói chung và tập
luyện ngoại khóa môn Cầu lông nói riêng tại một số trường đại học trên địa
bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt
động CLB Cầu lông cho các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội,
bước đầu ứng dụng mô hình lựa chọn trong thực tế đã cho thấy hiệu quả thiết
thực trong cả phát triển phong trào tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông và
trong việc nâng cao thể lực cho SV.


Luận án đủ ở file: Luận án full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×