Tải bản đầy đủ

Thiết kế cung cấp điện cho phòng khám 252 sư vạn hạnh

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN ........................................................ 8
1. Ý NGHĨA CỦA NGHIỆM VỤ THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN ................................ 8
2. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH TÍNH TOÁN .............................................................. 9
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN ............................................. 10
1.1 Đèn

........................................................................................................................... 10

1.2 Máy biến áp ............................................................................................................... 15
1.3. Máy phát điện ............................................................................................................ 21
1.4. Thiết bị đóng cắt ........................................................................................................ 25
CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG .................................................................. 27
2.1. GIỚI THIỆU............................................................................................................. 27
2.1.1 Quang thông ............................................................................................................ 27
2.1.2 Độ rọi ....................................................................................................................... 27
2.1.3 Cường độ sáng ........................................................................................................ 27

2.1.4 Độ trưng .................................................................................................................. 27
2.1.5 Tiêu chuẩn về độ rọi ............................................................................................... 28
2.2. Tính toán chiếu sáng cho phòng khám.................................................................... 28
2.2.1 Tính toán chiếu sáng thủ công ............................................................................... 28
2.2.1.1 Tầng hầm .............................................................................................................. 28
2.2.1.2 Tầng trệt và tầng 2 ............................................................................................... 31

1


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

2.2.1.3 Tầng 3 đến tầng 7 ................................................................................................. 34
2.2.2 Tính toán bằng phần mềm dialux .......................................................................... 35
CHƯƠNG 3 :XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN....................................................... 41
3.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................... 41
3.2 Mục đích xác định phụ tải tính toán: ....................................................................... 41
3.3 Xác định phụ tải tính toán ......................................................................................... 43
3.3.1 tầng hầm 2 ................................................................................................................ 43
3.3.2 Tầng hầm 1 .............................................................................................................. 43
3.3.3 Tầng trệt ................................................................................................................... 43
3.3.4 Tầng 2 ....................................................................................................................... 44
3.3.5 Tầng 3 ....................................................................................................................... 45
3.3.6 Tầng 4-6 .................................................................................................................... 45
3.3.7 Tầng 7 ....................................................................................................................... 46
3.3.8 Một số phụ tải khác ................................................................................................. 46
3.4 Tính toán phụ tải của phòng khám .......................................................................... 47
3.4.1 Tầng hầm 2 .............................................................................................................. 47
3.4.2 Tầng hầm 1 .............................................................................................................. 48
3.4.3 Tầng trệt ................................................................................................................... 48
3.4.4 Tầng 2 ....................................................................................................................... 49
3.4.5 Tầng 3 ....................................................................................................................... 50

2


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP


TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

3.4.6 Tầng 4-6 .................................................................................................................... 51
3.4.7 Tầng 7 ....................................................................................................................... 51
3.4.8 Các phụ tải khác ...................................................................................................... 52
3.5 Phụ tải của tòa nhà ..................................................................................................... 53
CHƯƠNG 4: CHỌN MÁY BIẾN ÁP – MÁY PHÁT DỰ PHÒNG TÍNH
TOÁN DUNG LƯỢNG TỤ BÙ ...................................................................................... 54
4.1 GIỚI THIỆU............................................................................................................... 54
4.2 KHẢ NĂNG QUÁ TẢI CỦA MÁY BIẾN ÁP ........................................................ 54
4.2.1. Quá tải thường xuyên ............................................................................................ 54
4.2.2. Quá tải sự cố ........................................................................................................... 55
4.3 CHỌN MÁY BIẾN ÁP .............................................................................................. 55
4.4 CHỌN TỤ BÙ ............................................................................................................. 56
4.4.1.Tại sao phải lắp tụ bù.............................................................................................. 56
4.4.2.Chọn tụ bù cho tòa nhà ........................................................................................... 56
4.5 CHỌN MÁY PHÁT DỰ PHÒNG ........................................................................... 57
4.5.1.Chọn máy phát điện cho tòa nhà. .......................................................................... 57
4.6 THIẾT BỊ ATS DÙNG CHO MÁY PHÁT ............................................................ 57
4.6.1. Giới thiệu................................................................................................................. 57
4.6.2.Nguyên lý hoạt động cơ bản ................................................................................... 57
4.6.3. Phân loại .................................................................................................................. 58
4.6.4.Chọn ATS ................................................................................................................. 58
3


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

CHƯƠNG 5: CHỌN DÂY DẪN - TÍNH TOÁN SỤT ÁP ........................................... 60
5.1 GIỚI THIỆU............................................................................................................... 60
5.1.1.Điều Kiện của việc chọn dây .................................................................................. 60
5.1.2. Mục đích kiểm tra sụt áp ....................................................................................... 61
5.1.3. Các hệ số hiệu chỉnh ............................................................................................... 62
5.2 CHỌN TIẾT DIỆN DÂY TRUNG TÍNH (N) VÀ DÂY (PE) ................................ 64
5.2.1 GIỚI THIỆU............................................................................................................ 64
5.2.1.1.Dây trung tính ...................................................................................................... 64
5.2.1.2Dây bảo vệ (PE) ..................................................................................................... 66
5.3 KIỂM TRA SỤT ÁP ................................................................................................. 67
5.3.1 Công thức tính sụt áp .............................................................................................. 67
5.3.2 Tính toán chọn dây dẫn .......................................................................................... 68
5.3.3 Kiểm tra lại theo điều kiện sụt áp : ....................................................................... 68
Chọn dây dẫn từ máy phát dự phòng đến thiết bị ATS ............................................... 69
5.3.4.Chọn dây dẫn từ tủ điện chính đến tủ điện phân phối . ...................................... 70
5.3.5 Chọn dây dẫn từ các tủ phân phối đến các thiết bị .............................................. 73
5.3.5.1 Hầm 2 .................................................................................................................... 73
5.3.5.2 Hầm 1 .................................................................................................................... 74
5.3.5.3 Tầng trệt ................................................................................................................ 75
5.3.5.4 Tầng 2 .................................................................................................................... 77

4


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

5.3.5.5 Tầng 3 .................................................................................................................... 79
5.3.5.6 Tầng 4-6................................................................................................................. 82
5.3.5.7 Tầng 7 .................................................................................................................... 83
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH – CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ................ 86
6.1 GIỚI THIỆU............................................................................................................... 86
6.1.1. Khái niệm ................................................................................................................ 86
6.1.2.Cơ sở lí thuyết tính toán ngắn mạch ba pha ......................................................... 87
6.1.3.Phươn g pháp tính Z t ....................................................................................... 87
6.1.4. Phương pháp xác định điện trở và điện kháng trong các phần tử hạ áp ......... 87
6.2TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH .................................................................................... 88
6.2.1 Tính ngắn mạch từ máy biến áp xuống tủ điện chính ......................................... 88
6.2.2 Tính toán ngắn mạch tại máy phát........................................................................ 89
6.2.3 Tính toán ngắn mạch tại các tủ phân phối ........................................................... 91
6.2.3.1 Tủ DB-FP .............................................................................................................. 91
6.2.3.2 Tính toán ngắn mạch tại các thiết bị .................................................................. 93
6.3 CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ ..................................................................................... 101
6.3.1 Khái niệm chung ................................................................................................... 101
6.3.1.1 Các định nghĩa .................................................................................................... 101
6.3.1.2 Nguyên lý bảo vệ quá dòng................................................................................ 103
6.3.2 Chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ (CB) ..................................................................... 103

5


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

6.3.2.1 Khái quát............................................................................................................. 103
6.3.2.2 Chọn CB .............................................................................................................. 104
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CHỐNG SÉT................................................................... 113
7.1 TÍNH TOÁN AN TOÀN .......................................................................................... 113
7.1.1. Khái niệm .............................................................................................................. 113
7.1.2. Các loại nối đất thông dụng ................................................................................ 114
7.1.2.1 Sơ đồ TT (Terrence – Terrence): bảo vệ nối đất 3 pha 5 dây. ....................... 115
7.1.2.2 Sơ đồ TN (Terrence – Neutral) ........................................................................ 115
7.1.2.3 Sơ đồ TN-S (Terrence – Neutral – Separated) ................................................ 116
7.1.2.4 Sơ đồ TN-C-S (Terrence – Neutral – Common – Separated) ....................... 117
7.1.2.5 Sơ đồ IT (Isolate - Terrence) ............................................................................. 117
7.1.2.6. Thiết kế nối đất an toàn cho phòng khám ...................................................... 118
7.2 BẢO VỆ CHỐNG SÉT ............................................................................................ 120
7.2.1.Đặt vấn đề .............................................................................................................. 120
7.2.2.Các hậu quả của phóng điện sét .......................................................................... 121
7.2.3.Giới thiệu về kim thu sét phóng tia tiên đạo (E.S.E) ........................................ 122
7.2.4.Nguyên lý hoạt động của kim ESE ...................................................................... 122
7.2.5. Tính toán chống sét cho phòng khám................................................................ 123
CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN ............................................................................................. 135
8.1 KẾT LUẬN ............................................................................................................... 126

6


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

8.2 HƯỚ NG PH Á T TRIỂ N ................................................................................... 126

7


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
1. Ý NGHĨA CỦA NGHIỆM VỤ THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN
Năng lượng điện hay còn gọi là điện năng , hiện nay là một dạng năng lượng rất
phổ biến và quang trọng đối với thế giới nói chung và cả nước nói riêng . điện năng
sản xuất từ các nhà máy được truyền tải và cung cấp cho các hộ tiêu thụ . trong việc
truyền tải điện tới các hộ tiêu thụ việc thiết kế cung cấp điện là một khâu rất quan
trọng. với thời đại hiện nay , nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ theo sự
hội nhập của thế giới , đời
sống xã hội của nhân dân được nâng cao , nên cần những tiện nghi trong cuộc sống
nên đòi hỏi mức tiêu thụ về điện cũng tăng cao . do đó việc thiết kế cung cấp điện
không thể thiếu được trong xu thế hiện nay .Như vậy một đồ án thiết kế cung cấp
điện cần thõa mãn các yêu cầu sau ;
 Độ tin cậy cấp điện : mức độ tin cậy cung cấp điện phụ thuộc vào yêu cầu của
phụ tải . với công trình quan trọng cấp quốc gia phải đảm bảo liên tục cấp điện
ở mức cao nhất . những dối tượng như nhà máy , xí ngiệp , tòa nhà cao tầng .... tốt
nhất là dùng máy phát điện dự phòng khi mất điện sẽ dùng máy phát .
 Chất lượng điện : được đánh giá qua hai chỉ tiêu tần số và điện áp , điện áp
trung và hạ chỉ cho phép trong khoảng 5% do thiết kế đảm nhiệm . còn chỉ tiêu
tần số do cơ quang điện lực quốc gia điều chỉnh .
 An toàn điện : công trình cấp điện phải có tính an toàn cao cho người vận hành ,
người sử dụng thiết bị và cho toàn bộ công trình .

 Kinh tế : trong quá trình thiết kế ta phải đưa ra nhiều phương án rồi chọn lọc
8


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

trong các phương án đó có hiệu quả kinh tế cao.
2. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH TÍNH TOÁN
Phòng khám có tổng cộng 2 tầng hầm và 7 lầu.
Hầm 2, hầm 1 và tầng 1, tầng 2 mỗi tầng có chiều dài là 28,06m, chiều rộng
là 15,5m, cao 3m.
Từ tầng 3 trở lên mỗi tầng có chiều dài 29,56m, chiều rộng 17,1m, mỗi tầng
cao 3m. 2 .
Tầng hầm để giữ xe, tầng 1 để tiếp đón, cấp cứu, tầng 7 là tầng của giám đốc,
chủ tịch và nhân viên, còn các tầng còn lại là phòng khám và phòng của bênh nhân.
Các phòng có nhiều thiết bị điện như đèn, máy lạnh, ổ cắm, … có 3 thang máy
và sẽ được tính toán ở các chương sau

9


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN
1.1 Đèn
Ngày nay, đèn là một trong những thiết bị không thể thiếu đối với chúng ta.
Nó cung cấp ánh sáng để ta làm việc, vui chơi,…
Công nghệ chiếu sáng ngày càng thay đổi, các nhà sản xuất liên tục đưa ra
những sản phẩm mới có tính năng cũng như hiệu quả chiếu sáng cao, công nghệ
hiện đại. Những sản phẩm này dần dần thay thế những loại đèn cũ vừa tốn điện,
hiệu suất thấp và tuổi thọ không cao. Với mục đích giúp người sử dụng có thể chọn
và sử dụng các loại đèn trong ứng dụng thực tế, chúng tôi xin giới thiệu một số loại
bóng đèn và những đặc trưng của chúng.

1.1.1 Bóng đèn Sợi đốt

o Bóng đèn Sợi đốt thông dụng

10


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

Bóng đèn sợi đốt nói chung là đèn có sợi đốt Wolfram tiêu chuẩn, chúng có
nhiều dạng bóng đèn khác nhau (trong suốt, mờ, trắng đục, màu, v..v.). Phần lớn
hiện nay là loại trắng đục có công suất trong khoảng 15 đến 1000 watts có đui xoáy
hoặc đui ngạnh. Một số loại của bóng đèn này thuộc loại để trang trí có hình dạng
như ngọn nến hoặc hình chữ nhỏ. Những loại bóng này rất không hiệu quả, hiệu
suất chỉ khoảng 11-19 lm/W. Thông thường chúng có thời gian sống tương đối ngắn
khoảng 1000 giờ, nhưng chúng có giá thành ban đầu thấp và CRI=100, CT=2700K.
Với những tiến bộ hiện thời của đèn huỳnh quang thu gọn và đèn sợi đốt pha hơi
halogen thì việc tiếp tục sử dụng đèn sợi đốt thông thường là khó chấp nhận.
 Bóng đèn Sợi đốt có lớp phản xạ
Bóng đèn sợi đốt có lớp phản xạ là loại bóng sợi đốt Wolfram tiêu chuẩn có
bóng đèn được tráng ở mặt trong hay mặt ngoài một lớp phản xạ để tăng cường tập
trung ánh sáng theo một hướng nhất định. Bóng đèn này thường có hai loại: Loại
bóng có dạng chụm có lớp phản xạ nhôm và loại bóng phản xạ dạng nở xòe. Cũng
giống như các bóng sợi đốt khác loại bóng này có thời gian sống ngắn, hiệu suất rất
thấp. Công suất của bóng trong khoảng 40-300W.
 Bóng đèn sợi đốt Halogen

Bóng đèn sợi đốt halogen thường có một hoặc hai đầu dùng ngay nguồn điện
lưới không qua bộ biến đổi điện. Cũng thuộc loại bóng đèn sợi đốt nên chúng có hiệu
suất thấp so với các loại bóng khác. Tuy nhiên nhờ có các nguyên tử khí halogen nên so
với bóng sợi đốt thông thường chúng có hiệu suất cao hơn 20% và đặc tính quang học
cũng ổn định hơn với thời gian. Ngoài ra những bóng halogen loại mới với lớp tráng
phản xạ tia hồng ngoại làm tăng hiệu suất của chúng lên đến 25-30% so với bóng
halogen thông thường.
Những đặc trưng chính của loại bóng đèn này là:
11


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

• Công suất 25-250 Watt (loại một đầu), 60-2000Watt (loại hai đầu)
• CT=3000 Kelvin, CRI=100
• Hiệu suất 11-17 lm/W (một đầu) và 14-23 lm/W (hai đầu)
• Tuổi thọ khoảng 2000 giờ (một đầu) và 3000 giờ (hai đầu)
1.1.2 Bóng đèn Huỳnh quang

 Bóng đèn Huỳnh quang đường kính ống 38mm(T12)
Bóng đèn huỳnh quang T12 là loại bóng huỳnh quang ống dài có đường kính
lớn nhất và là được thiết kế đầu tiên. Những bóng đèn loại này đang lưu dùng hiện
nay được tráng bột huỳnh quang halophosphate thông thường và nạp khí argon.
Chúng là những bóng đèn huỳnh quang hiệu suất thấp nhất và được khuyến cáo
không nên lắp đặt mới và nên thay bằng bóng đèn huỳnh quang có đường kính 26
mm.
Đặc điểm của bóng đèn huỳnh quang T12:
• Công suất P = 20 - 140 Watt
• CT=3000 - 4100 K, CRI= 60 - 85
• Hiệu suất = 45 - 100 lm/W (phổ biến là 70 lm/W dùng chấn lưu điện từ)
• Tuổi thọ trung bình - 8000 giờ.
 Bóng đèn Huỳnh quang đường kính ống 26mm(T8)

12


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

Đây là loại bóng đèn huỳnh quang ống dài thông dụng nhất ở Châu Âu. Đường
kính của chúng bằng 26 mm. Bóng T8 là một trong các nguồn sáng huỳnh quang
hiệu suất cao. Hơn nũa giá của chúng hiện nay thấp hơn giá của bóng T12. Bóng T8
được phân ra làm ba loại tuỳ thuộc vào loại bột phosphor tráng lên mặt trong thành
ống:
• Bột huỳnh quang halophosphate: Bột này được sử dụng đã nhiều năm nay nhưng
có nhược điểm là để đạt được chỉ số hoàn màu tốt thì lại phải hy sinh chỉ tiêu về
hiệu suất. Chỉ số hoàn màu trong khoảng từ 50 đến 75.
• Bột huỳnh quang ba màu (còn gọi là triphosphors): loại bột này vừa có chỉ số hoàn
màu tốt vừa có hiệu suất cao tuy nhiên nó đắt hơn bột huỳnh quang thông thường.
Chỉ số màu nằm trong khoảng từ 80 đến 85.
• Bột huỳnh quang đa màu: chúng có chỉ số hoàn màu cao nhưng hiệu suất hơi thấp
hơn so với bột ba màu. CRI của chúng thường bằng 90 hoặc hơn.
Bóng đèn đường kính 26mm tráng bột huỳnh quang thông thường phát cùng thông
lượng ánh sáng tính trên một đơn vị độ dài như bóng đèn đường kính 38 mm nhưng
chúng tiêu thụ năng lượng ít hơn 8%. Cùng loại bóng đèn nhưng tráng bột ba màu
không những tiêu thụ năng lượng ít hơn 8% nhưng phát hơn 10% thông lượng và có
CRI cao hơn.
Bóng đèn dùng bột huỳnh quang đa màu có CRI rất cao thường dùng trong triển
lãm, bảo tàng, phòng trưng bày tranh v..v. và những ứng dụng khác đòi hỏi chỉ số
hoàn màu cao.
Đặc trưng của bóng đèn huỳnh quang T8:
• P = 10 - 58 Watt
• CT = 2700 - 6500 K; CRI = 50 – 98
• Hiệu suất 100 lm/W (bột ba màu, chấn lưu điện tử)
97 lm/W (bột ba màu, chấn lưu điện từ)
77 lm/W (bột halophosphate, chấn lưu điện từ)
• Tuổi thọ trung bình 8000 giờ

13


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

 Bóng đèn Huỳnh quang đường kính ống 16mm(T5)
Xuất hiện trên thị trường năm 1995 loại bóng đèn này là sản phẩm mới của bóng
đèn huỳnh quang ống dài đường kính chỉ có 16 mm. Loại bóng nhỏ này có hiệu suất
tăng hơn 7% so với T8 (hiệu suất của nó là 95 so với 89%của T8). Thêm vào đó T5
cũng có lớp phản xạ tráng cùng lớp bột huỳnh quang nên hiệu suất của nó cũng cao
hơn so với loại T8 có lớp phản xạ. Bóng T5 yêu cầu ổ cắm, chấn lưu và máng đèn
riêng của nó. Do vậy loại bóng đèn này thường dùng để lắp đặt mới.
Đặc trưng của bóng huỳnh quang T5:
• P =14 - 80 Watt
• CT =3000 - 6000 K; CRI= 85
• Hiệu suất = 80 - 100 lm/W
• Tuổi thọ trung bình = 8000 hours

1.1.3 Đèn LED

Thời kì sử dụng diode phát quang làm nguồn chiếu sáng kĩ thuật bắt đầu vào
thế kỉ 21, và diode là phần bù lí tưởng cho sự hợp nhất công nghệ bán dẫn và hiển
vi quang học. Sự tiêu thụ năng lượng tương đối thấp (1 đến 3 volt, 10 đến 100
miliampe) và thời gian hoạt động lâu dài của diode phát quang khiến cho những
dụng cụ này trở thành nguồn sáng hoàn hảo khi chỉ yêu cầu cường độ chiếu ánh
sáng trắng ở mức trung bình. Các kính hiển vi nối với máy tính giao tiếp qua cổng
USB, hoặc được cấp nguồn bằng pin, có thể sử dụng LED chiếu sáng làm nguồn

14


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

sáng bên trong nhỏ gọn, ít tổn hao nhiệt, công suất thấp và giá thành rẻ, dùng cho
việc quan sát bằng mắt hoặc ghi ảnh kĩ thuật số. Một số kính hiển vi dùng trong học
tập và nghiên cứu hiện đang diode phát ánh sáng trắng bên trong, cường độ cao làm
nguồn sáng sơ cấp.
Diode phát quang hiện nay đã được kiểm tra và thương mại hóa trong nhiều ứng
dụng đa dạng, như làm tín hiệu giao thông, mật hiệu, đèn flash, và đèn chiếu sáng
kiểu vòng gắn ngoài cho kính hiển vi. Ánh sáng do đèn LED trắng phát ra có phổ
nhiệt độ màu tương tự với đèn hơi thủy ngân, loại đèn thuộc danh mục chiếu sáng
ban ngày. Phổ phát xạ của đèn LED trắng được biểu diễn trong hình 3, cực đại phát
tại 460nm là do ánh sáng xanh lam phát ra bởi diode bán dẫn gallium nitride, còn
vùng phát sáng rộng cường độ cao nằm giữa 550 và 650nm là do ánh sáng thứ cấp
phát ra bởi phosphor phủ bên trong lớp vỏ polymer. Sự tổng hợp các bước sóng tạo
ra ánh sáng “trắng” có nhiệt độ màu tương đối cao, là vùng bước sóng thích hợp cho
việc chụp ảnh và quan sát ở kính hiển vi quang học.
1.2 Máy biến áp
Máy biến áp hay máy biến thế, tên ngắn gọn là biến áp, là thiết bị điện thực
hiện truyền đưa năng lượng hoặc tín hiệu điện xoay chiều giữa các mạch điện thông
qua cảm ứng điện từ.
Máy biến áp gồm có một cuộn dây sơ cấp và một hay nhiều cuộn dây thứ cấp
liên kết qua trường điện từ. Khi đưa dòng điện với điện áp xác định vào cuộn sơ
cấp, sẽ tạo ra trường điện từ. Theo định luật cảm ứng Faraday trường điện từ tạo
ra dòng điện cảm ứng ở các cuộn thứ cấp. Để đảm bảo sự truyền đưa năng lượng thì
bố trí mạch dẫn từ qua lõi cuộn dây. Vật liệu dẫn từ phụ thuộc tần số làm việc.


Ở tần số thấp như biến áp điện lực, âm tần thì dùng lá vật liệu từ mềm có độ từ
thẩm cao như thép silic, permalloy,... và mạch từ khép kín như các lõi ghép bằng lá
chữ E, chữ U, chữ I.Ở tần số cao, vùng siêu âm và sóng radio thì dùng lõi ferrit khép kín mạch từ.

15


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

Ở tần số siêu cao là vùng vi sóng và sóng truyền hình, vẫn có các biến áp
dùng lõi không khí và thường không khép mạch từ. Tuy nhiên quan hệ điện từ của
chúng khác với hai loại nói trên, và không coi là biến áp thật sự.
Các cuộn sơ cấp và thứ cấp có thể cách ly hay nối với nhau về điện, hoặc
dùng chung vòng dây như trong biến áp tự ngẫu. Thông thường tỷ số điện áp trên
cuộn thứ cấp với điện áp trên cuộn sơ cấp tỷ lệ với số vòng quấn, và gọi là tỷ số
biến áp. Khi tỷ số này >1 thì gọi là tăng thế, ngược lại <1 thì gọi là hạ thế.
Các biến áp điện lực có kích thước và công suất lớn, thích hợp với tên
gọi máy biến áp. Máy biến áp đóng vai trò rất quan trọng trong truyền tải điện năng.
Biến áp cũng là một linh kiện điện tử quan trọng trong kỹ thuật điện tử và truyền
thông.
Sau đây là thông số một số máy biến áp:

16


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

17


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

18


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

19


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

20


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

1.3. Máy phát điện
Máy phát điện là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng thông thường sử dụng
nguyên lý cảm ứng điện từ. Nguồn cơ năng sơ cấp có thể là các động cơ tua bin
hơi, tua bin nước, động cơ đốt trong, tua bin gió hoặc các nguồn cơ năng khác. Máy
phát điện đầu tiên được sáng chế vào năm 1831 là đĩa Faraday, do nhà khoa học
người Anh Michael Faraday.
Để chuyển đổi ngược điện năng sang cơ năng, người ta dùng động cơ điện. Máy
phát điện và động cơ điện có rất nhiều đặc điểm giống nhau, vậy nên một số loại
động cơ có thể biến thành máy phát điện để tạo ra điện năng.
Máy phát điện giữ một vai trò then chốt trong các thiết bị cung cấp điện. Nó
thực hiện ba chức năng: phát điện, chỉnh lưu, hiệu chỉnh điện áp.
Dưới đây, ta sẽ cùng xem một số máy phát điện của hãng Mitsubishi
Máy phát điện MITSUBISHI ( Máy phát điện chạy dầu Diesel )

Máy phát điện MITSUBISHI– Nhật Bản đã được khẳng định về thương hiệu
cũng như chất lượng tại thị trường Việt Nam và thế giới. May phat dien
Mitsubishi với dải công suất từ: 5kVA-100kVA có chất lượng tốt, động cơ bền bỉ,
tiết kiệm nhiên liệu và giá thành cạnh tranh rất thích hợp sử dụng cho văn phòng và
cho hộ gia đình.

Máy phát điện Mitsubishi – 3 pha 220V/380V
21


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

50Hz, 1500 rpm, With Fan, 380V

NG

APPROVED RATING

ENGINE

GENSET

Prime

Standby

MODEL

No

Cons.(L/h)

MODEL

( kVA )

( kVA )

( MITSUBISHI )

Cyl

75% load

AA-07M

7.5

8.0

L3E

3L

1.6

AA-10M

10

11

S3L2

3L

2.1

AA-15M

15

16.5

S4L2

4L

3.5

AA-20M

20

22

S4Q2

4L

4.0

AA-25M

22.5

25

S4Q2

4L

4.2

AA-30M

30

33

S4S

4L

6.3

AA-40M

40

44

S4S-DT

4L

7.4

AA-45M

45

50

S4K

4L

8.5

AA-60M

60

66

S4K-T

4L

11

AA-70M

70

77

S6K

6L

13.3

AA-85M

85

93

S6K-T

6L

14.7

AA-90M

90

100

S6K-T

6L

16.1

22


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

Máy phát điện MITSUBISHI 480KVA-2500KVA ( Máy phát điện công
nghiệp )
Máy phát điện MITSUBISHI– Nhật Bản đã được khẳng định về thương hiệu
cũng như chất lượng tại thị trường Việt Nam và trên toàn thế giới. May phat dien
Mitsubishi sử dụng động cơ Mitsubishi có dải công suất từ: 480kVA-2500kVA phù
hợp sử dụng cho tòa nhà, nhà máy, bênh viện,…và những nơi đòi hỏi cao về chất
lượng. Máy phát điện Mitsubishi chính hãng được sử dụng tại thị trường Việt Nam
chủ yếu do nhà máy Mitsubishi Heavy Industries., Ltd đặt tại Singapore lắp ráp.

Máy phát điện Mitsubishi công nghiệp:
Công suất 480kVA-2500kVA
– Xuất xứ: Do nhà máy Mitsubsihi Heavy Industries, Ltd đặt tại Singapore
lắp ráp
– Động cơ: Mitsubishi – Nhật Bản
– Đầu phát: Stamford – Anh
50Hz, 1500 rpm, With Fan, 380V
MGS

APPROVED RATING

ENGINE

23

Code


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

GENSET

Prime

Standby

MODEL

Standby: 5S-

MODEL

( kVA )

( kVA )

MGS0450B

480

515

S6A3-PTA-S

H5D

MGS0500B

530

580

S6A3-PTAA-S

H5E

MGS0500B

625

690

S6R-PTA-S

H5F

MGS0650B

700

780

S6R2-PTA-S

H6G

MGS0700B

800

880

S6R2-PTAA-S

H6H

MGS0900B

885

1000

S12A2-PTA2-S

H6J

MGS1000B

1000

1050

S12H-PTA-S

H6J

MGS1000B

1125

1250

S12H-PTA-S

7PC

MGS1200B

1362.5

1500

S12R-PTA-S

7PD

MGS1400B

1450

1600

S12R-PTA2-S

7PD

MGS1500B

1600

1675

S16R-PTA-S

7PD

MGS1500B

1800

2000

S16R-PTA-S

7PF

MGS2000B

2030

2235

S16R-PTA2-S

KT83

MGS2500B

2035

2290

S16R-PTAA2

KT83

MGS2700B

2250

2500

S16R2-PTAW

KT84

Prime: 5P-

24


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TH.S QUẢNG TRỌNG HÙNG

1.4. Thiết bị đóng cắt

CB (CB
được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker), CB là khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện, có
công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp… mạch điện.
Sau đây là viết tắt và chức năng các thiết bị bảo vệ: MCCB, MCB, RCCB, RCCB,
RCBO, RCD, ACB
ACB: (air circuit breaker) Máy cắt không khí
VCB: (Vacuum Circuit Breakers) máy cắt chân không
MCCB: (moulded case circuit breaker) là aptomat khối, thường có dòng cắt ngắn mạch
lớn (có thể lên tới 80kA)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×